Dagsarkiv: 28 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: SD har fått storhetsvansinne


Sverigedemokraterna säger sig vara villiga att kompromissa i andra frågor för att få igenom sin politik på tre centrala områden: invandring, kriminalpolitik samt äldreomsorg.

Så dom är beredda att kompromissa om sådant som är okontroversiellt och egentligen inte gör någon skillnad om dom bara får slänga ut muslimer, spärra gränserna, låsa in fler på längre tider etc. etc.

Vilket generöst erbjudande! Är det hybris det kallas eller är det bara någon sorts mervärdeskomplex som blommar ut? En talmanspost vill dom visst ha också på en

gång……sd101.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Är det vargen kommer i repris?


Nu ska jag ge mig ut på extremt tunn is vilket alltid är extra spännande.

Jag har läst några artiklar både idag och på senare tid som väcker minnesbilder av hur det gått till på andra områden och hur det fortfarande går till.

Dagens artiklar handlar om cyberrymden, internet,trojaner,maskar,virus och terrorattacker. mina kunskaper på området är klart begränsade men det jag reagerat på är retoriken. Nu har man skrämt oss i 10 år med risken för terroristattacker i det fysiska livet och på så sätt lyckats få oss att gå med på en massa olika lagar som sägs ska skydda oss mot än det ena och än det andra.

När jag nu ser samma typ av argument, samma typ av experter som varnar oss för att terrorn kan slå till var som helst när som helst, så kan jag inte låta bli att tänka tanken att detta är argument i ett led som så småningom ska ge staten kontrollen och makten att avgöra vad som får och inte får sägas och göras på det fortfarande relativt fria internet som vi idag känner.

Det är möjligt att experterna har rätt men nog visar vår empiriska erfarenhet av lagstiftarens vilja att genom lag kontrollera att det finns all anledning att i alla fall vara uppmärksam på alla förslag i den riktningen.

Svensk Myndighetskontroll: Viktig info ang projekt Liberaldemokraterna


 

OBS Viktig info angående projekt Liberaldemokraterna.

 

Sidan http://liberaldemokrat.se/ har inget med det projekt för ett liberaldemokratiskt alternativ i svensk politik som jag är inblandad i.

Projekt Liberaldemokraterna har för närvarande Alexander Bard som främsta ansikte utåt och vi har alltså ingen koppling till ovanstående sida. 

Svensk Myndighetskontroll: Pirate Bay rättegången inledd trots frånvaro


Det hovrätten i grunden har att ta ställning till i den överklagade domen i Pirate Bay målet är om det är möjligt att dömas för brott då man tillhandahåller en laglig teknik som av användaren nyttjas på ett olagligt sätt. Enligt svensk lag – lag om elektronisk kommunikation (LEK) – så har tjänsteleverantören ansvarsfrihet såväl straffrättsligt som skadeståndsrättsligt.

I tingsrätten dömdes de fyra för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. I domen konstateras att upphovsrättskyddat material spreds via The Pirate Bay under den tid åtalet gäller – allt ifrån filmer och tv-serier till musik och dataspel laddades ner av upphovsrättsindustrins företrädare som bevisning.

Tingsrätten har i sin bedömning, som jag ser det, lämnat ett utrymme för försvaret genom att i domen skriva att de tilltalade främjat verksamheten i The Pirate Bay. För att kunna fällas till ansvar för de påstådda gärningarna på sätt som sedan tingsrätten ändå gör, måste det visas att de tilltalade medvetet främjat själva huvudbrottet d.v.s nedladdningen av upphovsrättsskyddat material.

Detta skulle kräva att de i så fall varit medvetna om exakt hur den teknik de tillhandahållit har nyttjats i varje given stund under dygnet och det blir naturligtvis omöjligt eftersom bara själva mängden och omfattningen av alla de nedladdningar som gått via TPB gör en sådan sak utesluten för en enskild människa att hålla reda på.

 4521e0dcaa02f46e.jpg

Som jämförelse så skulle t.ex även Google i så fall tvingas stänga eftersom deras sökmotor även den används av somliga för brottsliga ändamål. Vi har tidigare varit noga med den s.k budbärarhemligheten som alltså innebär att en ren befordran av information utan någon behandling av den information som förmedlas skall innebära att den som utför förmedlingen skall vara ansvarsbefriad för dess innehåll.

Om inte den principen skulle vara vägledande så skulle posten, åkerier, järnväg, flyg etc. inte kunna bedriva någon verksamhet. Men, som alltid i juridiken, så finns det undantag ifrån huvudregeln och det hittar vi i E-handelslagen som tillkommit efter EU:s E-handelsdirektiv. Där står följande i den 19 §: ”En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen.”

Jag ska inte här utveckla detta vidare utan nöjer mig med att konstatera att hovrätten inte bara ska avgöra skuldfrågan utan innan dess också väga olika lagrum mot varandra för att sedan pröva frågan om uppsåt och vad var och en kände till. Ingen lätt uppgift kan tyckas och det är här jag menar att domarnas bakgrund kan spela roll medvetet eller omedvetet.

Därför är det så olyckligt att två av de tre domarnas objektivitet kan ifrågasättas med utgångspunkt i deras både nuvarande (i ena fallet) och tidigare engagemang i upphovsrättsintresse sammanhang. Det är fullt möjligt att detta inte kvalificerar för jäv med de definitioner som finns men jag tycker det är illa nog och onödigt att ens ha den skuggan kastad över förhandlingen.

Den förhandling som inleddes med att rätten tog enskild överläggning då en av de tilltalade inte infann sig p.g.av sjukdom. Rätten beslutade vid överläggningen att rättegången fortsätter mot de tre närvarande och att delen med Swartholm Varg genomförs senare.

Svensk Myndighetskontroll: The Pirate Bay i hovrätten idag 09.30


Idag klockan 09.30 börjar hovrätten sin granskning av överklagandet i The Pirate Bay målet.

Jag har läst tingsrättsdomen och jag får säga så här. Hade målet avgjorts innan den nya processordning som idag gäller i hovrätten, hade chanserna varit betydligt bättre och hoppet större om en friande dom.

Hoppet ökar inte direkt av att två av de tre domarna har kopplingar till upphovsrättsindustrin. Kristina Boutz är medlem i upphovrättsorganisationen SFIR och Ulrika Ihrfelt har varit medlem i upphovsrättsorganisationen SFU. Jävsfrågan har prövats och trots den bakgrunden så anses domarna inte vara jäviga.

Nu lär målet ändå, hur det än går, föras vidare till Högsta domstolen för ett avgörande.

a7ec07447a29eb87.gif