Månadsarkiv: februari 2011

Svensk Myndighetskontroll: Behöver vi 2500 polischefer?


Jag har suttit och läst en rad artiklar om polisen och dess minskade förmåga att klara upp brott trots att man under de senaste åren fått 3,4 miljarder ytterligare och blivit drygt 3000 poliser fler.

Smålandsposten som i alla väder är alliansen trogen, har ett antal förklaringar till detta: Nya poliser har anställts samtidigt som rutinerade går i pension. Föräldraledigheter är en annan faktor som påverkar antalet faktiska poliser i tjänst. Sverige har i dag en påtagligt ung poliskår.

Jag antar att det inte har gått fler i pension bara för att fler har anställts, antalet poliser har ju faktiskt ökat från 17000 till drygt 20000 och de som gått i pension skulle väl ha gjort så i alla händelser varför argumentet blir närmast obegripligt.

Föräldraledighetsargumentet förstår jag inte riktigt, sådan ledighet måste väl så att säga vara balanserad sedan lång tid tillbaka och alla nyanställda har väl inte haft föräldraledigt? I alla fall inte samtidigt…..

Fakta är fakta och vad gäller t.ex ekobrott har uppklarningsprocenten sjunkit från 30% 2006 till 7% 2010. Även vad gäller polisens utryckningstid så har den försämrats och det tar idag i 65% av fallen med anmälda våldtäkter mer än 15 min för polisen att komma iväg. För fyra år sedan var den siffran 60%. Vad gäller stölder och inbrott har resursförstärkningen heller inte hjälpt utan 39 av 40 ärenden klaras fortfarande inte upp.

ScreenHunter_01 Feb. 24 03.18.gif

En sak som inte tagits upp i någon av alla de artiklar jag läst är att minskningen av antalet lösta brott också sker trots alla de övriga resurser som tillförts polisen i for av både utrustning och nya lagar. Polisen har idag jämfört med för fyra år sedan också rätt att i betydligt fler fall använda sig av olika tvångsmedel som buggning, avlyssning, hemlig kameraövervakning med mera. Uppenbarligen har inte heller detta hjälpt polisen att lösa fler brott.

En annan faktor som kan ha betydelse är att polisen som myndighet är fullständigt nerlusad med chefer. Inte mindre än var åttonde polis är nämligen chef vilket betyder att vi har en organisation med 2500 chefer som med stor sannolikhet har en mängd olika konferenser, seminarier och annat att sköta.

Jag har tidigare hävdat att vad vi behöver är egentligen inte fler poliser utan bättre poliser. Detta åskådliggörs på ett ganska tydligt sätt i detta blogginlägg. http://bit.ly/ffvKng


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Visa stöd och agera nu


Jag rebloggar ett inlägg jag gjorde för bara en dryg vecka sedan efter att ha sett kvällens nyheter på Aktuellt. Den längtan efter frihet som nu kommer till uttryck i flera av arabstaterna och det mod som människor där visar genom att gå ut på gator och torg beredda att slåss mot pansarvagnar och fullt beväpnad militär med bara händerna, är bland det mest rörande och modiga jag sett.

Sverige och EU måste göra mer. Stödet för demonstranterna måste uttalas med den absolut yttersta tydlighet. Så här skrev jag den 14/2:

”I Iran är nu tiotusentals människor ute på gator och torg i protester mot regimen. Likadant i land efter land i hela Mellanöstern. Det finns faktiskt inget konstigt alls i detta utom möjligen att det kommer så snabbt och i så många länder samtidigt.

Människans längtan efter frihet är universell och allmängiltig. Den är dessutom något som förenar oss människor runt jorden. Visst finns det undantag, vi är ju människor och som sådana komplexa varelser. Ibland är vi dessutom lättlurade och faller för både lockelser och frestelser. Det som räknas i längden är dock vad vi gör och vart vi går och då visar det sig att efter tillfälliga villfarelser så återgår människan i allmänhet till att vara en hyfsat civiliserad varelse.

I dagens samhälle sker sådana svängningar oftare och snabbare än förr. Under en period så har vad vi kallar ”mörkrets makter” härskat i en del av länderna i Mellanöstern med rigida islamistiska regimer. I det samhälle som idag växer fram med den största revolutionen sedan tryckpressen, internet, så kan ingen totalitär regim någonstans längre hålla i längden. Människor ser och jämför och om jämförelsen faller ut till det egna systemets nackdel är man till slut, oavsett risker, beredd att agera.

Jag påstår med detta inte att demokratin har infunnit sig i regionen imorgon, det är orimligt men riktningen är klar och vägen utstakad. Vår uppgift är att stötta de försök som görs att förändra och förbättra, att öppna och demokratisera. Det vi idag är så rädda för, islamistisk terrorism, kommer inom 20 år att vara ett minne blott likt t.ex Baader-Meinhof och andra galna extremister.

Det innebär också att, precis som många av oss hävdat länge nu, Sverigedemokraternas alarmism kommer att framstå som både ogenomtänkt och endast syftandes till egen vinning, om ett antal år. Däremot så finns anledning att under de år som extremisterna ser sin värld beskäras mer och mer, vara extra uppmärksamma för deras desperation över de förändrade förhållandena riskerar att utlösa en del desperata aktioner.

Minskat stöd och minskade möjligheter att gömma sig i olika skurkstater kommer dock att innebära att slutfasen kan komma att gå ganska fort då den väl initierats.”

Att, som Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesman gör i det här läget, uttala att; ”Stäng gränserna mot Afrika och låt EU:s budget istället finansiera en mur av militärskepp i Medelhavet vars enda uppgift är att stävja invandringen och smugglingen.” är inget annat än ett uttryck för ett djupt förakt både för människor i nöd och för demokratiska och humana värderingar.

SD gör med uttalanden av den här sorten gemensam sak med den galne diktatorn Khadaffi och avslöjar genom detta ett djupt förakt för allt vad vanlig mänsklig anständighet kräver.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: USA och dubbelmoral


Det är påfallande ofta när jag tittar på utrikesnyheter och i samband med sådana hör amerikanska representanter uttala sig i olika frågor som jag slås av vilken dubbelmoral detta USA uppvisar i olika sammanhang.

Landet i väster, som också utpekas som världens enda reella supermakt, sägs också vara inte bara demokratins försvarare utan även det land som vill sprida demokrati i världen. Det går inte att neka till att den amerikanska konstitutionen i den kontexten utgör ett fantastiskt dokument som vid sin tillkomst låg långt, långt före allt annat i världen vad gällde maktdelning och folkligt inflytande.

Än idag är konstitutionen ett fantastiskt dokument men det måste ifrågasättas hur man idag tolkar och nyttjar de friheter som konstitutionen skänker. Alldeles särskilt gäller detta USA:s förhållande till andra länder och den utrikespolitik som USA bedrivit sedan andra världskrigets slut.

Åtskilliga är de exempel där USA genom olika typer av interventioner och manipulationer agerat på ett sätt som inte kan sägas ha främjat frihet och demokrati utan blott och bart har varit en politik för att gynna amerikanska intressen. Påfallande ofta har detta också visat sig bli en politik som på olika sätt har visat sig vara direkt kontraproduktiv för amerikanarna själva.

Det amerikanska förhållningssättet gentemot länderna i mellanöstern är det kanske tydligaste exemplet på denna kontraproduktivitet. USA:s ursprungliga stöd till Sadam Hussein i Irak då denne 1979 tog makten är bara ett exempel.

Det amerikanska stödet till Saudi Arabien, till den nyligen störtade president Mubarak och till olika sultanat har i hög grad bidragit till att bibehålla dessa odemokratiska regimer och givit dem legitimitet. I samtliga dessa fall och även i andra så kan man säga att ekonomisk vinning och affärer i varje enskilt fall fått stå över och gå före principer om mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.

Detta framgår också tydligt då man ser t.ex vilka länder USA gör gemensam sak med i vissa internationella frågor.

FN:s generalförsamling kallade till en konferens i Rom den 4 juli 1998 för att skapa ett regelverk för en internationell brottmålsdomstol. Nästan alla stater röstade ja till regelverket, utom USA, Israel, Kina, Irak, Qatar, Libyen och Jemen. USA och Israel skrev dock under regelverket, men kommer antagligen inte att vilja ratificera reglerna än på länge.

Även i det s.k ”Kriget mot terrorism” ser vi ett klart mönster av förbrytelser mot grundläggande mänskliga rättigheter vilka kommit att framgå ännu tydligare och mer detaljrikt än tidigare genom alla de avslöjanden som kommit genom Wikileaks.

Mot denna bakgrund så blir EU:s och Sveriges eftergivenhet mot USA än svårare att överse med och förstå. När vi utan ifrågasättande låter USA ta del av passagerarlistor, banktransaktioner etc. så gör vi det i vetskap om att dessa uppgifter kan komma att användas på olika sätt som strider mot såväl FN-konventioner som Europakonvention.

Med detta gör vi oss själva till hycklare då vi samtidigt påstår oss värna de intressen och grundläggande fri- och rättigheter som dessa konventioner uttrycker. Att vår demokratiska trovärdighet därmed ifrågasätts av grupperingar och motsatta intressen som t.ex de som uttrycks av iranska ledare blir därför inte särskilt underligt. Vi har ju själva, genom den förda politiken, öppnat för just den kritiken.

Om vi med trovärdighet ska kunna driva frågor om frihet och demokrati så måste vi själva vara konsekventa och rakryggade i vårt försvar av dessa. Vi får helt enkelt inte göra avkall på eller kompromissa med dessa värden. Affärer får inte stå över eller gå före rättssäkerhet, integritet, frihet och demokrati.

Om vi tror på vårt eget system så måste vi helt enkelt stå upp för det och inte göra avkall på det och kompromissa bort delar av det för kortsiktiga vinster på andra områden. Vi får sluta vara så förbannat veliga och istället ställa krav utifrån de demokratiska principer som vi säger oss stå för.

Allt annat utgör ett erkännande av att vi själva inte tror på vad vi säger och kan aldrig leda till annat än att vi upplevs som opålitliga, ryggradslösa och fega.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Skrota systemet med politiskt tillsatta domare = nämndemän


Som ni vet så är jag motståndare till det nuvarande nämndemannasystemet bl.a eftersom jag menar att det är principiellt fel med politiskt tillsatta domare. Jag har även andra invändningar som jag redogjort för här i bloggen vid flera tillfällen tidigare.

Här ett ytterligare argument för varför vi ska lämna detta föråldrade system. http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=1397

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Svensk Myndighetskontroll: Ask förnedrar kvinnor


http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/asks-lagforslag-fornedrar-kvinnor_5958057.svd

Cordelia Edvardsson har med några rader i dagens SvD fullständigt torpederat regeringens förslag till ny sexköpslag och visar på ett mästerligt sätt varför den och alla de som stöder förslaget, i grunden egentligen förnedrar kvinnan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Vilket syfte har nyheterna med sin vinkling kring ADHD medicin?


Av okänd anledning så har SvT sänt ett antal nyhetsinslag angående den ökade förskrivningen av ADHD mediciner. Undertonen i inslagen uttrycker en sorts indignation över att ”amfetaminliknande preparat, som ju är knark”, förskrivs i större omfattning idag än för fyra år sedan.

För att verkligen understryka detta så markerar man genom att uttrycka medicindoser i kg. Då ser man att år 2006 så skrevs det ut 123 kg och under 2010 så förskrevs inte mindre än 500kg, eller som reportern uttryckte det, ETT HALVT TON! Man konstaterar också att ökningen är ca. 300%.

Jaha?

ADHD är en relativt ny diagnos och användandet av läkemedel som t.ex Concerta är också det helt nytt och motståndet var från början kompakt. Att förskrivningen alltså ökar snabbt procentuellt är knappast märkligt eftersom man startar på så låga nivåer och procenträkning blir ibland väldigt missvisande för att visa olika förändringar.

För 25 år sedan så innebar t.ex en ökning av antalet sålda mobiltelefoner med 5000 enheter en stor procentuell ökning eftersom utgångsantalet var så lågt. En ökning med 5000 enheter idag blir knappt mätbar.

Ser vi till antalet personer som idag får de aktuella medicinerna så är det 40000. ETT HALVT TON fördelat på dessa innebär en daglig dos på 0,034g vilket plötsligt ger ett helt annat och sannare intryck. Det blir dock en mindre intressant nyhet……….

Jag har skickat en begäran till Läkemedelsverket för att få fram jämförande siffror på mediciner som Sobril, Stesolid, Valium och Stilnoct vilka är precis lika narkotikaklassade. Detta är lugnande mediciner och sömntabletter som förskrivs till företrädesvis ”vanligt folk”.

Det är också mediciner som är vanligt förekommande hos befolkningen på Lidingö och Östermalm samt i Danderyd, Djursholm och Saltsjöbaden. Man kan alltså, om man så vill, med fog hävda att narkotikakonsumtionen är utbredd i Stockholms finare salonger. Detta är dock ett knarkande som det inte skrivs särskilt mycket om.

I Rapport hade man även en intervju med en mamma som förklarade att den medicin som hennes son får mot sin ADHD förmodligen har räddat livet på honom. Att vinkla en nyhet eller ett reportage på det sätt som nyheterna nu gjort måste ha någon sorts syfte.

Jag undrar vilket detta syfte är?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Carl Bildt, vilket skitsnack!


När Carl Bildt säger till flera medier att  ”Nu handlar det inte om att stödja den ena eller den andra. Det handlar om att försöka få till stabilitet och en rimlig utveckling.” så är det inte bara fel, det är dessutom fegt.

Nu handlar det om att stödja människor som reser sig mot en diktator som har massor av blod på sina händer efter 41 års diktatur. När en regim sätter in stridsflyg mot demonstranter så är det massmord och det är din förbannade plikt att fördöma sådana handlingar annars så kan du helt enkelt hålla käft och avgå omedelbart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Alternativ skapas


Under 2010 anmäldes 1 360 000 brott till polis, tull, åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Det är en minskning med 3 procent eller drygt 41 000 brott jämfört med 2009.(Källa Brå)

Detta är något jag hävdat under hela den tid som jag drivit den här bloggen, att talet om den starkt ökande brottsligheten är fel. Så nu får jag väl brista ut i ett ”vad var det jag sa….!”

Starkast ökning svarar för övrigt narkotikabrotten för, ett resultat av den lyckade svenska narkotikapolitiken……och även källarinbrotten har ökat signifikant. Vilka begår källarinbrott? Ledande fråga och alltså ytterligare ett resultat av vår lyckade narkotikapolitik.

Kom även ihåg att många källarinbrott är inte bara ett tecken på fler stölder utan kan lika gärna vara en följd av kalla vintrar och hemlösa som försöker att undgå att frysa ihjäl.

Som tur är så kommer det att finnas ett alternativ att rösta på i valet 2014 som har en realistisk och fungerande politik på dessa områden. En narkotikapolitik som baseras på evidens och beprövad vetenskap istället för på rädsla och fördomar samt en politik som syftar till ”boende först”, vilket också det är en erfarenhetsmässigt bra metod att lösa de hemlösas situation.

Alternativet stavas

libdem-mini.png

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Vad ska SD ta sig till om muslimer visar sig vara demokrater?


Jerlerup skriver inspirerat om gnällspikar, gnällgubbar, gnällkärringar och gnällrövar (Kent Ekeroth, SD riksdagsman) på sin blogg och tar med detta sikte på Sverigedemokraterna och på deras husorgan Politiskt inkorrekt.

Det handlar om hur SD ser på vad som nu händer i arabvärlden och att man från SD:s sida mest låter som en del gnällspikar lät då muren föll 1989 och man förutsåg ett enat och nazistiskt Tyskland mitt i Europa.

Själv tolkar jag SD:s olika kommentarer som ett uttryck för rädsla. Denna gång är de inte rädda för muslimer och islamister utan nu bottnar rädslan mer i egenintresse.

Det vore ju förödande för det sverigedemokratiska budskapet om att islam aldrig kan vara sekulariserat och att demokratier aldrig kan existera i länder som har islam som religion, ifall det nu uppstår sekulariserade demokratier i ett område där islam är huvudreligion. Skrämseleffekten minskar på så sätt påtagligt.

Kan det vara därför som man inte hör några uttalanden eller några förslag från SD om hur Sverige nu kan vara till hjälp i de demokratiseringsprocesser som nu eventuellt tar sin början i flera stater?

Kent Ekeroth, som är SD:s utrikespolitiske talesman har på senare tid låtit allt mer som en trasig grammofonskiva som istället för att uppmuntra det stora flertalet ickeextremistiska muslimer uttrycker sig så här i riksdagens utrikespolitiska debatt 110216;

”Jag är självklart för demokrati. Men jag tror inte att den kommer att överleva speciellt länge under de muslimska tankesätt och tankegångar som Muslimska brödraskapet med flera förespråkar.”

Låter lite som dom där som gnällde när muren föll………samma människor som då talade om för oss att demokratiseringen av östeuropa skulle innebära att de slaviska horderna inom kort skulle översvämma Sverige och resten av Europa.

Inte heller dessa människor hade några förslag till hur man skulle öka förutsättningarna för demokratins genomförande i öst utan enbart domedagsprofetior som aldrig uppfylldes. Undrar förresten om det inte var ungefär samma människor som idag förser oss med islamska domedagsprofetior?

Istället så skriver Ekeroth i sin blogg saker som t.ex: ”Stäng gränserna mot Afrika och låt EU:s budget istället finansiera en mur av militärskepp i Medelhavet vars enda uppgift är att stävja invandringen och smugglingen.”

Han konstaterar att bidrag till svenska muslimer för t.ex moskebyggen naturligtvis måste vara villkorade på något sätt; ”Det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas. Att verksamheten ska bedrivas i en riktning som överensstämmer med en saudisk tolkning av islam”.

Undrar om den insikten kommer från de bidrag som SD mottagit av uttalade nazister i Holland (eller möjligen Belgien?) ”för det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas………”

Han skriver även att risken för att eventuella flyktingströmmar går mot Sverige är uppenbar ”inte minst p.g.a. Sveriges rykte som naivt litet land som tror på allt folk säger och därefter ger livstids försörjning.”

Åtminstone delvis får jag ge honom rätt i detta med naiviteten såtillvida att tillräckligt många tycks ha trott på Kent Ekeroth för att skicka honom till riksdagen och ge honom försörjning. Om denna är på livstid eller ej får vi se. Lyckas han dupera tillräckligt många naiva två mandatperioder till, så har han full riksdagspension resten av livet och då var ju det han skrev uppenbarligen sant…….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Lär dig skjuta och träffa nya vänner!


I Texas, var annars, har politikerna nu kommit på vad som ska hindra att barn och ungdomar skjuts ihjäl i skolorna och det texikanska svaret är naturligtvis vapen!

Genom att beväpna ungarna så har de ju möjlighet att skjuta tillbaka! Det är ju så lysande briljant och intelligent tänkt att man häpnar över att ingen kommit på detta tidigare.Tänk vilken besparing det innebär när skolorna slipper köpa in metalldetektorer!

Här i Sverige har vi inte haft några skolmassakrer ännu men det beror förmodligen på ren tur med tanke på att svenska elever är taskigt beväpnade. Jag ska därför omedelbart föreslå att någon lämpad politiker tar upp detta till snabbehandling i riksdagen så att vi kan få en ändring av våra vapenlagar i amerikansk riktning.

Förmodligen är detta inte nödvändigt eftersom jag anar att Wikileaks i telegram 647 kommer att avslöja att den svenska regeringen i samarbete med familjen Colt redan förbereder ett sådant förslag. Jag vill dock i progressiv anda föregå detta och samtidigt så inser ju var och en att om vapen är svaret på hur vi undviker att folk blir skjutna, så minskar vi naturligtvis risken ytterligare genom att satsa på verkligt kvalificerade vapen. Av grov kaliber och många!

I en normal klass bör alltså eleverna utrustas med minst semiautomatiska handeldvapen med en kaliber icke understigande 9 mm. Ammunitionen bör också, för säkerhets skull, vara av s.k halvmantlad typ som vid anslaget fläks upp och härigenom förorsakar den påskjutne så stor skada som möjligt, samtidigt som risken för s.k genomskjutning elimineras.

Denna typ av ammunition är visserligen förbjuden i krig men då den används av svensk polis så borde inga legala hinder finnas för att skjuta elever med den heller. Dessutom så råder ju inte krig…….

För att ytterligare öka säkerheten i våra klassrum så föreslår jag pansarplåtskivor som snabbt kan dras för fönster med skottgluggar som ger fri sikt och möjlighet att skjuta ut mot t.ex skolgården. Klassrumsdörrar skall hållas försåtminerade under lektionstid för att förhindra inbrytning utifrån. Varje klassrum bör även utrustas med handgranater i olika storlekar och färger där jag föreslår blå granater för pojkar och rosa, lite lättare varianter för flickor.

I en nödsituation får antas att även läraren står på elevernas sida, varför lärare lämpligen utrustas med hagelgevär och varghagel.

Eftersom det vid utdelandet av denna nya utrustning till eleverna är viktigt att se till så att potentiella förövare av massakrer inte får tillgång till dessa vapen så föreslås även att varje elev får skriva under ett kontrakt i vilket eleven lovar att inte ställa till nåt elände.

Eleverna skall även uppmuntras att bli medlemmar i olika skytteföreningar för att lära sig skjuta och träffa nya vänner.

Snöbollskastning på skolgården är fortsatt inte tillåten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: