Svensk Myndighetskontroll: Född fri – liberal debatt 2


Här fortsätter det avsnitt som påbörjades igår

  

Rättspolitiken – ideologi

libdem-mini.png

Etiska principer och utgångspunkter.

Staten existerar för medborgarna, inte tvärtom. Liberaldemokraterna ska verka för att förmänskliga staten snarare än att förstatliga människan.

Politik är ett verktyg för att driva igenom idéer. Politik präglas förvisso i hög grad av kompromisser och kohandel, men att kompromissa bort idéer för kortsiktiga vinster och politiska poäng är destruktivt. Ett parti är inte värt någonting om det inte kan förverkliga idéer.

I en demokrati måste förtroendevalda ständigt föra en öppen och konstant dialog med medborgarna eftersom de är medborgarnas representanter – inte dess förmyndare.

Förtroendevalda måste kunna erkänna misstag och misslyckanden. Förtroendevalda kommer att ha fel och de kommer att göra fel ibland. Det väsentliga är att de då står rakryggade, och helt enkelt medger fakta och tar lärdom av det som inte varit riktigt.

Partier ska stå för de löften de ger. Väljarna måste kunna lita på att partier inte lovar mer än de kan hålla, något som enbart kan bevisa i praktiskt handlande och sett över tid.

Demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet är fyra hörnstenar i Liberaldemokraternas politik. Vår vision om framtiden innebär att alla dessa områden stärks, men en liberal vision innebär inte något slutmål. Den är ständigt föremål för förändring där varje sådan förändring, i en levande och dynamisk process, också innebär utveckling och förbättring. utveckling och förbättring.

Politik skall grundas på evidens, beprövad kunskap och erfarenhet . Vi säger ett tydligt nej till olika typer av morallagstiftning, lagar där brottsoffer saknas, och lagar som grundas på olika särintressens önskningar och behov. Lagstiftningen ska vara klar och överskådlig och förutsebar på det sätt som sägs i Europakonventionen. Detta skall alltid vägas emot;

Att rättssäkerheten garanteras och upprätthålls är ett absolut och oavvisligt liberalt krav. Ingen människa ska utsättas för kontroll och övervakning utan att en konkret misstanke finns. Principen att Du ska betraktas som oskyldig till dess en lagakraftvunnen dom finns, kan inte nog understrykas.

I Liberaldemokraternas samhälle finns en författningsdomstol som granskar lagförslag och ser till att förslagen inte strider mot grundlag eller konventioner. Varje ny lag skall även granskas och godkännas ur ett integritetsperspektiv.

Jämställdhet och jämlikhet är självklara begrepp i ett liberalt samhälle. Skillnader i lön och arbetsuppgifter skall inte bero på kön, nationalitet eller annan grupptillhörighet, utan skall handla om individers kompetens och relevanta egenskaper.

Ett liberalt samhälle ger stöd till de som behöver, med respekt för mottagarens behov av integritet och rätt till lika behandling. Ingen ska någonsin behöva känna skam för att söka hjälp, och den som behöver hjälp ska också kunna påverka hjälpens utformning. Ingenstans är individperspektivet viktigare än då det handlar om insatser och vård för de allra mest utsatta i samhället.

LibDem bridge.jpg

Ideologi i socialpolitiken

Psykiskt funktionshindrade, drogbrukare och hemlösa är några grupper som har det särskilt svårt i dagens Sverige. I vår framtidsvision tar samhället ansvar för den hemlöses situation och erbjuder boende och mat. Genom tillämpandet av ”Boende först-principen” kan antalet hemlösa (det vill säga de som inte har tak över huvudet alls) bli betydligt färre.

Denna möjlighet måste också finnas för den som ännu inte har lyckats eller är motiverad att bli nykter och drogfri. I det liberala samhället finns det inga som ofrivilligt sover under broar eller i trappuppgångar.

De som har behov ska kunna erbjudas öppna behandlingshem för att få lindring och ges möjligheter att ta sig vidare. Slutna behandlingshem (eller tvångsvård) bör vara förbehållet extrema situationer och sådana beslut vägledas av hög rättssäkerhet. Samtidigt måste vi respektera och erbjuda lika rätt till vård och omsorg även de som av olika anledningar väljer att stå utanför.

Idag stängs människor alldeles för ofta ute från olika former av behandling för att de inte uppfyller olika kriterier satta efter en indelning som bygger på att den och den gruppen har behov av den eller den vården. I Liberaldemokraternas Sverige bemöts man av samhällets representanter som en vuxen och tänkande individ, och erbjuds den vård eller annat stöd som den hjälpsökande har behov av.

En annan baksida av vårt moderna samhälle är det vi kallar ett “digitalt utanförskap” – något som uppstått i skuggan av den snabba tekniska utvecklingen. Vi går successivt men snabbt mot ett samhälle som förutsätter att man har, om inte eget så åtminstone tillgång till Internet. För att kunna betala på vissa ställen krävs att man har någon sorts konto tillsammans med ett debitkort.

Över 800 000 svenskar har idag betalningsanmärkningar och många av dessa saknar helt bankkontakt. Det innebär ett nytt slags utanförskap. Denna destruktiva trend vill vi bryta. Grundläggande förutsättningar för att kunna vara digitalt delaktig ser vi som en medborgerlig rättighet.

Det liberaldemokratiska Sverige respekterar de äldres rätt och behov att ses som likvärdiga medborgare med egna behov och mål. Även här är individperspektivet viktigt. Bara för att man tillhör gruppen pensionärer så innebär inte det att alla pensionärer har samma önskningar eller behov.

Liberaldemokraternas liberalism omfattar också de som gjort sig skyldiga till brott. Att staten måste inskränka friheten för någon som dömts för brott är oundvikligt, och bottnar i att se till att skadeverkningar förhindras och minimeras.

Brottsoffren måste stärkas och en av de viktigaste åtgärderna är att se till att det är staten som fortsättningsvis garanterar och betalar det skadestånd som brottsoffret tilldöms av domstolen. Staten får sedan i sin tur kräva detta av gärningsmannen men brottsoffretska efter avslutad rättegång inte behöva gå igenom ytterligare plåga i form av att hos brottsoffermyndigheten åter behöva gå igenom vad som skett.

Ett liberalt samhälle kriminaliserar inte den som använder droger Narkotikapolitiken som den är utformad idag har kommit till vägs ände. Den är empiriskt prövad i över trettio år och skadeverkningarna som följd av dess repressivitet har blivit allt mer märkbara. Människor marginaliseras, diskrimineras, utsätts för hälsorisker i onödan, och dör idag helt i onödan till följd av denna lagstiftning. När något misslyckas är det logiskt och rättmätigt att pröva något nytt. Att av prestigeskäl hålla fast vid en politik som dödar människor är direkt förkastligt.

Idag finns flera exempel på länder* som ändrat inriktningen på sin narkotikapolitik. I Liberaldemokraternas narkotika- och drogpolitiska vision flyttar vi fokus från strafftänkande till skadereducerande metoder. Vi anser att politiken bör utformas utifrån behov av stöd och vård istället för kriminalisering och utsatthet. (*läs t.ex i dagens nummer av Arbetaren om Portugals utveckling på området)

Med frihet följer ansvar. Samhället har därför, även i en liberal kontext som innebär att var och en ansvarar för sina egna handlingar, rätt att kräva att dessa inte inskränker eller på annat sätt kränker, andra människors val och frihet. I detta återfinns grunden för vår vision på det alkohol- och narkotikapolitiska området.

Liberaldemokrati står för att objektivt och ur ett pragmatiskt perspektiv bedöma olika tankar och förslag oavsett vem och vilka som lägger fram dom. Evidens och pragmatism innebär att det som kan bedömas vara den bästa lösningen och i enlighet med liberala kärnvärden också är den lösning som bör användas.

Om detta sedan innebär att olika åtgärder och insatser utförs i statlig, kommunal, kooperativ, privat regi, eller någon annan form, är i grunden ointressant. Den bästa lösningen skall användas utan att prestige tillåts stå i vägen.

Detta är en sammanfattning av min egen inställning i de frågor som känns mest angelägna och viktiga för mig att arbeta med. Att det står Liberaldemokraterna på olika ställen är helt enkelt för att jag då jag skrev detta skrev det i en form som skulle passa för olika avsnitt i ett kommande program av någon sort.

Delar av det återfinns i manifestet och det är min ambition att delar också ska återfinnas i så stor utsträckning som möjligt i ett kommande partiprogram.

Jag är övertygad om att mina Liberaldemokratiska kamrater delar min uppfattning i de frågor jag tagit upp ovan i allt väsentligt och med det så har jag avslutat detta praktisk-ideologiska avsnitt i bloggen.

 libdem-mini.png

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 21 april, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 13 kommentarer.

 1. Michael. Om du önskar dokument angående oskuldspresumtionen kan jag inte finna dem. Men jag har fått bekräftat av polisen via telefon att de har händerna bakbundna när det gäller att fråga efter bevis, i vårt fall veterinärkvittona, som pekar mot den misstänkte.Du nämnde enskilt åtal som en möjlighet. Jag har kollat med mitt försäkringsbolag som meddelat att rättsskyddet inte gäller brottmål.

 2. Michael. Visst är jag delaktig i tidigare mailande till dig. Vår enda åstundan är att slippa årsavgiften till kronofogden. Men då måste man ha klassats som brottsoffer. Detta har nonchalerats av polis och åklagare ända upp till RÅ.Du undrar om civilmål kan vara en väg ur mitt livslånga trassel med kronofogden. Det här gäller en gäldenär med existensminimum och skulder upp över öronen. Blir hon bötfälld prioriteras böterna på borgenärsskarans bekostnad. Gäldenären får en dyr advokat som staten betalar och domstolen kostar. Genom egen erfarenhet misstror jag det svenska rättsväsendet. Det enda vissa är juristernas höga timpenningar. Risken finns att hon kan bli frikänd och att jag får betala allt. I vårt fall hade gäldenären i polisförhöret erbjudit sig att skaffa fram veterinärkvittot men polisen måste låta ämnet falla då den hade händerna bakbundna pga oskuldspresumtionen. Detta har polisen, tingsrätten och Brå slagit fast på min förfrågan. En lagman har bekräftat att enligt min beskrivning mycket tyder på att vi utsatts för bedrägeri men han måste först höra parterna inför domstol, vilket åklagarna förhindrat.Finland lär ha sociallån till skuldsatta för ersättning till borgenärerna. Det låter smidigare än vår ringa månadstilldelning livet ut. Visste du förresten att de mindre fordringsägarna med under 100 kr i månadstilldelning helt blir utan ersättning då summan fördelas mellan de större borgenärerna? Jag visste inte heller men nu vet jag och tänker ta itu med det efter helgen.

  • Michael Gajditza

   Hej! Bra, då fungerar minneskretsarna som dom ska fortfarande där uppe i knoppen.Logiken i besluten är ju klar såtillvida att för att klassas som offer så måste det finnas en dom som visar att ett brott har begåtts. Däremot så hakar jag fortsatt upp mig på det där med oskuldspresumtionen. Jag får ihop det om någon förundersökning aldrig inletts men har sådan beslutats av åklagare eller polis så måste det finnas ytterligare någon faktor jag missat.Du skriver att polisen, tingsrätten och Brå har fastslagit detta efter Din förfrågan. Om du har någon dokumentation av det så vore den väldigt intressant att ta del av!?Ett par förtydliganden. I ett civilmål så blir hon inte bötfälld utan om du vinner målet så tillerkänns du det belopp du yrkat att hon ska erlägga eller delar därav. Att vinna civilrättsligt ger dig heller inte status som brottsoffer. Hennes advokat bekostas inte av staten och inte heller ditt ombud gör det utan det handlar om rättshjälpsmöjligheten i era resp. hemförsäkringar. Du har rätt i att du får stå för hennes kostnader om du förlorar.En ytterligare möjlighet som är ovanlig finns i det att du kan väcka enskilt åtal. De ekonomiska faktorerna är lika men en vinst ger dig även brottsofferstatus.Jag kände till de svenska reglerna men inte de finska vilka spontant låter intressanta.Ha en skön vårkväll!

 3. Michael, du ville att jag skulle förklara mig. Jag ska berätta kort vad jag själv råkat ut för. Vi är två personer, oberoende av varandra i varsin del av landet som med ett halvårs mellanrum, utsattes för bedrägeri av samma bedragerska. Det började med annonser om ett ”litet lån till skadad hund” som vi svarade på. Sedan växte behoven. Hon var mycket skicklig att ljuga. Senare visade det sig att hon har mångåriga skulder hos kronofogden med kontinuerligt nytillkomna skulder som tv-licenser etc och nya enskilda ärenden.Vi polisanmälde bedragerskan. Trots att vi hade solklara bevis mot henne och att det var uppenbart att hon ljög hade inte polisen rätt att ställa den avgörande frågan till henne, om hon kunde visa veterinärkvitton/veterinärintyg. Varför då? Jo, trots att det finns brottsoffer behöver inte en misstänkt visa upp bevis som pekar mot sig själv. Detta enligt oskuldspresumtionen inom EU:s regler om mänskliga rättigheter. På grund av denna oskuldspresumtion är, i vårt fall, bedragerskans rättigheter prioriterade på bekostnad av brottsoffrens rättigheter. I vårt konkreta fall betyder detta att vi genom frånvaron av domstolsutslag inte betraktas som brottsoffer och därmed förblir pliktiga att betala kronofogdens årliga grundavgift 600 kr, som domstolserkända brottsoffer undslipper men som för oss dras från vår ringa månatliga tilldelning.

  • Michael Gajditza

   Det här har jag läst någonstans i något sammanhang och jag vill minnas att jag fick material från en kvinna med en teliamailadress. Var det du?Jag förstår ändå inte resonemanget kring oskuldspresumtionen i så motto att jag förstår inte polisens resonemang. I det här fallet så är det väl i så fall avsaknaden av kvitton som kan utgöra ett indicium/bevis mot henne? Självklart så får frågan ställas däremot så är du som misstänkt naturligtvis inte skyldig att lämna bevis som kan innebära att du pekar ut dig själv. Men om Du stämmer henne i domstol civilrättsligt så ser det helt annorlunda ut i bevishänseende så det kan ju vara en väg i ditt fall?

 4. Äkta folkstyre eller demokratur? Vi får hoppas att Liberaldemokraterna har en klar bild över Sverige som jag har och många med mig.De styrande som idag gör sig själva till demokratins försvarare och som har mage att ifrågasätta om vår samhällssyn är demokratisk, är samma människor som i många små steg i praktiken avskaffar folkstyret i Sverige.Idag har vi ett samhällssystem där en ny aristokrati styr landet med finansfamiljernas och EU-byråkratins stöd. Denna nya klass av politiker, proffstyckare och lojala journalister har blivit vår tids adel. Dessa ärver allt oftare sina positioner och de tjänar ett system med egna intressen och en egen agenda helt skild från folkets intressen.Denna nya aristokrati, etablissemang eller nomenklatura om du så vill, är beroende av finansfamiljernas och mediaägarnas stöd för att sitta kvar. De identifierar sig gränslöst med motsvarande klasser i andra EU-länder istället för med sitt eget folk på ett ännu värre sätt än gamla tiders internationella kungafamiljer. En gång vart fjärde år gäller det för dem att med stöd av media se till att tillräckligt många lägger en lapp i en låda så att de officiellt kan sitta kvar på ett ”snyggt sätt”. Ibland, när man vill driva igenom förändringar som kraftigt ökar regimens makt på medborgarnas bekostnad, anordnar man folkomröstningar. Detta görs dock inte för att fråga om folkets åsikt, utan för att få legitimitet för det som man redan bestämt. Dessa föregås av en massiv propaganda, oftast helt eller delvis finansierade med folkets egna pengar i form av skattemedel. Röstar folket fel, så gör man om omröstningarna tills de röstat rätt, som senast nu på Irland och tidigare även i Danmark. Alternativt gör man som i Frankrike och Nederländerna där folket röstade ”fel” om EU:s allt mer odemokratiska nya grundlagar. Som straff fick man inte rösta mer, utan parlamenten avgjorde frågan mot folkets vilja.Finansfamiljerna har politikernas och massmedias stöd för att förinta svenska folkets fri och rättigheter, så är det bara och vad har vi folket för något att sätta emot, när de flesta röstar på eländet vart fjärde år.

  • Michael Gajditza

   Du har poänger i ovanstående analys men jag menar att slutsatsen är både uppgiven och felaktig. Historien vimlar av exempel på att folk har rest sig mot övermakt och sådana folkresningar pågår idag i vår omvärld. Vårt problem är att vi för närvarande nöjer oss med bröd o skådespel.

 5. Drogpolitiken kommer aldrig någon att få bukt med, så att folk skulle anamma den.Ett tips verka för att avveckla mångkulturen så skulle vårt samhälle bli betydligt friskare och drogberoende skulle minska med repeleringen av folk som inte är till någon nytta för samhället.

  • Michael Gajditza

   Att få bukt med narkotikaproblemet är en nollvision och nollvisioner är värdelösa. Varför sätta upp mål för en verksamhet som är omöjliga att nå? Vår politik på det här området är åtminstone realistisk.

 6. Du anser att brottsoffren ska stärkas genom att staten betalar skadeståndet som tilldöms brottsoffren i DOMSTOL. Men har du någon uppfattning om de fall när polis och åklagare avskriver anmälningarna trots all bevisning i världen. På grund av oskuldspresumtionen är en polis förbjuden att ställa en enkel fråga till en anklagad om den kan befaras leda till bevis mot denne. Kräv att åklagarna ska tvingas väcka åtal när tillräckliga bevis finns, OCH FÖRBÄTTRA DE KOSTNADSKRÄVANDE DOMSTOLARNA OM DE SKA FINNAS KVAR.

  • Michael Gajditza

   Rättegångsbalken säger att en åklagare ska avskriva om han finner att den bevisning han har inte räcker för en fällande dom. Vi har fri bevisvärdering och det gör att varje bevis som kan tänkas också får föras fram. Jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver att: ”På grund av oskuldspresumtionen är en polis förbjuden att ställa en enkel fråga till en anklagad om den kan befaras leda till bevis mot denne.”? Du kanske kan utveckla det lite?

 7. ”Staten existerar för medborgarna, inte tvärtom. Liberaldemokraterna ska verka för att förmänskliga staten snarare än att förstatliga människan.”Tack, kan jag få en ingående beskrivning hur ni menar med detta?

  • Michael Gajditza

   Jag menar att det skett en så stark förskjutning mellan staten och det som borde vara privat, de senaste 10 åren att detta måste vridas till baka till en balans som innebär att den enskilde blir den starkare parten vid en konflikt med det offentliga. Bevisbördan ligger hos den som anklagar, inte hos den anklagade som i så fall tvingas bevisa oskuld. Människor ska forma staten, staten ska inte forma människan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: