Dagsarkiv: 2 oktober, 2012

Liberaldemokraterna ändrar synen på invandring från kostnad till investering


Det finns 15 miljoner människor i landsflykt idag. Förra året tog Sverige emot 0,067% av dessa. SD vill i den skuggbudget man presenterade idag, kapa kostnader på 119 miljarder kronor för det humanitära arbetet på hemmaplan. Man anser nämligen att invandringen är ett gigantiskt problem och ett hot mot vår välfärd.

SD:s resonemang går inte ihop med att statens finanser befinner sig i så gott skick som de gör. Sverige är idag världens 13:e rikaste nation och ett ekonomiskt föredöme internationellt.

Allvarligare är att SD:s argumentation bygger på ett gravt tankefel, att invandring skulle vara en kostnad, när det i själva verket är en investering.

I en rad år har SD har basunerat ut det missvisande begreppet ”massinvandring” om den humanitära hjälp vi i Sverige bidragit med när vi tagit emot flyktingar och invandrare från krisdrabbade områden.

Det vi ska vara stolta över, vill SD inte kännas vid utan partiet förespråkar istället ett slutet och kulturellt homogent samhälle. Som liberaler förfäras vi av en sådan tanke och är övertygade om att fri rörlighet är en grundläggande rättighet. Om vi som svenskar ska ha rätten att migrera fritt, kan vi inte förneka andra motsvarande rätt.

Liberaldemokraterna vill bryta det problemformuleringsmonopol som SD haft genom att helt enkelt förändra sättet att beskriva de skattemedel som nyttjas för olika migrationpolitiska ändamål. Dessa utgör inte kostnader utan de är medel som investeras idag och som kommer att ge samhället avkastning över tid.

Ett sätt att göra det är att investera i människor som kan utföra de arbeten inom t.ex vården som behövs och det vi gör nu, i goda tider, är att investera i humankapital för framtiden.

När staten använder pengar till infrastruktur så talar man om att vi investerar. Hur kan det komma sig att människor utgör en kostnad när döda ting är investeringar?

En ytterligare fördel med detta synsätt är att det lyfter blicken från snäva ettårsbudgetar och ger utrymme för en mer långsiktig politik.
Att satsa pengar på våra barn anses utan tvekan vara en god investering. Att satsa pengar på de invandrare som kommer hit är det på motsvarande sätt.

All evidens visar entydigt att tidigare invandring till Sverige varit lönsam och det finns inget i dagens situation som talar för att den invandring som sker idag inte skulle bli lönsam på sikt. Det är därför betydligt lämpligare att se det man idag kallar kostnader som en investering.

Liberaldemokraterna uppmanar alla goda krafter att följa vårt exempel och fortsättningsvis enbart diskutera invandringen i termer av investering. Invandringen utgör ingen kostnad, den är vår investering i framtid för ett Sverige som under lång tid haft en nativitet som innebär att utan invandring får vi en minskande och allt äldre befolkning.

När vi ser detta som en investering så gör vi naturligtvis detta även utifrån humanistisk grund eller hävdar någon att det är fel att investera i humanism och empati för barn och föräldrar som flyr undan krigets fasor?

Detta är ett positivt och livsbejakande budskap som säkert också kan få positiva synergieffekter vad gäller attityder och inställning till våra medmänniskor.

Ser man till enskilda individer så är vi naturligtvis medvetna om att vissa inte kommer att utgöra goda investeringar eftersom de kanske p.g.av sjukdom, handikapp, social utslagning inte kommer att kunna att bli produktiva medborgare. Vi är emellertid övertygade om att de som blir det är så oerhört många fler att vi inom ramen för de investeringar som görs, har råd med att inte alla lyckas.

Liberaler ger inte upp om människor utan är övertygade om att ifall de ges rätt förutsättningar och betingelser, så kommer de att växa till goda samhällsmedborgare över tid.

Liberaldemokrater ser människor som en tillgång och som en investering. Det är en människosyn som främjar ett humant och civiliserat samhälle. Det är ett sådant vi vill skapa för framtiden.

Ovanstående är fr.o.m idag Liberaldemokraternas officiella syn på invandringsfrågan vad gäller diskussionen om invandringens påstådda kostnader.

 

 

%d bloggare gillar detta: