Dagsarkiv: 21 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Kommentarer till SD:s dolda punktprogram


Nu har jag läst igenom vad som står i de 33 punkterna och här nedan har jag kommenterat var och en av dom. Jag gjorde det i tabellform men sedan blev det helkonstigt då jag skulle klistra in tabellen i bloggen så istället tog jag skärmdumpar av det jag hade skrivit och det är dom som ligger här nu. Lyckas jag lista ut hur det där med tabellen fungerar så kommer jag att byta ut detta så att det ska bli lite mer lättläst.

ScreenHunter_01 Sep. 21 19.46.gif

 

ScreenHunter_02 Sep. 21 19.48.gif

aScreenHunter_03 Sep. 21 19.49.gif

ScreenHunter_04 Sep. 21 19.50.gif

ScreenHunter_05 Sep. 21 19.50.gif

Svensk Myndighetskontroll: SD:s dolda planer för invandringen avslöjas här och nu!


http://www.expressen.se/1.424813

Tråkigt nog så fick jag del av detta först idag. Ursprunget är en artikel i Expressen 2007 och det som är allra mest förvånande är att detta är något som i alla fall någon/några i såväl media som i de etablerade partierna måste ha känt till men som man av oklar anledning valt att inte utnyttja.

Varför, undrar jag naturligtvis?

Den som tar del av detta och behöver inte längre leva i tvivelsmål om ifall SD är främlingsfientliga eller ej. Det är bara att läsa vad som föreslås tillsammans med partiordförande Åkessons kommentarer så framgår sanningen med all önskvärd tydlighet.

jimmi

Läs Expressen, en gammal artikel från 2007. Sverigedemokraternas asyl- och invandringsprogram: Jimmie Åkesson säger: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.” … ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”  … ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år.”

Detta är galenskap!

Men mer galenskap är att en massa politiker och mediafolk suttit med denna artikel och inte använt den under valet. Jag såg inte den förrän IDAG!

http://www.expressen.se/nyheter/1.424816/sverigedemokraternas-33-punkter

1.

Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter (fotnot 1).

2.

Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.

3.

Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.

4.

Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5.

Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd (fotnot 2).

6.

Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7.

Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.

8.

Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9.

Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10.

Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas (fotnot 3).

11.

Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12.

”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.

13.

Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14.

Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15.

Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16.

Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17.

Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18.

Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (fotnot 4).

19.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20.

Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.

21.

Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (fotnot 5).

22.

Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23.

Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24.

Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25.

Förbud mot burka/nikab på allmän plats.

26.

Inga fler moskéer på svensk mark.

27.

Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28.

Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29.

Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.

30.

Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (fotnot 6).

31.

Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32.

Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”. 

Åkesson om punkt 7: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.” 

Åkesson om punkt 12: ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år.” 

Åkesson om punkt 16: ”De måste arbeta för mat och husrum. De kan väl städa på flyktingförläggningen.” 

Åkesson om punkt 21: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.”

Åkesson om punkt 25: ”Burka är en politisk uniform för islamism och ska förbjudas.”

FOTNOTER

Fotnot 1: Sverigedemokraterna stödjer alltså i det här fallet tankarna i det förslag som lagts fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair och som innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av EU-länderna i fortsättningen skall bege sig till en av EU upprättad säker zon utanför EU-området där ärendet behandlas.
De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika medlemsländerna.
Om förslaget förverkligas skulle det t ex kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra EU-länder och sedan på olika sätt håller sig kvar där t ex genom att dölja sin identitet.

Fotnot 2: Motivet bakom detta förslag är att kunna säkerställa den sökande personens identitet, vilket är grundläggande för beslutet samt att underlätta polisens arbete i händelse av att personen senare skulle begå brott i landet.

Fotnot 3: Sverigedemokraterna betraktar det som uppenbart att det är föräldrarnas önskan om uppehållstillstånd som medvetet eller omedvetet driver barnen till apati.
I likhet med regeringen motsätter sig därför partiet allmän amnesti till dessa barn och deras familjer, eftersom detta med största sannolikhet bara skulle förvärra problemet.

Fotnot 4: Den huvudsakliga intentionen bakom förslaget är att göra det möjligt att utvisa personer med dubbelt medborgarskap som begår grova brott.
Utöver detta bör även möjligheten att i särskilt grova fall kunna upphäva medborgarskapet för invandrare som relativt nyligen erhållit enbart svenskt medborgarskap, utredas.
Det senare kräver dock, förutom en lagändring, också ett tillstånd från brottslingens ursprungsland, vilket vid behov skulle kunna uppnås genom att t ex koppla frågan till biståndspolitiken.

Fotnot 5: Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler.
Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper.
Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.

Fotnot 6: Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas.
Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar.
I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas.
Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund.
De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.

Detta är SD:s rätta ansikte och jag upprepar att det är trist att det inte kommer fram förrän nu.

Märkligt nog så såg jag nationaldemokrater och andra på den yttersta kanten i somras skriva om ett ”hemligt 30-punktsprogram” som man påstod att SD hade avseende invandrare och flyktingar. Detta måste vara det som avses.

Tack för tips och text till Torbjörn http://ligator.wordpress.com/

Läs även vår valanalys över varför SD kom in: http://bit.ly/b8AGix

 

Svensk Myndighetskontroll: Varning för virus på Twitter!!


http://www.aftonbladet.se/pryl/article7825309.ab

Många har säkert redan sett detta men hjälper det nån så är det ju bra!

Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff, Sjunde delen


 

Brott & Straff

En ständigt pågående diskussion

Sjunde delen

En domstol har många svåra avgöranden att göra men det finns ett som jag tror är svårare än andra och det är att avgöra påföljd vid särskilt grova brott som mord, olika typer av grov misshandel som kan vara av rent sadistisk natur och i samband med olika övergrepp mot barn.

När alla de vidriga detaljerna i ett sådant mål tröskas igenom så föreställer jag mig att man måste slitas mellan olika känslor. En del av oss vill inget hellre än att slå ihjäl pervot, en annan del känner nog enbart äckel. Spontant så tänker vi säkert att ”den där jäveln kan ju inte vara riktigt klok!”

Det kanske är just så det förhåller sig, att vi har med en djupt störd människa att göra som kanske till och med då brottet begicks led av en så allvarlig psykisk störning att vederbörande inte kan dömas till fängelse eftersom vi inte straffar människor för handlingar de själva inte varit kapabla att ta ansvar för eller ens förstå.

För att få svar på sådana frågeställningar så förordnar rätten oftast i den typen av mål att den misstänkte ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning innan dom kan meddelas. Visar utredningen på en sådan störning så kan man i händelse att en osäkerhet finns kvar kring det riktiga i den första bedömningen även begära ett utlåtande från Socialstyrelsen rättsliga råd.

Om slutsatsen sen blir att en så allvarlig störning förelegat så får den misstänkte istället för kanske livstids fängelse, rättspsykiatrisk vård med, som det heter, särskild utskrivningsprövning. Det innebär att vistelsen hos rättspsykiatrin inte är tidsbestämd utan varar till dess att patienten friskförklarats. Om inte det sker så kommer han heller aldrig ut mer utan får tillbringa resten av sitt liv där.

Den särskilda utskrivningsprövningen betyder att det inte räcker med en friskförklaring av ansvarig läkare utan ärendet måste även godkännas av Förvaltningsrätten. Fram till mitten av sjuttiotalet så fick ungefär 70% av de som begått mord rättspsykiatrisk vård och resten fängelse. Idag är siffrorna i stort sett omvända och runt 75% döms idag till fängelse.

mord11.jpg 

Folkpartiets rättspolitiske talesman, Johan Pehrson, har i sin blogg skrivit att han vill avskaffa rättspsykiatrin och rättspsykiatrisk vård som påföljd.

I bloggen skriver han bl.a. följande och jag kan faktiskt inte förstå vad det är han menar:

”Vårt land är unikt i vår del av världen när vi i domstol dömer människor för brott trots att de inte vet vilken planet de befinner sig på. Här krävs en anpassning till mer av humanism. Rimligare är att alla som vet vad de gjort döms till fängelse och där ges kvalificerad psykiatrisk vård.”

Lagen säger att den som led av en allvarlig psykisk störning vid utförandet av gärningen inte kan dömas till fängelse, s.k. fängelseförbud. Från och med den 1/7-08 har lagen till viss del ändrats och det tidigare fängelseförbudet i 30 kap. 6 § brottsbalken har nu ersatts med en presumtion för att annan påföljd än fängelse ska väljas när brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Mot bakgrund av den förändring som gjordes så sent som för två år sedan kan jag inte förstå Johan Pehrson på annat sätt än att han nu helt vill ta bort fängelseförbudet. Konsekvensen av detta blir att även de som per definition inte är ansvariga för sina handlingar skall dömas till fängelse!

Psykiskt störda lagöverträdare särbehandlas i de flesta civiliserade stater; grundtanken är att personen ska få psykiatrisk vård i stället för fängelsestraff.

Lagtekniskt löser de flesta stater detta genom att tillämpa begreppet »otillräknelighet« – den otillräknelige slipper straffansvar men får vård. Så vad Johan Pehrson menar med att vi skulle vara unika i vår del av världen förstår jag heller inte.

Av exakt samma skäl straffar vi heller inte barn under 15 år och inte heller personer med så stora begåvningshandikapp att personen ifråga inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Fram till i dag har inte heller psykiskt sjuka straffats, utan har i stället dömts till vård.

Den som begått brott under påverkan av psykisk sjukdom och inte av oaktsamhet eller med berått mod, har inte kunnat bedömas som ansvarig för sina handlingar.
Det är sjukdomen och inte personens kalkylerade handlande som lett till den annars straffbara handlingen.

Idag skriver Pehrson att en sådan förändring skulle vara motiverad av ”humanism” men jag har tidigare i debatten hört företrädare för samma tankegång, bl.a. Beatrice Ask. motivera denna med ”att det allmänna rättsmedvetandet kräver det”.

Översatt så betyder detta att man nu intar en klassiskt repressiv hållning. Samma inställning som i förlängningen lett USA till att avrätta begåvningshandikappade och personer som ännu inte varit fyllda 18 år då brottet begicks.

I Europa har tanken om straffets försonande effekt tidigare istället åberopats. Genom straffet sonar den dömde sitt brott och efter straffet är skulden betald.
Om tanken med skuld och försoning ska ha bärighet krävs att gärningsmannen hade ansvar för handlingen. Antingen genom uppsåt eller av oaktsamhet vars konsekvenser han borde ha kunnat överblicka.

Har gärningsmannen inte kontroll över sitt handlande faller tanken på en skuld som ska försonas för att utan egen kontroll finns heller ingen skuld att försona.

Frågan om straff för psykiskt sjuka handlar till sist om människosyn. Frågan gäller ytterst om det är gärningsmannens ansvar som ska betonas eller i stället samhällets behov av att straffa.

Rättspsyk Växjö.jpg
Rättspsyk Växjö

Utgår vi från en människosyn som i normalfallet betonar människans eget ansvar för sitt handlande blir tanken på att straffa de få människor som inte är ansvariga för sitt handlande närmast bisarr.

Redan idag finns väldigt många med psykiatriska diagnoser i våra fängelser. Den ”vård” de erhåller inom ramen för dagens kriminalvård är obefintlig och absolut inget talar för att det är någon förändring på gång.

Inom de närmaste åren står kriminalvården också återigen inför svåra överbeläggningsproblem, vilket bl.a innebär att många av de intagna kommer att sakna sysselsättning eller i vart fall en meningsfull sådan. Det i sin tur skapar rastlöshet och oro och i en fängelsemiljö innebär det att en liten gnista kan vara fullt tillräcklig för att utlösa olika typer av våld.

Innan man lägger förslag som ytterligare ökar trycket på kriminalvården och därigenom försämrar den vad gäller såväl säkerhet,innehåll samt återanpassning så borde resurser tillföras för att lösa de problem som finns redan idag.

Ett överförande av patienter som idag är föremål för rättspsykiatrisk vård och en nyintagning av sådana som med dagens system skulle ha fått rättspsykiatrisk vård, kommer att skapa behov av specialfängelser. För Johan Pehrson har väl inte för avsikt att låta dessa ingå i ett fängelses normalpopulation?

I sådant fall kan jag garantera att antalet misshandelsfall och antalet mord innanför murarna kommer att skjuta i höjden.

Vem är i så fall beredd att ta ansvar för detta och hur har man tänkt att det ansvaret ska se ut?

 

 

%d bloggare gillar detta: