Svensk Myndighetskontroll: Vi är vilseförda, lurade och utnyttjade.


Sanning, lögn och konsekvens

Tro aldrig någonting innan det blivit officiellt förnekat!

250px-Gaius_Cornelius_Tacitus_mirror.jpg

Tacitus hette en romersk statsman, historiker och konsul som levde åren 55-117 e. Kr. Ett känt citat som tillskrivs honom är ”Ju mer fördärvad staten är desto fler är lagarna”

Om vi tar detta som utgångspunkt för en bedömning av det svenska samhället och den nuvarande regeringens arbete så blir två slutsatser ganska enkla att dra.

Den första, att vårt samhälle med sina 1300 lagar och över 2000 förordningar därtill är tämligen fördärvat, är ganska så given. Den andra, att den nuvarande regeringen har bidragit till detta genom att under åren 2007-2010 förse Lagrådet med ytterligare 440 lagrådsremisser, är inte heller svår att komma fram till.

Lagstiftningsarbetet är komplext och skrivningen av lagtext är på sitt sätt en konstart och måste, för att inte få konsekvenser som ingen hade kunnat ana eller önska sig, vara oerhört exakt i sitt formulerande. Till stor hjälp för de domstolar som sedan ska tolka den färdiga lagen är det vi kallar förarbeten och i och av dessa framgår lagstiftarens syfte med den stiftade lagen.

Lagen ska också vara ”blind” och ska vid sidan av det syfte den har, inte ta någon hänsyn till eller lämna favörer till någon part i en process. Om detta går att skriva massor men det är inte den här artikelns syfte så det formaljuridiska får bli väldigt kort och översiktligt här.

I den här artikeln ska vi nämligen istället fundera på vad som händer då någon part tillåts påverka lagstiftningen i en viss riktning och denna riktning visar sig vara till gagn för ett fåtal och till skada för ett flertal.

Om man sedan även lägger till att den lagstiftning det handlar om företrädesvis gagnar utländska intressen, så måste konklusionen bli att den totalt sett skadar både dig, mig och Sverige som oberoende nation.

Låt oss för en stund nu lämna lagstiftandet och effekterna av det för att ta en titt i dagens tidningar och hur det ser ut på t.ex ledarsidorna idag hos våra större media och som representanter för dessa får tidningarna SvD, DN, Aftonbladet och Expressen tjäna.

Efter att ha bläddrat en stund så har jag kommit fram till att inen av de stora tycker sig ha något särskilt att kommentera och jag är inte särskilt förvånad över detta. Det mest läsvärda fann jag hos Expressen som publicerar ett upprop till stöd för Wikileaks på sin debattsida.

Därför ska jag knyta ann till den rubrik jag valt på det här inlägget och fundera lite kring sanningen och hur vi behandlar den. Det finns många olika faktorer som styr vår syn på sanning och vad som är sant. Ett av de viktigaste kriterierna för om vi upplever något vara sant eller ej är vem som är förmedlare av den sanning vi har att ta ställning till. Förtroende är alltså ett nyckelord i sammanhanget.

405573524v7_480x480_Front.jpg

Har vi förtroende för den som berättar något för oss så accepterar vi ofta vad som sägs utan att, om vad som sägs inte låter helt vansinnigt, göra några djupare reflektioner kring vad det var som sas. Ett sådant förtroende får man genom att över tid visa att det man gör och säger dels aldrig är medvetet felaktigt och dels genom att framföra det på ett sätt som inte känns vare sig överdrivet eller tillrättalagt.

Sedan måste också sägas att en hel del av vår perception av omvärlden och av vad vi tar för sant eller osant även styrs mycket av i grunden irrelevanta faktorer som uppfostran, fördomar, okunskap etc.

Jag vågar t.ex påstå att vi generellt har större förtroende för vad en läkare som är kaukasier, heter Johansson och talar felfri svenska säger vid middagsbordet, än vad vi har för vad en diversearbetare vid namn Mustaffa hävdar vid samma bord, även om ämnet ligger långt från doktorns fackkunskaper.

För att avgöra om något är sant eller inte måste vi alltså inte bara källkritiskt bedöma det vi får veta utan även göra en bedömning av oss själva för att se om det finns något inom oss som skapar en förutfattad mening omedelbart då vi får reda på något som vi måste ta ställning till om det är sant eller falskt.

Låt mig ge några exempel där jag utgår från mig själv och hur jag ibland reagerar på olika saker jag får höra och kanske även blir ombedd att skriva om här i bloggen.

 1. Om jag t.ex läser samma sak hos bloggarna Corruptio och Farmor Gun så är jag mycket mer benägen att okritiskt acceptera vad som står hos farmor än hos Corruptio.

 2. Givet att budskapet är detsamma så har Rapport ändå större trovärdighet än nyheterna på en mindre kommersiell kanal.

 3. SvD och DN är trovärdigare än Expressen och Aftonbladet t.ex.

Det tar som sagt lång tid att bygga upp ett förtroende men det kan gå på en mikrosekund att förlora det. Det för mig vidare in på alliansregeringen och särskilt Fredrik Reinfeldt, som idag hos allmänheten har ett stort förtroende efter att ha lyckats bra med den förda ekonomiska politiken.

Ett sådant förtroende hyste även jag då regeringen tillträdde 2006 och det påverkades inte av den mindre lyckade starten med några statsråd som av olika skäl fick lämna regeringsskeppet. Det ligger ju också i sakens natur att då man har förtroende så granskar man också med mindre misstanke i den mån man alls granskar.

imagesfra.jpg

Mitt förtroende förlorade alliansen definitivt och för alltid under FRA debatten -08. Det gjorde man av flera skäl, varav det faktum att lagen i mina ögon var och är en styggelse, faktiskt hade mindre betydelse. Det är ändå en sakfråga och i sådana måste man kunna ha olika åsikter, låta dessa stå mot varandra och sedan, oavsett hur frågan slutat, ha ett fortsatt förtroende för motparten.

Det i sin tur förutsätter att debatten förs på ett sakligt sätt med blanka vapen och ärliga argument. När jag upptäckte att motståndaren, i det här fallet alliansen och regeringen men i första hand moderaterna, inte gjorde så utan istället använde sig av alla möjliga olika tekniker, inklusive rena lögner, för att få igenom lagen så förlorade dom mitt förtroende och den blindhet jag hade lidit av tidigare försvann.

Sedan dess har jag granskat dem med just dom nya ögonen och eftersom detta är inlägg 1806 i den här bloggen och många av dom handlat om regeringen så har jag följaktligen tyckt mig se en hel del som varit värt att kommentera och bl.a så har jag sett ett mönster av pågående glidningar, halvsanningar och lögner som jag ofta har haft svårt att förstå varför man har känt sig tvingad att ta till. Jag tänker inte nu repetera sådana lögner här men för att visa exakt vad jag menar så ska jag ändå ge något exempel.

Det känns naturligt att då ta något som ligger nära i tiden och vi kan då som exempel välja hur justitieminister Ask presenterat några förslag den senaste tiden.

I samband med och i den debatt som föregått datalagringsdirektivet så har justitieministern hela tiden hävdat den lögn som ska göra att vi stillatigande accepterar även detta. Den lögn som om och om igen upprepas för oss för att den ska fästa i våra medvetanden och bli sann. Lögnen som säger att direktivet införs för att möta den grova organiserade brottsligheten och för att förhindra allvarliga brott.

Samtidigt som hon påstår detta så kommer regeringen i en annan utredning och i ett annat lagförslag med förslaget om att utöka omfattningen av vad polisen kan få ut till även bötesbrott. Det skulle vara mycket spännande att höra vilken allvarlig brottslighet det är som är belagd med bötesstraff?


I ovan nämnda utredning och lagförslag, ”förslag till lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,” finns det en skrivning i 5§ som säger;


Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndighetschefen får delegera rätten att fatta beslut om inhämtning till en annan anställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs.”


Beatrice Ask ljuger alltså när hon i Aftonbladet påstår att ”en domstol eller en åklagare ska stå bakom varje beslut.”

FotoFlexer_Photo.jpg

Länkar till fler artiklar och inlägg där jag påtalat ministerns svårigheter att förhålla sig till sanningen.

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/12/250px-gaius_cornelius_tacitus_mirror1.jpg2010/12/svensk-myndighetskontroll-regeringen-har-dolt-avtal-for-riksdagen

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/12/250px-gaius_cornelius_tacitus_mirror1.jpg2010/12/svensk-myndighetskontroll-beatrice-ask-tror-att-vi-ar-dumma-i-huvudet

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/12/250px-gaius_cornelius_tacitus_mirror1.jpg2010/12/svensk-myndighetskontroll-dig-lyssnar-jag-pa

https://svenskmyndighetskontroll.files.wordpress.com/2010/12/250px-gaius_cornelius_tacitus_mirror1.jpg2010/12/svensk-myndighetskontroll-jag-vill-vacka-er-och-skaka-om-er-men-vet-inte-hur


Beatrice Ask har även ett märkligt förhållande till rättsstatens mest grundläggande principer och utan att ens gå närmare in på vad detta innebär så skriver jag bara, ”lila kuvert”, så tror jag de flesta minns och förstår vad jag menar.


Nu är jag trött på lögner så låt oss återgå till att tala om sanningar. Wikileaks. Visar dom upp sanningen/ar eller är det något annat vi exponeras för?


Låt mig uttrycka det så här. Allt talar för att det vi får från Wikileaks är äkta och därmed sant i den objektiva bemärkelsen. Därefter följer frågan om det som då står i dessa ”sanna” telegram verkligen är sant och har vi accepterat telegrammens äkthet så har vi även accepterat att vad som står i telegrammen är sant.


Men, här uppstår en annan sanning på så sätt att det som står skrivet i telegrammen är vad den person som skrivit telegrammet upplever som sanning (om vi utelämnar hypotesen om att vederbörande ljuger medvetet när han författar telegrammet) och då blir naturligtvis frågan ”hur ska vi som läser veta vad som är sant?”


Detta kan vi inte avgöra på något annorlunda sätt än vad vi gör i alla andra sammanhang. Vi tar del av, läser, förstår och genom att stämma av det vi läst mot t.ex redan kända fakta så får vi en första signal om sant eller falskt. Idealiskt är det när någon ny information tillförs som visar sig utgöra en bekräftelse på något vi tidigare funderat på om det är sant.


En sanning har ofta den förlösande funktionen att den gör att vi plötsligt förstår en massa annat som vi funderat på. Man kan säga att det blir som en avgörande pusselbit som gör att alla bitar plötsligt passar. Den gör pusslet helt och bilden/motivet skarpt och tydligt.


Två sådana pusselbitar skrev jag om igår. De utgörs av två telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm och de beskriver ambassadens uppfattning av hur samarbetet går mellan Sverige och USA på ett antal för USA mycket viktiga punkter.


De som var först att kommentera dessa var Piratpartiets Rick Falkvinge och Christian Engström. Just detta faktum är vad som fick mig att skriva det jag gjorde igår om vikten av källkritik och som fått mig att skriva dagens långa inlägg.


Jag är medveten om att det kommer att hävdas att det är något skumt med att just dessa två är de personer som först får tillgång till materialet. Ett material som för övrigt tillsammans med massor av andra kända fakta, bekräftar vad såväl PP som andra sagt i den debatt som pågått kring hela övervakningssamhället, IPRED, FRA, datalagring etc. etc.

generation_free_will.jpg

Vi får alltså en debatt om trovärdighet och sanning om vi nu, vilket också måste sägas, lyckas få någon debatt alls kring detta vilket också det utgjort ett motiv för mig att skriva detta inlägg och att i det öppet ta en diskussion kring just trovärdigheten hos de olika aktörer vi ser på den spelplan som nu är utlagd.


Att justitieministern ljuger i samband med införandet av den här sortens lag är, som jag ser det, numera ostridigt. Att hon dessutom är svag och i debatten om FRA var helt försvunnen är också det ett faktum vilket även det utgör ett indicium på att det som står i de två senaste telegrammen i allt väsentligt är korrekt.


Varför landar då den bomb som dessa telegram utgör rätt i händerna på två av regeringens främsta kritiker i frågorna som telegrammet handlar om?


Det vet jag inte men om jag skulle våga mig på en gissning så finns det någon form av personligt engagemang i detta och det som erbjuder den absolut naturligaste förklaringen är att PP var de som ställde upp och hjälpte Assange, på ett både tydligt och fysiskt sätt, då man erbjöd och gav Wikileaks bandbredd på sina servrar. Quid pro quo helt enkelt.


Som ni säkert förstår så innebär detta att jag nu helt öppet stöttar de slutsatser som Rick och Christian drar i sina respektive analyser av telegrammen. Det råder i mitt inre ingen som helst tvekan längre om att vi i telegrammen 09STOCKHOLM141 och 09STOCKHOLM569 har fått en bekräftelse på att vi är lurade och utnyttjade.


Varenda lag, varenda utredning som varit fientlig mot nätet, ungdomar och medborgarrätter här i Sverige de senaste åren har varit beställningsjobb av USAs regering och amerikanskt näringsliv.


Det var koordinerat och den svenska regeringen hade fått en checklista att bocka av, och beskrivs i diplomattelegrammen som “mycket samarbetsvillig” och “är helt med på noterna”.


Av telegrammen framgår även att ett syfte med införandet av datalagringsdirektivet, är att komma åt bagatellbrott och fildelning.


Vi vet med säkerhet att statsminister Fredrik Reinfeldt ljög när han i valrörelsen 2006 sa att han ”inte ville jaga en hel ungdomsgeneration”. Det ville han visst. Han ville bara bli vald först.”


Vi vet med säkerhet att förre försvarsminister Mikael Odenberg ljög när han sa att FRA inte skulle övervaka svenskar, och inte skulle ge polisen tillgång till informationen. Planen från USA, som den svenska regeringen var med på att genomföra i det fördolda, var hela tiden att både polisen och USA skulle få fri tillgång till alla uppgifter.


Läs vad Rick och Christian skrivit!!


Att vi behöver göra någonting är uppenbart, vår regering för oss bakom ljuset och det ska den givetvis inte komma undan med.


Nu närmast är frågan om gammelmedia förstår/vill förstå innebörden av detta eller om de tänker låta regeringen fortsätta sitt taskspeleri?


Något som jag menar vore alldeles utmärkt är om någon med kunskaper kring hur man gör kunde sätta upp en sajt motsvarande den gamla ”Stoppa FRA.nu” där man får en samlingsplats för info, argument, tankar o.s.v. Jag tror att vi måste gå före, precis som i FRA-debatten för att få fart på betonghäckarna i gammelmedia.

41797_103113758132_1956_n.jpg

Nunc aut nuncuam

EDIT 101226 kl.21.10 På förekommen anledning så vill jag göra följande tillägg:
Det finns, enligt min uppfattning, tillräcklig substans i dokumentet för att tillsvidare betrakta det som äkta.

Om jag ska göra en jämförelse så är det ungefär som det kan vara för en åklagare i ett stort EKO-mål. Det finns en del ytterligare att granska och undersöka och det är inte säkert att det som finns räcker till en fällande dom men det räcker för en begäran om häktning i 14 dagar för att ge tid och utrymme att få fram ytterligare bevisning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 26 december, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 30 kommentarer.

 1. Sudden, det som förvånade mig var Falkvinges och Engströms val av kanal och tidpunkt. Det kan knappast bli något annat betyg än kraftigt underkänt. Precis som väntat blev också genomslaget minimalt. Var det verkligen så svårt att förutse för PP:s ledning? Det hade onekligen varit mycket bättre att åtminstone vänta till mellandagarna och då välja ett helt annat forum än den egna bloggen. Men jag hoppas också att det går att värma upp den här anrättningen i main stream-media, och då gärna kryddad med något nytt.

  • Michael Gajditza

   Ask förd till Guantanamo, erkänner allt efter två timmars ”samtal” med sergeant Hilko!!!Det, mina vänner, är vad jag kallar en nyhet!! Gott Nytt År!!

 2. Jag tror de har mer info och alla Ässen ligger inte på bordet. Då kan ju nyheten inte vara punkterad! Åtminstone en nyhet av stort värde skulle vara om wikileaks bekräftar sanningen och varför PP fick nyheten först. Sedan kan allt det som redan nämnts men fåtal fortfarande vet om bakas in i ett stort reportage. Saker av den här kalibern är ju vettigt att dela upp och att spara på sista ässet istället för att lägga allt på bordet så det blir en svårsmält mediagrej och sedan är det som en bortblåst mardröm och andra oväsentligheter till nyheter tar över. Varje pusselbit som faller på plats är en nyhet men kanske inte dags än för gammelmedia att presentera för allmänheten. De nya nyhetsmedierna finns på Internet. En del är sanningar och en del är nonsens, men vill man inte dröja med nyheterna och tror sig besitta urskiljningsförmåga så söker man dem själv på nätet för där finns också saker som aldrig heller yppas i gammelmedia. Jag tror att i detta informationskrig som råder så vill allt fler individer bli som hjärnceller som själva avgör sanningshalten och aktiverar sig i de frågor som känns aktuella. Fler hjärnceller är intelligentare än ett fåtal.

  • Michael Gajditza

   Sedan får manheller inte glömma att det som är stort i svensk inrikespolitik är oerhört litet i resten av världen.

 3. Helt riktigt, inte låta sig förlamas, istället fundera över sitt agerande så att man nyttjar informationen på rätt sätt och inte gör sig en otjänst.Jag utgår från att läckorna är sanna, helt enkelt eftersom osanna läckor inte fungerar som bränsle i en agenda, detta oavsett om agendan är en öppnare värld med mindre hemligheter eller handlar om att skapa incitament att ta större kontroll över nätet. Bubblan spricker om läckorna avslöjas som osanna och slår tillbaks på ett mycket otrevligt sätt för bubbelblåsaren.Låt oss göra en liten tankeövning. Säg att jag har en agenda som går ut på att ta en större kontroll över nätet world wide. Jag kan inte bara göra det på hemmaplan, det vore fullkomligt fruktlöst och dessutom slå tillbaks genom att försämra min egen konkurrenskraft, företag skulle rymma från mitt land. Men kan jag få mågna andra tunga länder med på båten, då hamnar saken i ett annat läge. Men hur skall jag då få andra länders ledare till att vilja kliva på min båt? Enter PRS. Create a problem, wait for the Reaction, present the Solution that everyone now cries for anyway.Detta är ett sätt att se på saken, dessutom när både Putin i intervju med Larry King och Zbigniew Brzezinski i en PBS intervju misstänker dolda agendor, då skall man nog inte avfärda den tanken helt. Det är lite som när någon fällde kommentaren i FRA-debatten ”När folk från yttersta vänstern och folk från Svenskt Näringliv går i samma demonstrationståg, då vet man att något är riktigt fel”.Men skall man då bara sita still i båten? Givetvis inte, men det bör påverka ens agerande, på något vis. Om någon vill dra ned brallorna på makten, vilket makten inte gillar, så får man inte lockas till att göra det på ett sätt som motverkar ens egna syften. Detta i synnerhet om det finns andra som vill dra ned samma brallor i syfte att få dem att dra upp dem igen och använda både livrem och hängslen därefter, det blir då lätt att vara kontraproduktiv.Här har du två frågor som är viktiga, detta oavsett om det är kontrollerade läckor eller inte:1. Kan läckorna nyttjas som slagträ för att få fler att utöka kontrollen över nätet?2. Finns det aspekter sett ur amerikansk inrikespolitik, demokrater vs. republikaner?

  • Michael Gajditza

   Ettan är lätt att omedelbart svara ja på men jag får säga att den är så komplex att jag får svara på den nästa år….! *S* Hinner inte ge en bra fråga ett rättvist svar just nu bara. Samma med nr. 2 men Gott Nytt År önskar jag!

 4. Forts. från min föregående kommentar. Att nu Rick, genom en anonym källa, fått vantarna på några opublicerade ”kablar” som inte passerat ”hjälpredornas” granskande nålsögon, eller sådana som endast varit publicerade delvis, tyder också på något. Detta får det att gnaga än mer i mina grå vindlingar, är det något mediehus som tycker att ”hjälpredorna” gör suspekta val och sas. tagit saken i egna händer och sas. läcker läckor? Alternativt, som Lars B påpekade, var det meningen att ”punktera” en nyhet? Frågor kring vem och i vilket syfte hopar sig. Det är väldigt lätt att gå någon annans ärenden när man inte har sånt klart för sig, i synnerhet när det gäller saker på den här nivån.

  • Michael Gajditza

   Se min kommentar till Lars B ovan som täcker in även denna. Annars så instämmer jag i vad du säger principiellt men tror samtidigt att om det ska hända nåt mer alls så får man heller inte låta sig förlamas av å ena sidan å andra sidan resonemang. Jag bestämde mig när jag skrev detta inlägg att åtminstone betrakta regeringen som på sannolika skäl misstänkt och det räcker för att ge mig själv 14 dagar att leta o tänka. 🙂

 5. Ja, det kommer sanningar från wikileaks, men kom hela tiden ihåg att det är ett urval av sanningar. Frågan som då kommer gnagande för den som är kritiskt lagd är då, _om_ urvalet är medvetet, vem gör i så fall urvalet och i vilket syfte?Vi vet att wikileaks tagit hjälp av några journalister på stora mediehus eftersom materialet var för stort för WL att hantera själv, ”hjälpredorna” publicerar först och därefter lägger wikileaks ut hela ”kabeln” i fråga. På NYT heter deras snubbe David E. Sanger, som också är medlem av Council on Foreign Relations och Aspen Strategy Group, i gott sällskap av namn som t ex. Condolezza Rice och andra liknande högdjur (Rove också måntro?). Visserligen skall jag inte döma honom och vad han gör för urval åt wikileaks enbart av detta, men det hjälper liksom knappast till med att ta bort den där gnagande känslan. Någon som vet något kring wikileaks ”hjälpredor” på LeMonde, DerSpiegel osv.?

 6. -Mycket bra !!! Vilket leder till en rätt fin paradox: de människor som vi bör ge makt till är de som behöver den minst.Och de som är UNDER det nuvarande systemet tyvärr är minst troligt att vi får som makthavare!De hålls tillbaka av alla de andra ! För det är tyvärr så vårt system fungerar.Och de unga idag ska de stoppa med internet..den är MAKT i spridandet av snabb info. Och detta problem vill de inte i framtiden..så därför införs en lag som stramar åt yttrandefriheten.Så de får ha kvar sin makt. Och göra som de vill …inom låsta datorer och annan media..så kan de hantera sina ärenden i lugn och ro..annars får de det jobbigt..

 7. Såvitt jag vet arbetas det på en stor redaktion med förhållandet Sverige-USA med utgångspunkt från ett antal telegram. Man planerar att göra ett större omtag, kompletterat med en del nyheter, däribland de senaste dagarnas avslöjanden. Så såg i alla fall planerna ut strax före jul. Syftet med läckorna i förväg till PP är oklart. Men risken finns att storyn nu har punkterats och att det var själva poängen. Jag blev mäkta förvånad att herrar Falkvinge och Engström gick i fällan. Det var synnerligen olyckligt att de valde att publicera stoffet på de egna bloggarna. Ärligt talat förstår jag inte hur de har resonerat.Enda räddningen är nog om bloggosfären ligger lågt en tid och låter gammelmedieföretaget presentera saken som en nyhet. Än så länge har ju saken inte fått någon större spridning. Tack och lov.

  • Michael Gajditza

   Det är en knepig bransch detta. Ett exempel på resonemang man kan föra är detta. Här hade jag nu kunnat veckla in mig i att så frön av misstänksamhet mot dig och andra som vill att bloggosfären ska ligga lågt. Det finns argument i båda riktningarna som du vet. Nu tror jag iofs inte att du har annat än hedervärda skäl på det sätt du själv skriver.För mig som människa så skulle tillvaron helt enkelt bli outhärdlig om jag skulle gå runt och misstänka folk till höger och vänster. Att förhindra spridandet av en sådan tillvaro är faktiskt ett mycket tungt vägande skäl att aktivera sig inom motståndet mot, låt oss fortsätta kalla det ”Bodströmsamhället”.Jag har slitit med min egen uppfattning om äktheten i detta som framgår av vad jag skrev i artikeln före denna. I den här tar jag ställning men som jag också tillägger i slutet så handlar det om en häktning för närvarande. Jag kommer alldeles straxt att börja skriva på en ytterligare artikel i ämnet som jag tycker stärker äkthetskänslan hos mig och det ska bli intressant att se om och hur den ev. kan påverka någon annan.Men, tyvärr så är det som i en mordutredning där man har det mesta utom den sista och avgörande lilla biten teknisk bevisning som sopar hem målet. Den kan fortfarande dyka upp!!

 8. Maria de Suède

  Bra och informativt skrivet! Det är väl inget nytt egentligen, men däremot har du fàtt med det mesta som berör detta ämne… Men nu fàr du väl se till att du hamnar längre upp pà ”blogglista.se” lista, min blogg ligger just nu pà första plats… ( Retas ) ☺ Lite förvànad är jag… Den har ju bara funnits i nàgra dagar… ( Finns mitt Sverige kvar ? – menas )

  • Michael Gajditza

   Kometkarriär!! *S* Grattis! Det nya ligger väl i att för varje likartad uppgift som ger stöd åt den föregående så ökar trovärdigheten i samma takt som regeringens sjunker.

 9. Hej!Intressant och oroande läsning. Man kanske skall börja att ställa några frågor.Vem riktar sig alla lagar mot? Vilka vill ”MAN” dicsiplinera? Ett rimligt svar är bloggarna i allmänhet och svenska folket i synnerhet.Narkotikakontroller på skolor, knarkhundar och tester, tyder på att ”MAN” inte har glömt barnen. De skall tidigt lära sig att bli kontrollerade. ”Man vill helt enkelt diciplinera oss medborgare, till att bli passiva, ligiltiga och känslolösa. Men vem vill ha den här kontrollen, och varför? Tydligen ekonomoska intressen i USA.Och varför finns det svenska lydiga politiker som ställer upp på det här spelet. Ett spel som ju tydligt har en psykologisk grumlig botten?Personligen har jag funderat på vem/vilka det är som sitter och påtar ihop alla demokratifientliga lagar som skall kontrollera oss medborgare. Och vem kontrollerar dem, och vad är deras motiv?

  • Michael Gajditza

   Det är en märklig situation där varje fråga som blir besvarad närmast med automatik genererar två nya. Idealsituation för den som är A. Konspiratoriskt lagd. B. Anser sig sitta inne med svaret(n) som ofta visar sig vara en stark förenkling av ett komplext problem där jag själv brukar hävda att dety inte finns några enkla svar på komplexa frågor.Jag skulle gärna ha utvecklat det resonemanget men hinner inte nu.

  • Michael Gajditza

   Glömde ju säga att dina frågor är både bra och relevanta. 🙂

 10. Nyss hemkommen efter att ha firat jul hos goda vänner läser jag och förskräcks. Det är värre än vad jag i min vildaste fantasi kunnat tro. Vad värre är – när inte de traditionella mediernas journalister skriver om detta är det svårt att bli trodd, även om jag i min vänskapskrets är håller för att vara tillförlitlig eftersom jag kollar saker både på längden och tvären för att själv vara riktigt säker innan jag påstår något. Sedan undrar jag: – Hur i helvete är de journalister funtade som stillatigande kan åse detta utan att själva gräva efter vad sant är?

  • Michael Gajditza

   Hej! För att nu vara sådär riktigt präktigt neutralt korrekt så kan jag säga att vi ju inte vet med 100% säkerhet vad gammelmedia gör just nu. Det kan vara så att man håller på att söka bekräftelser på olika håll. För övrigt så håller jag med dig till 100!

 11. och på tal om gammelmedia:”Det är en märklig tid vi lever i: Allt skall i stort sett avregleras, inga onödiga regler skall begränsa marknaden – det som vi däremot betalar för gemensamt, det som vi som kollektiv och som medborgare värnar om tillsammans, det skall regleras utav bara helvete. För det stör – marknaden. Ett skvaller når mig: Prominenta företrädare för till exempel Bonniersfären har mer eller mindre varit bosatta på kulturdepartementet det sista halvåret för att trumfa igenom den nya lagen. Förresten, det är ingen märklig tid vi lever i, den är däremot djupt oroande.”Johan Cronemantv@dn.sehttp://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-markliga-tiderVad är det som håller på att hända egentligen? Hur ska påsen sys ihop?

  • Michael Gajditza

   Där har du absolut en poäng, vad är så att säga slutmålet? Finns det något sådant eller handlar allt egentligen enbart om makt för dagen? Den framsynte borde knyta band med Asien. USA:s ekonomi är i grunden så svag att de kommer att få gigantiska problem framöver.

 12. Bäver, för bövelen!

  Vansinnigt bra skrivit, och du har bra poänger.

 13. Ett annat romerskt citat som passar in i dagens samhälle är ”Söndra och härska” tror det var Cato som sade det, men minns inte säkert.För söndrar gör både Moderaterna och SD och båda har härskarplaner.Hemikram

  • Michael Gajditza

   ”Divide et impera” Vet inte vem som var först att mynta uttrycket men det är flitigt använt såväl inom familjer som i världspolitiken.

 14. Strålande informativt- ha en bra kväll!(läser ordentligt ikväll 🙂

 15. Strålande informativt- ha en bra kväll!(läser ordentligt ikväll 🙂

 16. Strålande informativt- ha en bra kväll!(läser ordentligt ikväll 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: