Svensk Myndighetskontroll:Sverige tillförs 32 miljarder netto genom värdet på invandrares utbildning


Lars Persson, som driver bloggen Vi i Sverige, har gjort en intressant beräkning på hur stora värden Sverige tillförs genom att vuxna arbetsföra personer invandrar som fått hela sin utbildning i andra länder. Summan är, vilket man också kunde misstänka, rejält stor och vi ska se hur Lars räknat för att komma fram till den.

 

Värdet av invandrares utbildning

”Invandringen tillför Sverige stora värden genom att vuxna, arbetsföra människor som fått sin utbildning utomlands invandrar. Det här är ett försök att beräkna värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige vid invandringstillfället.

Populationen

Beräkningen görs för de som invandrade 2008. Antalet invandrare detta år var 101171. Eftersom åldern vid invandring är betydelsefull görs många av beräkningarna först på åldersgrupper och sedan adderas resultaten.

13388 av de 101171 var återvändande svenskar som huvudsakligen fått sin utbildning i Sverige. Dessa räknas därför bort. Åldersfördelningen i denna grupp antas vara densamma som för övriga invandrare.

14139 personer var gäststudenter. Eftersom de kommer till Sverige för att studera och sedan återvänder antas de förvärvsarbeta endast i mindre utsträckning i Sverige. Därför räknas även dessa bort. De antas huvudsakligen befinna sig i åldersgrupperna 21-30 år och därför räknas de bort från dessa åldersgrupper.

När återvändande svenskar och gäststudenter räknats bort återstår 73644 personer. Det är på denna population som beräkningen görs.

Utbildningen

Beräkningen avser värdet av förskola, grundskola, gymnasieskola och högskola. Beträffande förskola beräknas den kostnad som samhället undgått genom att invandrarna kommer till Sverige efter förskoleåldern. För övriga utbildningar beräknas värdet av den utbildning invandrarna har vid invandringstillfället.

Sverige har även andra utgifter för undervisning som fritidshem och särskola men dessa har inte räknats med.

Värdet av förskola beräknas som den kostnad Sverige sparat genom att de flesta invandrare kommer till Sverige efter förskoleåldern. Enligt Skolverket PM – Barn och personal i förskola hösten 2008, sidan 1, utnyttjar 46 procent av ettåringarna, 86 respektive 90 procent av 2- och 3-åringarna och 93 procent av alla 4- och 5-åringar förskolan.

95% antas ha minst grundskola. De flesta invandrare kommer från länder med väl utbyggt skolsystem. Statistik från Norge visar att även invandrare från exempelvis Somalia har utbildning i stor utsträckning och att bara några få procent från utvecklingsländerna saknar utbildning.

Tar man hänsyn till antalet invandrare från olika regioner och deras utbildningsnivå blir resultatet att av alla invandrare har 46% eftergymnasial utbildning och 62% har gymnasial utbildning (tabell 1). Detta är dock en underestimering eftersom utbildningsnivån inte är känd hos en stor del av invandrarna. Vi antar i denna beräkning att de med okänd utbildning har enbart grundskola, men erfarenheten säger att en betydande del av dessa har högre utbildning.

Tabell 1. Utbildningsnivå per region.

 

Antal pers

Andel med eftergymnasial utbildning

Antal med eftergymnasial utbildning

Andel med gymnasial utbildning

Antal med gymnasial utbildning

Norden

8439

0,52

4388

0,655

5528

EU

23854

0,575

13716

0,72

17175

Övriga Europa

5892

0,345

2033

0,645

3800

Nordamerika/Oceanien

2311

0,62

1433

0,73

1687

Sydamerika

3097

0,58

1796

0,745

2307

Asien/övriga

33824

0,405

13699

0,555

18772

Afrika

10366

0,34

3524

0,53

5494

Totalt

87783

0,46

40589

0,62

54763

Med hjälp av dessa fakta kan medelvärdet av utbildningens värde beräknas för varje åldersklass som invandrar. En tioåring som invandrar har hunnit uppnå en utbildning värd drygt 800000 kr. Det högsta värdet uppnås vid 22 års ålder då värdet är i medeltal 1,55 milj. kr per person. Vi har sedan valt att avskriva värdet på 43 år fram till pensionsåldern 65 år. Ju senare i livet man invandrar desto mindre värde finns alltså kvar. Resonemanget bygger på att utbildningen ger ett värde till samhället när man arbetar.

År i arbete

Förutom den uppnådda utbildningsnivån beror tillskottet till samhället på hur många år personen arbetar i Sverige. Den som invandrat vid 10 års ålder tillför samhället 18648 kr per arbetat år och antas arbeta i 43 år. En person som invandrar vid 22 års ålder tillför 36166 kr per arbetat år och beräknas också arbeta i 43 år. Även den som invandrar vid 40 års ålder tillför 36166 kr per arbetat år men beräknas bara arbeta i 25 år.

En hel del invandrare utvandrar emellertid efter några år. Efter 5 år har cirka hälften utvandrat av de som kommer från Norden, EU samt arbetskraftsinvandrare från utanför EU.
SCB: Invandrares flyttmönster, diagram 5.

Anhöriginvandrare och asylinvandrare utvandrar i betydligt mindre utsträckning. Mindre än 10% har utvandrat efter 5 år.

Tabell 2 är ett försök att uppskatta tiden i Sverige. Vi har antagit att de flesta som finns kvar efter 5 år har rotat sig och stannar kvar till minst pensionen.

Det totala värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige blir 68,3 miljarder kr. Efter justering för utvandring återstår 48,9 miljarder kr. Den helt dominerande delen, 46,0 miljarder, står de för som stannar i Sverige till pensionen.

Tabell 2. Uppskattning av tid i Sverige.

Region

Antal invandrare

Stannar 5 år

Stannar till pension

Norden

7080

3540

3540

EU

20012

10006

10006

Arbetskraft, ej EU

14513

7257

7256

Ej arbetskraftsinv.

 

 

 

Övriga Europa

3402

340

3062

Nordamerika

1041

104

937

Oceanien

294

29

265

Sydamerika

1788

179

1609

Asien

19470

1947

17523

Afrika

5984

598

5386

Övriga

60

6

54

 

73644

24006

49638

Utbildningens värde utnyttjas dock bara till fullo om sysselsättningsintensiteten är 100%. År 2008 var sysselsättningsintensiteten 67,1% för utrikes födda i åldrarna 20-64 år (SCB: Arbetskraftsundersökningar, Grundtabeller 2008, tabell 32A). Det inkluderar dock gäststudenter vilka inte ingår i vår beräkning. År 2008 invandrade 14139 studenter. Om vi antar att 3 sådana årskullar befinner sig i Sverige samtidigt och räknar bort dessa från de icke sysselsatta så hamnar sysselsättningsintensiteten istället på 70,3%. Den del av utbildningsvärdet som Sverige drar nytta av blir då 34,4 miljarder kr.

Slutsats

Värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige är minst 34 miljarder per år. Eftersom utbildningsnivån inte är känd för en stor del av invandrarna har vi förmodligen underestimerat värdet. Det är ett stort värde som Sverige tillförs via invandringen och kan jämföras med kostnaden för SFI, Svenska för invandrare, som år 2008 var 1,5 miljard. Räknar man bort kostnaden för SFI blir nettot alltså 32,9 miljarder.

Hur stor del av värdet som samhället tar nytta av beror till mycket stor del på hur många år invandrarna arbetar i Sverige. Sysselsättningsintensiteten är viktig och hade utrikes födda haft samma sysselsättningsintensitet som inrikes födda hade samhället utnyttjat ytterligare 4,9 miljarder av utbildningens värde.

Det är också väsentligt hur många år invandrarna stannar i Sverige. Anhöriginvandrare och asylinvandrare står för huvuddelen av värdet eftersom de stannar länge i Sverige. Att stimulera återutvandring innebär att man mister en stor del av värdet invandrare tillför.

Förskola och grundskola står för 86% av värdet. Det beror på att den utbildningen pågår många år och att förskolan har den högsta kostnaden per elev och år. Gymnasium står för 9% och högskolan för 5% av värdet. Det viktigaste är därför inte att invandrare är högutbildade utan att de har en grundläggande utbildning när de kommer till Sverige. Gymnasie- och högskolestudier kan kompletteras i Sverige till en i sammanhanget låg kostnad.”

Jag tycker de beräkningar som Lars har gjort verkar såväl logiska som balanserade. Det går säkert att hitta detaljer somkan ifrågasättas men det är definitivt ett seriöst inlägg som belyser en sida av invandringen som  har fått alldeles för litet utrymme i debatten. När hörde någon t.ex en Sverigedemokrat nämna något i den här vägen?

Ordet är fritt och synpunkter mottages!

OBS!! Jag såg nu att en del av tabellerna med siffror har försvunnit här i bloggen. Dessa kan ses i den originalberäkning som jag länkat till i början av inlägget!

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 8 september, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 5 kommentarer.

 1. 1, politikerna jobbar för en personlig karriär2. utöver socialbidraget så kräver de pengar till hemresor och dessutom får de full service som våra svenska pensionärer endast kan drömma om.3. de svenskfientliga mot oss svenskar!4. deras ideologier går ut på att driva Sverige som ett vinstgivande företag och då behövs inte några politiker.5. Du presenterar dina fördomar på ett naivt sätt och saknar det grundläggande seriösa när det gäller SDDu tar fram en massa barnsliga video som går ut på att förlöjliga SD och dess sympatisörer, detta är sjukt och allt annat än seriöst.7. De rövslickarna som håller med dig och för övrigt de som är svenskfientliga av naturen bl.a du.Nu är det min tur att få svar på en fråga varför du inte gillar SD som är ett svenskt parti i kontrast till de 7 invandrarpartierna i riksdagen, beror det enbart på din svenskfientliga hållning att svenskar är…….?

 2. De här siffrorna och påstendet i säg skulle förgylla Sverige och dess ekonomi måste var och än begripa att har inte med någon vinst att göra för Sverige utan möjligtvis reducera vår förlust med mångkultur med några promilles procent, så det här är inte något för invandrarkramarna att lägga till i PK propagandan och påstå att Sverige tjänar på detta!SD har fått vatten på sin kvarn att svenska folket gillar inte muslimer! Som senaste opinionsmätning visar klart och tydligt på!”Opinionssiffran 5,2 % och med tanke på den kritiserade valfilmen” visar bara på att svenska folket vill inte ha med muslimer att göra.Personligen ser jag riksdagspolitikerna (om inte alla) som styrda under respektive parti piska och på så sätt är det partisekreterarna jämte partiets ordförande som har den egentliga makten i riksdagen.Om vi lussynar var och en av dem hur många skulle vilja ha någon av dem som vän eller god granne?Ca 14 politiker, Bonniers och Wallenberg är de egentliga makthavarna i Sverige.Sexton personer ska bestämma över Sveriges öde är inte detta diktatoriskt så säg, som är mil ifrån att vårt politiskt system har med demokrati att göra och därför lever svenska folket obestridligt under demokraturisk regim inte helt olikt rena diktaturstater!”

  • Michael Gajditza

   Om 32 miljarder är några promille av en procent, vilket är då ditt utgångsvärde d.v.s det värde du menar att kostnaderna belöper sig till? (jag försökte räkna fram det men det blev för många nollor)För övrigt så har du dessa frågor att svara på från en tidigare kommentar innen det är aktuellt med nya:1. Exemplifiera på vilket sätt du menar att politiken bygger på personlig egoism?2. Vad är det invandrare kräver som du inte har rätt att kräva?3. Vilka grupper menar du det är som vill ha ett inbördeskrig?4. Vilka andra ideologiska system är det som är 10 gånger bättre? På vilket sätt är dessa system bättre?5. Ge konkreta exempel på vad du menar är fördomar utan seriös förankring. Ditt påstående är annars värdelöst.6. Ge konkreta exempel på vad du menar är ljug och förtal. Ditt påstående är annars värdelöst.7. Vilka är mina medlöpare? Ge konkreta exempel. Ditt påstående är annars värdelöst.8. Vad är det jag skriver som stundvis är rent ut sagt sjukt. Utan exempel blir det du skriver värdelöst.

 3. En oerhört intressant beräkning!Inte minst eftersom du redovisar hur den gått till. Jag minns vagt att Bengt Westerberg (tror jag) ngn ggn på 90-talet redovisade en beräkning av princip liknande art. Där alltså inte bara kostnader för invandring visas utan även plussidan. Den slutade på en mycket hög nettosumma, plus för Sverige. Men jag minns inte att den var så detaljerad. Och föll i glömska efter ngt år. Numera är det mest minus som förs fram, av sd och likasinnade. Med vaga och opreciserade bemötanden från p.k. människor. Som ingen lyssnar på. Därför är detta välkommet. Och bör spridas på alla sätt. Samtidigt har jag svårt att koncentrera mig, Har just på olika sätt fått ta del av människoöden som griper mig djupt. Som beror på just den brist på empati, den kallhamrade egoism som härskar, en dumhet kombinerad med illvilja som styr vårt samhälle idag. Vilket jag menar till stor del beror på att makt och pengar är viktigare än värderingar och goda ideal, ideologi. Men jag är väl för gammalmodig och sentimental som tror och anser att vi är här på denna jord för att göra tillvaron bättre för varandra. För frihet i gemenskap.Vill trots det hålla fast vid detta.

  • Michael Gajditza

   Det ska du absolut göra min vän, eftersom det du beskriver tillhör de värden i livet som inte går att kvantifiera och mäta i dollar och cent.Vad gäller alla siffror hit och dit så har jag kommit fram till följande mycket enkla slutsats.A. Sverige har tagit emot minst 25 gånger så många invandrare och flyktingar som Finland de senaste 25 åren.B. Svensk ekonomi går idag bättre än finsk med bättre siffror avseende viktiga ekonomiska nyckeltal som t.ex tillväxt och inflation.C. Därav följer att invandringen inte kan kosta de belopp som påstås eftersom sådana belopp omedelbart skulle märkas i de siffror jag nämnde och SD:s påståenden är analogt med detta felaktiga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: