Bloggarkiv

Lättare få skadestånd från stat o kommun


En statlig utredning (SoU 2010:87) föreslår att en lag införs i Sverige som ger enskilda rätt till skadestånd när stat och kommuner bryter mot Europakonventionen.

Bakgrund

Betänkandet Skadestånd och Europakonventionen är en följd av att Högsta domstolen i flera fall funnit att skadeståndslagens regler inte är tillräckliga för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt Europakonventionen och tillerkänt enskilda skadestånd utan särskilt lagstöd.

Genom en ny bestämmelse i skadeståndslagen kommer nu Högsta domstolens praxis att göras till lag.

Därmed skrivs ett nytt kapitel när det gäller Sveriges förhållande till Europakonventionen. För 16 år blev Europakonventionen lag i Sverige och domstolarna har därefter blivit mer och mer benägna att tillämpa Europakonventionen. Det dröjde dock ändå till 2005 innan Högsta domstolen gjorde det möjligt för enskilda att få skadestånd för konventionskränkningar direkt genom dom i Sverige utan att behöva gå till Europadomstolen. (se bl.a. NJA 2005 s. 462)

Betänkandet

Ovanstående är naturligtvis positivt och ett steg i rätt riktning men betänkandet innehåller en del som jag hoppas att de olika remissinstansernas yttranden kommer att rätta till.

Centrum för rättvisa tillhör dem som utsetts till remissinstanser och man är kritisk till förslaget på ett antal punkter.

Bland annat så menar man att de föreslagna ersättningsnivåerna är för låga och att det ställs allt för stora krav på den enskildes kännedom om sina rättigheter och hur dessa skall tas tillvara. Läser man utredningen så ser man att kraven i detta hänseende är närmast större på en enskild, än på rådmän i tingsrätten och detta är självklart inte rimligt.

Det ska bli väldigt intressant att följa den fortsatta lagstiftningsprocessen och en stilla förhoppning är att den proposition som slutligen läggs, skall vara utformad på ett sätt som innebär att man gjort de ändringar som bl.a Centrum för rättvisa pekat på.

%d bloggare gillar detta: