Dagsarkiv: 21 april, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Önskar en Glad Påsk!!!


f3c88a5be47da827.jpg 

Glad Påsk till alla


 

som


 

läser detta!!!

 

512767980fb349a2.jpg

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Svensk Myndighetskontroll: Född fri – liberal debatt 2


Här fortsätter det avsnitt som påbörjades igår

  

Rättspolitiken – ideologi

libdem-mini.png

Etiska principer och utgångspunkter.

Staten existerar för medborgarna, inte tvärtom. Liberaldemokraterna ska verka för att förmänskliga staten snarare än att förstatliga människan.

Politik är ett verktyg för att driva igenom idéer. Politik präglas förvisso i hög grad av kompromisser och kohandel, men att kompromissa bort idéer för kortsiktiga vinster och politiska poäng är destruktivt. Ett parti är inte värt någonting om det inte kan förverkliga idéer.

I en demokrati måste förtroendevalda ständigt föra en öppen och konstant dialog med medborgarna eftersom de är medborgarnas representanter – inte dess förmyndare.

Förtroendevalda måste kunna erkänna misstag och misslyckanden. Förtroendevalda kommer att ha fel och de kommer att göra fel ibland. Det väsentliga är att de då står rakryggade, och helt enkelt medger fakta och tar lärdom av det som inte varit riktigt.

Partier ska stå för de löften de ger. Väljarna måste kunna lita på att partier inte lovar mer än de kan hålla, något som enbart kan bevisa i praktiskt handlande och sett över tid.

Demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet är fyra hörnstenar i Liberaldemokraternas politik. Vår vision om framtiden innebär att alla dessa områden stärks, men en liberal vision innebär inte något slutmål. Den är ständigt föremål för förändring där varje sådan förändring, i en levande och dynamisk process, också innebär utveckling och förbättring. utveckling och förbättring.

Politik skall grundas på evidens, beprövad kunskap och erfarenhet . Vi säger ett tydligt nej till olika typer av morallagstiftning, lagar där brottsoffer saknas, och lagar som grundas på olika särintressens önskningar och behov. Lagstiftningen ska vara klar och överskådlig och förutsebar på det sätt som sägs i Europakonventionen. Detta skall alltid vägas emot;

Att rättssäkerheten garanteras och upprätthålls är ett absolut och oavvisligt liberalt krav. Ingen människa ska utsättas för kontroll och övervakning utan att en konkret misstanke finns. Principen att Du ska betraktas som oskyldig till dess en lagakraftvunnen dom finns, kan inte nog understrykas.

I Liberaldemokraternas samhälle finns en författningsdomstol som granskar lagförslag och ser till att förslagen inte strider mot grundlag eller konventioner. Varje ny lag skall även granskas och godkännas ur ett integritetsperspektiv.

Jämställdhet och jämlikhet är självklara begrepp i ett liberalt samhälle. Skillnader i lön och arbetsuppgifter skall inte bero på kön, nationalitet eller annan grupptillhörighet, utan skall handla om individers kompetens och relevanta egenskaper.

Ett liberalt samhälle ger stöd till de som behöver, med respekt för mottagarens behov av integritet och rätt till lika behandling. Ingen ska någonsin behöva känna skam för att söka hjälp, och den som behöver hjälp ska också kunna påverka hjälpens utformning. Ingenstans är individperspektivet viktigare än då det handlar om insatser och vård för de allra mest utsatta i samhället.

LibDem bridge.jpg

Ideologi i socialpolitiken

Psykiskt funktionshindrade, drogbrukare och hemlösa är några grupper som har det särskilt svårt i dagens Sverige. I vår framtidsvision tar samhället ansvar för den hemlöses situation och erbjuder boende och mat. Genom tillämpandet av ”Boende först-principen” kan antalet hemlösa (det vill säga de som inte har tak över huvudet alls) bli betydligt färre.

Denna möjlighet måste också finnas för den som ännu inte har lyckats eller är motiverad att bli nykter och drogfri. I det liberala samhället finns det inga som ofrivilligt sover under broar eller i trappuppgångar.

De som har behov ska kunna erbjudas öppna behandlingshem för att få lindring och ges möjligheter att ta sig vidare. Slutna behandlingshem (eller tvångsvård) bör vara förbehållet extrema situationer och sådana beslut vägledas av hög rättssäkerhet. Samtidigt måste vi respektera och erbjuda lika rätt till vård och omsorg även de som av olika anledningar väljer att stå utanför.

Idag stängs människor alldeles för ofta ute från olika former av behandling för att de inte uppfyller olika kriterier satta efter en indelning som bygger på att den och den gruppen har behov av den eller den vården. I Liberaldemokraternas Sverige bemöts man av samhällets representanter som en vuxen och tänkande individ, och erbjuds den vård eller annat stöd som den hjälpsökande har behov av.

En annan baksida av vårt moderna samhälle är det vi kallar ett “digitalt utanförskap” – något som uppstått i skuggan av den snabba tekniska utvecklingen. Vi går successivt men snabbt mot ett samhälle som förutsätter att man har, om inte eget så åtminstone tillgång till Internet. För att kunna betala på vissa ställen krävs att man har någon sorts konto tillsammans med ett debitkort.

Över 800 000 svenskar har idag betalningsanmärkningar och många av dessa saknar helt bankkontakt. Det innebär ett nytt slags utanförskap. Denna destruktiva trend vill vi bryta. Grundläggande förutsättningar för att kunna vara digitalt delaktig ser vi som en medborgerlig rättighet.

Det liberaldemokratiska Sverige respekterar de äldres rätt och behov att ses som likvärdiga medborgare med egna behov och mål. Även här är individperspektivet viktigt. Bara för att man tillhör gruppen pensionärer så innebär inte det att alla pensionärer har samma önskningar eller behov.

Liberaldemokraternas liberalism omfattar också de som gjort sig skyldiga till brott. Att staten måste inskränka friheten för någon som dömts för brott är oundvikligt, och bottnar i att se till att skadeverkningar förhindras och minimeras.

Brottsoffren måste stärkas och en av de viktigaste åtgärderna är att se till att det är staten som fortsättningsvis garanterar och betalar det skadestånd som brottsoffret tilldöms av domstolen. Staten får sedan i sin tur kräva detta av gärningsmannen men brottsoffretska efter avslutad rättegång inte behöva gå igenom ytterligare plåga i form av att hos brottsoffermyndigheten åter behöva gå igenom vad som skett.

Ett liberalt samhälle kriminaliserar inte den som använder droger Narkotikapolitiken som den är utformad idag har kommit till vägs ände. Den är empiriskt prövad i över trettio år och skadeverkningarna som följd av dess repressivitet har blivit allt mer märkbara. Människor marginaliseras, diskrimineras, utsätts för hälsorisker i onödan, och dör idag helt i onödan till följd av denna lagstiftning. När något misslyckas är det logiskt och rättmätigt att pröva något nytt. Att av prestigeskäl hålla fast vid en politik som dödar människor är direkt förkastligt.

Idag finns flera exempel på länder* som ändrat inriktningen på sin narkotikapolitik. I Liberaldemokraternas narkotika- och drogpolitiska vision flyttar vi fokus från strafftänkande till skadereducerande metoder. Vi anser att politiken bör utformas utifrån behov av stöd och vård istället för kriminalisering och utsatthet. (*läs t.ex i dagens nummer av Arbetaren om Portugals utveckling på området)

Med frihet följer ansvar. Samhället har därför, även i en liberal kontext som innebär att var och en ansvarar för sina egna handlingar, rätt att kräva att dessa inte inskränker eller på annat sätt kränker, andra människors val och frihet. I detta återfinns grunden för vår vision på det alkohol- och narkotikapolitiska området.

Liberaldemokrati står för att objektivt och ur ett pragmatiskt perspektiv bedöma olika tankar och förslag oavsett vem och vilka som lägger fram dom. Evidens och pragmatism innebär att det som kan bedömas vara den bästa lösningen och i enlighet med liberala kärnvärden också är den lösning som bör användas.

Om detta sedan innebär att olika åtgärder och insatser utförs i statlig, kommunal, kooperativ, privat regi, eller någon annan form, är i grunden ointressant. Den bästa lösningen skall användas utan att prestige tillåts stå i vägen.

Detta är en sammanfattning av min egen inställning i de frågor som känns mest angelägna och viktiga för mig att arbeta med. Att det står Liberaldemokraterna på olika ställen är helt enkelt för att jag då jag skrev detta skrev det i en form som skulle passa för olika avsnitt i ett kommande program av någon sort.

Delar av det återfinns i manifestet och det är min ambition att delar också ska återfinnas i så stor utsträckning som möjligt i ett kommande partiprogram.

Jag är övertygad om att mina Liberaldemokratiska kamrater delar min uppfattning i de frågor jag tagit upp ovan i allt väsentligt och med det så har jag avslutat detta praktisk-ideologiska avsnitt i bloggen.

 libdem-mini.png

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: