Dagsarkiv: 13 oktober, 2012

Holmgång med Avpixlat och SD om anhöriginvandring


En häftig debatt har brutit ut efter att vi på Motargument.se publicerade denna artikelpå Newsmill. I den visar vi en effekt av SD:s invandringspolitik som de antingen missat helt själva, eller känt till men inte velat prata om. I korthet följande:

När man minskar asylinvandring och anhöriginvandring till 1/10 av vad den är idag får det en del konsekvenser SD tycks ha glömt.

Om vi antar antalet flyktingar till 12000 och anhöriginvandringen till 34000 så blir det totalt 46000. SD vill alltså minska detta till 4600 och bland dessa skall FN-kvoten på ca. 2000 flyktingar ingå. Återstår då totalt 2600 personer som ska tillåtas invandra som flyktingar och anhöriga.

Om SD:s förslag hade varit gällande politik förra året så hade några av konsekvenserna blivit dessa.

I definitionen av anhöriginvandrare inkluderas 8 242 makar, sambos, döttrar och söner som anhöriga till arbetstagare, egna företagare, näringslivstoppar och gästforskare. Av dessa ska alltså endast 2600 tillåtas invandra till Sverige.

Jag ser fram mot att se den kö av läkare, forskare, ingenjörer och näringslivsdirektörer som kommer att vilja prata med Jimmie Åkesson om varför deras fruar och barn inte tillåts komma in i landet.

Tror någon att Sverige, med en sådan politik, i fortsättningen kommer att attrahera kompetens utifrån att söka sig hit?

Idag avlossar Mats Degerlind på Avpixlat mot vad vi påstår och alldeles nyss publicerades vår replik på hans artikel.

Fortsatt holmgång förväntas!

Nedan de krav SD ställer för anhöriginvandring i sitt av deras högsta beslutande organ, riksårsmötet, antagna program på det här området. Detta är alltså den politik man verkar för i riksdagen.

Anhöriginvandring
Nästan hälften av de invandrare som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige de senaste
decennierna har tillhört gruppen anhöriginvandrare. En stor del av dessa har helt saknat
skyddsbehov och har endast drivits av ekonomiska och sociala motiv. Detta har varit möjligt på
grund av de svenska reglerna för anhöriginvandring, som vid en internationell jämförelse
framstår som ytterst generösa. Med vårt grannland Danmark som förebild vill
Sverigedemokraterna kraftigt skärpa reglerna för anhöriginvandring.
Uppehållstillstånd baserat på anknytningsskäl skall, efter att vissa krav har uppfyllts, kunna
ges till äkta makar, till personer som levt i dokumenterade, långvariga partnerskap samt till
barn under 18 år.
Uppehållstillståndet skall vara temporärt och utfärdas för ett år i taget och kan efter tio års
vistelse omvandlas till medborgarskap förutsatt att personen ifråga uppfyller de kriterier som
krävs för att erhålla detta.
Uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer
För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande
krav vara uppfyllda:
• Bägge parter skall vara över 24 år gamla. Detta i syfte att motverka tvångsäktenskap.
• Paret skall vara gifta eller kunna dokumentera minst två års samlevnad på samma adress.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
• Den härboende personen skall vara svensk eller nordisk medborgare, ha permanent
uppehållstillstånd eller flyktingstatus.
• Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den anhörige under en
femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp,
som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga
anpassningskostnader.
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan
ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de
senaste tio åren.
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller
dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i
minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det
svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.
Uppehållstillstånd för minderåriga barn
För att minderåriga barn skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
• Barnet skall vara under 18 år.
• Barnet skall inte vara gift eller ha bildat familj.
• Föräldern skall vara svensk eller nordisk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller
flyktingstatus.
Nordiska medborgare
Då nordiska medborgare fritt kan inresa och uppehålla sig i Sverige behöver nordiska
medborgare, som uppehåller sig i Sverige, inte ansöka om att få sammanföras med sina
närmaste anhöriga om dessa också är nordiska medborgare.
Integration
Integration innebär att två grupper, i det här fallet svenskar och invandrare, ger upp en del av
sitt väsen och sammanblandas till en ny enhet. Sverigedemokraterna anser dock att
svenskarna har en absolut rätt till att behålla och vidareutveckla sin kultur och identitet i
Sverige och motsätter sig därför integration som en lösning på de problem som har uppstått
som en följd av den oansvariga invandringspolitiken. Den statliga integrationspolitiken har
misslyckats i grunden och merparten av åtgärderna bör därför slopas. Ansvaret för
nykomlingens anpassning till vårt samhälle måste i första hand vila på den enskilde
invandraren.

Lambertz skrämmer


Förstod väl att han skulle dyka upp igen, den gode Lambertz.

Efter att ha dragit sig undan en tid från rampljuset för att kontemplera över vad som varit, rensa sitt sinne och nogsamt dissekera vad som varit, så har han nu återkommit som en helt ny man, dock med samma och fortsatt underliga syn på de bevis han själv i ett svagt ögonblick betraktade som pulveriserade.

Bevisföringen i hans artikel idag är inte bara svag, den är insinuant och tydligen ska man sätta tilltro till bl.a en amerikansk ”expert” vilken tillfrågats i okänt sammanhang och av okänd utfrågare som ställt en fråga, som vi inte vet hur den formulerades, så har denne ”expert” sagt att det är hög sannolikhet att Quick är mördaren.

Visst, fick han Quists bakgrund uppläst för sig i kombination med de tillrättalagda versioner som domstolarna fick sig till livs, vore det underligt om inte också ”experten” kom till samma slutsats.

Jag, som barfotajurist, vet att det där inte utgör bevis. Det är fan i mig skrämmande att ett justitieråd tycks anse att det gör det!
%d bloggare gillar detta: