Dagsarkiv: 14 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Konventionsskyddad rätt till privatliv


Ett argument som används flitigt av övervakningsivrarna är det om mjölet och påsen.

                                                              

Den som har rent mjöl i påsen har väl inget att dölja!?

Jo, det kan man ha ändå och den saken vill jag nu utveckla.

Det kan finnas många olika skäl för varför man vill ha sitt privatliv ifred och därmed åtföljande problem med övervakning som går för långt.

Här följer den personliga integritetens första försvarslinjer:

Vi har rätt till ett privatliv – punkt!

Den första försvarslinjen tar avstamp i våra mänskliga rättigheter. Det är faktiskt något speciellt med att vara människa, jämfört med att vara djur. Privatlivets skydd har ett egenvärde.

Eftersom det värdet är allmänt accepterat har det skrivits in i ytterst grundläggande konventioner som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

Grundprincipen enligt människorättskonventionerna är mycket tydlig: Vi har rätt att ha privatlivet ifred utan att motivera det, som en mänsklig rättighet på samma nivå som rätten till liv.

Nästa försvarslinje för den personliga integriteten är mera konkret till sin karaktär.

Alla databaser läcker!

Personlig information som genom olika övervakningsåtgärder samlas in och lagras av polisen eller andra representanter för det offentliga kan både missbrukas av personalen och läcka ut och därmed hamna i orätta händer. I båda fall kan det förorsaka individer stor skada.

Det rena mjölet är storebrors viktigaste argument.

Men, det håller inte, för den som har rent mjöl i påsen har ändå något att dölja – oftast en hel del.

Det finns många sätt på vilka en laglydig medborgare kan lida skada av att elektroniska fotspår missbrukas eller hamnar i orätta händer. Några exempel:

En person som via surfande eller elektronisk kommunikation får sin politiska åsikt röjd kan drabbas av utstötning från sin sociala krets eller bli motarbetad på arbetsplatsen.

En person som får sina hälsoproblem röjda kan uppleva det som pinsamt, vilket är illa nog. Detta kan resultera i negativa konsekvenser för det sociala livet. I värsta fall kan det resultera i bromsad karriär, nekad livförsäkring eller avslag på jobbansökningar.

En person som får sin geografiska uppehållsort röjd kan råka ut för samma sak som hände en kvinna i Oslo: Hon var förföljd av sin före detta make och försökte hålla sig gömd. Han ringde biltullsföretaget och uppgav hennes bilnummer, och fick då reda på var och när hon brukade passera med sin bil.

Därmed kunde han hitta henne, vilket var det hon minst av allt ville.

Men är du emot både europakonvention och FN konvention så lär du fortsätta vara övervakningsivrare och som jag ser det så får du i det läget samtidigt svårt att kalla dig demokrat.

Jag har inget att dölja men går inte naken på stan för det.

Gör du?

Nunc aut nuncuam

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Bilaga till Brott & Straff Tredje delen


Här en bilaga till Brott & Straff Treje delen som kan vara bra att känna till.

1. Skaffa en kompetent advokat omedelbart, som är med från första förhöret.

Om du blir anvisad en offentlig försvarare så kan du vända dig till advokatsamfundet för att ta reda på om han eller hon har erfarenhet av det brott du är anklagad för. Även som häktad med restriktioner är detta en typ av samtal Du har rätt till.
Du har möjlighet att byta försvarare. Det är lättare att byta advokat i början av en utredning än senare.

Stressa inte! Polisen påstår ibland att din trovärdighet minskar om du inte låter dig förhöras omedelbart utan försvarare. Det är inte sant!!

Du har ingen skyldighet att prata med polisen utan att din advokat är med. Lita inte på vad enskilda poliser säger, kontrollera allt med din advokat.

2. Om du blir anhållen eller häktad

Låt advokaten informera anhöriga och vänner om var du är.
Se till att du får pengar till telefonkort.
Lämna omedelbart namn och personnummer på de personer du vill kunna få besök av. Samma sak för personer du vill kunna ringa. Det är endast tillåtet att ringa fasta abbonemang, ej IP-telefon, utlandssamtal eller mobiltelefon.

3. Skriv!

Anteckna det som händer varje dag så som förhör, advokatkontakt och händelser.

Skriv även till anhöriga, barn och vänner. Kontakt med omvärlden hjälper dig att bearbeta dina tankar. Advokaten och häktet kan hjälpa dig att skaffa skrivpapper, kuvert och frimärke.

4. Var förberedd och kom i passande kläder till rättegång och förhandlingar. Det kan din advokat hjälpa dig med.

5. Tänk också på :

 • Ta reda på dina rättigheter! Häktet har en skyldighet att vid förfrågan tillhandahålla de lagar och förordningar som är tillämpliga för häktesvistelsen.

 • Ställ krav på din advokat. Han/hon får betalt för att hjälpa dig.

 • Advokaten ska följa förundersökningen och komplettera den när det behövs. Du ska noggrant gått igenom förundersökningen tillsammans med advokaten innan förhandlingen. Se till att du får svar på dina frågor och att du är förberedd inför förhandlingar och förhör.

 • Om besöken är för få, begär fler. Du har även möjlighet att prata med häktesprästen. Frivilligorganisationer kommer också på besök.Fråga efter dem om du inte hör något.

 • Svårt att få kontakt med advokaten? Skriv ett kort meddelande och be att få det faxat.

 • Är kompetensen inte tillräcklig hos din advokat eller känner du inte förtroende för denne, begär då att få byta. Det har du rätt till.

 • Om du blir dömd, skriv aldrig på någon handling där du nöjdförklarar,”nöjdar”, dig med domen. Rådgör alltid med din advokat innan. Begär att få ut alla bandinspelningar från rättegångarna. Detta är mycket viktigt om du ska överklaga din dom.

 • Om man anser att åklagaren och polisen undanhåller bevis och inte kontrollerar fakta, kan man polisanmäla åklagaren och de utredande poliserna för tjänstefel. Detta med anledning av att de enligt lag bortsett från sin objektivitetsplikt .(RB 23:4)

 • Anmälan ställs till; Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål,205 90 MALMÖ

 • Var alltid noga med att dokumentera eventuella skador hos läkare.

 • Om ditt mål är av medialt intresse bör du tänka på att det finns poliser som regelmässigt läcker information, till exempel från en förundersökning. Med anledning av detta bör du överväga vilken information av personlig karaktär du delger.


Gör inte misstaget att säga: ”Jag behöver väl ingen advokat, jag är ju oskyldig”.

I en rättsprocess handlar det inte om att bara ha rätt, det handlar om att rätt också.

 

Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff Tredje delen


Brott & Straff

 

En ständigt pågående diskussion

 

Tredje delen

 

I de första två delarna har jag försökt ge lite bakgrundsfakta kring brottsligheten och även försökt ge en bild av hur utvecklingen har varit och är. I år har antalet anmälda brott vid halvårsskiftet, minskat med 2% jämfört med föregående år. Även här finner vi alltså bevis för att den utveckling som tecknas av framförallt media och Sverigedemokraterna, inte är riktig.
I dagens avsitt så tar vi oss en titt på advokaten och hans roll. Det finns flera förslag som går ut på att, som det heter, förenkla rättsprocessen genom att i större utsträckning än nu, utfärda t.ex strafförelägganden också för lite grövre brott. För min del ser jag det som att vi är på väg mot en ordning med summariska processer och en avsevärt försämrad rättssäkerhet för den enskilde.

Advokatens roll:
Den rollen är i en rättsstat grundläggande och att diskutera advokatens roll blir lite som, för att citera HD:s ordförande Johan Munck, att diskutera vattnets roll för sjöfarten.
I ett samhälle som blir allt mer genomreglerat av olika lagar och förordningar blir advokatens roll än viktigare för att tillvarata den enskildes intressen och advokaten får en närmast avgörande roll för att tillse att europakonventionen efterlevs. Detta såväl i själva lagstiftningsarbetet som ute i den praktiska verkligheten.
 
Idag berättar advokater att de allt oftare får ta till europakonventionen i sin argumentation då de allt oftare hör domare och även andra aktörer inom rättsväsendet ge uttryck för den mest häpnadsväckande okunnighet om försvarsadvokatens funktion i rättsstaten.
 
Det kan vara domare och åklagare som med hjälp av polis söker trakassera en försvarare att avslöja vad klienten sagt i ett förhör som man glömt spela in.
Det kan vara en professor som menar att advokater som har ”som affärsidé” att fria sexualbrottslingar bör hjälpa sina klienter att erkänna istället för att biträda deras förnekande av brott. 
 
Det kan till och med vara JK, som satsar betydande resurser på att skära i försvararnas räkningar, så att vi till slut får ett A- och ett B-lag bland det misstänkta klientelet, där endast de rika har råd att köpa försvararens tid.
 
Den absolut grundläggande fråga vi måste ställa oss i en diskussion i detta ämne är vad vi vill ha ut av rättsprocessen?

 
Vill vi enbart ha en dom eller vill vi ha en rättvis dom?

 
Om det är det sistnämnda vi strävar efter så har advokaten en alldeles oumbärlig roll att spela och Svea Hovrätt har i en dom RH 1983:78 gjort en utmärkt sammanfattning där den första meningen är direkt hämtad ur rättegångsbalkens 21 kap. 7 §:

 
Offentlig försvarare skall med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Detta skall han göra självständigt – i förhållande till den misstänkte, till polisen, till åklagaren och till domstolen; hans självständighet är en av grundvalarna för den enskildes rättssäkerhet i straffrättskipningen.

 
Han är oförhindrad – och efter omständigheterna skyldig – att på egen hand skaffa utredning i saken. En annan syn på hans uppgift skulle kunna hämma, eller helt avhålla från, motiverade insatser för den misstänktes sak. Självfallet gäller den begränsningen att han inte får begå brott, försvåra den utredning polis och åklagare bedriver eller missbruka de särskilda rättigheter som följer med hans ställning som offentlig försvarare.”

 
Den dag vi tröttnar på att påminna rättstillämpande instanser att det är försvararens rätt och skyldighet att på varje lagligt vis tillvarata sin klients intressen – antingen klienten är god eller ond, skyldig eller oskyldig så måste han i en oberoende prövning få anföra allt det som är nödvändigt för sitt försvar – den dagen kommer vi heller inte längre att få rättvisa domar!

 
Det senaste decenniet har ett välbehövligt fokus satts på brottsoffrets rättigheter. Detta får dock inte betyda att den misstänktes rätt åsidosätts.

I dagens Sverige känns det ibland som om det enbart är försvarsadvokaterna som bevakar de brottsmisstänktas rättigheter och det är en farlig trend.


 Kan en advokat lätta upp stämningen?

 
I många debatter som förs på olika debattsidor och i olika bloggar i ämnet Brott & Straff förekommer olika påståenden om advokater och deras arbete, roll och inkomster.

 
Det är inte ovanligt att det förekommer påståenden om att dessa tjänar tusentals kronor i timmen på att företräda olika typer som enligt skribenterna inte förtjänar något försvar alls. Därför ifrågasätts också ofta advokatens moral enligt ”hur kan man försvara en sån” argumentet.

 
Enligt min uppfattning grundar sig den typen av uttalande på en djupt bristande insikt i såväl rättsstatens minimikrav som en oförståelse för vad som egentligen är advokatens roll.

 
Dessutom glömmer man att den som står åtalad skall betraktas som oskyldig intill dess att en i domstol avgiven dom vunnit laga kraft.

                                                                            

Fakta:

 
I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet.

 
I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad , inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol , vilket innebär att vem som helst får uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer.

Däremot måste en offentlig försvarare, som ersätts med skattemedel, vara advokat. Det arvode som utgår för en offentlig försvarare uppgår senast jag kontrollerade till 1351:-/timme inklusive moms.

 
Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för en person som har svensk juridisk examen, den så kallade , juris kandidatexamen med en normalstudietid på fyra och ett halvt år, samt praktisk juridisk verksamhet i minst fem år. Sedan år 2000 föreligger krav på godkänd advokatexamen.

 
Examen administreras av advokatsamfundet och avläggs muntligen inför examinatorer samt censorer. Kostnaden för examen inklusive obligatoriska kurser uppgår till omkring 50.000 kronor och skall enligt advokatsamfundets stadgar bekostas av den advokatbyrå vid vilken inträdessökanden är verksam.

 
Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av regler om advokater, vilka finns i ett eget kapitel i rättegångsbalken. Även JK utövar tillsyn över advokater.

 
Vid en jämförelse med andra yrken tycker jag själv att det framgår att advokater dels har en mycket gedigen utbildning såväl teoretiskt som praktiskt och dels att regelverket kring och kontrollen av hur yrket utövas, är väsentligen både striktare och bättre än för många andra grupper.
Se även inlägget ovan som är en bilaga till detta

Svensk Myndighetskontroll: Politisk satir kan vara rolig


Satir är inte lätt att få till så att den blir bra men i det här fallet tycker jag att Dorsin sätter en fullpoängare!

http://svt.se/embededflash/2122776/play.swf