Dagsarkiv: 26 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Kan min version bli vår vision?


Ska man hitta någon fördel med den mörka och kalla årstiden så är det att man håller sig inomhus och inomhus finns också datorn så då kan man ta tillfället i akt och skriva en rad eller två. Ungefär som just nu, med andra ord.

Jag har sett att flera av mina kollegor, bl.a Torbjörn Jerlerup och Jan Rejdnell, har funderat högt kring Liberaldemokraterna och våra möjligheter att ta röster och då helst tillräckligt många sådana för att ta oss in i riksdagen redan 2014. Båda herrarna landar i slutsatsen att det är fullt möjligt.

Jan tar fasta på att valmanskåren idag är mycket mer rörlig än tidigare och att det alltså är lättare än förr att förmå väljare att byta parti. Båda tar också upp den moderata dominansen, Folkpartiets allt större avståndstagande från liberalismen, Socialdemokraternas kris där man fokuserar på fel saker och i stort sett gör alla fel som går att göra.

I en seriös analys efter ett val kan man inte, som S nu har gjort, tillsätta en krisgrupp på 53 personer som alla representerar olika särintressen från start och sedan förvänta sig att den analys som görs kommer att vara objektiv och riktig.

Båda anser att risken för att Centern o KD ska försvinna ur riksdagen är uppenbar. Därutöver så tar man upp tomrummet som finns i svensk politik eftersom det inte längre finns något liberalt parti eller för den delen, något parti som vägleds av en ideologisk kompass. Jag har inte heller i den delen någon annan uppfattning än den som Torbjörn och Jan redogör för.

LibDem Track.jpg

Däremot så vill jag understryka två faktorer som jag menar kommer att få stor betydelse för Liberaldemokraternas framtid och möjlighet att lyckas etablera sig som ett parti att räkna med i svensk politik och i riksdagen.

Den första faktorn är av rent praktisk natur och i Liberaldemokraternas fall är det så att till skillnad mot många partier som försökt starta tidigare så har vi, redan från dag 1, en oerhörd bredd och kompetens kombinerad med erfarenhet av såväl det politiska arbetet som det organisatoriska inom den grupp på ca. 175 personer som finns på maillistan och tillsammans med oss i grundargruppen.

Den andra faktorn jag tror kan komma att få stor betydelse är ideologin. Idag har vi ett antal välpaketerade politiska produkter/partier som i många avseenden är svåra att särskilja. De har standardiserade svar på frågor om gårdagen och de har ett antal förslag på akuta lösningar och kortsiktiga lösningar på problem som borde hanteras annorlunda.

Jag har aldrig någonsin hört någon säga att något av dagens partier har en vision om hur de vill se framtiden gestalta sig.

Liberaldemokraterna har en sådan vision. I det programarbete som påbörjats är vi överens om att höja blicken och att skriva ett program som inte bara anvisar lösningar på dagsproblemen utan som även stakar ut mål och en väg som leder till att dessa mål också ska kunna uppfyllas.

Det finns saker i dagens samhälle vi kommer att vilja ändra radikalt och fullständigt på. Vi är inte rädda för att lägga fram förslag som är en konsekvens av den ideologi vi omfamnar. Dit hör t.ex migrationsfrågan där vi redan i en artikel presenterat en delvis helt ny syn på migrationen och idag har Jerlerup en artikel till på samma tema.

För väljarna kommer detta också att vara en trygghet för om man inte vet hur en Liberaldemokrat skulle svara i en viss fråga så går det ändå alltid att komma fram till svaret om man har den ideologiska grunden att stå på. En ideologisk förankring betyder på så sätt även stabilitet och säkerhet.

Som ni säkert förstår så kan jag inte idag säga något om vad partiprogrammet kommer att innehålla i detalj då det som ska med där är del i en djupt demokratisk process där de som är Liberaldemokrater nu i lugn och ro ska skriva och debattera det som till slut ska bli vårt partiprogram.

Däremot så är det inget som hindrar att jag ger er mina personliga tankar på ett mer allmänt och måhända visionärt plan än det som anger konkreta handfasta åtgärder att vidta snarast. I så fall så är min önskade inriktning för detta parti mot framtiden denna.

LibDem de enda.jpg

Vi är liberaler.

Vi är varken höger eller vänster. Vi är liberaler.

Vår politik bygger på människans värde och rätt. Vi hävdar allas frihet, samhörighet och lika rätt i samhället. Vi tar striden för människors frihet, mot vänsterns tal om att stat och överhet vet bättre än oss, hur vi lever våra egna liv. Vi tar striden för var människas frihet att leva som den själv vill mot högerns moralkonservatism och kontrolliver.

Vi vill att alla människor ska ha rätt att leva som de själva vill efter sitt eget huvud, enligt sina egna drömmar, så länge de inte inkräktar på andras rätt att göra samma sak.

Alla mänskliga relationer ska grundas på ömsesidig frivillighet. Om folk får lösa sina problem själva, efter eget huvud och hjärta, så blir det vanligen bäst.

Bakgrund

Under en följd av år och i synnerhet efter terroristattacken mot olika mål i USA den 11 september 2001 har det liberala inslaget i politiken fått stå tillbaka för andra intressen och en betydligt repressivare politik som primärt haft som syfte att genom en omfattande lagstiftning skapa ett samhälle så tryggt som möjligt för medborgarna avseende fysiska angrepp mot såväl liv som egendom.

LibDem pekpinnar.jpg

Politiken har i mycket byggt på och fått sin näring av den rädsla som under en tid efter attentaten i USA existerade mer allmänt i västvärlden och som kom att prägla inställningen till alla de olika åtgärder som har vidtagits och lagstiftats om. Ingen människa har förblivit opåverkad av detta och successivt har såväl integritet och personlig frihet kommit att kränkas och begränsas.

I vissa situationer och vid olika tillfällen har alla de fundament som en demokrati vilar på åsidosatts för vad man sagt vara ett högre syfte, att skydda liv. Grundläggande begrepp om rättssäkerhet och varje människas rättigheter som de uttrycks i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i Europakonventionen har åsidosatts.

Detta har även lett fram till en situation där statens inflytande på och över människors vardag kommit att nå en sådan nivå att det personliga utrymmet, varje människas integritet, hennes fria vilja och de rättigheter som garanteras var och en av oss på ett allvarligt sätt kommit att minskas och i vissa avseenden även försvunnit helt.

Den förda politiken har som ytterligare en negativ konsekvens gjort att främlingsfientligheten ökat och nu även i Sverige nått en sådan nivå att vi fått ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag.

LibDem stranger.jpg

Det finns idag hos övriga politiska partier i Sverige ingen uttalad önskan eller vilja att adressera de problem och konsekvenser den förda politiken medfört. Det finns också en betydande omedvetenhet om att den värdegrund som demokratin bygger på har försvagats kraftigt och att den färdriktning som stakats ut leder till ytterligare försvagning.

Utifrån detta perspektiv och med en medvetenhet om att den inslagna vägen, successivt och närmast smygande, har förändrat vårt tidigare så öppna samhälle i riktning mot ett allt mer slutet sådant med kontroll och övervakning, inte bara av de som på skälig grund misstänks för någon form av brott, utan av alla och envar oavsett misstanke eller ej, har människor samlats i förvissning om att Sverige måste kunna gå en annan väg.

I det rådande klimatet har liberalismen fört en allt mer tynande tillvaro och någon vilja, kunskap eller förmåga hos dagens politiska partier att återinföra liberala värderingar och liberal politik i människors vardag syns idag inte till.

Sverige är ett fantastiskt land med en lång tradition av demokrati och öppenhet och har sedan generationer tillbaka en liberal grundsyn och inställning i många frågor. I Sverige saknas heller inte liberaler. De finns idag representerade i politiken genom sitt engagemang i olika partier. De finns kanske i än högre grad i olika nätverk och intresseorganisationer och många tidningar har tillägget liberal efter sina namn.

Det som saknas är ett genuint, äkta och av liberalism besjälat politiskt parti. Därför har projekt Liberaldemokraterna bildats och är skapat ur en längtan hos alla de liberaler som upplever en hemlöshet i politiken och främlingskap och oförståelse i de partier där de idag är verksamma.

Liberaldemokraterna ska skapas av liberaler för liberaler och för att åter ge Sverige ett liberalt alternativ i politiken.

LibDem av liberaler.jpg

Vad är liberalism?

”Låt mig vara en fri man. Fri att resa. Fri att stanna. Fri att arbeta. Fri att bedriva handel var jag vill. Fri att välja mina egna lärare. Fri att följa mina förfäders religion. Fri att själv tänka och tala och verka. Och jag kommer att lyda varenda lag eller underkasta mig straffet.” (Chief Joseph)

Projektets värdegrund är socialliberal med betoning på den enskilda människan, hennes rättigheter och skyldigheter men främst inriktat på att ge varje människa utrymme att utveckla färdigheter och möjligheter. Det utrymmet ska återskapas genom att statens inflytande och ingripanden begränsas till de samhällsfrågor där det är nödvändigt med gemensamma lösningar.

I alla andra avseenden, som vad Du gör med ditt liv, din kropp, dina medmänniskor och din tillvaro, så ska Du vara fri att själv besluta så länge Dina beslut inte innebär skada för någon annan. Det är inte politiken som ska besluta om eller skapa Din vardag. Politiken kan skapa förutsättningar och ge incitament för olika saker men till sist så är det Du som självständigt kan och ska forma Ditt liv.

Politiken ska också vara framåtsyftande och förutseende så långt det är möjligt. Tillsammans kan vi liberaler forma en vision för morgondagens Sverige och morgondagens värld och alla de som delar visionen har också möjlighet att tillsammans med andra se den förverkligas. Visionen av morgondagens samhälle måste speglas redan i dagens politik för att kunna nås imorgon.

Liberaldemokraternas politik kommer att grundas på begrepp om demokrati, integritet, frihet och rättssäkerhet. Vår vision om framtiden innebär att alla dessa områden stärks, men en liberal vision innebär inte något slutmål, utan är ständigt föremål för förändring där varje sådan förändring i en levande och dynamisk process också innebär utveckling och förbättring.

Vi menar att den politik som ska föras ska grundas på evidens och beprövad vetenskap. Vi säger nej till olika typer av morallagstiftning och lagar som grundas på olika särintressens önskningar och behov. Lagstiftningen ska vara klar och överskådlig och förutsebar på ett sådant sätt som sägs i Europakonventionen. Ingen människa ska utsättas för kontroll och övervakning utan att en konkret misstanke finns.

Principen att Du ska betraktas som oskyldig till dess en lagakraftvunnen dom finns kan inte nog understrykas.

LibDem HR.jpg

Ett liberalt samhälle är inte bara öppet och demokratiskt utan öppenheten innebär också tolerans som bygger på de grundläggande principer som uttrycks i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och i barnkonventionen. I Liberaldemokraternas samhälle är dessa grundprinciper också, på samma sätt som Europakonventionen idag, upphöjda till lag.

I vårt samhälle finns också en författningsdomstol som granskar lagförslag och ser till att förslagen inte strider mot grundlag eller konventioner. Varje ny lag skall även granskas och godkännas ur ett integritetsperspektiv. Att rättssäkerheten garanteras och upprätthålls är ett absolut liberalt krav.

Jämställdhet är i ett liberalt samhälle något som är fullständigt självklart och skillnader i lön och arbetsuppgifter mellan män och kvinnor ska inte bero på kön utan handla enbart om kompetens och kunnande.

Ett liberalt samhälle ger stöd till de som behöver det med respekt för mottagarens integritet och människovärde. Ingen ska någonsin behöva känna skam för att hjälp behövs och den som behöver hjälp ska också kunna påverka hjälpens utformning. Ingenstans är individperspektivet viktigare än då det handlar om insatser och vård för sjuka, handikappade eller missbrukare och utslagna.

Idag stängs människor ofta ute från olika former av behandling för att de inte uppfyller olika kriterier satta efter en indelning som bygger på att den och den gruppen har behov av den eller den vården. I vårt liberala Sverige tas man emot av samhällets representanter som en vuxen och tänkande individ och tillsammans och genom olika nätverk så utformar man gemensamt den vård eller annat stöd som den hjälpsökande har behov av.

Det liberaldemokratiska Sverige respekterar även de äldres rätt och människovärde. Även här är individperspektivet viktigt. Bara för att man tillhör gruppen pensionärer så innebär inte det att alla pensionärer har samma önskningar eller behov.

Liberaldemokraternas liberalism omfattar också dom som gjort sig skyldiga till brott. Att staten då någon begår ett brott måste inskränka den människans frihet är oundvikligt och bottnar i att se till att skadeverkningar förhindras och minimeras. Eftersom all forskning visar att fängelse på många sätt är den sämsta sortens påföljd skall, så långt möjligt är, alternativ till fängelse föredras som straff/rehabilitering.

Brottsoffren måste stärkas och en av de viktigaste åtgärderna är att se till att det är staten som fortsättningsvis garanterar och betalar det skadestånd som brottsoffret tilldöms av domstolen.

Staten får sedan i sin tur kräva detta av gärningsmannen men brottsoffret ska efter avslutad rättegång inte behöva gå igenom ytterligare plåga i form av att hos brottsoffermyndigheten åter få gå igenom vad som skett.

Ett liberalt samhälle kriminaliserar inte den som använder narkotika. Narkotikapolitiken som den är utformad idag har kommit till vägs ände. Den är empiriskt prövad i över trettio år och dess repressivitet har blivit allt större i takt med dess misslyckande. Människor dör idag helt i onödan till följd av denna lagstiftning och när något misslyckas är det naturliga att pröva något nytt.

Det finns idag exempel på länder som förändrat inriktningen på sin politik i detta avseende på ett sätt som nu är utvärderat och allt visar att en avkriminalisering och en annan inställning till narkotikafrågan har inneburit stora förbättringar på alla mätbara områden. Lägre konsumtion, senare debut, fler i vårdprogram och läger dödlighet samtidigt som kriminaliteten minskat avsevärt.

Allt det vi velat uppnå med den politik som bedrivits här och som har misslyckats i sin målsättning har alltså uppnåtts på andra håll med andra metoder och liberaler ser till resultat och kan självklart ta intryck och dra lärdom av vad andra gjort som lyckats bättre.

LibDem ifde.jpg

Liberaldemokratisk liberalism står för att objektivt och ur ett evidensperspektiv bedöma olika tankar och förslag oavsett vem som lägger fram dom. Evidens och pragmatism innebär att det som kan bevisas vara den bästa lösningen är också den lösning som ska användas. Om det sedan innebär att det föreslagna sköts i statlig, kommunal, kooperativ, privat eller annan form är i grunden ointressant. Den bästa lösningen skall användas utan att prestige tillåts stå i vägen.

Det ovan sagda är en start. Jag tror att det är just den start Sverige idag behöver för att kunna utvecklas ytterligare och nå den fulla potential som finns. Genom historien finns det många lysande exempel på vad människor som gått samman har förmått åstadkomma gemensamt vad gäller förändring och utveckling.

Den tid som just vi har förmånen att få vistas här nu upplever kan också bli en tid som kommande generationer ser tillbaka på med stolthet om vi tar tillvara alla de möjligheter som nu närmast dagligen skapas av och genom ny teknik. Det krävs då att vi i den lite äldre generationen inte låter oss skrämmas av sådant vi kanske inte förstår fullt ut utan att vi försöker se på den otroligt snabba utvecklingen med ett öppet och fördomsfritt sinne.

LibDem Liberala Sverige.jpg

Den viktigaste uppgiften för oss kanske är att bidra med ett mått av erfarenhet och empirisk kunskap i den vision av ett framtida samhälle som jag menar och tror också är en given och absolut förutsättning för dess uppkomst.

Att målformulera en sådan vision, för att sedan bryta ner den i dess olika beståndsdelar för att utifrån dessa formulera en politik som håller både idag, imorgon och ytterligare en tid framåt, är det arbete som nu har satt igång i projekt Liberaldemokraterna.

När jag ser de människor som är engagerade i detta och när jag läser det de skriver och tänker så känner jag en otrolig tillförsikt och säkerhet som mynnar ut i en visshet om att den uppgift som ligger framför oss är en uppgift som kommer att lösas på absolut bästa sätt.

Den lösning som blir resultatet av allt detta arbete utgör sedan nästa stora uppgift att gå ut med på gator och torg, via bloggar och sociala media, via klassiska media och på sätt som ännu inte uppfunnits för att åstadkomma största möjliga spridning av den vision som vi är så angelägna att få dela med er och som vi hoppas ska kunna bli den vision som enar och förenar alla de människor som omfattas av den.

I min vision innebär det att vi fått grundläggande principer om individens frihet, rättssäkerhet, integritet och rättigheter i en demokrati att till innehåll, form och formuleringar vara så beskaffade att Du och massor av människor med Dig upplever att det som sägs och de mål som satts upp är sådana att delaktighet blir något fullständigt naturligt.

Det finns därför i min vision gott om plats även för var och ens egen vision om den egna tillvaron och hur den ska utformas. Visionen blir därför till slut en vision om att vi alla, var och en som så önskar, ska ges utrymme och möjlighet att, utan att utsättas för en karta med olika pekpinnar, forma vår egen tillvaro och våra egna liv på ett sådant sätt att vi heller inte med detta skadar någon annan.

Den omsorg om andra som ligger i detta och som inte nog kan understrykas, är vid sidan av frihet det ord som bäst beskriver min socialliberala grund. Här, smaka på orden och fundera en stund över deras djupare innebörd.

 

Två enkla ord som säger mycket!

 

Frihet och Omsorg

 LibDem bridge.jpg

 

Svensk Myndighetskontroll: Trekanten som sprack


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rodgrona-samarbetet-tar-paus_5570811.svd

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8021247.ab

De rödgröna tar ”en paus” i samarbetet. Den budget som presenterades igår blir därmed det sista gemensamma utspelet för S+V+Mp. Jag tror dessutom att det verkligen också är det sista. Det här med att ta paus är som vanligt bara ett sätt att släta över ett faktum som säger att förhållandet är slut. Ärligt talat så verkade de fyra sängkamraterna heller aldrig att vara särskilt nöjda med vare sig situationen/förhållandet som sådant eller med varandra.

Vilka tjänar då på detta?

Jag vill påstå att alla gör det. De tidigare samarbetspartierna, väljarna, demokratin, debatten etc. Möjligen kan Alliansen bli förlorarna men det återstår att se liksom ifall S återgång till att ”vara sig själva” kan locka tillbaka några av de väljare som gick till SD.

För Liberaldemokraterna tror jag också att det är positivt genom att media nu inte längre har bara två alternativ som står mot varandra utan återigen tvingas ut bland fler partier för att få en differentierad syn på den politik som regeringen bedriver.

 

Svensk Myndighetskontroll: Ska världen nyktra till och legalisera Cannabis?


http://www.dagensjuridik.se/2010/10/juridikprofessorer-vill-legalisera-cannabis

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8015952.ab

På tisdag nästa vecka, 101102, går Californien till folkomröstning avseende Proposition 19 som förslaget att legalisera marijuana heter på byråkratiska.

Jag ska inte här ännu en gång gå igenom argumenten för ett sådant förslag utan skriver detta för att jag funderar på vilken omsvängning som skett i frågan och hur fort det ändå gått. Lite ketchupeffekt får man nog säga att det är. Jag kommer ihåg i våras då jag skickade en debattartikel om den misslyckade svenska narkotikapolitiken till min hemorts stora tidning VLT och var i stort sett helt säker på att den inte skulle publiceras med tanke på det, som det kallas, narkotikaliberala innehållet.

Den inte bara togs in, den fick dessutom bland kommentarerna enbart positivt mottagande och det vågar jag påstå inte hade varit möjligt för bara fem år sedan. Så snabbt har alltså opinionen plötsligt rört sig i den frågan efter att ha varit lika rigid som Johan Pehrson, Fp:s rättspolitiske talesman, i många år.

I Californien som på många sätt kanske är USA:s liberalaste stat, åtminstone i vissa avseenden, är opinionen inför valet mycket jämnt fördelad mellan ja och nej där ja sidan har 46,5% mot nej sidans 45,3%. Ett intressant särdrag i opinionen är att så många juridikprofessorer över hela USA stöder förslaget. Professorer vid universtitet som Harvard, Yale, Georgetown och NYU menar att förbudet är både verkningslöst och kontraproduktivt.

Avslutar detta lilla inlägg med att säga att det onekligen ska bli spännande att se resultatet och lämnar ordet till den tidigare domaren Jim Gray som varit verksam i Californiens Supreme Court.

%d bloggare gillar detta: