Dagsarkiv: 30 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: SD:s budget – ett bedrägeri eller ett svindleri?


I förrgår skrev jag om SD:s budgetmotion i ett inlägg här på bloggen.

I andra halvan av det inlägget granskar jag särskilt vad de säger på det rättspolitiska området och bland många olika förslag, som jag har för avsikt att återkomma till, så valde jag igår ut en motion där man kräver ”ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott.”

Efter det så exemplifierade jag med en typisk återfallsbrottsling, den inte helt okände Bo Svensson alias ”tjackbotte” vars tillvaro beskrevs så här.

Den 2/1-11 är det rättegång mot den tilltalade Bo Svensson. Bosse, eller ”tjackbotte” som han kallas är åtalad på 23 punkter. Tre fall av ringa narkotikabrott, två narkotikabrott, tre mopedstölder, två inbrott, ett olaga hot, ett missfirmelse av tjänsteman, tre olovliga körningar, en rattfylla och tre drograttfyllor, en ringa misshandel, en urkundsförfalskning, ett brott mot knivlagen samt ett fall av bigami. Det sista är visserligen något ovanligt men så är ”tjackbotte” heller inte vem som helst……

paris-wax-jail_3117.jpg

I det förra inlägget ställde jag frågan rakt ut om hur lång tid ”tjackbotte” ska avtjäna med SD:s förslag till hur lagarna ska tillämpas men ingen har lämnat någon uppgift så jag får gå vidare ändå genom att själv ta fram en sådan. I förrgår skrev jag också att med nuvarande system och som återfallsförbrytare, så skulle  han ha fått 6-7 månader men jag justerar idag den bedömningen till 10 månader istället.

Han fälls alltså på 22 av de 23 punkterna (alla utom bigamin vilket upprörde hans ena hustru) och vad gäller straffmätning och straffvärde för de punkter där han fälls till ansvar blir bedömningen i rätten följande.

De tre ringa narkotikabrotten bestäms vardera till en månads fängelse = tre månader. De två narkotikabrotten av normalgraden bestäms till tre resp. fem månader = åtta månader. Tre mopedstölder ger en månad till. Två inbrott en respektive tre månader. Ett olaga hot två månader, missfirmelse av tjänsteman 14 dagar, tre olovliga körningar en månad vardera = tre månader, fyra rattfyllor av olika slag 6 månader, ringa misshandel en månad och urkundsförfalskningen två månader. Där sägs det att rådmannen revolterade och helt enkelt vägrade att lägga på något mer för brottet mot knivlagen. Totalt är vi ändå uppe i 30 månader och 14 dagar eller drygt två och ett halvt år. Ett påslag tidsmässigt på drygt 20 månader jämfört med tidigare.

spe00009.jpg

Eftersom vi måste ha något att utgå från för att kunna räkna på framtida kostnader så ser vi att om vi tar detta mål så blev tillägget ca. tre ggr dagens strafftid.

För att inte beskyllas för att överdriva så ska jag dra ner det till att beräkningsmässigt bara lägga på 60% istället för 300% strafftid i genomsnitt på de straff som utdöms i Sverige och då tänker jag i detta även räkna in de ”straffskärpningar över hela linjen”, som SD kräver. Varje siffra kommer därför att ligga i uppenbar underkant av ett framtida scenario på området.

För att kunna göra en sådan beräkning så måste vi först veta utgångsläget, alltså hur det ser ut idag och den färskaste, helt klara statistik som finns, är kriminalvårdsstatistiken från år 2009.

Där kan vi läsa att totalt så dömdes 9805 personer till fängelse år 2009 för olika brott med varierande strafftider.

Jag ska inte här tråka ut er med en oändlig rad siffror utan jag redovisar enbart de resultat jag räknat fram och vilka premisser jag använt för att komma fram till de siffror som jag redovisar.

Det visar sig då att i den kategori som dömts till strafftider från 14 dagar – 6 månader finns 5524 personer. Av dessa har jag räknat med att 40% är förstagångsförbrytare och att 50% av dessa gjort sig skyldiga till flera brott och då kvalificerat sig för att få ta del av SD:s nya politik på området. Det innebär att vi här avrundat får 1100 personer som tidigare hade en strafftid på i genomsnitt 2,5 månader.

Då återstår 60% återfall som alla omedelbart är kvalificerade vilket ger 3300 personer till med en genomsnittlig strafftid idag på tre månader.

Med motsvarande beräkningar på de som dömts till mer än 6 månader ser det ut så här.

6-12 mån 546 förstagångare = 273 återfall som tidigare hade 8 månader i snitt och 819 återfall med tidigare 9 månader i snitt.

Då vi kommer högre upp i straffskalorna så ändras bilden något. Andelen förstagångsförbrytare minskar och andelen återfall ökar. Sammantaget har jag räknat fram ganska schablonmässigt att det handlar om ca. 2900 intagna varav 2000 kvalificerar sig och att dessa tidigare hade en genomsnittlig strafftid på 2 år och åtta månader. Livstidsdömda har jag helt lämnat utanför och jag återkommer till dessa i slutet av inlägget.

Med detta i beaktande så kommer jag fram till att den första gruppen med 1100 intagna som med dagens system tillsammans avtjänade 230 år med SD:s politik nu istället ska avtjäna 368 år +138 år alltså. Samma beräkningar på resten ger följande. +495 år, +109 år, +368 år, +3200 år totalt en straffskärpning med 4172 år.

Vad kostar det då i reda pengar att utöka strafftiderna med 4172 år? Enligt kriminalvårdens egna beräkningar kostar en fängelseplats i genomsnitt ca. 800000:- per år och intagen så den här delen av SD:s rättspolitik kostar i storleksordningen 3,35 miljarder/år.

Om vi nu kunde stanna där, så skulle underskottet i SD:s skuggbudget stanna vid 3,35 miljarder minus de 442 miljoner de anslagit i sin budgetmotion. Där skriver dom ocks så här:

”10.2.1 Skärpta straff

För att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar vill Sverigedemokraterna införa en kraftig straffskärpning, bland annat genom införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott. För att möta det ökade trycket på landets kriminalvårdsanstalter utökas anslagen med 442 miljoner för år 2011.”

bakom_galler_214617w.jpg

Bortsett från felräkningen ovan så finns det alltså fler faktorer att ta hänsyn till. Jag vet inte om SD inser det men om man ska förlänga strafftider på det sätt som de avser att göra så behövs det fler variabler för att få den här ekvationen att gå ihop. Detaljer, dessa ständiga detaljer. Som fängelser t.ex.

Om nu detta ska införas, som de själva skriver omedelbart, så föreslår jag att man även omedelbart sätter igång att bygga nya fängelser. Det är säkert bra för sysselsättningen men det är likt f-bannat en kostnad. Som är rätt stor. 4172 år, det blir ju faktiskt ungefär 11 nya Salbergaanstalter eller 12 st nya Kumlaanstalter storleksmässigt.

Jag ska ärligt säga att just nu så orkar jag inte ta reda på vad det skulle betinga för investeringskostnader bara i fastigheter för att svara upp mot deras förslag. Till det kommer sedan alla nyinvesteringar i övrigt som krävs innan portarna kan stängas. Det handlar ändå, som var och en förstår, om åtskilliga miljarder. Varav noll är budgeterade.

Den som trodde att det var slut i och med det är optimistisk. Säga vad man vill om SD men när de gör nåt så gör de det ordentligt i alla fall. Fel alltså.

Tror dom att satsningen de gör på domstolar och åklagarväsendet med 455 miljoner ska vara helt verkningslöst? Man får lätt det intrycket eftersom budgeten anslår pengarna men tar sedan ingen som helst hänsyn till eller budgeterar effekterna av satsningen. Det här är nämligen en investering som leder till kostnader per omgående i stort sett.

Fler åklagare + fler domare = fler rättegångar = fler dömda = fler i fängelse 0 ökade kostnader för kriminalvården. (Utom i händelse samtliga nya åklagare placeras på riksenheten för polismål för då händer absolut ingenting….! )

Onekligen svårt att kvantifiera detta men för att ha någon siffra så låt oss säga att vi får ytterligare 250 utdömda fängelseår = ytterligare 200 miljoner. Jag vet att det låter otroligt lite men jag börjar ju nästan tycka synd om dom nu för det är ju inte färdigfelat än.

De föreslår att livstid ska vara just livstid utan benådningsmöjlighet och de vill även utvidga så att livstid kan utdömas för vissa brott som idag inte har livstid i straffskalan. Det måste helt enkelt belysas vilka effekter detta får på meddellång och lång sikt eftersom många säkert tycker att det låter väl inte mer än rimligt.

Detta är en del av konsekvenserna:

Om vi begränsar oss till det värsta och grövsta brottet, mord, så har vi i Sverige under många år haft ca. 100 mord per år. Jag utgår från att det i första hand är dessa bevisat farliga brottslingar som ska ha livstid och räknar nedan i enlighet med det, även om deras skrivning indikerar att livstid kan komma att utdömas även för andra grova brott.

Då har vi 100 livstidsdömda mördare per år att ta hand om på livstid framöver och i mitt räkneexempel som snart följer så utgår vi från att genomsnittsåldern på dessa då de döms är 30 år och att den förväntade medellivslängden är 80 år. Det innebär följaktligen 5000 utdömda fängelseår/år i praktiken. På 10 år har vi samlat ihop 1000 livstidsdömda som tillsammans ska avtjäna 45-50000 år i fängelse.

Detta är som var och en förstår inte gratis. Det innebär också ett akut behov av nya fängelser och eftersom det är denna kategori vi talar om så får det till följd att de fängelser som byggs måste ha en säkerhetsnivå som är i topp. 1000 livstidsdömda innebär en byggnation enbart för dessa som motsvarar tre stycken Kumlaanstalter med den storlek som Kumla har idag.

Nästa fråga blir vad en sådan nybyggnation skulle kosta och för att få ett jämförelsetal så har jag idag pratat med Kriminalvården och därifrån fått följande besked. Det man har att jämföra med är kostnaden för de nya säkerhetsavdelningar som byggts som anstalter inne i anstalterna Kumla, Hall och Saltvik i Härnösand.

Skillnaden mot att bygga helt nytt är att dessa anstalter i anstalten redan från sin start har det så kallade skalskydd som säkerheten kräver. Det innebär yttermurar, staket och annat som är avsett att hindra rymning men kanske framförallt för att hindar fritagningar utifrån. Sådan byggnation fördyrar naturligtvis.

De siffror jag fick från Kriminalvården avseende kostnaderna för de platser som idag står färdiga fick mig att häpna men så här ser det ut. Man har byggt 24 platser på respektive anstalt till en totalkostnad om ca. 750 miljoner kronor eller drygt 10.000.000:- per plats. För dessa platser så kommer man framöver att till Specialfastigheter årligen betala 75.000.000:- i hyra eller lite drygt en miljon per intagen.

Utslaget över vårddygn så blir totalkostnaden ca. 4500:- per dygn och intagen vilket när man summerar det hela blir drygt 1.600.000:- per intagen och år. Så låt oss nu gå tillbaka till vår nya kontingent med intagna och utifrån de siffror som framkommit räkna på vad dessa kommer att kosta.

1000 platser som vardera kostar 10.000.000:- att bygga blir en investering om 10 miljarder för staten. Därtill ska läggas en vårdkostnad om 1000 x 1,6 miljoner = 16 miljarder till alltså totalt 26 miljarder enbart för livstidsdömda eller annorlunda uttryckt 1,6 miljarder per år för dessa första tusen om tio år.

Jag låter alltså inte detta påverka årets budgetförslag även om det borde få göra det med en del men jag tror nog att alla nu har förstått min poäng med det jag skrivit här. Inte heller tar jag hänsyn till att man också föreslår andra skärpningar av straffskalorna.

Innan jag sammanfattar bara en kommentar kring en del i deras förslag jag faktiskt inte förstår. Det står bara svepande följande; ”obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott”. Jag kanske helt enkelt inte har sett det men jag undrar om de menar före eller efter rättegång o straff i Sverige eller….?

Sammanfattningsvis vill jag först upprepa och understryka att siffrorna ovan är väldigt, väldigt lågt hållna och jag är faktiskt säker på att verkligheten skulle te sig än värre. Efter SD:s nu dryga sex veckor i riksdagen så tycker jag att en del av de värsta farhågorna redan har besannats.

Håller jag mig till dagens ämne, så är det som så, att antingen kan dom inte räkna, eller så vill dom inte räkna. Kan dom inte så finns det ändå ett visst hopp. Vill dom inte utan skriver såna här motioner bara för att lura fler väljare så borde det vara åtalbart. Som ni ser själva så är det ju inte småpengar det handlar om så om man kallar det försök till grovt svindleri så blir det ännu tydligare vad det handlar om.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: