Bloggarkiv

Svensk Myndighetskontroll: Staten gör sig skyldig till barnmisshandel-öppet brev till alliansens rättspolitiska företrädare


I dagens DN finns en debattartikel skriven av Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. I denna beskriver han hur häktade barn behandlas i Sverige och beskrivningen borde vara skrämmande läsning för alla som fortfarande inbillar sig att Sverige lever upp till minimirättigheter enligt internationella konventioner. För att uttrycka det på ren svenska så är det fullständigt för jävligt att barn behandlas på detta sätt i Sverige idag.

Jag citerar följande direkt ur artikeln: ”Europarådets tortyrkommitté granskar regelbundet hur världens länder lever upp till Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den senaste granskningen av Sverige utfördes sommaren 2009.Då konstaterades en rad brister som Sverige uppmanades att åtgärda. Flera av de allvarligaste bristerna handlade om barn som frihetsberövats.

Barnombudsmannen har nu, två år senare, följt upp situationen för barn i häkte. Vi har granskat tillgänglig statistik och vi har också ställt frågor till landets samtliga häkten. Vi är djupt oroade över att så många frågetecken kvarstår.

Bara under 2010 häktades 155 barn under 18 år i Sverige. Jämfört med 1998 handlar det om en tredubbling av antalet häktade barn. Siffran är anmärkningsvärt hög med tanke på att häktet ska användas som sista utväg. Än mer oroande är att det är i den yngsta åldersgruppen, bland barn i åldern 15–17 år, som restriktioner används mest frekvent. Drygt 80 procent av 15–17 åringarna i häkte är belagda med restriktioner. Det kan handla om att de inte får ha kontakt med sina anhöriga, ta del av tidningar och tv och ibland om att isoleras från andra häktade. Den tid barn har restriktioner är också lång. Vartannat barn som har restriktioner har dessa i minst tre veckor.

Tortyrkommittén konstaterade 2009 att unga inte informerades om sina rättigheter. Det förekom också att de blev förhörda utan att föräldrar, socialtjänst eller advokat var närvarande. Sverige uppmanades att vidta åtgärder för att garantera att barn som förhörs av polisen ska ha en vuxen person de litar på och en advokat med vid förhöret. Annars riskerar barn att häktas på grund av att de saknar kunskap om sina rättigheter.

Tortyrkommittén var också bekymrad över att en majoritet av de personer som häktats inte hade informerats om varför de var belagda med restriktioner. Många trodde att det enda skälet till varför de var förhindrade att ha kontakt med sin familj var att bryta ner dem.

Kommittén såg det som särskilt bekymmersamt att samtliga barn på ett häkte de besökte hade haft restriktioner under 2–3 månader. Kommittén konstaterar i sin rapport att åtgärden att placera så unga personer som 15-åringar i förhållanden som liknar isolering är en ytterst drastisk åtgärd (”a draconian measure”).

Häktespersonal vittnar om att restriktioner under långa perioder kan ge mycket negativa effekter på hälsan, något tortyrkommittén själv också kunde konstatera. Symtom som ångest, posttraumatisk stress, depression, självskadebeteende och självmordsrisk är inte ovanliga. Ju yngre den häktade är desto större risk för allvarliga skadeverkningar.

När FN:s kommitté mot tortyr granskade Sverige 2008 framkom likartad kritik. Sverige rekommenderades då att vidta åtgärder för att minska användningen av restriktioner och förkorta den tid de används. Restriktionerna måste alltid bygga på konkreta grunder, stå i proportion till det brott individen är misstänkt för och tas bort omedelbart när behov inte längre kvarstår. Detta är förstås ännu viktigare när det handlar om barn.”

Lägg till detta den granskning som genomfördes av Sveriges radio i programmet Kaliber under våren 2010 och som även redovisades i ett antal artiklar i Aftonbladet, gällande hur barn behandlas på ungdomshem runt om i landet och bilden blir än mer skrämmande. Är detta hur vi anser att barn ska behandlas? Vilken framtid får dessa barn och vilket samhälle leder det till i förlängningen?

Alla de som ständigt och jämt ropar på hårdare tag och strängare straff har varit bidragande till att samhällsklimatet idag ser ut på det sätt som innebär att de förhållanden som Barnombudsmannen nu redovisar tillåts existera. Så har även de som odlar myten om att svenska fängelser och häkten är som någon sorts lyxhotell.

Ord skapar ett klimat och de som använder ord som skapar detta klimat får ikläda sig ett särskilt ansvar då effekten av deras ord visar sig i praktiken. Må vara att de kanske aldrig önskade sig att det skulle se ut som det gör, det fråntar dem ändå inte en del av ansvaret för att så är fallet.

Det finns även de som vill ha en sänkning av straffmyndighetsåldern vilket som konsekvens skulle kunna få att även barn ner till tolv års ålder kan komma att bli behandlade på samma sätt.

Det svenska systemet med restriktioner och långa häktningstider för vuxna kritiseras återkommande av olika människorättsorganisationer. Nu kommer samma kritik avseende behandlingen av barn. Den kritiken har uppenbarligen inte betytt ett dugg för ansvariga makthavare och jag skulle vilja ställa frågan om hur man ska agera nu, utifrån Barnombudsmannens larm om förhållandena, till alliansens olika rättspolitiska företrädare Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (Fp), Caroline Szyber (Kd) och Johan Linander Centern.

%d bloggare gillar detta: