Månadsarkiv: augusti 2011

Svensk Myndighetskontroll: Svar på Asks debattartikel i AB idag


Lysande som svar på Beatrice Asks artikel i dagens Aftonbladet.

Svensk Myndighetskontroll: Staten gör sig skyldig till barnmisshandel-öppet brev till alliansens rättspolitiska företrädare


I dagens DN finns en debattartikel skriven av Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. I denna beskriver han hur häktade barn behandlas i Sverige och beskrivningen borde vara skrämmande läsning för alla som fortfarande inbillar sig att Sverige lever upp till minimirättigheter enligt internationella konventioner. För att uttrycka det på ren svenska så är det fullständigt för jävligt att barn behandlas på detta sätt i Sverige idag.

Jag citerar följande direkt ur artikeln: ”Europarådets tortyrkommitté granskar regelbundet hur världens länder lever upp till Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den senaste granskningen av Sverige utfördes sommaren 2009.Då konstaterades en rad brister som Sverige uppmanades att åtgärda. Flera av de allvarligaste bristerna handlade om barn som frihetsberövats.

Barnombudsmannen har nu, två år senare, följt upp situationen för barn i häkte. Vi har granskat tillgänglig statistik och vi har också ställt frågor till landets samtliga häkten. Vi är djupt oroade över att så många frågetecken kvarstår.

Bara under 2010 häktades 155 barn under 18 år i Sverige. Jämfört med 1998 handlar det om en tredubbling av antalet häktade barn. Siffran är anmärkningsvärt hög med tanke på att häktet ska användas som sista utväg. Än mer oroande är att det är i den yngsta åldersgruppen, bland barn i åldern 15–17 år, som restriktioner används mest frekvent. Drygt 80 procent av 15–17 åringarna i häkte är belagda med restriktioner. Det kan handla om att de inte får ha kontakt med sina anhöriga, ta del av tidningar och tv och ibland om att isoleras från andra häktade. Den tid barn har restriktioner är också lång. Vartannat barn som har restriktioner har dessa i minst tre veckor.

Tortyrkommittén konstaterade 2009 att unga inte informerades om sina rättigheter. Det förekom också att de blev förhörda utan att föräldrar, socialtjänst eller advokat var närvarande. Sverige uppmanades att vidta åtgärder för att garantera att barn som förhörs av polisen ska ha en vuxen person de litar på och en advokat med vid förhöret. Annars riskerar barn att häktas på grund av att de saknar kunskap om sina rättigheter.

Tortyrkommittén var också bekymrad över att en majoritet av de personer som häktats inte hade informerats om varför de var belagda med restriktioner. Många trodde att det enda skälet till varför de var förhindrade att ha kontakt med sin familj var att bryta ner dem.

Kommittén såg det som särskilt bekymmersamt att samtliga barn på ett häkte de besökte hade haft restriktioner under 2–3 månader. Kommittén konstaterar i sin rapport att åtgärden att placera så unga personer som 15-åringar i förhållanden som liknar isolering är en ytterst drastisk åtgärd (”a draconian measure”).

Häktespersonal vittnar om att restriktioner under långa perioder kan ge mycket negativa effekter på hälsan, något tortyrkommittén själv också kunde konstatera. Symtom som ångest, posttraumatisk stress, depression, självskadebeteende och självmordsrisk är inte ovanliga. Ju yngre den häktade är desto större risk för allvarliga skadeverkningar.

När FN:s kommitté mot tortyr granskade Sverige 2008 framkom likartad kritik. Sverige rekommenderades då att vidta åtgärder för att minska användningen av restriktioner och förkorta den tid de används. Restriktionerna måste alltid bygga på konkreta grunder, stå i proportion till det brott individen är misstänkt för och tas bort omedelbart när behov inte längre kvarstår. Detta är förstås ännu viktigare när det handlar om barn.”

Lägg till detta den granskning som genomfördes av Sveriges radio i programmet Kaliber under våren 2010 och som även redovisades i ett antal artiklar i Aftonbladet, gällande hur barn behandlas på ungdomshem runt om i landet och bilden blir än mer skrämmande. Är detta hur vi anser att barn ska behandlas? Vilken framtid får dessa barn och vilket samhälle leder det till i förlängningen?

Alla de som ständigt och jämt ropar på hårdare tag och strängare straff har varit bidragande till att samhällsklimatet idag ser ut på det sätt som innebär att de förhållanden som Barnombudsmannen nu redovisar tillåts existera. Så har även de som odlar myten om att svenska fängelser och häkten är som någon sorts lyxhotell.

Ord skapar ett klimat och de som använder ord som skapar detta klimat får ikläda sig ett särskilt ansvar då effekten av deras ord visar sig i praktiken. Må vara att de kanske aldrig önskade sig att det skulle se ut som det gör, det fråntar dem ändå inte en del av ansvaret för att så är fallet.

Det finns även de som vill ha en sänkning av straffmyndighetsåldern vilket som konsekvens skulle kunna få att även barn ner till tolv års ålder kan komma att bli behandlade på samma sätt.

Det svenska systemet med restriktioner och långa häktningstider för vuxna kritiseras återkommande av olika människorättsorganisationer. Nu kommer samma kritik avseende behandlingen av barn. Den kritiken har uppenbarligen inte betytt ett dugg för ansvariga makthavare och jag skulle vilja ställa frågan om hur man ska agera nu, utifrån Barnombudsmannens larm om förhållandena, till alliansens olika rättspolitiska företrädare Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (Fp), Caroline Szyber (Kd) och Johan Linander Centern.

Svensk Myndighetskontroll: Hårddiskar blir 40-60% dyrare


Copyswede, det bolag som av regeringen givits en alldeles egen rätt att avgiftsbelägga oss svenskar, har nu bestämt att man inför den s.k kassettavgiften på lagringsmedia som hårddiskar, USB-minnen etc. fr.o.m den första september.

För konsumenten betyder det att en hårddisk kommer att bli 40-60% dyrare än idag. Avgiften är tänkt att täcka upphovsrättsinnehavares inkomstbortfall p.g.av privatkopiering.

Jag har skrivit om detta tidigare och förslaget är varken bättre eller klokare idag än vad det var då jag skrev om det senast. Det innebär att om jag t.ex kopierar min blogg och använder ett digitalt lagringsmedia för detta så får Per Gessle en liten slant. Det innebär att om jag sparar mina inspelade filmer från semestern på en hårddisk så får Tomas Ledin en liten slant.

Kan någon förklara varför jag ska skicka pengar till dessa båda herrar för ovanstående lagring?

Det finns dock ett fortsatt motstånd mot detta. Enligt Universalmediaalliansen, UMA, kan lagstiftningen om kassettavgifter inte appliceras på dagens moderna lagringsmedier.
– Vi är övertygade om att gällande lag inte omfattar dagens moderna lagringsmedier i begreppet ”särskilt ägnade för privatkopiering”. I praktiken används de till största delen för annat, som till exempel databackup och egna stillbilder. Därför ska de inte omfattas av kassettavgiften, säger Anders Appelqvist, talesman för UMA. UMA förbereder nu en domstolsprocess då Copyswede insisterar på att kassettavgiften ska betalas av konsumenterna.

Konsumenternas motstånd kommer väl att bestå i att vi i fortsättningen köper våra lagringsmedia via internet från utlandet. Så kommer i alla fall jag att göra.

När upphovsrättsindustrin får regeringens mandat att avgiftsbelägga dina semesterbilder behöver ingen längre tvivla på vilken makt och inflytande som den lobbyn har!

Svensk Myndighetskontroll: Var det för mycket daltande som utlöste kravallerna i England?


I ett av världens mest övervakade och kontrollerade demokratiska samhällen har kravaller och upplopp stört friden. De vittgående befogenheter som engelsk polis har, tillsammans med alla de olika övervaknings- och kontrollagar som införts under 2000-talet, gav varken förvarning eller hjälp mot de grupperingar som gick bärsärk under en tid. Övervakningskameror betraktade förödelsen utan att påverka eller ha den effekt som politiker påstått.

Something is rotten in the state of England, skulle man med en lätt travesti av Shakespear, kunna säga. Det visar sig nu då brandröken lagt sig att hälften av de åtalade för upploppen är under 18 år och de kommer från områden som tillhör de fattigaste i England. En berättigad fråga att ställa när detta uppdagats är varför det är just ungdomar på gränsen till barn som reagerat och utagerat på detta sätt? Den som inte ser något hopp för framtiden skiter också i konsekvenserna av sitt handlande.

I olika debattinlägg på olika forum så framställs dessa barn/ungdomar som kriminella. Jag skulle vilja formulera det som att deras handlingar i de nu aktuella fallen är kriminella, men att det är den fortsatta hanteringen av dom som kommer att avgöra huruvida de också i framtiden kommer att leva ett kriminellt liv eller ej.

Här ligger det ett stort ansvar på samhället att se till så att dessa ungdomar nu fångas upp på ett genomtänkt och konstruktivt sätt och att de får en rimlig möjlighet att inom ramen för ett straffsystem också utvecklas till laglydiga medborgare i framtiden. Att bara ge dom ett straff är exakt vad de förväntar sig och är inställda på. Enbart bestraffning kommer att göra dom ännu mer fientligt inställda till det samhälle som de upplever redan har svikit dom.

KDU:s ordförande, Aron Modig, skriver följande på Newsmill. ”Visst är det så att härjandet framför allt har ägt rum i stadsdelar där många redan har det besvärligt. Visst är det också så att brottsligheten tenderar att vara högre i områden där levnadsförhållandena är tuffa, såväl ekonomiskt som socialt. Det är självklart så att det är enklare att välja att begå brott när man är utsatt, ensam eller fattig”.

Så långt ger Modig intryck av en viss insiktsfullhet men det tar inte lång stund innan batongen tas fram och den gamla, gamla högerpolitiken med mantrat ”hårdare tag och längre straff” får sedan stort utrymme i hans artikel. Då handlar det om ”att enskilda människor fattat aktiva val om att gå ut och bryta mot lagen genom att plundra, förstöra, döda och sprida skräck. Det är en grupp ligister – inte samhället – som är ansvarig för det som hänt.”

Det är ju så att en politiker kan inte erkänna att det på något sätt skulle vara samhällets fel eftersom ett sådant erkännande också betyder att det är sagda politikers fel och så kan vi ju inte ha det. I artikeln tar Modig varje tillfälle att trumma in att det är brottslingar och kriminella som man haft att göra med och som är ensamt skyldiga till vad som skett. Att det var polisens dödsskjutning av en av allt att döma oskyldig man som var den utlösande faktorn, glöms behändigt nog bort.

Istället så säger han i vanlig ordning att ”det finns ett behov av att ta krafttag mot brottsligheten. När vi börjar dalta med kriminaliteten är det i varje läge de oskyldiga medborgarna som får ta smällen. Staten måste vara stark, vara tuff mot brottsligheten och i varje läge hävda lag och ordning.”

Själv är jag helt övertygad om att de ungdomar som deltagit definitivt inte gjort det på grund av att det tidigare daltats med dom.

Från engelskt regeringshåll tycks man ha uppfattningen att följande åtgärder är vad som behövs för att det aldrig ska bli några fler upplopp: Polisen ska få rätt att släcka sociala medier. Socialbidrag ska dras in för de som deltagit och de familjer som har barn som deltagit ska vräkas från sina hem om de bor i statligt subventionerade lägenheter.

Att indirekt straffa minderåriga barn för deras syskons deltagande och att bokstavligen slänga ut oskyldiga på gatan samtidigt som man inför samma typ av censur som t.ex Kina är tydligen i det här fallet demokratins svar.

För säkerhets skull så har man nu även börjat kräva att anonymiteten som finns för ungdomsbrottslingar ska hävas. Oklart riktigt varför men förmodligen för att de ska ges så djupa stigman som möjligt och för att ge de som så önskar en rimlig chans att hämnas då ungdomarna avtjänat sina straff…….

Den, förmodar jag, kristne ordföranden för KDU kommenterar dessa förslag genom att skriva att ”Premiärminister David Cameron påtalar med rätta betydelsen av att ta krafttag mot brottsligheten.” Det får väl antas att han är mer gammeltestamentlig i sin trosuppfattning för jag ser inte skymten av någon förlåtelse eller något kärleksbudskap i det han skriver.

Svensk Myndighetskontroll: Pressade politiker är farliga politiker.


När lugnet nu så sakteliga återvänder till London och England så kommer också förklaringar till vad och varför det som skett under den senaste tiden har fått de proportioner och den omfattning som blivit fallet. I Svenska Dagbladet idag så skriver man bl.a att det inte finns något samband mellan sociala problem/fattigdom och kriminalitet. Det är vad som brukar kallas en sanning med modifikation.

Att fattigdom inte med automatik är detsamma som kriminalitet är naturligtvis helt riktigt, men det går heller inte att förneka att fattigdomens och den sociala utsatthetens effekter ibland också är den direkta orsaken till att kriminalitet kan frodas. När man hör talas om barn som växer upp i familjer där de från mycket unga år t.ex förses med narkotika av någon förälder så inser man snart att en del barn sannerligen inte växer upp med samma förutsättningar och möjligheter som andra. Det finns tveklöst ett mått av predestination i sådana fall.

De åtgärder som nu föreslås av bl.a premiärminister Cameron, präglas till viss del av en märklig analys och än märkligare slutsatser. En av dessa är att ge polisen möjlighet att släcka ner t.ex Twitter och Facebook. Om detta skriver Aftonbladets Anders Lindberg på ett utmärkt sätt.

När politiker vill framstå som kraftfulla och handlingskraftiga är de som farligast eftersom det är i dessa situationer som man hemfaller åt kardinalfelet att tillgripa enkla lösningar på komplexa och komplicerade problem. Det har aldrig fungerat i längden och kommer inte att göra det nu heller. En annan lärdom att dra är att kameraövervakning, som för många är vad de betraktar som frälsningen från allt ont som kan ske på offentlig plats, inte alls haft någon vare sig avskräckande eller avhållande effekt för de upplopp vi sett på TV-bilder från bl.a London.

Som sagt, det finns inga enkla lösningar på svåra problem!

Svensk Myndighetskontroll: Avdragsrätt för rånarvapen?


Högsta Förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, har i ett avgörande i mål nr 7262-09 kommit fram till att en inkomst som härrör från brottslig verksamhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

I en mycket kortfattad dom slår man först fast att  ”inkomst av brottslig verksamhet inte är skattefri enligt bestämmelserna i 8 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.” Därefter fortsätter man med att konstatera att ”Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § första stycket IL inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Enligt andra stycket avses med tjänst anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.”

Med ovanstående som grund dras sedan slutsatsen att ”Den i målet aktuella verksamheten får anses ha bedrivits under sådana former att inkomst av den ska hänföras till tjänst. Inkomsten är inte undantagen från beskattning enligt 11 kap. IL. Det har inte framkommit skäl att beräkna inkomsten till lägre belopp än 300 000 kr.

AA har inte tagit upp inkomsten i sin självdeklaration och grund för att påföra skattetillägg föreligger därför. Fängelsepåföljden har inte samband med hans underlåtenhet att redovisa inkomsten av den olagliga verksamheten och utgör
därför inte skäl för befrielse från skattetillägg. Något annat skäl för befrielse finns inte.”

Det här är en skojig dom som det är väldigt lätt att raljera kring. Jag kan t.ex se framför mig alla de möjligheter till avdrag som öppnas med detta utslag. AK 4:or vid rån är en nödvändig kostnad för intäktens förvärvande och då självfallet avdragsgill liksom kostnader för införskaffande av övrig för verksamheten nödvändig utrustning. Arvoderandet av utkikar och annan kringpersonal kan dock inte dras av om man inte startat bolag och tar upp detta som en sedvanlig lönekostnad för vilken t.ex arbetsgivaravgifter erläggs. I bolagsform har man även möjlighet att anställa medhjälpare med hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som t.ex lönebidrag.

I och med att den brottsliga verksamheten nu beskattas som inkomst av tjänst så blir den naturligtvis även pensionsgrundande. Hade detta genomförts tidigare så hade de stackars äldre gentlemännen i ”Gubbligan” förmodligen inte varit tvungna att på sätt som nu skett själva försöka ordna ett sista tillskott före eller i samband med pensioneringen utan t.ex ”Janne Pistol” hade ju sedan länge haft en god pension ordnad.

En lite svindlande tanke är den som säger att vid ett misslyckat rån eller vid ett frivilligt tillbakaträdande från en rånplan, så måste en av konsekvenserna bli ett medgivande av förlustavdrag avseende de kostnader man haft för förberedelser.

Sexköpare bör medges avdrag för sina sexköp och de som köper cannabis t.ex och finansierar det egna bruket genom försäljning medges avdrag för intäkternas förvärvande med ett belopp som motsvarar kostnaden för den egna konsumtionen.

Inom Kriminalvården kan med fördel de behandlingsprogram som erbjuds kompletteras med kurser i skattefrågor och avdragsrätt. Anders Borg får i fortsättningen göra Beatrice Ask sällskap vid anstaltsbesök.

Här hittar du domen i sin helhet.

 

Svensk Myndighetskontroll: Om partiers trovärdighet.


Carl-Johan Rehbinder bad häromdagen om kommentarer kring vad en god vän till honom hade skrivit om politiska partiers trovärdighet. Det här är vad vännen hade skrivit:

”Om politiska partiers trovärdighet

Att ett parti är trovärdigt är inte en enda sak, utan i mina ögon en process som består i sex olika nivåer. Dessutom kan vissa enskilda individer i ett parti vara mer eller mindre trovärdiga. Till viss del kan man bortse från detta, om det inte är frågan om partiledare eller liknande. Eller om personer som på något sätt är representativa för partiets uppfattningar.

1. Man behöver förstås en fungerande problembeskrivning som på ett allmänt plan är riktig och logiskt sammanhängande. Man måste ha en utgångspunkt i att allt inte är perfekt, utan vissa saker ska förändras, och att man ska förändra på politisk väg. De som vill ändra med våld eller inte är trovärdiga i sina resonemang, är helt enkelt inte att lita på. Revolutionära partier är inte partier, eftersom de inte tror på den politiska processen i sig, lika lite som nazister är trovärdiga. De försöker enbart UTNYTTJA den politiska processen, inte tillföra något till den. Många partier fastnar på denna nivå, och även om de har en fungerande analys på nivå 1, så blir de inte trovärdiga ändå, för att de inte går vidare till ytterligare nivåer.

2. Förutom en problembeskrivning, behöver man en vision, som på ett övergripande sätt talar om vart man ska gå. 

3. Den vision man vill uppnå, måste också vara genomförbar, i TEORI, alltså att man har en klar handlingsplan på ett vardagligt plan. Den ska vara REALISTISK, alltså genomförbar OM man hade makt. Så här långt måste även små partier ha en teoretisk uppfattning som är koherent och möjlig inom det politiska systemets ramar och inom de generella förhållanden som finns som grundlagar, medlemsskap i EU, osv. Man kan inte ha en strategi som bara fungerar om alla tycker likadant, till exempel.

4. man måste också ha kompetens att leda ett land, leda departement, förstå sig på internationella överenskommelser, juridik, folkrätt, osv. 

5. Man måste också ha resurser, alltså tillräckligt antal människor som ska arbeta inom det som beskrivs i nivå 4, för att vara trovärdigt. 

6.Slutligen måste man kunna attrahera tillräckligt många väljare och ha tillräckligt stort inflytande för att förverkliga det man står för. Detta är min definition på trovärdighet. Ett parti som har pretentioner på att sitta i en regering, måste alltså uppfylla detta. 

Men visst man kan förlora sin trovärdighet på andra sätt. Gudrun Schyman gjorde ju det, inte genom att vara ointelligent och osammanhållen i sin uppfattning, utan genom att supa som ett svin och kissa i hörnet på en teater i Stockholm. Ett annat sätt är att komma med så korkade uttalanden så man hisnar. Som en lokalpolitiker i Sandviken i MP. Detta synsätt får förstås praktiska konsekvenser, men det hade jag tänkt att skriva om en annan dag.”

Både Calle och jag tyckte att detta är både en bra sammanfattning och en korrekt beskrivning av vad som krävs men eftersom Calle bett om kommentarer så fyllde jag på med följande:

”1. Angående att fastna på en viss nivå så gäller detta generellt för alla partier. Några exempel på både stora och små.

Sossarna som tappat en tredjedel av sina väljare mycket för att deras politik under Perssons sista år och under Sahlin uppfattats som gammaldags och statisk. De har alltså inte lyckats föra S till de ytterligare nivåer som din vän Perman tar upp. Det omvända kan sägas gälla för Moderaterna som ju förändrat i stort sett det mesta sedan tidigt 2000-tal och lyckats göra det med bibehållen trovärdighet i stora grupper. Piratpartiet får utgöra det lilla exemplet där jag menar att deras trovärdighet skadats/minskats genom att väljarna upplevt att partiet inte tagit sig till några nya nivåer utan upplevs som ett parti för gratis fildelning och inte så mycket mer.

Analogt med detta kan vi se på oss själva (Liberaldemokraterna) och med ettårsdagen i sikte så måste även vi nu, fast då i mindre skala, ta oss till ytterligare nivåer för att bibehålla trovärdigheten hos i första hand våra medlemmar. En sådan ytterligare nivå är naturligtvis partibildningen.

2. Problembeskrivningen måste också vara så formulerad att människor känner igen sig i denna och delar den uppfattning som påstår att det som beskrivs är ett problem. En vision för att lösa något som allmänt upplevs som ett icke-problem lär inte dra till sig några större väljarskaror. Är problemet ifrågasatt så ställs dessutom stora krav på pedagogik för att förklara varför det man påstår är ett problem, verkligen också är ett problem. Jfr ”rent mjöl i påsen”-argumentationen i samband med FRA bland de som inte förstod varför FRA-lagen är ett problem. Stor omsorg måste alltså läggas på problembeskrivningen.

3. Delar helt hans uppfattning och om man beskrivit och målat problemet tillräckligt tydligt så kommer visionen och konceptet för hur man löser problemet att både accepteras och omfamnas av stora väljargrupper. Trist nog så kan man här visa SD:s framgångar som ett exempel.

4 och 5. I ett litet parti så kan det vara svårt att ha all den kompetensen internt. Det är då viktigt att erkänna detta faktum och istället peka på en konkret plan för hur extern kompetens ska nyttjas.

6. Kompromissa gärna men sälj aldrig, aldrig bort det som är partiets själ för då är trovärdigheten borta. Jfr Centern o kärnkraften genom åren t.ex.”

Du som nu läser detta är naturligtvis också välkommen att komplettera med fler synpunkter kring partiernas trovärdighet.

Det är fortfarande ingen skatt på skratt!


Hittade denne galne fransman på Youtube. Ett gott skratt förlänger natten eller hur det nu var.

Svensk Myndighetskontroll: Framtid i frihet eller….?


Nedanstående lätt deprimerande framtidsvision har jag fått från en av våra medlemmar. Det värsta med den är att den inte känns så verklighetsfrämmande som jag tycker att den borde göra. Tänkvärt!!

(namnen Åke Brandt och Ana Mathiesen är påhittade, om det finns nån
som heter det så är det INTE dom jag menar).

2011: Piratebay-rättegången slutar med långa fängelsestraff för alla inblandade.

2012: Det blir olagligt inte bara att fildela, utan att även ladda ner
musik. Eftersom det är svårt att bevisa att den som har en låt på
disken inte har rätt till den används lagen sällan.

2013: Med argumentet att man sprider fildelningslänkar och
Piratebay-domen som förebild så blir Flashbacks forum nedstängda, och
flera personer bakom Flashback hamnar i fängelse.

2014: Ett liberalt centern hoppar av alliansen.

Januari 2015: Alliansen spricker efter att inte kunnat rösta igenom
nånting, eftersom antingen SD, C eller S är emot.

September 2015: Efter att Sverige inte har haft en regering i ett
halvår och inte haft en regeringsduglig regering på ett år, startar
S+M regering tilsammans.

Nyår 2016: En Breivik-inspirerad terrorist öppnar automateld på ett
dansgolv på en Finlandsfärja. Eftersom han var dåligt förberedd och
uppförde sig misstänkt blir han skjuten av säkerhetsvakter som följde
efter honom, men då har han redan tömt ett magasin in i en tät
folkmängd. 8 döda och 20 skadade.

Våren 2016: Riksdagen utökar FRA och SÄPO’s befogenheter, och ger dom
tillgång till varandras data, för att förhindra liknande attentat i
framtiden, påstår man.

Våren 2017: Skype/Google och annan IP-telefoni uppgår nu till 90% av
all telefoni inom och utom Sverige, så avlyssningslagarna är i
praktiken verkningslösa. Man utökar lagarna så att det är OK att bryta
sig in i datorer och telefoner och installera programvara som
avlyssnar telefoni. Den programvara som installeras av SÄPO på datorer
lyssnar dock helt enkelt på datorns mikrofon, oavsett om man
telefonerar eller inte. Telefonavlyssing blir alltså buggning. Detta
är olagligt, men riksdagen och regering vet inte om att det sker.

2018: SÄPO ger regeringen en lång lista på medborgare och invandrare
som har ett misstänkt kontaktnät, dvs dom ringer och mailar till ”fel”
personer. Men inget kan bevisas, och misstankarna anses inte
tillräckliga för att man får sätta in telefonövervakning av personerna
i fråga. Riksdagen ändrar lagen så att misstänksamma kontaktnät är
tillräcklig misstanke för övervakning av den personen. En speciell
domstol inrättas som skall övervaka att dom fallen som övervakas
verkligen har misstänkta kontaktnät.

2018: S+M i allians vinner valet med 60% genom att S lovar att höja
skatterna och M lovar att sänka dom.

2018: Med hänvisning till att det är många rasister på Aftonbladet och
vissa har uttryckt sympati för Breivik och Finlandsfärjedådet stänger
man ner Aftonbladets webbsajt. Den kommer snart upp igen utan
kommentarsfunktion. Kommentarsfunktionen öppnas igen 2019 efter att
man har introducerat förhandsgodkänning av alla kommentarer. Dom
flesta andra stora diskussionsforum gör samma förändring.

2019: Efter att ett terrorattentat i Holland visar sig ha varit
planerat delvis i Sverige görs mikrofonövervakning via dator (som i
praktiken pågått sedan 2017) laglig. SÄPO påbörjar olaglig
video-övervakning via folks webb-kameror.

2020: Fredrick Federley och en riksdagsman från miljöpartiet som också
har argumenterat mycket emot övervakningslagarna anklagas för att ha
köpt sex av underåriga pojkar på en resa i Thailand flera år innan.
Båda förnekar allt men tvingas avsäga sig sina riksdagsplatser. Dom
frias först tre år senare.

2021: Eftersom dom flesta distributioner av Linux visar sig vara svåra
att hacka så dammar man nu av lagen om att det är olagligt att ladda
ner filer. Eftersom Linux är open source, och open source bygger på
att man delar, så använder man argumentet att Linux-användare tycker
man skall dela allt. Enbart ett par hundra människor fälls, och får
böter mellan ett par tusen och tiotusentals kronor, men man får
spionprogramvara installerad på nästan alla Linuxdatorer i Sverige i
samband med att man genomsöker dom. Denna massiva kampanjen där
hundratusetals får sina datorer beslagtagna och genomsökta
uppmärksammas stort i media, delvis som slöseri med resurser, men
mestadels som en negativ kampanj mot open source och Linux. Väldigt få
diskuterar frågan ur integritetssynpunkt.

2022: I valet ramlar C och KD ur riksdagen efter att S och M har
genomfört stora kampanjer med oklar finansiering, och alla andra
partier i stort ignorerats. S och M får 75% tilsammans.

2023: Regeringen kräver att förhandsgranskning av dom stora
diskussionsforumen, aftonbladet etc, har en polisrepresentant som
övervakar att man granskar rätt.

2023: En lag gör den bevisning som SÄPO skall lägga fram för att ha
rätt att bugga folk hemligstämplad. Den domstol som skall övervaka att
det finns ordentliga misstankar får inte längre se misstankarna, och
blir reducerad till att sätta en stämpel på ett blankt papper.
Massövervakning tar vid. Några ledamöter, Åke Brandt och Ana Mathiesen
från V protesterar i pressen. Även protester från MP hörs men får
mindre utrymme.

Våren 2024: Brandt blir arresterad efter att ha påståtts smuggla
statshemligheter till ett ännu odemokratiskt Kuba. Han frias av HD fem
år senare.

Hösten 2024: Mathiesen får sitt hus nerbränt av rasister, ingen grips.

Våren 2025: Raiderna om fildelning trappas upp. Istället för att kräva
bevis på att filerna har varit nedladdade olagligt kräver domstolarna
nu bevis på att man har rätt till filerna. Alla låtar man inte har på
CD, vinyl eller har kvitto på från nån onlinetjänst får man böter på,
ungefär en hundralapp per låt. Hundratusentals blir bötfällda. Det får
återigen mycket uppmärksamhet.

Våren 2025: Poliser börjar kräva polisrepresentater i alla
diskussionsforum och bloggar. Alla bloggar som hostas i Sverige
tvingas i praktiken att inte tillåta kommentarer eller använda sig av
diskussionstjänster som har polisrepresentater.

2026: Valet blir 80% för S+M. MP åker ut. Riksdagen börjar behandlas
som en apparat för att godkänna lagar, varken S eller M bryr sig
mycket om att debattera frågor i riksdag eller annorstädes. S+M’s
ledamöter åker på en ”ut till folket”-kampanj som snart permanentas.
Riksdagsledamöterna är ute hos folket på torgmöten och valstugor i en
ständig valkampanj dom närmaste fyra åren. Lagförslagen kommer nu
närmast enbart från regeringen och oppositionspartierna. Dom
genomröstas i snabba omröstningar utan debatt. Få ledamöter från S
eller M har haft tid att läsa igenom några lagar alls, eftersom man
hela tiden är på resande kampanjfot.

2027: Videobuggning blir lagligt i en ny lag som inte ens har delas ut
till ledamöterna i förväg. Inte heller kallas det till omröstning, så
enbart ledamöter från S och M är i lokalen när omröstningen sker.
Märkligt not registreras flera av V och MP’s ledamöter såsom ha röstat
nej till förslaget, fast dom inte var där. När detta dryftas får
ledamöterna från V och SD rådet att hålla käften och tänka på hur det
gick för Brandt och Mathiesen.

2027: SÄPO har nästan varje hushåll i Sverige buggat.
Spionprogramvaran är installerad på nästan varje dator och smartphone
i landet. Den används mesta för att övervaka dom som arbetar politisk
för mer integritet. Dom blir ofta bötfällda for fildelning och ibland
fängslade, ofta med bevis SÄPO har placerat i deras datorer.

2028: Bloggar och andra Sverigekritiska sajter som hostas utomlands
börjar att filtreras. Sajter som hävdar att detta beror på att dom är
kritiska mot regeringen blir också snabbt filtrerade. Inga kommentarer
som hävdar att Sverige filterar internet-trafik godkänns på Svenska
bloggar. Regeringen erkänner att sajter filtreras, men hävdar att det
är enbart barnporr, fildelning och terrorist-uppvigling som filtreras.

2028: V’s och SD’s ledamöter har nu också slutat att bry sig om att
dyka upp i riksdagen.

2029: Med Sverige som gott exempel följer EU och USA efter i internet-censuren.

2030: V ställer inte upp till riksdagsvalet, och kallar Sverige
odemokratiskt. Vissa Vänsterpartister uppmanar till revolution, och
fängslas.

2031: Det börjar sakta gå upp för Svenska folket att dom lever i en
diktatur, men vid det här laget är det för sent.

 

Svensk Myndighetskontroll åter i bloggvärlden


Ett så här långt uppehåll i bloggandet har jag inte haft sedan våren 2008. Det har känts nödvändigt för att ladda om bloggbatteriet och jag har också tyckt att det påtvingade skiftet från Aftonbladets bloggportal har varit jobbigt. Inte blir man gladare av att se att hälften av läsarna försvunnit dessutom. Men, men, nu är det dags att starta om och dagens problem är att det hänt så otroligt mycket att jag inte vet riktigt var jag ska börja…….?

Får bli en mjukstart med ett inlägg jag nyss gjorde på Liberaldemokraternas facebooksida angående kreditvärdighet där jag skrev följande:

Jag tycker att det är fascinerande att ett land som Sverige, trots påstådda kostnader för invandringen på allt mellan 50-600 miljarder per år, har en av de absolut högsta ekonomiska tillväxttakterna i Europa och alltså dessutom tillhör de sex mest stabila länderna enligt två ledande kreditvärderingsinstitut. Med tanke på de påstådda kostnaderna så borde ju ett land som Finland egentligen utklassa oss i ämnet ekonomi mot bakgrund av deras migrationspolitik.

Undrar hur SD-anhängare förklarar detta? http://www.expressen.se/nyhete​r/1.2520651/usa-fick-foten-fra​n-aaa-klubben

%d bloggare gillar detta: