Bloggarkiv

Svensk Myndighetskontroll: Avdragsrätt för rånarvapen?


Högsta Förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, har i ett avgörande i mål nr 7262-09 kommit fram till att en inkomst som härrör från brottslig verksamhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

I en mycket kortfattad dom slår man först fast att  ”inkomst av brottslig verksamhet inte är skattefri enligt bestämmelserna i 8 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.” Därefter fortsätter man med att konstatera att ”Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § första stycket IL inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Enligt andra stycket avses med tjänst anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.”

Med ovanstående som grund dras sedan slutsatsen att ”Den i målet aktuella verksamheten får anses ha bedrivits under sådana former att inkomst av den ska hänföras till tjänst. Inkomsten är inte undantagen från beskattning enligt 11 kap. IL. Det har inte framkommit skäl att beräkna inkomsten till lägre belopp än 300 000 kr.

AA har inte tagit upp inkomsten i sin självdeklaration och grund för att påföra skattetillägg föreligger därför. Fängelsepåföljden har inte samband med hans underlåtenhet att redovisa inkomsten av den olagliga verksamheten och utgör
därför inte skäl för befrielse från skattetillägg. Något annat skäl för befrielse finns inte.”

Det här är en skojig dom som det är väldigt lätt att raljera kring. Jag kan t.ex se framför mig alla de möjligheter till avdrag som öppnas med detta utslag. AK 4:or vid rån är en nödvändig kostnad för intäktens förvärvande och då självfallet avdragsgill liksom kostnader för införskaffande av övrig för verksamheten nödvändig utrustning. Arvoderandet av utkikar och annan kringpersonal kan dock inte dras av om man inte startat bolag och tar upp detta som en sedvanlig lönekostnad för vilken t.ex arbetsgivaravgifter erläggs. I bolagsform har man även möjlighet att anställa medhjälpare med hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som t.ex lönebidrag.

I och med att den brottsliga verksamheten nu beskattas som inkomst av tjänst så blir den naturligtvis även pensionsgrundande. Hade detta genomförts tidigare så hade de stackars äldre gentlemännen i ”Gubbligan” förmodligen inte varit tvungna att på sätt som nu skett själva försöka ordna ett sista tillskott före eller i samband med pensioneringen utan t.ex ”Janne Pistol” hade ju sedan länge haft en god pension ordnad.

En lite svindlande tanke är den som säger att vid ett misslyckat rån eller vid ett frivilligt tillbakaträdande från en rånplan, så måste en av konsekvenserna bli ett medgivande av förlustavdrag avseende de kostnader man haft för förberedelser.

Sexköpare bör medges avdrag för sina sexköp och de som köper cannabis t.ex och finansierar det egna bruket genom försäljning medges avdrag för intäkternas förvärvande med ett belopp som motsvarar kostnaden för den egna konsumtionen.

Inom Kriminalvården kan med fördel de behandlingsprogram som erbjuds kompletteras med kurser i skattefrågor och avdragsrätt. Anders Borg får i fortsättningen göra Beatrice Ask sällskap vid anstaltsbesök.

Här hittar du domen i sin helhet.

 

%d bloggare gillar detta: