Svensk Myndighetskontroll: SD:s budget – ett bedrägeri eller ett svindleri?


I förrgår skrev jag om SD:s budgetmotion i ett inlägg här på bloggen.

I andra halvan av det inlägget granskar jag särskilt vad de säger på det rättspolitiska området och bland många olika förslag, som jag har för avsikt att återkomma till, så valde jag igår ut en motion där man kräver ”ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott.”

Efter det så exemplifierade jag med en typisk återfallsbrottsling, den inte helt okände Bo Svensson alias ”tjackbotte” vars tillvaro beskrevs så här.

Den 2/1-11 är det rättegång mot den tilltalade Bo Svensson. Bosse, eller ”tjackbotte” som han kallas är åtalad på 23 punkter. Tre fall av ringa narkotikabrott, två narkotikabrott, tre mopedstölder, två inbrott, ett olaga hot, ett missfirmelse av tjänsteman, tre olovliga körningar, en rattfylla och tre drograttfyllor, en ringa misshandel, en urkundsförfalskning, ett brott mot knivlagen samt ett fall av bigami. Det sista är visserligen något ovanligt men så är ”tjackbotte” heller inte vem som helst……

paris-wax-jail_3117.jpg

I det förra inlägget ställde jag frågan rakt ut om hur lång tid ”tjackbotte” ska avtjäna med SD:s förslag till hur lagarna ska tillämpas men ingen har lämnat någon uppgift så jag får gå vidare ändå genom att själv ta fram en sådan. I förrgår skrev jag också att med nuvarande system och som återfallsförbrytare, så skulle  han ha fått 6-7 månader men jag justerar idag den bedömningen till 10 månader istället.

Han fälls alltså på 22 av de 23 punkterna (alla utom bigamin vilket upprörde hans ena hustru) och vad gäller straffmätning och straffvärde för de punkter där han fälls till ansvar blir bedömningen i rätten följande.

De tre ringa narkotikabrotten bestäms vardera till en månads fängelse = tre månader. De två narkotikabrotten av normalgraden bestäms till tre resp. fem månader = åtta månader. Tre mopedstölder ger en månad till. Två inbrott en respektive tre månader. Ett olaga hot två månader, missfirmelse av tjänsteman 14 dagar, tre olovliga körningar en månad vardera = tre månader, fyra rattfyllor av olika slag 6 månader, ringa misshandel en månad och urkundsförfalskningen två månader. Där sägs det att rådmannen revolterade och helt enkelt vägrade att lägga på något mer för brottet mot knivlagen. Totalt är vi ändå uppe i 30 månader och 14 dagar eller drygt två och ett halvt år. Ett påslag tidsmässigt på drygt 20 månader jämfört med tidigare.

spe00009.jpg

Eftersom vi måste ha något att utgå från för att kunna räkna på framtida kostnader så ser vi att om vi tar detta mål så blev tillägget ca. tre ggr dagens strafftid.

För att inte beskyllas för att överdriva så ska jag dra ner det till att beräkningsmässigt bara lägga på 60% istället för 300% strafftid i genomsnitt på de straff som utdöms i Sverige och då tänker jag i detta även räkna in de ”straffskärpningar över hela linjen”, som SD kräver. Varje siffra kommer därför att ligga i uppenbar underkant av ett framtida scenario på området.

För att kunna göra en sådan beräkning så måste vi först veta utgångsläget, alltså hur det ser ut idag och den färskaste, helt klara statistik som finns, är kriminalvårdsstatistiken från år 2009.

Där kan vi läsa att totalt så dömdes 9805 personer till fängelse år 2009 för olika brott med varierande strafftider.

Jag ska inte här tråka ut er med en oändlig rad siffror utan jag redovisar enbart de resultat jag räknat fram och vilka premisser jag använt för att komma fram till de siffror som jag redovisar.

Det visar sig då att i den kategori som dömts till strafftider från 14 dagar – 6 månader finns 5524 personer. Av dessa har jag räknat med att 40% är förstagångsförbrytare och att 50% av dessa gjort sig skyldiga till flera brott och då kvalificerat sig för att få ta del av SD:s nya politik på området. Det innebär att vi här avrundat får 1100 personer som tidigare hade en strafftid på i genomsnitt 2,5 månader.

Då återstår 60% återfall som alla omedelbart är kvalificerade vilket ger 3300 personer till med en genomsnittlig strafftid idag på tre månader.

Med motsvarande beräkningar på de som dömts till mer än 6 månader ser det ut så här.

6-12 mån 546 förstagångare = 273 återfall som tidigare hade 8 månader i snitt och 819 återfall med tidigare 9 månader i snitt.

Då vi kommer högre upp i straffskalorna så ändras bilden något. Andelen förstagångsförbrytare minskar och andelen återfall ökar. Sammantaget har jag räknat fram ganska schablonmässigt att det handlar om ca. 2900 intagna varav 2000 kvalificerar sig och att dessa tidigare hade en genomsnittlig strafftid på 2 år och åtta månader. Livstidsdömda har jag helt lämnat utanför och jag återkommer till dessa i slutet av inlägget.

Med detta i beaktande så kommer jag fram till att den första gruppen med 1100 intagna som med dagens system tillsammans avtjänade 230 år med SD:s politik nu istället ska avtjäna 368 år +138 år alltså. Samma beräkningar på resten ger följande. +495 år, +109 år, +368 år, +3200 år totalt en straffskärpning med 4172 år.

Vad kostar det då i reda pengar att utöka strafftiderna med 4172 år? Enligt kriminalvårdens egna beräkningar kostar en fängelseplats i genomsnitt ca. 800000:- per år och intagen så den här delen av SD:s rättspolitik kostar i storleksordningen 3,35 miljarder/år.

Om vi nu kunde stanna där, så skulle underskottet i SD:s skuggbudget stanna vid 3,35 miljarder minus de 442 miljoner de anslagit i sin budgetmotion. Där skriver dom ocks så här:

”10.2.1 Skärpta straff

För att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar vill Sverigedemokraterna införa en kraftig straffskärpning, bland annat genom införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott. För att möta det ökade trycket på landets kriminalvårdsanstalter utökas anslagen med 442 miljoner för år 2011.”

bakom_galler_214617w.jpg

Bortsett från felräkningen ovan så finns det alltså fler faktorer att ta hänsyn till. Jag vet inte om SD inser det men om man ska förlänga strafftider på det sätt som de avser att göra så behövs det fler variabler för att få den här ekvationen att gå ihop. Detaljer, dessa ständiga detaljer. Som fängelser t.ex.

Om nu detta ska införas, som de själva skriver omedelbart, så föreslår jag att man även omedelbart sätter igång att bygga nya fängelser. Det är säkert bra för sysselsättningen men det är likt f-bannat en kostnad. Som är rätt stor. 4172 år, det blir ju faktiskt ungefär 11 nya Salbergaanstalter eller 12 st nya Kumlaanstalter storleksmässigt.

Jag ska ärligt säga att just nu så orkar jag inte ta reda på vad det skulle betinga för investeringskostnader bara i fastigheter för att svara upp mot deras förslag. Till det kommer sedan alla nyinvesteringar i övrigt som krävs innan portarna kan stängas. Det handlar ändå, som var och en förstår, om åtskilliga miljarder. Varav noll är budgeterade.

Den som trodde att det var slut i och med det är optimistisk. Säga vad man vill om SD men när de gör nåt så gör de det ordentligt i alla fall. Fel alltså.

Tror dom att satsningen de gör på domstolar och åklagarväsendet med 455 miljoner ska vara helt verkningslöst? Man får lätt det intrycket eftersom budgeten anslår pengarna men tar sedan ingen som helst hänsyn till eller budgeterar effekterna av satsningen. Det här är nämligen en investering som leder till kostnader per omgående i stort sett.

Fler åklagare + fler domare = fler rättegångar = fler dömda = fler i fängelse 0 ökade kostnader för kriminalvården. (Utom i händelse samtliga nya åklagare placeras på riksenheten för polismål för då händer absolut ingenting….! )

Onekligen svårt att kvantifiera detta men för att ha någon siffra så låt oss säga att vi får ytterligare 250 utdömda fängelseår = ytterligare 200 miljoner. Jag vet att det låter otroligt lite men jag börjar ju nästan tycka synd om dom nu för det är ju inte färdigfelat än.

De föreslår att livstid ska vara just livstid utan benådningsmöjlighet och de vill även utvidga så att livstid kan utdömas för vissa brott som idag inte har livstid i straffskalan. Det måste helt enkelt belysas vilka effekter detta får på meddellång och lång sikt eftersom många säkert tycker att det låter väl inte mer än rimligt.

Detta är en del av konsekvenserna:

Om vi begränsar oss till det värsta och grövsta brottet, mord, så har vi i Sverige under många år haft ca. 100 mord per år. Jag utgår från att det i första hand är dessa bevisat farliga brottslingar som ska ha livstid och räknar nedan i enlighet med det, även om deras skrivning indikerar att livstid kan komma att utdömas även för andra grova brott.

Då har vi 100 livstidsdömda mördare per år att ta hand om på livstid framöver och i mitt räkneexempel som snart följer så utgår vi från att genomsnittsåldern på dessa då de döms är 30 år och att den förväntade medellivslängden är 80 år. Det innebär följaktligen 5000 utdömda fängelseår/år i praktiken. På 10 år har vi samlat ihop 1000 livstidsdömda som tillsammans ska avtjäna 45-50000 år i fängelse.

Detta är som var och en förstår inte gratis. Det innebär också ett akut behov av nya fängelser och eftersom det är denna kategori vi talar om så får det till följd att de fängelser som byggs måste ha en säkerhetsnivå som är i topp. 1000 livstidsdömda innebär en byggnation enbart för dessa som motsvarar tre stycken Kumlaanstalter med den storlek som Kumla har idag.

Nästa fråga blir vad en sådan nybyggnation skulle kosta och för att få ett jämförelsetal så har jag idag pratat med Kriminalvården och därifrån fått följande besked. Det man har att jämföra med är kostnaden för de nya säkerhetsavdelningar som byggts som anstalter inne i anstalterna Kumla, Hall och Saltvik i Härnösand.

Skillnaden mot att bygga helt nytt är att dessa anstalter i anstalten redan från sin start har det så kallade skalskydd som säkerheten kräver. Det innebär yttermurar, staket och annat som är avsett att hindra rymning men kanske framförallt för att hindar fritagningar utifrån. Sådan byggnation fördyrar naturligtvis.

De siffror jag fick från Kriminalvården avseende kostnaderna för de platser som idag står färdiga fick mig att häpna men så här ser det ut. Man har byggt 24 platser på respektive anstalt till en totalkostnad om ca. 750 miljoner kronor eller drygt 10.000.000:- per plats. För dessa platser så kommer man framöver att till Specialfastigheter årligen betala 75.000.000:- i hyra eller lite drygt en miljon per intagen.

Utslaget över vårddygn så blir totalkostnaden ca. 4500:- per dygn och intagen vilket när man summerar det hela blir drygt 1.600.000:- per intagen och år. Så låt oss nu gå tillbaka till vår nya kontingent med intagna och utifrån de siffror som framkommit räkna på vad dessa kommer att kosta.

1000 platser som vardera kostar 10.000.000:- att bygga blir en investering om 10 miljarder för staten. Därtill ska läggas en vårdkostnad om 1000 x 1,6 miljoner = 16 miljarder till alltså totalt 26 miljarder enbart för livstidsdömda eller annorlunda uttryckt 1,6 miljarder per år för dessa första tusen om tio år.

Jag låter alltså inte detta påverka årets budgetförslag även om det borde få göra det med en del men jag tror nog att alla nu har förstått min poäng med det jag skrivit här. Inte heller tar jag hänsyn till att man också föreslår andra skärpningar av straffskalorna.

Innan jag sammanfattar bara en kommentar kring en del i deras förslag jag faktiskt inte förstår. Det står bara svepande följande; ”obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott”. Jag kanske helt enkelt inte har sett det men jag undrar om de menar före eller efter rättegång o straff i Sverige eller….?

Sammanfattningsvis vill jag först upprepa och understryka att siffrorna ovan är väldigt, väldigt lågt hållna och jag är faktiskt säker på att verkligheten skulle te sig än värre. Efter SD:s nu dryga sex veckor i riksdagen så tycker jag att en del av de värsta farhågorna redan har besannats.

Håller jag mig till dagens ämne, så är det som så, att antingen kan dom inte räkna, eller så vill dom inte räkna. Kan dom inte så finns det ändå ett visst hopp. Vill dom inte utan skriver såna här motioner bara för att lura fler väljare så borde det vara åtalbart. Som ni ser själva så är det ju inte småpengar det handlar om så om man kallar det försök till grovt svindleri så blir det ännu tydligare vad det handlar om.

 

 

 

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 30 oktober, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 24 kommentarer.

 1. Presound 70 år

  Naturligtvis finns även förslaget om att leasa fängelseplatser i öst! Vill man inte lyssna och tänka vill man ej heller framföra detta. Visst är det märkligt att en del har det så bra, att de skiter i hur utvecklingen beter sig. Naturligtvis sker korrigering av utgifter i förhållande till utgiften! Så görs ju även i nuvarande styre. Men tydligen begriper inte ens oikofobiska fanatiker detta. Uträkningen hos denna blogg är endast en spekulation, allt för att förvränga den verkliga kostnaden för ett brottsligt och ett invandrande haveri, helt utan kontroll av de styrande. Må pajasen som styr landet få lite motgångar, så visar denne sitt rätta ansikte. Foliehatten har han ju redan utprovat…

  • Michael Gajditza

   Se där! Åter ett typiskt SD argumenterande med stora trumpetstötar av ren luft och inga som helst argument. ”Korrigering av utgifter i förhållande till utgiften.” Jag vet inte riktigt vad det betyder men ska man kunna korrigera en utgift så ska man väl kanske först i alla fall ha en liten aning om var den hamnar? hade man talat om något hundratal miljoner så är det en fråga om korrigering. I detta fall handlar det om miljarder och då talar vi plötsligt budgettak. Visst har jag läst om förslaget att hyra platser i öst men det är ju enbart snack. Det finns inte en enda sådan krona redovisad någonstans i vare sig skuggbudgeten från i våras, den nu lagda eller i någon av motionerna om kriminalvård. Alltså, precis som jag sa, luft bara massor av luft. Återkom gärna med din egna kalkyl och berätta vad du grundar den på ungefär som …..eh jo just det JAG har gjort så kan vi diskutera utifrån det. Annars så sitter du ju bara här o låter som en sur jättebaby. Kom med sakargument när du stöter på sakargument. att påstå att något bara är spekulation som du gör utan att sedan med ett enda argument visa på vilket sätt kan gå när SD har sin egen sandlåda men här går det inte, här kör vi med raka puckar o sakliga argument.

 2. MichaelJag är glad över att du berömmer mig för att jag serverar grundorsakerna till varför samhället ser ut som det gör, SD liksom hela den nationella folkrörelsen letar efter en politik som skonade vår befolkning och slapp den farsot som som heter mångkultur som är ett diskrimineringsystem, ungefär som när Nazisterna vid koncentrationslägren sorterade ut människor att gå till vänster eller till höger som ett känt syfte.

  • Michael Gajditza

   Som sagt, det är svårt att diskutera SD:s bugetförslag, något det här inlägget faktiskt handlar om, så om du har några synpunkter på det……..? Anser du t.ex att det jag påstår är fel? I så fall på vilket sätt?

 3. Riksdagsmannen Thoralf Alfsson (SD) uttrycker på sin blogg stort missnöje med Riksdagens Utredningstjänst (RUT). Han ogillar de beräkningar som de gjort på SD:s uppdrag:”RUT, Riksdagens utredningstjänst står givetvis inte heller på SD:s sida utan säger att det bara finns belägg för att kunna spara 91 miljoner kronor på begränsad invandring under 2011 men det bygger inte på 90 procents minskning av invandringen. Vore det inte bättre att RUT knep käft istället men uppenbarligen är det någon som tror att han/hon kan tjäna politiska poäng genom sina uttalanden.”Det låter ju som ett moget uttalande av en riksdagsman. Att kasta sig över RUT. Jag vet inte om jag någonsin läst något liknande.

  • Michael Gajditza

   Det där är ju rättshaveriet personifierat. Alla siffror och alla som inte tar fram siffror som stämmer med deras fantastiska beräkningar är ju med i konspirationen såklart…..:-)

 4. Oscar Solberger

  Nej, jag menar enbart i den del av deras budget som du tar upp i inlägget ovan, alltså bara rättspolitiken?

  • Michael Gajditza

   Just nu så vet jag inte det och jag tror heller inte att det går att beräkna annat än schablonmässigt. Jag tycker själv att jag räknat extremt lågt i mitt exempel och det har jag naturligtvis gjort för att inte ge utrymme åt påståenden om uppblåsta siffror o sånt tjafs.

 5. Du glömmer en sak i din kritik – och det är den samhällsvinst det skulle vara att slippa slöddret på våra gator om strafftiderna ökades.Skulle vi låsa in alla på livstid, alltså resten av livet, skulle andelen återfallsförbrytare minska till ganska precis 0%

  • Michael Gajditza

   *S* Ja just det och så skulle herrens änglar spela harpomusik för oss och lejonet ligga bredvid lammet. Vill du vara så hemskt snäll att du gör en beräkning av hur stor vinst du menar att det skulle bli? Det vore spännande att se.

 6. om du inte skrev så långa å halvtråkiga inlägg så kanske man skulle orka läsa dom.

  • Michael Gajditza

   Hej! Jo det blir tveklöst en del långa inlägg och jag vet inte riktigt hur jag skulle ha kunnat korta ner det här utan att det istället hade blivit obegripligt. Vi kan göra en deal du o jag. Om du kan ordna så att SD inte skriver o räknar fel i den här omfattningen så lovar jag att inläggen blir kortare!! 😉

 7. Jag tycker att din omräkning av SD:s rättspolitik är ett väldigt bra blogginlägg till att börja med. 🙂 De har med andra ord räknat oerhört fel. Men min fråga är helt enkelt: Hur många miljarder har de räknat fel på TOTALT sett? 26 miljarder eller?

 8. Varför blanda in SD i det här, när de största svindlarna och bedragarna som skulle ha livstid är de sju riksdagspartierna för landsförräderi!Det här går inte att snacka bort! Bli realitiska och anklaga inte dem som försker finna en lösning på ett stort samhällsproblem som förrädarna bär skulden för! BEGRIPS!

  • Michael Gajditza

   Det vore utomordentligt svårt att diskutera SD:s budget utan att blanda in SD. Det krävs en Stellan Asp för den sortens halsbrytande piruetter.

 9. Min åsikt är också längre straff sällan ger lägre brottslighetDet är mer risken att åka fast än maximal längd för ett visst brott som styr brottslighet.Det varierar lite, knarkligor lär t.ex hålla reda på i vilket land som praxis ger lägst straff.Men om någon borde åtalas för denna typ av motioner, borde det i så fall inte vara politiker från de övriga partiet som inte kritiserar dem?Men är

  • Michael Gajditza

   Frågan om åtal är naturligtvis inte något annat än ett sätt att spetsa till frågeställningen men man borde ha några minimikrav på ett partis seriositet.

 10. Det är inte dåligt att satsa bortåt 10 miljarder per år för att skrämma medborgarna till lydnad. Dont drop the soap. Jag menar livstid utan benådning funkar ju sååå bra i USA. Särskilt kombinerat med three strikes [Facepalm]. Det märks på långa vägar att SD inte är några pragmatiker i varje fall. Det går inte att bygga en hållbar politik på tro och tyckande, utan den måste vara empirisk och objektivt verifierbar.

  • Michael Gajditza

   Ta Kalifornien som exempel. Ett fängelsesystem dimensionerat för 85000 härbergerar idag över 170000 till kostnader som håller på att knäcka delstaten. Som en delkonsekvens kommer nu förslaget om att legalisera Cannabis

 1. Ping: Svensk Myndighetskontroll: Länksamling Brott o Straff « Svensk Myndighetskontroll

 2. Ping: Punktera Sverigedemokraternas argument: ”ordning och reda” « Sverige är inte världens navel!

 3. Ping: Brott och straff en kunskapsfråga. | Svensk Myndighetskontroll

 4. Ping: Om brott och straff och kunskap i ämnet | Liberaldemokraterna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: