Sverigedemokraternas osmakliga kriminalvårdspopulism


Den s.k Kortedaladomen där två ungdomar, 15 och 16 år, dömdes för misshandeln av en sjukpensionär har givit utrymme för repressiva krafter att stiga fram och leda vad som i en annan tid lätt hade kunnat förvandlas till en lynchmobb.

Så otroligt populistiskt att blixtsnabbt söka politiska poäng på vad som i grunden är en tragedi för alla inblandade. Fantastiskt lätt att vädja till våra allra mest primitiva känslor av hämnd- och straffutkrävande och kräva att en 15- och en 16-åring ska dömas som vuxna, att straffen ska vara hårdare och längre etc.

När en pöbel samlas står det påfallande ofta en Sverigedemokratisk politiker längst fram och eldar på. Stämman ljuder hög och rösten darrar av indignation, vrede och hat! Sådant som eftertanke, konsekvensanalys, empati och humanism saknas fullständigt. Evidens, vetenskap och fakta läggs åt sidan om man nu någonsin haft tillgång till sådant. Den dominerande intellektuella källan för den sortens politiker tycks vara reptilhjärnan.

I det här fallet heter den populistiske dirigenten Kent Ekeroth och han är Sverigedemokraternas rättspolitiske talesman. Han tog omgående täten genom att kräva att straffmyndiga ungdomar ska kunna dömas som vuxna och skrev bl.a så här i en debattartikel på Svt debatt:

För att komma tillrätta med detta uppenbart omoraliska system, föreslår jag att även straffmyndiga personer under 18 år som begår grova brott – såsom mord, grov och synnerligen grov misshandel – ska prövas och kunna dömas som vuxna. Döms gärningsmannen som vuxen ska straffskalan tillämpas fullt ut utan straffrabatt. Med Sverigedemokraternas andra förslag rörande rättspolitiken skulle dessa gärningsmän ha blivit frihetsberövade under längre tid.”

Kännetecknande för populism är att det rör sig om politik med förenklade lösningar på svåra politiska problem genom tunn ideologi som föreskriver två homogena, grupper; ett vi-mot-dom-tänkande (folket mot eliten, svenskar (eller annan nationalitet) mot invandrare, land mot land), med argument om det ”sunda förnuftet”.

Den som inte skriker med i kören beskylls omedelbart för att känna sympati för brottslingen och att i alla lägen sätta brottslingen före brottsoffret oavsett vilka argument som framförs. Det synes vara helt omöjligt att ta till sig tanken att man faktiskt kan känna avsky för brottet men empati för de två ungdomar som även dom ska leva med konsekvenserna av sitt brott.

Här finns nu i populistens ögon en utmärkt grogrund för att ta tillvara den känslostorm av avståndstagande och naturligt hämndbegär som genomsyrar många. Följaktligen presenteras förslag av just den typ som Ekeroth gör eftersom de tillfredsställer en del mer primitiva känslor och härigenom utan eftertanke accepteras som riktiga och rimliga.

Inget utrymme ges för att evidens och beprövad vetenskap visar att fängelse är den mest kostsamma och minst effektiva formen av påföljd om man önskar att den dömde någon gång ska kunna återkomma i en roll som produktiv samhällsmedborgare. Något jag tidigare visat i denna artikel

Empirisk erfarenhet talar alltså för att man väljer ett annat alternativ än fängelse i så stor utsträckning som möjligt..

Det finns ju tack och lov system att jämföra med och alla ni som tror att stränga straff på något sätt hjälper får förklara varför man i USA, som idag har världens överlägset största antal fångar per 100000 innevånare har en brottslighet betydligt större än vår?

Förklara varför ett system som även innefattar det tyngsta av alla straff, dödstraffet, har t.ex ett antal mord per 100000 innevånare som är nästan sex gånger högre än vårt?

Eftersom den sortens fakta uppenbarligen inte tillmäts betydelse då primitiva hämndbegär tar över vitala hjärnfunktioner så kanske fakta om vad hämnden kostar kan få några att nyktra till. Jag har därför gått igenom Sverigedemokraternas kriminalpolitiska inriktningsprogram från 2011 för att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna belysa kostnaderna för de ”hårdare tag och strängare straff” som partiet står för.

Under rubriken ”Hårdare tag mot brottsligheten” föreslår man följande åtgärder:

att riktigt livstidsstraff utan möjlighet till benådning ska införas.

att straffen ska skärpas rejält för våldsbrott.

att preskriptionstiden för grova våldsbrott ska tas bort.

att mängdbrottslighet ska dömas hårdare.

att en tredje gången gillt-princip ska införas.

att regeln om frigivning efter två tredjedelar av tiden ska tas bort för vissa brott.

att det ska vara betydligt lättare att utvisa kriminella utlänningar

att obligatorisk lagring av biometriska uppgifter rörande utvisningsdömda utlänningar ska införas.

att elektronisk fotboja ska kunna användas för grova brottslingar efter avtjänad tid i fängelse.

I brödtexten kring de olika förslagen skriver man vidare att ”Sverigedemokraterna vill se kraftiga straffskärpningar vad gäller våldsbrott. Det innefattar även en rejäl höjning av miniminivåerna eftersom svenska domstolar oftast dömer i nedre delen av straffskalan”. Riktiga livstidsstraff, som man kallar det, ska kunna utdömas inte enbart för de brott som idag innehåller livstid som möjlig påföljd utan även för ett antal andra grova våldsbrott.

Att räkna på detta kräver en del antaganden eftersom de själva i vissa avseenden är opreciserade i sina krav som t.ex gällande betydelsen av ”kraftiga straffskärpningar” gällande våldsbrott men om jag redovisar mina siffror så får väl någon rätta mig om jag tar i för mycket.

Låt oss räkna på vad en 10%-ig skärpning av straffen för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, misshandel, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning skulle betyda. Det finns förvisso fler typer av våldsbrott och jag anar att man vill ha med även sexualbrotten här men jag lämnar dessa och begränsar mig till de sex brottsrubriceringarna ovan.

År 2011 dömdes det ut totalt 17055 månaders fängelse för dessa. 10% ökning betyder alltså 1705 fler utdömda månader eller 142 fängelseår.

Kostnaden för detta beräknat på att en intagen i genomsnitt kostar 2831:- per dygn blir 146.730.730:- per år.

Riktiga livstidsstraff kräver fler antaganden och dessa har jag beskrivit i den här artikeln för den som vill fördjupa sig. Låt oss anta att det skulle komma att utdömas 100 livstidsstraff per år med SD:s förslag som ju även innefattar att fler än idag ska kunna dömas till detta. Det skulle enkelt uttryckt innebära att vi om 10 år har 1000 dömda till livstid. Antag vidare att dessa är 30 år i snitt när de döms och har en förväntad livslängd till 80. För att få en genomsnittlig årskostnad för dessa räknar jag på 50000 utdömda fängelseår under en tio-årsperiod = 5000 fängelseår varje år i genomsnitt.

Mot bakgrund av att det här är våra grövsta brottslingar kan inte genomsnittskostnaden fånge/år användas utan här räknar jag istället på 4000:- per dygn. 5000 år kostar då 7.300.000.000:- per år.

Jag går här inte in på kostnaderna för alla de anstalter som dessutom måste byggas för att härbärgera ett ständigt ökande antal intagna men dyrt lär det bli.

Att ta bort preskriptionstiden enligt SD:s förslag blir försumbart kostnadsmässigt i sammanhanget.

Att ta bort mängdrabbatten kommer att innefatta främst narkotikabrottslingar av normalgraden samt området tillgreppsbrott. Totalt utdömdes 2011 27456 fängelsemånader för dessa. Om vi antar att konsekvensen blir ytterligare 10% fängelsetid så landar kostnaden på 236.370.806:- per år.

Tredje gången gillt” principen man vill införa törs jag inte försöka beräkna men gratis blir det ju inte……

Tar man bort regeln om 2/3-frigivning för vålds- och narkotikabrott på sätt SD vill, så betyder det en ökning av antalet fängelsemånader baserat på 2011 års siffror med 23258 månader. Lägger man till sexualbrotten blir det ytterligare 3202 månader till en sammanlagd kostnad av 2.278.459.575:- per år.

Lättare att utvisa ger varken plus eller minus.

Ett biometriskt register där uppgifter skall lagras i åttio år över utvisningsdömda utlänningar kommer att innebära årliga kostnader för såväl personal, lokaler, underhåll, datorer etc. etc. etc 25.000.000:- per år får bli en gissning.

Elektronisk fotboja föreslås för grova brottslingar i upp till två år efter frigivning. Om vi räknar på 1500 personer i ett år med Frivårdens genomsnittskostnad på 204:- per dygn blir det 111.690.000:- per år.

Det innebär totalt för vad som ovan beskrivits en kostnadsökning på 10.098.251.111:- per år. Smaka på siffran. Tiomiljardernittioåttamiljonertvåhundrafemtioentusenetthundraelva kronor och kom samtidigt ihåg att det dessutom finns poster som jag inte tagit med i detta.

Därutöver vill man förstärka säkerheten vid svenska domstolar, införa ett landsomfattande offentligt pedofilregister och stärka vittnesskyddet. Kostnad okänd.

Kent Ekeroth motionerade också förra veckan om bl.a återgång till tidigare straff vid ny brottslighet, kriminalisera rymning, inga sänkta straff vid utvisning och att någon straffrabatt ej ska utgå även om polisen använt olagliga metoder för att få fram bevisning. Inga kostnader för detta redovisas heller.

Jag ger mig här inte in på att beräkna kostnader för nyproduktion av anstaltsplatser men för att ge ett hum om vad det handlar om, särskilt då det gäller gruppen livstidsdömda som ju ökar dramatiskt, så kan de nya säkerhetsplatserna på Kumla, Hall och Saltvik få tjäna som exempel. För dessa 72 platser krävdes investeringar på 750.000.000:-. Kriminalvården har därefter tecknat hyreskontrakt på 25 år för platserna till en kostnad om 75.000.000:- per år.

För att uppfylla sitt inriktningsprogram behöver SD bygga bokstavligen tusentals nya fängelseplatser under de kommande åren.

En ytterligare faktor att betänka är att det man föreslår skulle bygga fast oss i ett nytt system som successivt skulle komma att bli allt mer kostnadskrävande vartefter åren går. Det är ingen bra politik och det är absolut ingen politik för framtiden! I USA har delstaterna idag enorma ekonomiska problem som kan hänföras till de ständigt ökande kostnaderna för att hålla över 2.500.000 amerikaner inspärrade.

I sin höstbudget 2011 ökar man anslagen till Kriminalvården med 669.000.000:- per år för att täcka ökade kostnader av den politik man föreslår. Att detta är oerhört långt från verkligheten ser vi av de ovan redovisade beräkningarna.

Populismen Ekeroth och partiet uppvisar är närmast grotesk. Man eldar på pöbeln med utfästelser om en politik som man inte ens är i närheten av att varken redovisa kostnaderna för eller budgetmedel till.

Att Kent Ekeroth inte har riktig koll på det här med rättspolitik framgår också av en annan motion han föreslagit Sveriges riksdag att anta. I den begär han riksdagens stöd för att utlänningar som döms för brott och som har haft tolk i domstolen ska få betala kostnaden för tolken själva.

Det Ekeroth uppenbarligen inte har en aning om är att förslaget står i direkt strid med Europakonventionens artikel 6 punkten 3 e, där det uttryckligen sägs att tolk skall finnas tillgänglig utan kostnad för den tilltalade. Eftersom konventionen också utgör svensk lag så är alltså hans förslag direkt lagstridigt och utgör alltså en uppmaning till brott. Något som borde straffas hårt…….

 

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 24 september, 2012, i Brott och straff, Europakonvention, Europadomstol, Kriminalvård, Rättspolitik, Sverigedemokraterna och märkt , , , , , . Bokmärk permalänken. 22 kommentarer.

 1. Se svaret som visar på att Gajditza inte kan räkna eller läsa. Hur monumentalt fel han har:

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/08/politisk-motst-ndare-verdriver-kostnaderna-f-r-sds-kriminalpolitik

 2. Ja, där ramlade Gajditzas korthus ihop

 3. I artikeln ”Så mycket skulle SD:s kriminalpopulism kosta” på Newsmill idag 120926 sprider du en lögn om brottslighet:

  ”Det finns ju tack och lov system att jämföra med och alla ni som tror att stränga straff på något sätt hjälper får förklara varför man i USA, som idag har världens överlägset största antal fångar per 100000 innevånare har en brottslighet betydligt större än vår?”

  Va?

  Sverige har 1.6 gånger så många fordonsstölder som USA per 100 000 invånare, 5355 (!) gånger så många våldtäkter per 100 000 invånare, 51 gånger så många inbrott per 100 000 invånare, 35 gånger så många misshandelsfall per 100 000 invånare och 68 gånger så många drogrelaterade brott per 100 000 invånare. ”Total crime” per 100 000 invånare är 3,4 gånger högre i Sverige än i USA.

  Att sedan USA har en större frekvens av dödligt våld med vapen är föga förvånande pga. en helt annan förekomst av handeldvapen i USA jämfört med Sverige. Låt oss dock vara ärliga här. Att som du gör gå ut med falska uppgifter gynnar ingen, allra minst din egen trovärdighet. Kanske har du tittat på för många amerikanska filmer. Kanske lever du kvar på 80-talet. Kanske tänker du på vissa miljöer i USA. Kriminaliteten i USA har under lång tid varit stadigt sjunkande, vilket man knappast kan säga om brottsligheten i Sverige.

  —————-

  Siffrorna bygger på rapporterade brott och de är omräknade från absoluta tal med hänsyn till att USA:s befolkningstorlek är 33 gånger större än Sveriges.

  Källa: The Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (2002) (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention) via http://www.nationmaster.com

 4. Mycket bra skrivet, Michael! Att skärpa straffen skapar ett omänskligare samhälle.

  Som du skriver så behöver man bara se på USA. De har extremt stränga straff och mycket högre kriminalitet än Sverige. Med orimligt höga straff (jag tycker de vi har i Sverige räcker mer än väl ) – ökar våldsbrotten. Ett exempel från Ophra Winfreys program. Hon berättar att om någon blir våldtagen i USA med sina extremt hårda straff (ex 25 år eller livstid) ökar risken mångdubbelt att offret blir mördat eftersom straffet redan så högt att det är outhärdligt att avtjäna det. En till komplikation är att många oskyldiga döms och drabbas. Samt naturligtvis kostnaden för samhället att hålla massor med människor fängslade under långa straff. Jag tror att anmälningsviljan kan komma att minska om straffen blir för hårda. Om jag tex skulle bli misshandlad och hotad av någon jag känner som fått nåt galet ryck på fyllan skulle jag anmäla i dagsläget, men inte om jag visste att personen (som vanligtvis är snäll, men spårat ur pga av alkoholen) skulle åka in på 10 – 15 år eller än värre på livstid. Då skulle jag hellre tiga.

  Det är extremt lågt av dig ”Usch och fy” att använda ett avtjänat straff för att misstänkliggöra Michael Gaditza! Han har avtjänat sitt straff och då ska det inte användas mot honom för att hugga honom i ryggen med! För övrigt har de som suttit inne säkert värdefulla synpunkter på vilka effekter på ett orimligt strängt fängelsestraff har på viljan och förmågan att återanpassas till samhället.

 5. det förklarar det mesta…..

 6. Suck. Snabb googling gav att du suttit i fängelse pga. amfetamin. Slut på diskussionen. Förstår varför du vill ha låga straff. Ha det bra.

 7. Kostnaderna skulle ju exempelvis kunna tas från invandringen. Dessutom är inte fängelserna fullbelagda så det finns gott om plats för de som bör stanna längre. Det går säkert att hitta en mängd hål i din analys. Three strikes and out-principen som finns i Kalifornien är utmärkt. I Sverige skulle man kunna ha något i stil med att om man gör tre grova brott så åker man in minst 5 eller 7 år. Allt för att skydda de civiliserade medborgarna som sköter sig. Våra rättigheter går före kriminellas rättigheter. Börja fokusera på brottsoffren! Sluta stirra dig blind på kriminella som gör livet surt för skötsamma människor.

  • javisst ja, dom pengarna räcker ju till allt…… Beläggningen i våra fängelser är just nu ca. 95% och det platsantal som krävs för att åstadkomma den politik som du uppenbarligen ställer dig bakom, kräver en utbyggnad av tusentals platser. I Kriminalvårdens lokalförsörjningsplan kan man läsa att man räknar redan nu med nya överbeläggningsproblem från 2014.

   Möjligt att du tycker att Kaliforniens system är utmärkt men faktum är att inte ens innevånarna i Kalifornien eller dess guvernör tycker det längre. När det var som värst hade man 170000 intagna i ett fängelsesystem byggt för 85000. Kostnaderna skenade så till den milda grad att man tvingades utfärda amnesti för 1000-tals fångar som alltså helt sonika släpptes ut.

   Vore intressant att veta vilka hål du hittar i min analys? Faktum kvarstår, SD:s anslagna 669 miljoner per år är som en fis i rymden jämfört med de verkliga kostnaderna för de förslag man lägger.

   Ja, jag har suttit i fängelse, det är helt riktigt. De flesta människor anser att när man avtjänat sitt straff, som jag har gjort för länge sedan, så ska man kunna återkomma till samhället och åter bli en produktiv samhällsmedborgare. Är du av nån annan uppfattning?

 8. Med andra ord. man borde sänka straffen överlag eventuellt avskaffa dem för det gör ju ingen nytta. Och mycket billigare.
  Ja, det har man hört förut. Särskilt på 70-talet: Bovarna har haft en tråkig barndom. Släpp dem fria, de är egentligen oskyldiga. Det är deras föräldrars fel.

  • Det står naturligtvis SD fritt att förorda den politik man gör men vanlig anständighet säger att om man gör det så får man också vara ärlig nog att tala om vad de egna förslagen kostar. Idag anslår man som visat 669 miljoner i ökade anslag i sin egen skuggbudget och det är ju en i sammanhanget närmast löjlig summa i relation till de verkliga kostnaderna.

 9. Det går som sagt att ha mer än en tanke i huvudet samtidigt. Noterar att i vanlig ordning så väljer kommentatorerna så här långt, att inte kommentera det som är artikelns huvudinnehåll, kostnaderna för den politik som SD förordar.

 10. Varför upphör individansvar så fort vi talar om kriminella? Är det bara folkvalda politiker som har individansvar? Och varför skyller man inte på omvärldsfaktorer när politiker gör fel? Sahlins Tobleroneskandal berodde på att Mona hade för låg lån eller? Hon hade kanske en dålig barndom eller en dålig dag. Det var synd om Mona. Det är felkopplat i ditt huvud när du använder ordet mänsklighet på fel sätt.

 11. Problemet varför för låga straff är fel: En obalans uppstår hos brottsoffret som tycker det är orättvist. Ett rättvist straff skapar mer tillfredsställelse hos brottsoffret. Du prioriterar gärningsmännen framför brottsoffren. Usch och fy. Skäms på dig din omänskliga människa.

 12. Usch vilken vidrig syn du har på brottsoffer. Självklart skall Kortedala-ungdomarna straffas betydligt hårdare, säg ca 4 år i fängelse. Sluta med dina sympatier hela tiden. Dessa ungdomar skrattar ju åt idioter som dig som inte förstår att man kan utnyttja systemet.

  Ungdomarna utnyttjar sådana som dig till max. Du sitter där och försöker visa mänsklighet till fel personer. Det är inte lika roligt den dagen du själv drabbas eller någon av dina anhöriga. Då förstår du hur det känns.

  Titta på denna klassiker.:

  • Som sagt, en del av oss klarar att ha mer än en tanke i huvudet åt gången och den här artikeln handlar om SD:s kriminalpolitik ur ett ekonomiskt perspektiv men av någon anledning tycks ingen vara beredd att ens nämna just den frågan. Undrar varför…….?

 13. Ett tag såg det ut som de skulle få ett straff men som tur var blev det inget straff för grabbarna. Det viktigaste är att ingen råkade illa ut.

 14. Javisst är det synd om grabbarna. Tur att ingen råkade illa ut

 1. Ping: Dagens länkar 2012-09-24 « claesleo

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: