Dagsarkiv: 8 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Välkommen till Freedom not Fear på lördag!


Människorättsnätverket Svart Måndag är huvudarrangör av årets

Freedom not fear.

Freedom Not Fear hålls i år den 11 september och ett mer passande datum är svårt att finna. Freedom Not Fear  kom ursprungligen till för att motverka den rädsla och övervakningsiver som kommit att prägla en hel värld efter den 11/9 2001.

Manifestationen hålls denna gång i Humlegården i Stockholm klocklan 14-17 och förhoppningsvis såfår vi vackert väder och mycket folk under eftermiddagen. Tal och apeller kommer att varvas med underhållning.

Yaiya är där och det ska bli roligt att höra henne.

mzi.vqgnbnvl.100x100-75.jpg
Yaiya

 

Här är talarlistan:

Johan Norberg (Oberoende liberal debattör)
Camilla Lindberg (Folkpartiet)
Linnéa Tiarafeministen Sjögren (Feministiskt Initiativ)
Peter Karlberg (Socialdemokraterna, Sossar Mot Storebror)
Jens Odsvall (Ordförande, Svart Måndag)
Oscar Solberger (Liberati)
Magnus Andersson (Förbundsordförande, CUF)
Max Andersson (Miljöpartiet)
Amanda Brihed (Folkpartiet, Luf, Svart Måndag, Liberati)
Ali Esbati (Vänsterpartiet)
Magnus Persson (Ordf. Centerstudenter Stockholm, Centeruppropet)
Jakop Dalunde (Språkrör, Grön Ungdom)
Hanna Dönsberg (Piratpartiet)
Alexander Bard (Liberati)
Jonas Nordgren (Piratpartiet)
Christoffer Fagerberg (Distriktsordförande, Luf Storstockholm)
Michael Gajditza (Liberati, Svart Måndag)
Carl Johan Rehbinder (Piratpartiet)
Caroline Szyber (Kristdemokraterna)

Välkomna alla som vill och har tid på lördag!


Svensk Myndighetskontroll:Sverige tillförs 32 miljarder netto genom värdet på invandrares utbildning


Lars Persson, som driver bloggen Vi i Sverige, har gjort en intressant beräkning på hur stora värden Sverige tillförs genom att vuxna arbetsföra personer invandrar som fått hela sin utbildning i andra länder. Summan är, vilket man också kunde misstänka, rejält stor och vi ska se hur Lars räknat för att komma fram till den.

 

Värdet av invandrares utbildning

”Invandringen tillför Sverige stora värden genom att vuxna, arbetsföra människor som fått sin utbildning utomlands invandrar. Det här är ett försök att beräkna värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige vid invandringstillfället.

Populationen

Beräkningen görs för de som invandrade 2008. Antalet invandrare detta år var 101171. Eftersom åldern vid invandring är betydelsefull görs många av beräkningarna först på åldersgrupper och sedan adderas resultaten.

13388 av de 101171 var återvändande svenskar som huvudsakligen fått sin utbildning i Sverige. Dessa räknas därför bort. Åldersfördelningen i denna grupp antas vara densamma som för övriga invandrare.

14139 personer var gäststudenter. Eftersom de kommer till Sverige för att studera och sedan återvänder antas de förvärvsarbeta endast i mindre utsträckning i Sverige. Därför räknas även dessa bort. De antas huvudsakligen befinna sig i åldersgrupperna 21-30 år och därför räknas de bort från dessa åldersgrupper.

När återvändande svenskar och gäststudenter räknats bort återstår 73644 personer. Det är på denna population som beräkningen görs.

Utbildningen

Beräkningen avser värdet av förskola, grundskola, gymnasieskola och högskola. Beträffande förskola beräknas den kostnad som samhället undgått genom att invandrarna kommer till Sverige efter förskoleåldern. För övriga utbildningar beräknas värdet av den utbildning invandrarna har vid invandringstillfället.

Sverige har även andra utgifter för undervisning som fritidshem och särskola men dessa har inte räknats med.

Värdet av förskola beräknas som den kostnad Sverige sparat genom att de flesta invandrare kommer till Sverige efter förskoleåldern. Enligt Skolverket PM – Barn och personal i förskola hösten 2008, sidan 1, utnyttjar 46 procent av ettåringarna, 86 respektive 90 procent av 2- och 3-åringarna och 93 procent av alla 4- och 5-åringar förskolan.

95% antas ha minst grundskola. De flesta invandrare kommer från länder med väl utbyggt skolsystem. Statistik från Norge visar att även invandrare från exempelvis Somalia har utbildning i stor utsträckning och att bara några få procent från utvecklingsländerna saknar utbildning.

Tar man hänsyn till antalet invandrare från olika regioner och deras utbildningsnivå blir resultatet att av alla invandrare har 46% eftergymnasial utbildning och 62% har gymnasial utbildning (tabell 1). Detta är dock en underestimering eftersom utbildningsnivån inte är känd hos en stor del av invandrarna. Vi antar i denna beräkning att de med okänd utbildning har enbart grundskola, men erfarenheten säger att en betydande del av dessa har högre utbildning.

Tabell 1. Utbildningsnivå per region.

 

Antal pers

Andel med eftergymnasial utbildning

Antal med eftergymnasial utbildning

Andel med gymnasial utbildning

Antal med gymnasial utbildning

Norden

8439

0,52

4388

0,655

5528

EU

23854

0,575

13716

0,72

17175

Övriga Europa

5892

0,345

2033

0,645

3800

Nordamerika/Oceanien

2311

0,62

1433

0,73

1687

Sydamerika

3097

0,58

1796

0,745

2307

Asien/övriga

33824

0,405

13699

0,555

18772

Afrika

10366

0,34

3524

0,53

5494

Totalt

87783

0,46

40589

0,62

54763

Med hjälp av dessa fakta kan medelvärdet av utbildningens värde beräknas för varje åldersklass som invandrar. En tioåring som invandrar har hunnit uppnå en utbildning värd drygt 800000 kr. Det högsta värdet uppnås vid 22 års ålder då värdet är i medeltal 1,55 milj. kr per person. Vi har sedan valt att avskriva värdet på 43 år fram till pensionsåldern 65 år. Ju senare i livet man invandrar desto mindre värde finns alltså kvar. Resonemanget bygger på att utbildningen ger ett värde till samhället när man arbetar.

År i arbete

Förutom den uppnådda utbildningsnivån beror tillskottet till samhället på hur många år personen arbetar i Sverige. Den som invandrat vid 10 års ålder tillför samhället 18648 kr per arbetat år och antas arbeta i 43 år. En person som invandrar vid 22 års ålder tillför 36166 kr per arbetat år och beräknas också arbeta i 43 år. Även den som invandrar vid 40 års ålder tillför 36166 kr per arbetat år men beräknas bara arbeta i 25 år.

En hel del invandrare utvandrar emellertid efter några år. Efter 5 år har cirka hälften utvandrat av de som kommer från Norden, EU samt arbetskraftsinvandrare från utanför EU.
SCB: Invandrares flyttmönster, diagram 5.

Anhöriginvandrare och asylinvandrare utvandrar i betydligt mindre utsträckning. Mindre än 10% har utvandrat efter 5 år.

Tabell 2 är ett försök att uppskatta tiden i Sverige. Vi har antagit att de flesta som finns kvar efter 5 år har rotat sig och stannar kvar till minst pensionen.

Det totala värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige blir 68,3 miljarder kr. Efter justering för utvandring återstår 48,9 miljarder kr. Den helt dominerande delen, 46,0 miljarder, står de för som stannar i Sverige till pensionen.

Tabell 2. Uppskattning av tid i Sverige.

Region

Antal invandrare

Stannar 5 år

Stannar till pension

Norden

7080

3540

3540

EU

20012

10006

10006

Arbetskraft, ej EU

14513

7257

7256

Ej arbetskraftsinv.

 

 

 

Övriga Europa

3402

340

3062

Nordamerika

1041

104

937

Oceanien

294

29

265

Sydamerika

1788

179

1609

Asien

19470

1947

17523

Afrika

5984

598

5386

Övriga

60

6

54

 

73644

24006

49638

Utbildningens värde utnyttjas dock bara till fullo om sysselsättningsintensiteten är 100%. År 2008 var sysselsättningsintensiteten 67,1% för utrikes födda i åldrarna 20-64 år (SCB: Arbetskraftsundersökningar, Grundtabeller 2008, tabell 32A). Det inkluderar dock gäststudenter vilka inte ingår i vår beräkning. År 2008 invandrade 14139 studenter. Om vi antar att 3 sådana årskullar befinner sig i Sverige samtidigt och räknar bort dessa från de icke sysselsatta så hamnar sysselsättningsintensiteten istället på 70,3%. Den del av utbildningsvärdet som Sverige drar nytta av blir då 34,4 miljarder kr.

Slutsats

Värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige är minst 34 miljarder per år. Eftersom utbildningsnivån inte är känd för en stor del av invandrarna har vi förmodligen underestimerat värdet. Det är ett stort värde som Sverige tillförs via invandringen och kan jämföras med kostnaden för SFI, Svenska för invandrare, som år 2008 var 1,5 miljard. Räknar man bort kostnaden för SFI blir nettot alltså 32,9 miljarder.

Hur stor del av värdet som samhället tar nytta av beror till mycket stor del på hur många år invandrarna arbetar i Sverige. Sysselsättningsintensiteten är viktig och hade utrikes födda haft samma sysselsättningsintensitet som inrikes födda hade samhället utnyttjat ytterligare 4,9 miljarder av utbildningens värde.

Det är också väsentligt hur många år invandrarna stannar i Sverige. Anhöriginvandrare och asylinvandrare står för huvuddelen av värdet eftersom de stannar länge i Sverige. Att stimulera återutvandring innebär att man mister en stor del av värdet invandrare tillför.

Förskola och grundskola står för 86% av värdet. Det beror på att den utbildningen pågår många år och att förskolan har den högsta kostnaden per elev och år. Gymnasium står för 9% och högskolan för 5% av värdet. Det viktigaste är därför inte att invandrare är högutbildade utan att de har en grundläggande utbildning när de kommer till Sverige. Gymnasie- och högskolestudier kan kompletteras i Sverige till en i sammanhanget låg kostnad.”

Jag tycker de beräkningar som Lars har gjort verkar såväl logiska som balanserade. Det går säkert att hitta detaljer somkan ifrågasättas men det är definitivt ett seriöst inlägg som belyser en sida av invandringen som  har fått alldeles för litet utrymme i debatten. När hörde någon t.ex en Sverigedemokrat nämna något i den här vägen?

Ordet är fritt och synpunkter mottages!

OBS!! Jag såg nu att en del av tabellerna med siffror har försvunnit här i bloggen. Dessa kan ses i den originalberäkning som jag länkat till i början av inlägget!

Svensk Myndighetskontroll: Inte Pålitlig. Repressiv Energi Dokumenterad.


Jag kommer just tillbaka från den eminenta bloggen med det ovanliga namnet ”Magnifika gnistor hackar samhället” , i kortform MAGNIHASA, där jag skrev en kommentar på ett inlägg jag läste och som du också kan läsa här.

Nu råkade kommentaren bli lite för lång så den fick inte plats där och därför så får den bli ett inlägg här istället. Så kan ödets lotter också falla…….

27c1591faa82c522.jpg

Under stundom är affekt ett alldeles utmärkt state of mind för kreativitet. Nackdelen är att om kreativiteten får sitt utlopp i form av t.ex bloggskrivande så kan priset bli ett eller annat tangentbord vilket plötsligt gör att man är ITK (inside the keyboard) samtidigt som man är AFK vilket kan synas vara en helt omöjlig paradox. Normalt är det också så men just under den tid som affekten varar är denna paradox inte bara möjlig utan även närmast logisk.

Själv är jag i egenskap av gubbe inte direkt berörd av statsministerns tidigare uttalande om ungdomsgenerationen men eftersom jag ännu inte är helt döv så har jag både hört och reagerat på detta vid ca, 476 tidigare tillfällen.

IPRED innebär att statsministern höll sitt löfte. Man har inte kriminaliserat en hel ungdomsgeneration utan istället så har regering och riksdag genom lagen givit en öppen jaktlicens på denna ungdomsgeneration till upphovsrättsindustrin.

fildelare.jpg
Fildelare

De är inte kriminaliserade men de är med lagstött godtycke utlämnade till utländska multinationella bolags bedömning av huruvida de ska stämma lille Werner på åtta eller niotusen miljoners miljarder för att Werner misstänks ha laddat ner 16 låtar och två filmer från TPB.

Så lille Werner har med denna lag givits ett utsökt tillfälle och en given möjlighet att sätta sig i skuld för resten av livet om han har lite otur i den veckodragning som genomförs på fredagar hos Antipiratbyrån.

Det är först när lille Werners samtliga tillgångar är konfiskerade och han dessutom, på bolagens begäran, dömts att hängas ut i pressen genom att på egen bekostnad tvingas publicera domen mot honom som han blir kriminell.

Det sker genom att han, i ett ögonblick av mycket förståelig affekt, råkar strypa en av de Armaniklädda advokater som varit MGM:s juridiska ombud i Sverige. Det är just vid det tillfället som Werner blir kriminell men som alla kan se i berättelsen så har han dessförinnan fått en rättvis rättegång och haft alla möjligheter att själv presentera sitt försvar för det oförsvarliga tilltaget att ladda ner stora mängder upphovsrättsskyddat material.

advokat.jpg
Advokat

När jag skriver att han själv fått sköta sitt försvar så menar jag det bokstavligen eftersom lagen inte medger någon rättshjälp och p.g.av att Kronofogden i ett tidigt skede också betalningssäkrade allt utom ett ombyte kläder för inomhusbruk samt ett CD fodral. Fråga mig inte varför han fick behålla det, förmodligen ett rent förbiseende från statsmaktens sida som så vänligt tillhandahöll även kronofogde av normalstandard för MGM:s lilla offensiv mot stackars Werner.

Nå, genom den lyckade advokatstrypningen har han nu, efter det att SD fått visst inflytande över rättspolitiken, ett livstidsstraff utan möjlighet till benådning framför sig så boendefrågan är på det sättet i alla fall löst.

Det var för Werners skull tråkigt bara att Europadomstolen avslog klagomålet på den tilläggsförordning som justitieminister Ask lyckades få igenom straxt innan sitt beryktade sammanbrott, då hon på eget bevåg förstatligade Evaldssons kuvertfabrik för att starta den produktion av lila kuvert hon krävt i många år.

Jag avser alltså den tilläggsförordning som tvingar livstidsfångar till vad som i klagomålet påstods vara en så kallad ”grym och ovanligt omänsklig bestraffning.

Många instämmer också i att det kan nog ligga något i det men som det nu blev så får de fortsätta att varje dag under den återstående strafftiden lyssna till den gamla CD:n som kom ut efter valet 2010 med Jimmie Åkessons tankar kring det muslimska hotet och hans samlade tal under den valrörelsen.

apor-tre.jpg

Bonus CD:n med det som i folkmun kort och gott kallades ”fulheten och oljudet” där SD:s partistyrelse sjunger äktsvenska visor, har man dock numera tagit bort sedan all personal inom den svenska kriminalvården hotat med strejk och uppsägning.

Med tanke på att Kriminalvården, sedan Johan Pehrson fick ta över efter Ask, totalt idag sysselsätter 56000 anställda så var nog det ett klokt beslut.

Nu blev den här kommentaren till något helt annat än jag avsett från början men då jag har slut på suddgummi så får den stå som den gör. Med detta önskas även ett affektfyllt god natt och sov så gott! 🙂

Nunc aut nuncuam

fildelare2.jpg