Dagsarkiv: 25 oktober, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Varför försämras min yttrandefrihet?


En bärande tanke kring våra grundlagar måste vara att stora förändringar av dessa enbart ska ske då det är absolut nödvändigt och då på ett sätt som inte innebär försämringar av det skydd för medborgaren som grundlagen är tänkt att ge genom sina skrivningar avseende våra fri- och rättigheter.

Mindre förändringar som t.ex en anpassning till vad den snabba förändringen på teknikområdet kan ge upphov till, kan vara nödvändigt att genomföra med lite tätare mellanrum.

Vid sidan av den grundlagsreform som grundlagsutredningens förslag låg till grund för har nu även ett delbetänkande kommit från Yttrandefrihetskommittén om det framtida skyddet för yttrande- och tryckfriheten. Den har bl.a i uppdrag att se om grundlagsskyddet kan göras teknikoberoende. I dag är skyddet starkare för en tryckt tidning än för till exempel en webbtidning och diskussionsforum på nätet.

Sverige har en lång tradition av skydd för yttrandefriheten som går tillbaka ändå till l766. Frågan har därefter nästan hela tiden varit aktuell. Under andra världskriget ingrep regeringen mot frispråkiga tidningar. Det ledde efteråt till att skyddet för tryckfriheten stärktes.

I Sverige finns censurförbud, etableringsfrihet, juridiskt ensamansvar (ansvarig utgivare), meddelarskydd, särskild brottskatalog och rättegång med jury som skydd för yttrandefriheten. Varje inslag är inte unikt, men sammantaget ger det en jämfört med andra länder starkt skydd för yttrande- och tryckfrihet.

Kommittén presenterar tre alternativ för ett teknikoberoende grundlagsskydd. I ansvarsmodellen finns ett skydd oavsett teknisk form så länge någon tar på sig ansvaret för vad som sprids. I verksamhetsmodellen får klassiska medier skyddet automatiskt medan nyare former får skydd så fort någon tydligt tar ansvaret. I den tredje modellen styr ändamålet. Uttalanden som är konstnärliga, syftar till debatt eller är journalistiska får då automatiskt skydd. Formuleringarna ligger nära de i EU:s dataskyddsdirektiv.

Min egen uppfattning är att man, utifrån vad som här föreslås, tar fram dokumentförstöraren, kör delbetänkandet genom den, avskedar ordföranden Nils Funcke, skriver nya utredningsdirektiv och börjar om från början med nya förutsättningar för utredningens syfte.

Det syftet måste vara att utredningen med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning ska hitta förslag och möjligheter som utvidgar yttrandefriheten till att omfatta även nya medier och kommunikationsformer med motsvarande eller starkare skydd än det som idag finns.

Man borde inse att många av våra grundläggande rättigheter beskurits på ett sådant sätt att det är dags att återställa dessa till vad de en gång var i en form anpassad till dagens samhälle. Kontrollsamhällets utbredning har på många sätt inneburit att rätten till privatliv och privat kommunikation kränks upprepat. Anonymiteten, som är en bärande rättighet i ett demokratiskt samhälle inskränks allt mer.

Genom olika lagar som FRA-lagen, datalagringsdirektivet och Ipred samt delar av ett kommande ACTA-avtal, har yttrandefriheten beskurits om inte annat genom den självcensur som ovanstående lagstiftning ger upphov till.

En så självklar sak som det vi kallar brevhemlighet existerar inte för elektronisk kommunikation. Europaparlamentet har nyligen också beslutat att den s.k budbärarimmuniteten, d.v.s att internetleverantörer inte har hållits ansvariga för vad deras kunder använt den infrastruktur de tillhandahåller till, begränsas eller försvinner. Advokaters absoluta tystnadsplikt har luckrats upp genom det tredje penningtvättsdirektivet.

Allt detta påverkar vår yttrandefrihet och borde sett med Liberaldemokratiska ögon, vara sådant som en yttrandefrihetsutredning borde ha i uppgift att se vad man kan göra åt.

Istället får vi tre olika förslag som vart och ett innebär ytterligare inskränkningar/försämringar av den grundlagsfästa yttrandefriheten och det är något som i alla fall för mig är helt och fullständigt oacceptabelt!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tre-forslag-pa-ny-grundlag-1.1194072

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: