Svensk Myndighetskontroll: Kan min version bli vår vision?


Ska man hitta någon fördel med den mörka och kalla årstiden så är det att man håller sig inomhus och inomhus finns också datorn så då kan man ta tillfället i akt och skriva en rad eller två. Ungefär som just nu, med andra ord.

Jag har sett att flera av mina kollegor, bl.a Torbjörn Jerlerup och Jan Rejdnell, har funderat högt kring Liberaldemokraterna och våra möjligheter att ta röster och då helst tillräckligt många sådana för att ta oss in i riksdagen redan 2014. Båda herrarna landar i slutsatsen att det är fullt möjligt.

Jan tar fasta på att valmanskåren idag är mycket mer rörlig än tidigare och att det alltså är lättare än förr att förmå väljare att byta parti. Båda tar också upp den moderata dominansen, Folkpartiets allt större avståndstagande från liberalismen, Socialdemokraternas kris där man fokuserar på fel saker och i stort sett gör alla fel som går att göra.

I en seriös analys efter ett val kan man inte, som S nu har gjort, tillsätta en krisgrupp på 53 personer som alla representerar olika särintressen från start och sedan förvänta sig att den analys som görs kommer att vara objektiv och riktig.

Båda anser att risken för att Centern o KD ska försvinna ur riksdagen är uppenbar. Därutöver så tar man upp tomrummet som finns i svensk politik eftersom det inte längre finns något liberalt parti eller för den delen, något parti som vägleds av en ideologisk kompass. Jag har inte heller i den delen någon annan uppfattning än den som Torbjörn och Jan redogör för.

LibDem Track.jpg

Däremot så vill jag understryka två faktorer som jag menar kommer att få stor betydelse för Liberaldemokraternas framtid och möjlighet att lyckas etablera sig som ett parti att räkna med i svensk politik och i riksdagen.

Den första faktorn är av rent praktisk natur och i Liberaldemokraternas fall är det så att till skillnad mot många partier som försökt starta tidigare så har vi, redan från dag 1, en oerhörd bredd och kompetens kombinerad med erfarenhet av såväl det politiska arbetet som det organisatoriska inom den grupp på ca. 175 personer som finns på maillistan och tillsammans med oss i grundargruppen.

Den andra faktorn jag tror kan komma att få stor betydelse är ideologin. Idag har vi ett antal välpaketerade politiska produkter/partier som i många avseenden är svåra att särskilja. De har standardiserade svar på frågor om gårdagen och de har ett antal förslag på akuta lösningar och kortsiktiga lösningar på problem som borde hanteras annorlunda.

Jag har aldrig någonsin hört någon säga att något av dagens partier har en vision om hur de vill se framtiden gestalta sig.

Liberaldemokraterna har en sådan vision. I det programarbete som påbörjats är vi överens om att höja blicken och att skriva ett program som inte bara anvisar lösningar på dagsproblemen utan som även stakar ut mål och en väg som leder till att dessa mål också ska kunna uppfyllas.

Det finns saker i dagens samhälle vi kommer att vilja ändra radikalt och fullständigt på. Vi är inte rädda för att lägga fram förslag som är en konsekvens av den ideologi vi omfamnar. Dit hör t.ex migrationsfrågan där vi redan i en artikel presenterat en delvis helt ny syn på migrationen och idag har Jerlerup en artikel till på samma tema.

För väljarna kommer detta också att vara en trygghet för om man inte vet hur en Liberaldemokrat skulle svara i en viss fråga så går det ändå alltid att komma fram till svaret om man har den ideologiska grunden att stå på. En ideologisk förankring betyder på så sätt även stabilitet och säkerhet.

Som ni säkert förstår så kan jag inte idag säga något om vad partiprogrammet kommer att innehålla i detalj då det som ska med där är del i en djupt demokratisk process där de som är Liberaldemokrater nu i lugn och ro ska skriva och debattera det som till slut ska bli vårt partiprogram.

Däremot så är det inget som hindrar att jag ger er mina personliga tankar på ett mer allmänt och måhända visionärt plan än det som anger konkreta handfasta åtgärder att vidta snarast. I så fall så är min önskade inriktning för detta parti mot framtiden denna.

LibDem de enda.jpg

Vi är liberaler.

Vi är varken höger eller vänster. Vi är liberaler.

Vår politik bygger på människans värde och rätt. Vi hävdar allas frihet, samhörighet och lika rätt i samhället. Vi tar striden för människors frihet, mot vänsterns tal om att stat och överhet vet bättre än oss, hur vi lever våra egna liv. Vi tar striden för var människas frihet att leva som den själv vill mot högerns moralkonservatism och kontrolliver.

Vi vill att alla människor ska ha rätt att leva som de själva vill efter sitt eget huvud, enligt sina egna drömmar, så länge de inte inkräktar på andras rätt att göra samma sak.

Alla mänskliga relationer ska grundas på ömsesidig frivillighet. Om folk får lösa sina problem själva, efter eget huvud och hjärta, så blir det vanligen bäst.

Bakgrund

Under en följd av år och i synnerhet efter terroristattacken mot olika mål i USA den 11 september 2001 har det liberala inslaget i politiken fått stå tillbaka för andra intressen och en betydligt repressivare politik som primärt haft som syfte att genom en omfattande lagstiftning skapa ett samhälle så tryggt som möjligt för medborgarna avseende fysiska angrepp mot såväl liv som egendom.

LibDem pekpinnar.jpg

Politiken har i mycket byggt på och fått sin näring av den rädsla som under en tid efter attentaten i USA existerade mer allmänt i västvärlden och som kom att prägla inställningen till alla de olika åtgärder som har vidtagits och lagstiftats om. Ingen människa har förblivit opåverkad av detta och successivt har såväl integritet och personlig frihet kommit att kränkas och begränsas.

I vissa situationer och vid olika tillfällen har alla de fundament som en demokrati vilar på åsidosatts för vad man sagt vara ett högre syfte, att skydda liv. Grundläggande begrepp om rättssäkerhet och varje människas rättigheter som de uttrycks i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i Europakonventionen har åsidosatts.

Detta har även lett fram till en situation där statens inflytande på och över människors vardag kommit att nå en sådan nivå att det personliga utrymmet, varje människas integritet, hennes fria vilja och de rättigheter som garanteras var och en av oss på ett allvarligt sätt kommit att minskas och i vissa avseenden även försvunnit helt.

Den förda politiken har som ytterligare en negativ konsekvens gjort att främlingsfientligheten ökat och nu även i Sverige nått en sådan nivå att vi fått ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag.

LibDem stranger.jpg

Det finns idag hos övriga politiska partier i Sverige ingen uttalad önskan eller vilja att adressera de problem och konsekvenser den förda politiken medfört. Det finns också en betydande omedvetenhet om att den värdegrund som demokratin bygger på har försvagats kraftigt och att den färdriktning som stakats ut leder till ytterligare försvagning.

Utifrån detta perspektiv och med en medvetenhet om att den inslagna vägen, successivt och närmast smygande, har förändrat vårt tidigare så öppna samhälle i riktning mot ett allt mer slutet sådant med kontroll och övervakning, inte bara av de som på skälig grund misstänks för någon form av brott, utan av alla och envar oavsett misstanke eller ej, har människor samlats i förvissning om att Sverige måste kunna gå en annan väg.

I det rådande klimatet har liberalismen fört en allt mer tynande tillvaro och någon vilja, kunskap eller förmåga hos dagens politiska partier att återinföra liberala värderingar och liberal politik i människors vardag syns idag inte till.

Sverige är ett fantastiskt land med en lång tradition av demokrati och öppenhet och har sedan generationer tillbaka en liberal grundsyn och inställning i många frågor. I Sverige saknas heller inte liberaler. De finns idag representerade i politiken genom sitt engagemang i olika partier. De finns kanske i än högre grad i olika nätverk och intresseorganisationer och många tidningar har tillägget liberal efter sina namn.

Det som saknas är ett genuint, äkta och av liberalism besjälat politiskt parti. Därför har projekt Liberaldemokraterna bildats och är skapat ur en längtan hos alla de liberaler som upplever en hemlöshet i politiken och främlingskap och oförståelse i de partier där de idag är verksamma.

Liberaldemokraterna ska skapas av liberaler för liberaler och för att åter ge Sverige ett liberalt alternativ i politiken.

LibDem av liberaler.jpg

Vad är liberalism?

”Låt mig vara en fri man. Fri att resa. Fri att stanna. Fri att arbeta. Fri att bedriva handel var jag vill. Fri att välja mina egna lärare. Fri att följa mina förfäders religion. Fri att själv tänka och tala och verka. Och jag kommer att lyda varenda lag eller underkasta mig straffet.” (Chief Joseph)

Projektets värdegrund är socialliberal med betoning på den enskilda människan, hennes rättigheter och skyldigheter men främst inriktat på att ge varje människa utrymme att utveckla färdigheter och möjligheter. Det utrymmet ska återskapas genom att statens inflytande och ingripanden begränsas till de samhällsfrågor där det är nödvändigt med gemensamma lösningar.

I alla andra avseenden, som vad Du gör med ditt liv, din kropp, dina medmänniskor och din tillvaro, så ska Du vara fri att själv besluta så länge Dina beslut inte innebär skada för någon annan. Det är inte politiken som ska besluta om eller skapa Din vardag. Politiken kan skapa förutsättningar och ge incitament för olika saker men till sist så är det Du som självständigt kan och ska forma Ditt liv.

Politiken ska också vara framåtsyftande och förutseende så långt det är möjligt. Tillsammans kan vi liberaler forma en vision för morgondagens Sverige och morgondagens värld och alla de som delar visionen har också möjlighet att tillsammans med andra se den förverkligas. Visionen av morgondagens samhälle måste speglas redan i dagens politik för att kunna nås imorgon.

Liberaldemokraternas politik kommer att grundas på begrepp om demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet. Vår vision om framtiden innebär att alla dessa områden stärks, men en liberal vision innebär inte något slutmål, utan är ständigt föremål för förändring där varje sådan förändring i en levande och dynamisk process också innebär utveckling och förbättring.

Vi menar att den politik som ska föras ska grundas på evidens och beprövad vetenskap. Vi säger nej till olika typer av morallagstiftning och lagar som grundas på olika särintressens önskningar och behov. Lagstiftningen ska vara klar och överskådlig och förutsebar på ett sådant sätt som sägs i Europakonventionen. Ingen människa ska utsättas för kontroll och övervakning utan att en konkret misstanke finns.

Principen att Du ska betraktas som oskyldig till dess en lagakraftvunnen dom finns kan inte nog understrykas.

LibDem HR.jpg

Ett liberalt samhälle är inte bara öppet och demokratiskt utan öppenheten innebär också tolerans som bygger på de grundläggande principer som uttrycks i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och i barnkonventionen. I Liberaldemokraternas samhälle är dessa grundprinciper också, på samma sätt som Europakonventionen idag, upphöjda till lag.

I vårt samhälle finns också en författningsdomstol som granskar lagförslag och ser till att förslagen inte strider mot grundlag eller konventioner. Varje ny lag skall även granskas och godkännas ur ett integritetsperspektiv. Att rättssäkerheten garanteras och upprätthålls är ett absolut liberalt krav.

Jämställdhet är i ett liberalt samhälle något som är fullständigt självklart och skillnader i lön och arbetsuppgifter mellan män och kvinnor ska inte bero på kön utan handla enbart om kompetens och kunnande.

Ett liberalt samhälle ger stöd till de som behöver det med respekt för mottagarens integritet och människovärde. Ingen ska någonsin behöva känna skam för att hjälp behövs och den som behöver hjälp ska också kunna påverka hjälpens utformning. Ingenstans är individperspektivet viktigare än då det handlar om insatser och vård för sjuka, handikappade eller missbrukare och utslagna.

Idag stängs människor ofta ute från olika former av behandling för att de inte uppfyller olika kriterier satta efter en indelning som bygger på att den och den gruppen har behov av den eller den vården. I vårt liberala Sverige tas man emot av samhällets representanter som en vuxen och tänkande individ och tillsammans och genom olika nätverk så utformar man gemensamt den vård eller annat stöd som den hjälpsökande har behov av.

Det liberaldemokratiska Sverige respekterar även de äldres rätt och människovärde. Även här är individperspektivet viktigt. Bara för att man tillhör gruppen pensionärer så innebär inte det att alla pensionärer har samma önskningar eller behov.

Liberaldemokraternas liberalism omfattar också dom som gjort sig skyldiga till brott. Att staten då någon begår ett brott måste inskränka den människans frihet är oundvikligt och bottnar i att se till att skadeverkningar förhindras och minimeras. Eftersom all forskning visar att fängelse på många sätt är den sämsta sortens påföljd skall, så långt möjligt är, alternativ till fängelse föredras som straff/rehabilitering.

Brottsoffren måste stärkas och en av de viktigaste åtgärderna är att se till att det är staten som fortsättningsvis garanterar och betalar det skadestånd som brottsoffret tilldöms av domstolen.

Staten får sedan i sin tur kräva detta av gärningsmannen men brottsoffret ska efter avslutad rättegång inte behöva gå igenom ytterligare plåga i form av att hos brottsoffermyndigheten åter få gå igenom vad som skett.

Ett liberalt samhälle kriminaliserar inte den som använder narkotika. Narkotikapolitiken som den är utformad idag har kommit till vägs ände. Den är empiriskt prövad i över trettio år och dess repressivitet har blivit allt större i takt med dess misslyckande. Människor dör idag helt i onödan till följd av denna lagstiftning och när något misslyckas är det naturliga att pröva något nytt.

Det finns idag exempel på länder som förändrat inriktningen på sin politik i detta avseende på ett sätt som nu är utvärderat och allt visar att en avkriminalisering och en annan inställning till narkotikafrågan har inneburit stora förbättringar på alla mätbara områden. Lägre konsumtion, senare debut, fler i vårdprogram och läger dödlighet samtidigt som kriminaliteten minskat avsevärt.

Allt det vi velat uppnå med den politik som bedrivits här och som har misslyckats i sin målsättning har alltså uppnåtts på andra håll med andra metoder och liberaler ser till resultat och kan självklart ta intryck och dra lärdom av vad andra gjort som lyckats bättre.

LibDem ifde.jpg

Liberaldemokratisk liberalism står för att objektivt och ur ett evidensperspektiv bedöma olika tankar och förslag oavsett vem som lägger fram dom. Evidens och pragmatism innebär att det som kan bevisas vara den bästa lösningen är också den lösning som ska användas. Om det sedan innebär att det föreslagna sköts i statlig, kommunal, kooperativ, privat eller annan form är i grunden ointressant. Den bästa lösningen skall användas utan att prestige tillåts stå i vägen.

Det ovan sagda är en start. Jag tror att det är just den start Sverige idag behöver för att kunna utvecklas ytterligare och nå den fulla potential som finns. Genom historien finns det många lysande exempel på vad människor som gått samman har förmått åstadkomma gemensamt vad gäller förändring och utveckling.

Den tid som just vi har förmånen att få vistas här nu upplever kan också bli en tid som kommande generationer ser tillbaka på med stolthet om vi tar tillvara alla de möjligheter som nu närmast dagligen skapas av och genom ny teknik. Det krävs då att vi i den lite äldre generationen inte låter oss skrämmas av sådant vi kanske inte förstår fullt ut utan att vi försöker se på den otroligt snabba utvecklingen med ett öppet och fördomsfritt sinne.

LibDem Liberala Sverige.jpg

Den viktigaste uppgiften för oss kanske är att bidra med ett mått av erfarenhet och empirisk kunskap i den vision av ett framtida samhälle som jag menar och tror också är en given och absolut förutsättning för dess uppkomst.

Att målformulera en sådan vision, för att sedan bryta ner den i dess olika beståndsdelar för att utifrån dessa formulera en politik som håller både idag, imorgon och ytterligare en tid framåt, är det arbete som nu har satt igång i projekt Liberaldemokraterna.

När jag ser de människor som är engagerade i detta och när jag läser det de skriver och tänker så känner jag en otrolig tillförsikt och säkerhet som mynnar ut i en visshet om att den uppgift som ligger framför oss är en uppgift som kommer att lösas på absolut bästa sätt.

Den lösning som blir resultatet av allt detta arbete utgör sedan nästa stora uppgift att gå ut med på gator och torg, via bloggar och sociala media, via klassiska media och på sätt som ännu inte uppfunnits för att åstadkomma största möjliga spridning av den vision som vi är så angelägna att få dela med er och som vi hoppas ska kunna bli den vision som enar och förenar alla de människor som omfattas av den.

I min vision innebär det att vi fått grundläggande principer om individens frihet, rättssäkerhet, integritet och rättigheter i en demokrati att till innehåll, form och formuleringar vara så beskaffade att Du och massor av människor med Dig upplever att det som sägs och de mål som satts upp är sådana att delaktighet blir något fullständigt naturligt.

Det finns därför i min vision gott om plats även för var och ens egen vision om den egna tillvaron och hur den ska utformas. Visionen blir därför till slut en vision om att vi alla, var och en som så önskar, ska ges utrymme och möjlighet att, utan att utsättas för en karta med olika pekpinnar, forma vår egen tillvaro och våra egna liv på ett sådant sätt att vi heller inte med detta skadar någon annan.

Den omsorg om andra som ligger i detta och som inte nog kan understrykas, är vid sidan av frihet det ord som bäst beskriver min socialliberala grund. Här, smaka på orden och fundera en stund över deras djupare innebörd.

 

Två enkla ord som säger mycket!

 

Frihet och Omsorg

 LibDem bridge.jpg

 

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 26 oktober, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 14 kommentarer.

 1. Rasmus Lundgren

  Du skriver som alltid jättebra. En välformulerad vision, en riktlinje för partiprogammet?Tummen upp!

 2. jag har läst och förstått det ovanstående inlägget och kan säga, härmed är jag Liberal Demokrat!

 3. Nu var det inte omhändertagandet som min fråga gällde utan kostnaden… Jag kan också klargöra att jag själv inte har något svar på frågan och är tills vidare för offentlig vård. Inte allt för få liberaler jag talar med har dock inställningen att skadar man sig själv eller andra människor så ska man själv stå för kostnaden. sätter man sig rattonykter så har man inte bara gjort ett dumt val utan också brutit mot lagen.

  • Michael Gajditza

   Jo, visserligen men det är ju omhändertagandet som till del skapar kostnaden. Javisst har man gjort ett dumt val o visst har man brutit mot lagen. Det ingår så att säga i att vara människa. jag försvarar absolut inte rattonykterhet men jag kommer att försvara vår rätt att vara människor och därmed måste jag också försvara vår rätt att göra fel ibland. Många liberaler och däribland kanske de du har träffat är ofta väldigt teoretiskt skolade och kan citera flera filosofer och ideologer men ibland så slår den där förbannade verkligheten till och den har inte alltid tid att lyssna på vackra teorier. Därför säger vi inom L att vår liberala politik ska grundas på pragmatism och evidens. Vi är också socialliberaler och pusslar man ihop detta så får man en politik som kan sägas plocka det bästa ur olika delar beprövad och bevisat fungerande politik samtidigt som du kommer att se en vilja också att pröva nya lösningar där de gamla visat sig ineffektiva. Nu måste jag iväg o jobba så det får räcka för nu-

 4. Om en person självmant väljer att börja nyttja droger, alkohol eller liknande och blir beroende, vilket sedan resulterar i mer eller mindre akuta hälsoproblem, ska då samhället stå för denna kostnad? Borde inte personen själv ansvara för dessa myndiga livsval? Med andra ord, borde man inte i den offentliga sjukförsäkringen införa vissa begränsningar. Exempelvis om du ”väljer” att bli eller att riskera bli missbrukare och sedan kör ratonykter, kör ihjäl en person och blir själv allvarligt skadad. varför ska samhället då betala för detta? Var går gränsen för individens och kollektivets ansvar?

  • Michael Gajditza

   Först, se mitt svar ovan till hemimamma. Sedan ditt exempel med rattonykterheten där jag ser det så här. Det enda alternativ vi har är att vårda vederbörande och detta av tre huvudorsaker. 1. Det rent humana perspektivet. Alternativet vore annars att låta personen ligga och dö medan vi står och tittar på. Det är en situation som för mig är otänkbar. 2. I akutskedet vet vi heller inte vad som hänt och även om vi visste det så är det inte vår sak att döma. För dömandet har vi en särskild ordning och tummar vi på den så blir frågan var vi ska dra gränsen i framtiden? 3. Var går gränsen för individens och kollektivets ansvar, frågar du och mitt inte alltför politikermässiga svar blir, jag har ingen aning. Det har för övrigt ingen annan heller och just i detta ligger också svaret på frågan som i sin tur är en motfråga. Vem ska avgöra detta? Ska du eller jag säga nej till fallskärmshoppning? Nej till fotboll och ishockey som kostar stora vårdpengar? Eller ska vi kräva att de som vill ägna sig åt sådant tecknar egna försäkringar? Vad gör vi med dom som spelar utan? Frågorna radar upp sig som du ser. Jag tror därför att vi får förlita oss på människors omdöme så långt det bara går. Vi får bedriva information, debattera och påverka men längre än så tror jag helt enkelt inte det finns någon möjlighet att gå.

 5. Sov så gott vännen!Hemikram och tack så länge! ♥

 6. Jag har läst och du har mitt öra. Nu tar jag exempelfrågorFår jag röka? även om mitt beroende skapar sjukdomar som idag många vårdinrättningar vägrar att ge mig vård om jag inte slutar? Min vinst ger samhället förlust. Rök och alkoholrelaterade skador kostar allt mer och ökande är också födointagsrelaterade sjukdomar, alla individens ”val” eller inte…fetma och alkoholgener ger vid handen att man kanske inte kan hindra eller välja själv… finns samma resonemang kring rökningen?Individen kontra samhället ställning – balans?fattiga och sjuka?Miljö.Ge mig bra svar på de frågorna så är jag din =0)

  • Michael Gajditza

   Det du beskriver med rökning, alkohol etc. och att din vinst blir samhällets kostnad är naturligtvis sant på ett sätt. Det är även sant att den vanligaste skilsmässoorsaken är äktenskap. Din tidsvinst med att ta bilen blir hela världens förlust då du släpper ut växthusgaser och annan skit. Ditt bilåkande kan också leda till en krock och då förvandlas du omedelbums till en vårdkostnad. Din vinst av att bli riktigt gammal blir en samhällelig förlust men ättestupan ska inte återinföras. I individens frihet ingår även ett ansvar men det ansvaret kommer alltid att fördelas och tas lite annorlunda av olika individer. Fastnar du på något sätt i ett beroende, må vara cigaretter,sprit, narkotika,mat,sex.spel så är du per definition drabbad av en beroendesjukdom som du har rätt att få vård för om du så vill. Är du genetiskt disponerad för någon form av sjukdom är inte det något du ska straffas för oavsett om det är bröstcancer eller ett ADHD baserat missbruk av amfetamin. Mycket, mycket mer går att göra i tidiga år för att minska såväl det enskilda lidandet som den samhällsekonomiska kostnaden. Vi får sluta upp med att se förebyggande åtgärder som en kostnad och istället betrakta sådana pengar som en investering för framtiden. Rent allmänt måste det ske en perspektivförskjutning från den vi har idag som ofta är extremt kortsiktig mot ett synsätt som ser och värderar effekter av åtgärder på ett betydligt mycket mer långsiktigt sätt.Resten får jag återkomma till för nu gungar tangentbordet och jag måste helt enkelt ta mig i säng. Tillämpa annars det jag sagt så långt även på andra frågor och en del svar ger sig självt. Tbx imorgon. Natti natti o sov så gott! 🙂

 7. Bloggsvar:Först och främst: Ett varmt tack Michael för att du hörde och uppfångade min anmodan till en bloggare och gav mig detta svar så prudentligt och pregnant.Massor av nyttig information, just på det rätta stället.Det korta svaret: BARNABALK JAAAAA!!!Jag känner spontant att du är helt rätt ute där…Det långa svaret: ”I’m listening with great intrest””internationella åtaganden bör prioriteras framför den nationella rätten när de två rättssystemen står i konflikt med varandra!”Varför?Allt i enlighet med artikel 12 är vi överens så långt jag kan tolka det.Angående Jan Rejdnells resonemang, så tänker jag också att man ska utbilda särskilda barnpoliser som väljs efter ansökan, med specificerade krav på mental stabilitet och starkt individuellt rättspatos, där empatiska tester är avgörande…Barn ska DEFINITIVT ha rätt till ombud. Jag har sett föräldrar som skulle sälja sin mamma, snarare, än att ta sitt egentliga ansvar för barnen vid tex skilsmässa. Som medvetet lurar sina barn av prestige.Detta dokument ovan kan jag helhjärtat ge mitt stöd och ställa mig bakom.Diskussionen fortgår.Hemikram till en hemihero! ♥

 8. ”Jämställdhet är i ett liberalt samhälle något som är fullständigt självklart och skillnader i lön och arbetsuppgifter mellan män och kvinnor ska inte bero på kön utan handla enbart om kompetens och kunnande.” – vem ska avgöra lönenivåer och anställning? företagaren/arbetstagren, något kollektiv eller staten?”Liberaldemokraternas liberalism omfattar också dom som gjort sig skyldiga till brott. Att staten då någon begår ett brott måste inskränka den människans frihet är oundvikligt och bottnar i att se till att skadeverkningar förhindras och minimeras. Eftersom all forskning visar att fängelse på många sätt är den sämsta sortens påföljd skall, så långt möjligt är, alternativ till fängelse föredras som straff/rehabilitering.” – Tror ni/du inte på straffets avskräckande funktion??Undrar också vad LDP har för syn på privata initiativ inom vårdsektorn och andra sektorer med offentlig verksamhet? Ska sådan verksamhet förbjudas, begränsas eller fri konkurrens tillåtas?

  • Michael Gajditza

   Hej! Som jag skriver i början så har vi just påbörjat ett partiprogramarbete som ska vara klart i mars-april förhoppningsvis. Därav den inte särskilt preciserade text jag skrivit och som mer är tänkt att övergripande visa på den inriktning och den framtidssyn som ska prägla programarbetet. Därav följer också att de svar du får på dina frågor här och nu är mina egna svar. Det skulle dock förvåna om partiet senare skulle hamna allt för långt från dessa svar. Lönenivåer ser jag inget omedelbart skäl till att ändra nuvarande ordning där arbetsmarknadens parter har ansvaret för detta. En lönesättning kommer alltid på något sätt och i någon form att ske utifrån ett förhandlande mellan löntagaren och arbetsgivaren.Personligen så tror jag inte på straffets avskräckande funktion för de allra flesta typer av brott. Om det fanns någon sådan funktion så borde t.ex delstaten Texas i USA där dödsstraff för mord både utdöms och verkställs frekvent, ha ett väsentligen lägre antal mord än vad vi har i Sverige men tvärtom så visar det sig att mord sker sex gånger så ofta där som här. Massor av brott av olika slag är rena impulsbrott. Många brott begås under inflytande av droger, främst alkohol och inte i något av dessa fall finns någon avskräckande effekt. Jag har också tidigare i bloggen visat på utvecklingen vad gäller narkotika och hur tillgången på sådan av alla sorter ökat stadigt trots att straffen vad gäller just narkotika är de där domstolarna ofta dömer ut maxstraff enligt vad straffskalan medger. Det har inte haft någon som helst påverkan på brottsligheten.Din sista fråga besvaras med orden evidens och pragmatism. Den verksamhetsform som visar sig vara den bästa och billigaste är den som ska användas. Det får inte finnas någon sorts prestige i sådana beslut utan om ett privat alternativ är bäst – kör! Om ett offentligt alternativ är bäst – kör! Det är enkelt uttryckt den grundprincip som ska gälla.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: