Svensk Myndighetskontroll: Inget som diskuteras del 1


Frihet är, likt förtroende, något som måste byggas upp och förtjänas och precis som för förtroende går friheten otroligt fort att rasera och är lika svår att återfå.

 Ett av skälen är att man kan lika lite som att vara ”lite gravid”, vara lite fri. Så följaktligen behöver inte all frihet förloras för att man ska vara ofri!

Idag har vi ca. 1300 lagar, ca. 2000 förordningar och hur många paragrafer det blir vet jag inte men enbart på arbetsmiljöområdet är de över 2000.

Vi har idag alldeles tillräckligt med lagar för att komma till rätta med brottslighet o terrorism. Det som krävs är att tillämpa de lagar vi har på ett kompetent och professionellt sätt. Så har hittills inte skett och som exempel på sådant tillkortakommande kan polisen få tjäna.

När man kommit till korta i kompetenshänseende har man klagat högljutt på lagen och krävt ändringar för att på så sätt kunna förenkla jobbet istället för att satsa på att höja kompetensen.

Myndigheten har också under 2000-talet fått tillgång till mycket ny teknik samtidigt som antalet poliser också ökat markant. Man har även lyckats väl i sin lobbying och fått ett antal lagar omgjorda för att lättare kunna samla bevis och lagföra. Resultaten av dessa satsade miljarder är ännu mycket klent och vi löser idag t.ex färre spaningsmord än för 20 år sedan.

Att de lagändringar som skett för att tillmötesgå polisens krav även utgjort ett ingrepp i och en försämring av alla medborgares rättssäkerhet, har ingen hänsyn tagits till men om vi tittar lite bakåt och snabbsummerar det jag läser och lägger ihop alla lagförslag, regeländringar och förändringar av tidigare gällande rättspraxis på områden även utanför det polisiära, går det som en röd tråd genom allt material.

Alla dessa förslag och lagar har tagit en bit av din frihet och en ännu mycket större del av din integritet.

Jag har gjort sådana här summeringar tidigare och jag ser att dom blir bara längre och längre så nu tar jag en kortare variant och om någon undrar över det ena eller andra kring de olika inskränkningarna/begränsningarna så använd kommentarsfunktionen och fråga.

77476659.png

Då kör vi väl då:

Kronvittnen, tveksamma handlingsplaner, byggandet av nya superfängelser, FRA-lagen, Bodströms ca. trettio tidigare lagda och genomförda förslag av integritetskränkande natur, försämrade möjligheter att överklaga genom att allt fler ärenden kräver prövningstillstånd. EMR-en modernare rättegång, reformen som starkt begränsar dina möjligheter att få ändring i hovrätten.

Jakten på fildelare som en sorts överprioriterad fråga, inskränkningar i vissa gruppers rätt att läsa vad de vill, du tvingas allt oftare att inför t.ex myndigheter bevisa din oskuld istället för det omvända, som är lag enligt europakonventionen.

Var och en skall betraktas som oskyldig intill dess att det föreligger en dom som vunnit laga kraft.

Utan att det finns någon preciserad misstanke mot dig så utsätts du för olika åtgärder från myndigheters sida för att du råkar vara bekant/vän med den eller den och ordet kopplingar har aldrig varit populärare.

Utökade registerkontroller vid anställning, polisen skall inrätta särskilda aktionsgrupper och Säpos roll ska stärkas. Nationella Insatsstyrkan far runt i landet och används på ett sätt den aldrig var avsedd för. Psykiskt sjuka ska dömas till fängelse, jättetillslagen för publikens skull mot MC-klubbar slutar i fiasko.

Det är lila kuvert o rättegångar utan den tilltalade, tankar på att ge polis och åklagare mer makt genom att utöka systemet med strafförelägganden, advokaternas tystnadsplikt har beskurits genom EU:s tredje penningtvättsdirektiv. Polismetodutredningen och Stockholmsmodellen.

Censur på nätet, SWIFT-avtal som ensidigt är till USA:s fördel, ACTA avtal som förhandlas fram i hemliga förhandlingar där dokument som läckt ut visar på skrämmande integritetskränkande tankar (se mer info längre ner i texten), utökat datalagringsdirektiv föreslås med registrering av vad du söker hos sökmotorer som Google.

Ändringar har skett i kriminalvårdslagen gällande intagnas rätt att ta emot, inneha och läsa vissa böcker, tidningar etc. Vilken åsikt man än har kring detta för övrigt så är det en inskränkning av informationsfriheten, tryckfriheten och även tveksamt i förhållande till regeringsformen.

I december 2005 röstade Europaparlamentet igenom lagstiftning om obligatorisk lagring i 6-24 månader av information om alla människors ringande, e-postande, SMS:ande liksom viss information om internetanvändning.

Riksdagen beslutade i november 2005 om att polisen från 1 jan 2006 får ta DNA-prov på en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse (det krävs inte längre två års fängelse). Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35.

Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13.

Den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år.

Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.

Vid förundersökning om brott som kan ge fängelse får polisen använda information från databasen med bilars passager genom Stockholms biltullar.

Sedan den 1 juli 2005 får svensk polis hjälpa utländsk polis att genomföra hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning i Sverige.

Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller statsledningen. Underlag: SoU 2004:108.

Banner, liten anim.gif

Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.

Från den 1 oktober 2004 får hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på abonnemang som tillhör andra än den misstänkta, om det finns starka skäl att tro att det misstänkta kommer att ringa dit.

EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

Det är numera tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

Det föreslås att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.

Polisen föreslås få tillgång till ett nytt tvångsmedel – ”hemlig dataavläsning”. Det innebär att polisen ska installera så kallade spionprogramvaror på misstänkta personers datorer, programvaror som via internet sänder information om vad den misstänkte gör vid sin dator. Detta föreslås i ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), en utredning tillsatt av regeringen (SOU 2005:38). Datainspektionen avstyrker.

Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, epostande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.

I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.

BRU föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.

BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).

BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 10 augusti, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 24 kommentarer.

 1. Nettan Tjernkvist

  Percy! Vi är många som läser Michaels blogg och tycker den är bra. Ett tips om Du tycker den är för lång så ta och kopiera den i ett word.doc och dela upp den i små stycken i Ditt eget tycke.

 2. Du Percy jag vore tacksam om du inte blandade in mig i dina apropåer, jag är fullt kapabel och föra min egen talan.Om du nödvändigtvis är Sd så håller jag nog med Michael fram med bevis, för det du påstår om honom.Att jag har satt Michael i situation och han förnekar mitt påstådda, det är typiskt honom och en sak till, han är ett tacksam måltavla att retas med, men jag tror att han gillar det och då kommer detta asg.vad vore livet utan Michael som alla har något att säga om hans person.

  • Michael Gajditza

   Hear, hear! Förmodligen tomt och trist och tråkigt. Fast jag förstår ju inte vilken situation du avser förstås? Jo, jag ska inte neka till att jag tyckte att Percys uttalande var fyllt av humor så därav skrattet. Någon känsla av att vara tiltofflad har jag inte och jag tror heller inte att Percy insåg eller inser att han varit rolig.

 3. Frihet är ett relativt begrepp och betyder olika saker för oss. Därför måste vi analysera innebörden varje gång det ordet nämns… Vems frihet? Priset? Vem betalar?Frihet för den ene innebär nästan alltid mindre frihet för någon annan!

 4. Fast man kan ju faktiskt vara lite fri. Jag är fri att yttra mig ganska mycket men jag är definitivt inte fri att döda någon. Alla friheter har alltid något som står emot (oftast andras friheter).Andra besvärliga frihetsmotsatser:Fri att säga vad man vill – Fri att slippa höra vad man inte vill höraFri att gå vart man vill – Fri att slippa folk på fel plats eller Säker från att inte stöta på fel folk på fel plats. (exempelvis militära anläggningar, mitt vardagsrum mm.Och jag måste ändå hålla med Percy om att det här inlägget var väl långt, jag orkade inte läsa hela så du kanske redan har tatt upp mina invändningar… Men i övrigt så har du en mycket bra blogg!

  • Michael Gajditza

   Tack för det och jag håller med dig om att det blev långt men som jag sa till någon annan, skriv ett brev till lagstiftaren och klaga för hade man inte stiftat så många lagar på detta område som jag kände att jag ville tydliggöra, så hade det heller inte behövt bli så långt. Jag måste vid tillfälle komma ihåg att räkna dom…… För övrigt så saknas ändå en del av Bodströms tidigare lagstiftning i detta. Så man kan kanske säga att blotta längden på inlägget borde innebära att man tänker till då man ser hur många lagar det handlar om. Särskilt mot bakgrund av att den ackumulerade effekten av dessa blir större än summan av de enskilda delarna.

 5. Så himla typiskt. Så snart man ser en IQ-befriad kommentar någonstans på nätet, så nog kan man ge sig 17 på att det är en SD-anhängare som trollar. Anonymt naturligtvis…

 6. Där ser du Michael hur dumt det är att skriva långa psalmverser som de flesta bara ögnar igenom som jag själv gör och allra helst, om teman som är utjatat till max, detta förbaskade ältande gör att man vet på ungefär vad du är ute efter och därför vill man hellre kritisera dig som person än det du har skrivit,Stellan A, har ju tofflat till dig ibland har jag läst mig till och jag kan gott tänka mig att det beror på ditt syfte med dina bloggar som är på gott och ont mest ont tyvärr uppfattar jag det och förmodligen Stellan också med flera.Hur vore det att du bestämde dig för den vänliga veckan och skrev något positivt om Sverige under en veckas tid istället för att klanka och klaga. Dessa påhopp med lögner och förvrängd sanning om SD är helruttet av dig begrips, det räcker väl med kommunistjävlarnas påhopp eller hur, för du är väl inte kommunist också?

  • Michael Gajditza

   *asg* jasså du, så Stellan har tofflat till mig….? Om vi visade upp hans argumentation bredvid min för en jury på tusen personer, hur många av dessa tror du då skulle säga att det är jag som blivit tilltofflad respektive hur många som skulle säga att det är han som blivit det? Mitt eget tips är att jag tror att fyra skulle säga att jag blivit det och övriga sagt Stellan.Ni är ett litet gäng gubbar som tittar in med jämna mellanrum och ojar er över det ena eller det andra men ni har en sak gemensam. Det är att ni påstår något i stil med det du gör nu om påhopp och lögner och förvrängd sanning men aldrig, aldrig någonsin så kan ni visa vad ni menar är lögn och varför ni menar det. Om jag nu har suttit i tre månader och skrivit olika lögnaktiga artiklar om SD så borde ju faktiskt någon ha kunnat hitta och verifiera en sådan lögn. En, Percy, i alla fall en men det klarar ni inte och jag ska berätta för dig varför. Det finns ingen!Så enkelt är det nämligen men du är välkommen att söka vidare och framför allt så är du välkommen att vid något tillfälle diskutera en sakfråga jag tagit upp. De här två artiklarna t.ex handlar om hur statens övervakning av enskilda riskerar att omforma vår demokrati till ett ofritt land med övervakade medborgare som inte längre vågar kommunicera fritt. Man kan tycka att du, som säger dig värna Sverige, borde kunna instämma i att en utveckling som den vi ser nu är olycklig för landet. Med andra ord så försvarar jag Sverige medan du bara kommer hit och gnäller om psalmverser. Så mot den bakgrunden får du ursäkta att jag inte längre har någon tid att spilla på ditt klagande utan avslutar här. Jag har nämligen en nation att försvara. Avslutar därför med biskop Thomas äktsvenska ord från ca. 1439: ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring ”

 7. Intressant! Bra sammanfattning!

 8. Varför inte hänvisa till lagtexterna istället de finns att finna på nätet tror jag, du kan ju hänvisa till socalstyrelsens sidor där kan medborgarna få svar på de flesta frågor som berör samhället och självklart är de grundade på lagtexterna.Vad tror du om det Michael?

  • Michael Gajditza

   Socialstyrelsens sidor???? Vad har socialstyrelsens sidor med t.ex FRA eller ACTA-avtalet att göra? Är du korkad på riktigt eller spelar du bara dum? Pröva att läs vad som står innan du kommenterar. Det brukar gå bättre då!!

 9. Välformulerat som vanligt… Flyger in med en hemikram och hejar på dig!!Bra jobbat! makes you wonder? Nu behövs förstärkta djurskyddslagar…Kan du skriva om hur de ser ut och var de brister? Eskil Erlandson vill ju förespegla oss att han bryr sig…

  • Michael Gajditza

   Jag är rätt säker på att lagarna i sig räcker men tillsynen och kontrollen måste både öka och skärpas.

 10. MichaelVem orkar läsa din långa psalmverser och sedan kunna utreda vad du vill ha sagt. jag rekommenderar dig att skriva väsentliga stolpar det räcker.Är du lika omständig när du ska berätta något verbalt?

  • Michael Gajditza

   Det handlar inte om att vara omständlig. Längden på inlägget är tråkigt nog förorsakad av det stora antal lagar och förslag som tillskapats under 2000-taletDin förra kommentar blir rätt märklig nu då jag vet att du inte läst något.

 11. En bra artikel, beroende på vilken sida om lagen man vill stå på”

 12. Nettan Tjernkvist

  mrfeldt, inte bara slappna av utan ta tjänstledigt de närmaste tio åren för att kunna ordna upp allt de och tidigare regering ställt till med.

 13. Bra skrivet, chemtrails är inget som diskuteras heller. Ärligt talat så behöver makten ta och slappna av lite. Den skenar iväg åt helt fel håll…

  • Michael Gajditza

   Tack! Man kanske kunde ordna lite cannabis åt regeringen och ta ett snack om narkotikapolitiken samtidigt……?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: