Svensk Myndighetskontroll: Likhet inför lagen?


Ta gärna paus för kaffe under läsningen för detta blev rätt långt……..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3751289

Kan någon längre vara förvånad över att ungdomar kommer ut från denna ”vård” i dåligt skick och med ett närmast förtärande hat inombords mot det samhälle som står för den behandling de får utstå?

Kan någon längre vara förvånad då ungdomar med våld tar sig ut från institutioner som regelmässigt bryter mot lagen och kränker såväl den unges integritet som självkänsla?

Kan någon längre vara förvånad över att ungdomar, med av samhället skadad självkänsla och integritet och berövade sin egna identitet, söker sig till olika gäng där de faktiskt respekteras?

Den kriminalitet vi oroas över skapar vi i mångt och mycket själva genom den typ av institutionsvård som vi utsätter både barn, ungdomar och vuxna för.

Ge mig gärna, här och nu, en modell för hur jag ska förklara att det straff som individer utsätts för är riktigt när samtidigt den som ansvarar för straffet begår lagbrott utan att straffas för det?

Ungdomar och intagna i anstalter får olagliga disciplinbestraffningar som t.ex isolering medan de chefer som begår brott mot de lagar och förordningar som reglerar verksamheten som mest får ett brev från JO där det står att JO är kritisk till det inträffade.

Lev som jag lär inte som jag lever, eller….?

Konkreta exempel är något som brukar efterfrågas i debatten så det är väl bäst att jag lämnar några sådana också. Då kan ni följa med en sväng till den tidigare mönsteranstalten Österåker norr om Stockholm. Det var på 90-talet den anstalt som hade i särklass störst framgångar med att rehabilitera de intagna och att se till så att de var hyfsat rustade att möta verkligheten utanför den drygt sju meter höga muren den dag de frigavs.

Anstalten hade vid den tiden även den lägsta procenten återfall i brott av anstalterna i Sverige med motsvarande säkerhetsnivå. Österåker tillhör de fem till sju säkraste anstalterna i Sverige och är byggnadsmässigt uppfört som en kopia av Kumla men med någon halvmeter högre mur. Den saknar den ”bunker” som Kumla har men är för övrigt alltså snarlik.

Det som gjorde Österåker så speciellt var att där fanns en anstaltschef som inte var som andra anstaltschefer. Hon hette Ann-Britt Grunewald och tillämpade en egen filosofi på, som hon sa, ”sina pojkar”. Det var under hennes ledning som mycket nytt i behandlings- och terapiväg prövades. Men mycket viktigare än så var den särskilda anda som hon lyckades förmedla till såväl övriga anställda som till de intagna.

Här avtjänades långa straff i en miljö präglad av positivitet och ömsesidig respekt. De intagna som fått möjlighet att komma dit och då särskilt till behandlingsavdelningarna, var mycket medvetna om att alla ansträngningar skulle göras för att tillgodose önskemål om arbete,studier, sysselsättning som på något sätt kunde föra den intagne framåt och öka hans möjligheter till ett liv utan kriminalitet efter frigivningen. Kort sagt, på Österåker hade man vid den tiden helt enkelt en chans. En chans som inte fanns på andra anstalter.

Nu sitter säkert någon som läser detta och muttrar om att ”det var väl ett jävla daltande med packet” och så kan man naturligtvis se det. Vad som ändå var ett bevisat faktum var att daltandet fungerade vilket naturligtvis också var djupt störande för dom inom kriminalvården som förespråkade hårdare tag och mindre dalt. Här visade man ju konkret att givet rätt betingelser gavs så gick det alldeles utmärkt att ge intagna olika förtroendeuppdrag och att lita på att dessa utfördes.

Hemligheten låg i att ingen ville svika Ann-Britt och det positiva grupptryck som uppstod där alla visste att de skulle få ett helvete med polarna om de gjorde det. Så kom morden i Malexander och batongivrarna fick massor av luft under vingarna. Nu j-ar fick det vara slut på daltet och här skulle det minsann bli ordning.

Det som skedde var att successivt så infördes allt fler regler och förordningar som hade ett enda syfte och ett enda mål och det var det säkerhetsmantra som präglat kriminalvården sedan dess. Grunewald höll ut ett par år och stod emot och argumenterade friskt mot vad hon beskrev som dumheter. Sedan så drog hon konsekvenserna för sin egen del och slutade helt enkelt inom kriminalvården som hon inte längre stod ut med att jobba åt i en miljö där säkerhet och kall teknik alltid gick före mänsklighet och värme.

Med henne försvann den siste humanisten från kriminalvården och kvar stod och står teknokrater och byråkrater. Märkligt nog är dessa satta att vårda människor och inte maskiner vilket för många hade varit betydligt lämpligare.

Vad hände då med anstalten Österåker?

Mycket snabbt så förvandlades anstalten till att bli en av Sveriges sämsta. Det blev med tiden så illa att TV4 som 2007 hade ett samhällsprogram som hette Drevet gjorde ett långt inslag om anstalten som de kallade ”Från mönsteranstalt till monsteranstalt”

Man var så koncentrerad på att i varenda situation implementera det nya tänk som Lars Nyhlen, den tidigare polismannen och polischefen, tog med sig som den värdegrund som skulle komma att bli gällande inom Kriminalvården från 2004 och framåt. Det är, när jag tänker efter, fel att kalla det Nyhlen tar med sig för nytänkande. Det handlar om att man tar fram och dammar av det gamla repressiva tänkandet.

Nytt är bara att det denna gång fullföljs på ett sätt man tidigare inte mäktat med ivrigt påhejade av alla de som anser att, om det nu är tre eller fyra rymningar på 30 år, man har haft ”svängdörrar på Kumla”. Jo, det kan man kanske hävda men den har då roterat med en takt av låt oss säga ett varv på 7,5 år. Bokstavligen miljarder har lagts på säkerhet och dessa miljarder har inte varit extraanslag i någon större utsträckning, utan har naturligtvis satt djupa spår i innehållet av verkställigheten för de intagna.

Konkreta exempel på anstalten Österåkers förfall kan vi ta från 2005. Anstalten drog under perioden januari-augusti på sig flest anmälningar till JO i kriminalvårdens historia tror jag och det var särskilt på två avdelningar som problemen var extremt stora så bara anmälningar från dessa trettiotalet intagna resulterade i att anstalten kritiserades av JO vid ett 25-tal tillfällen för anmälningar gjorda under en åttamånadersperiod.

JK fick utöver det vid något eller några tillfällen också betala ut skadestånd till intagna som, i olika av Kriminalvården förda register, hade funnit allvarliga fel i uppgifter som hade registrerats. Där stod bl.a att någon med svenskt medborgarskap skulle utvisas efter verkställighetens slut, någon ickenarkoman var i registret införd som sprutnarkoman etc. etc.

Ingen av de intagna hade heller det för den intagne viktigaste dokumentet, verkställighetsplanen, upprättad och gjord på ett korrekt sätt. Alla fel således.

Det grövsta exemplet på hur människor kränktes och förnedrades drabbade två intagna på ungefär samma sätt vid två olika tillfällen. Inför besök och inför permissioner så kontrolleras den intagnes drogfrihet genom att urinprov tas. Det innebär att den intagne får klä av sig helt för att sedan, inför andra som tittar på, kissa i en plastmugg.

Dokumenterad drogfrihet är avgörande för om besök ska få genomföras och för om permissioner ska beviljas. Vägran att lämna urinprov eller ett positivt sådant medför bestraffning som kan innebära allt från en varning till att den intagne får verkställa ytterligare upp till 15 dagar i anstalt av verkställighetstiden.

Denna bestraffning kan upprepas flera gånger så att en intagen som dömts till låt oss säga två år av vilka normalt 2/3=16 månader ska verkställas i anstalt kan få avtjäna hela tiden två år i anstalt.

En konsekvens av detta är att för en intagen som sköter sig så blir dessa prov extremt viktiga för att han ska kunna få sina permissioner. Vid två tillfällen så inträffar följande för två olika intagna som uppvisat perfekt skötsamhet båda två.

De tas på morgonen ut för att lämna urinprov men drabbas båda av ett fullt naturligt problem, de kan inte kissa utan att samtidigt få möjlighet att tömma tarmen. Glöm inte bort i sammanhanget att kissandet ska ske inför andra som stirrar på dig, vilket kan göra det hela till en från början extremt stressad och spänningsfylld situation.

De begär därför att få gå på en toalett och då samtidigt lämna sitt urinprov naturligtvis fortfarande under uppsikt. Av oklara skäl så förvägras de att få göra detta och den ene får i sitt fall en plastpapperskorg framställd i det rum där han befinner sig omgiven av två eller tre vårdare och får besked om att han kan tömma tarmen i denna.

Då ett kommande besök var av sådan vikt för honom att få genomföra så upplever han att han, för att inte riskera något avseende besöket, måste gå med på att inför dessa vårdare sätta sig på huk helt naken och lätta sig i papperskorgen.

Samma sak för den andre intagne bortsett från att han istället fick tömma tarmen på en på golvet utlagd tidning.

Till detta ska också tilläggas att båda urinproverna som lämnades var negativa.

Detta är en del av dagens Kriminalvård som det inte talas om. Alla de tillfällen då intagna förnedras och på olika sätt behandlas i strid med lagstiftningen på området. Jag vet att det nu finns och alltid har funnits människor som inte tror att en sådan här berättelse är sann. Läs då JO:s beslut i ärendet från 2005 där JO är ovanligt tydlig och delar ut som det heter, ”synnerligen skarp kritik”. JO skriver vidare att man övervägt att gå vidare i ärendet, vilket skulle ha inneburit åtal, men att man till slut stannar vid den kritik som uttalas.

Det går säkert också bra att fråga de två f.d anställda inom kriminalvården, som jag länkade till i min förra artikel i ämnet, om hur det kan gå till och hur det går till. Tråkigt nog så är den här typen av övergrepp inte särskilt intressanta för myndigheten vilket kan avläsas hos JO som årligen har ett antal ärenden som återkommer från år till år och där JO uttalar kritik men inget händer.

Kriminalvården är nämligen upptagen med att genomföra säkerhetsåtgärder, kontrollera säkerhetsåtgärder och planera säkerhetsåtgärder. Detta under all den tid som man inte ägnar åt att diskutera säkerhetsåtgärder. Jag skulle utan vidare kunna fortsätta att redovisa olika brister men jag tror att ni nu har bilden rätt klar för er.

Kan någon längre vara förvånad över att intagna som utsätts för en lagstridig behandling av en rättsvårdande myndighet fullständigt tappar allt förtroende för rättsstaten och samhället och därför söker sig vägar som gör att han håller sig utanför?

Dags att knyta ihop den här säcken med följande konstaterande. Eftersom jag vet att det är som jag beskriver ovan inom Kriminalvården, så har jag heller inga problem att tro de ungdomar som från ungdomshem berättar om liknande saker. Det finns för ungdomarnas del ytterligare faktorer som talar för att det de berättar i allmänhet är sant.

Liksom Kriminalvården så är ungdomshemmen en sluten miljö med liten insyn. Slutna miljöer där starkare med makt och myndighet möter svagare har alltid varit en grogrund för olika sorters övergrepp och i det sammanhanget måste vi komma ihåg att barn och ungdomar är ännu mer utsatta än vuxna. Det finns därför all anledning att vara orolig för de barn som placeras på sådana institutioner. De har ett svagt skydd och är fullständigt beroende av dom som är satta att svara för deras vård och omvårdnad.

Vanvårdsutredningen visade detta tydligt och jag vill också säga att både Ekot och Aftonbladet med sin granskning uppfyller vad som måste vara medias huvuduppgift i alla lägen, att granska makten. Utan sådan granskning skulle maktmissbruket vara ännu större och mer utbrett än vad det är idag.

Det borde vara dags för en genomgripande diskussion om tjänstemannaansvar och om hur vi ska hantera makten och myndigheternas olika övergrepp på medborgare genom en empiriskt bevisad oförmåga att hålla sig till lag och förordning.

Nunc aut nuncuam

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 3 juni, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 19 kommentarer.

 1. susanna svensson

  Tack för ett utmärkt inlägg hur kan det komma sig att jag har missat din oerhört intressanta blogg. Du glömmer dock en viktig sak kriminaljournalsetikens roll i det hela. På sjuttitalet kan jag hålla med om att det var lite för mycket pjoskande med kriminella och till detta pjoskande var dåtidens kriminaljournalestik till mångt och mycket pappa till. Men nu har pendeln vänt på tok för mycket åt andra hållet en kriminalvård som bara föder mer hat och försvårar anpassning och ett samhälle som det är omöjligt att anpassa sig till i takt med att allt fler yrken blir omöjliga för tidigare kriminella samtidigt som brottsligar i allt större utsträckning blir dömda att betala så pass skyhöga skadestånd att det aldrig kommer att löna sig ekonomiskt för dom att skaffa jobb och försöka leva svenssonsliv. Även denna utveckling är kriminaljournalisterna i stor utsträckning skyldiga till. Minns ni inte skandalen när det visade sig att en tidigare morddömd lyckats komma in på läkarlinjen. Var jag den enda svensk som såg detta som nått possitivt att en tidigare kriminell gjort upp med sitt förflutna, skaffat sig en utbilding och dessutom en utbilding som garanterat ger jobb och en väg tillbaka i samhället. Skule det visa sig att skandaljournalisternas krossande av denna mans utbilding leder till att han återfaller i brott ser jag dessa journalister som medskyldiga till dessa brott.

  • Michael Gajditza

   Hej o tack! Du tar upp något väldigt viktigt men först en snabb kommentar till det där med 70-talet. Det var en märklig tid med velouroveraller och medaljongtapeter. Själv gick jag i högstadiet 70-73 och tillhörde den kull som helt och fullt exponerades för läroplanen Lgr -69:s alla märkligheter varav ”den nya matematiken” ,som den hette, nog var det allra märkligaste tillsammans med det faktum att läroböcker avskaffades i flera av kärnämnena och ersattes av inbundna små häften producerade av Sveriges Radio. Vi lärde oss inget men kul hade vi!! 🙂 Med detta vill jag bara ge en bakgrund även till vad som hände inom kriminalvården som naturligtvis även den färgades av tidsandan.Det jag upplever som särskilt viktigt och som du också kommer in på är vad som ska ske efter frigivningen. Det har mycket tack vare olika skriverier åter blivit mycket, mycket svårt för en tidigare straffad att komma tillbaka till samhället. Ett exempel är att allt fler arbetsgivare, såväl privata som offentliga, nu för allt fler yrken kräver att den anställde ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det var från början en begränsad möjlighet som gavs skola och barnomsorg för att undvika att anställa pedofiler som skulle komma att arbeta med och nära barn. Detta har nu alltså spritt ut sig till många, många andra områden. Vad gäller journalister så är deras horisont oftast skymd av vad som ska skrivas före dagens presstop som ger så feta och säljande rubriker som möjligt. Just vad gäller brottsligheten så får vi heller inte glömma det närmast symbiotiska förhållande som ibland råder mellan media och polis. En polis som kan styra flödet som dom vill genom att stänga av och släppa på ett nyhetsflöde mot eller bort från vissa journalister.

 2. Jag kan bara hålla med om allt det du skrivit.Dags för en förändring,man ska inte behandla någon människa på det här sättet.Alla utsatta mår ju bara sämre.Vill man inte att de ska må bra?Jättebra inlägg!

 3. Det är flera olika skäl till att Kriminalvården nu är som den är.Jag kommer snart att skriva och föreslå en ”Lex Margit” för Kriminalvården, på motsvarande sätt som ”Lex Maria” och ”Lex Sarah”.Det är ett underbetyg åt rättssystemet att det behövs speciallagar för ”whistle-blowing”. Att det inte är självklart att säga ifrån. Fler lagar är i sig inte bra. Men jag tror tyvärr att det är nödvändigt.

  • Michael Gajditza

   Jag håller med dig men kan heller inte undgå att ställa mig frågande till den rädsla som ofta präglar personal i offentlig förvaltning och just inom kriminalvården tycker jag att detta framstår särskilt tydligt. Jag har ju nämnt två vårdare i det här inlägget som vågade stå upp mot överheten till ett högt personligt pris. Andra avslöjanden inifrån Kriminalvården har förekommit men i väldigt liten omfattning och då har det i allmänhet rört sig om sommarvikarier som slutat och riskfritt kunnat berätta vad de varit med om. Hos JO finns naturligtvis ett rätt omfattande material också.

 4. Det är syftet med ”ungdomsvården”, att skapa kriminella så politikerna ska få en ursäkt för att skapa nya, hårdare lagar.

  • Michael Gajditza

   En spiral som alltså kommer att sluta med livstidstraff för alla över 12……. Hemsk tanke.

 5. …mycket bra och korrekt beskrivet/skrivet! 😉

 6. Mycket bra skrivet!

 7. Aha, jaja. Vet inte om det där icke.

 8. Jag måste säga att jag inte läst sådär jättenoga, men jag har två frågor på detta ang. saken. Är det så att det kanske rör sig om privata vårdanstalter för rehab. och för många mellanhänder ? Kan vara att jag svamlar, hoppa isf. över mitt inlägg.

 9. Jag måste säga att jag inte läst sådär jättenoga, men jag har två frågor på detta ang. saken. Är det så att det kanske rör sig om privata vårdanstalter för rehab. och för många mellanhänder ? Kan vara att jag svamlar, hoppa isf. över mitt inlägg.

  • Michael Gajditza

   Antar att du menar där ungdomarna är placerade? I så fall så är det just ungdomshem vi pratar om och dessa drivs av staten genom SIS, statens institutionsstyrelse.

 10. Det här är en av dom bästa inläggen jag läst på ett långt tag, jag hoppas att människor lyssnar på dig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: