Dagsarkiv: 2 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Hot mot partier och politiker en fara för demokrati och yttrandefrihet


Demokrati och våra grundlagsfästa rättigheter måste ständigt försvaras. Angreppen är ibland väldigt tydliga och kan, som t.ex genom terrorism, ta sig rent fysiska uttryck. Andra attacker är betydligt mer subtila och kamouflerade till andra positivt värdeladdade ord. Vi fick ju t.ex till mångas förvåning höra att FRA-lagen t.o.m stärkte integriteten.

När politiska partier på olika sätt hindras i sin informationsspridning och i sin opinionsbildning är detta ett brott mot grundlagen och sker detta beroende på att olika hot framförts och hoten är kopplade till ett visst parti och dess verksamhet och man säger att hoten kommer att verkställas om partiet inte tystnar, så utgör detta naturligtvis ett brott. Brottet kan dessutom sägas vara särskilt allvarligt då det är av s.k systemhotande karaktär.

Ett parti som just råkat ut för detta är det nybildade Frihetspartiet som deltar i valet till Sveriges riksdag och jag redovisar nedan ett mail jag fått från partiets ordförande idag och som beskriver vad som hänt de senaste dagarna.

Systemhotande brottslighet stoppar radioprogrammet "Frihetspartiet"
2010-06-02 16:07

Radio Gagnef mottog enligt uppgift under tisdagsmorgonen ett hot,
skriftligt eller muntligt, varefter styrelseordföranden Rune Björk beslöt
att, utan styrelsebeslut, stoppa Frihetspartiets radioprogram. Trots
påstötningar från såväl Frihetspartiet som partiets juridiska ombud har
Radio Gagnef vägrat redovisa meddelandets art och natur för oss.
Programledaren har vidare belagts med munkavel.

Programmet "Frihetspartiet" skulle enligt överenskommelse ha sänts 2 gånger
i veckan under två timmar varje gång. Nu har Frihetspartiet stoppats i sin
politiska verksamhet fram till dess att ett styrelsemöte avhållits
torsdagen den 10 juni. Då Radio Gagnef vägrat såväl partiet som vårt
juridiska ombud att få del av det bakomliggande hotet kan det sägas vara
ytterst tveksamt att Frihetspartiet kommer att beredas fortsatt mediaplats
i Radio Gangnef.

Frihetspartiet har idag den 2 juni gjort en anmälan till såväl
Polismyndigheten Dalarna och Säkerhetspolisen rörande systemhotande
brottslighet riktad mot ett politiskt parti och partiets politiska
verksamhet.

En eventuell ytterligare anmälan avseende brottsrubriceringen avtalsbrott,
då gentemot Radio Gagnef, kommer att företas vid ett senare skede då ett
formellt avtalsbrott inte äger rum förrän klockan 18.00 under denna dag.
Tidpunkten för det andra programmet i serien om Frihetspartiet.

Ett uttalat hot i avsikt att störa eller förstöra ett politiskt partis
verksamhet är utomordentligt allvarligt i en demokrati. Det spelar ingen
roll mot vilken enskild politiker eller vilket parti ett sådant hot riktas
och uttalas mot. Det är utomordentligt viktigt att oavsett vilket politiskt
parti som drabbas och vilka åsikter detta parti hyser att alla står upp och
gemensamt tar ställning mot att låta onda krafter inverka på och obstruera
en politisk kamp.

Det är utomordentligt viktigt att vi inte ger efter för
de onda krafter som försöker skrämma politiska meningsmotståndare till
tystnad. Att varje enskild person står upp för åsikts- och yttrandefriheten
i landet och inte låter de mörka krafterna vinna. Ty för varje gång mörkret
vinner blir demokratin svagare, rättsäkerheten mindre och varje persons och
eller grupps, politisk eller inte, möjlighet till en fri åsikts- och
yttrandefrihet alltmer inskränkt. Vill vi ha ett sådant Sverige eller vill
vi stå upp och försvara demokratin, den fria politiska processen eller vill
vi föras allt längre bort från de värderingar och grunder som en gång
formade Sverige och gjorde oss till ett internationellt respekterat
föregångsland? Det är frågan!

Hela Sverige har stått upp för Lars Vilks okränkbara rätt att visuellt
"kränka" muslimer. Min förhoppning är att hela Sverige på samma vis nu står
upp för Frihetspartiets okränkbara rätt att fritt utöva politisk
verksamhet. Att vare sig uttalade hot eller en enskild närradioförening
skall vara ett hinder för Frihetspartiets rätt att framföra sitt politiska
program och budskap. För det föreligger ingen skillnad i åsikts- och
yttrandefriheten. Den enda skillnaden är att det är betydligt viktigare för
ett demokratiskt samhälle att ett politiskt parti äger en sådan obehindrad
rätt till oinskränkt yttrandefrihet!

Därför stå upp för den
grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefriheten i Sverige. Stå upp för
Frihetspartiets rättighet att fritt få framföra sitt politiska budskap. För
nu handlar det inte om att dela Frihetspartiets värderingar. Det handlar om
något så mycket större där fiender och vänner måste mötas över gränserna:
Det handlar om vår demokrati. Det handlar om huruvida grundlagen åsikts-
och yttrandefriheten skall få sättas ur spel eller ej i Sverige.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Nunc aut nuncuam


Svensk Myndighetskontroll: Så otroligt dumt


Det vi ser på dessa bilder är närmast outhärdligt korkat. Tipstack till Nina!

Svensk Myndighetskontroll: Finns det ens något hopp om fred kvar?


I USA har president Obama så här långt intagit en avvaktande hållning vilket jag tror är klokt. När den amerikanska reaktionen kommer så måste den vara genomtänkt eftersom följderna av vad USA säger kan bli stora i det här området.

Detta har dock inte hindrat en del amerikanska politiker att närmast jubla över det inträffade vilket säger mer om dessa personers människosyn än någonting annat. Med all säkerhet är de så kallade goda kristna och finns det en Gud så ber jag om att då den dagen kommer och dessa ”rättfärdiga” människor ska inta den plats i himmelriket de säkert förväntar sig, att den platsen är upptagen och att det enda de får av vår herre är en enkel biljett till ett annat och betydligt varmare ställe. http://www.politico.com/news/stories/0610/38010.html

Även i Israel jublas det men jag har en känsla av att det jublet snart kommer att fastna i halsen på de jublande. Israel, som aldrig varit särskilt populärt egentligen någonstans utom i delar av USA, är på väg att göra sig totalt omöjliga i den internationella gemenskapen och priset de kan få betala riskerar att bli mycket, mycket högt.

En förhoppning och önskan från min sida är att de protester som nu kommer att fortsätta under lång tid, inte ska ta sig uttryck i att synagogor bränns och att judar förföljs utan att dessa protester ska genomföras på ett sätt som istället hedrar de protesterande. Enskilda israeler här i Sverige kan, lika lite som någon annan utanför det israeliska ledarskapet, inte ges någon skuld i det som inträffat.

Det rimliga nu är att samla all den information som går att få och att den informationen sedan får utgöra grund för en rättslig prövning av ansvaret vid en internationell domstol. Där kan bl.a de ögonvittnesskildringar som man idag har kunnat börja ta del av från bl.a svenskar, utgöra en viktig del av bevisningen. Israelisk militär har tydligen beslagtagit kameror och telefoner så någon filmad eller inspelad teknisk bevisning i det avseendet kan bli svår att få fram. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7228659.ab

De bloggar som idag försvarar attacken och som någon sorts bevis hänvisar till filminslag från den israeliska militären borde inse att det klokaste Israel kan göra idag är att fundera över vad man kan göra för att på något sätt i alla fall gottgöra vad som skett.

Detta är mitt i all tragik också tyvärr en framgång för Hamas och min förhoppning är också att det palestinska folket vid nästa val i Palestina ska välja en regering som är mer nyanserad och mer inriktad på demokrati och förhandling än den nuvarande.

Under de snart 53 år som undertecknad har funnits så har krig, död och olika former av terror varit det ständigt återkommande temat i nästan allt som rapporterats från Mellanöstern. Vad sådana livsbetingelser konkret gör med en människa kan jag inte varken föreställa mig eller förstå där jag sitter i min skyddade vrå av världen vid en dator och uttrycker synpunkter på det som sker.

Jag kan från min utgångspunkt endast konstatera att väldigt lite har förändrats under dessa 53 år och med avstamp i en liberalhumanistisk värdegrund kan jag endast vädja till parterna att för kommande generationers skull anstränga sig till det yttersta för att finna en lösning på konflikten och dödandet. Jag säger detta trots att jag innerst inne anar att det helt enkelt är för sent för detta.

Generationer av nedärvt hat mellan parterna har gjort dom så förblindade att de inte längre kan se situationen objektivt och klart vilket omöjliggör att de ska kunna enas om villkoren för en varaktig fred. I det läget så menar jag att det världssamfund som 1947-48 beslutade om staten Israels grundande och ritade upp landets geografiska gränser, nu åter får träda in och ta ansvar för det som skapats och som misslyckats.

Världssamfundet får genom FN nu ta en betydligt aktivare del, även med trupp, för att skapa i första hand vapenvila och sedan fred i regionen. Drömmen vore att man avväpnade bägge sidor fullständigt och att man sedan också gav den hjälp som är nödvändig för att i det som kan bli palestinska områden, se till att infrastruktur och annat återuppbyggs så att vi får fungerande samhällen som på lika villkor kan leva i fred med varandra i framtiden.

Utopiskt? Javisst, självklart. Men utan en vision av fred lär det heller aldrig bli någon fred.

Svensk Myndighetskontroll: Israel fördöms av världssamfundet


Svart Måndag, där jag är en del av styrelsen, gör följande uttalande i anledning av Israels attack mot den humanitära konvojen med destination Gaza.

I den israeliska nättidningen Ynetnews, uttalar sig Hanin Zoabi. Zoabi är den arabiske parlamentarikern till Knesset, som deltog i Ship to Gaza konvojen. Enligt henne var det mycket klart vad det vara fråga om;

It was clear from size of force that boarded ship that purpose was not to stop sail, but to cause largest number of fatalities to prevent future initiatives”

Det rimmar väl med vad som hittills har framgått redan från starten, när de första nyheterna började komma oss tillhanda;

de försöker nu borda oss; OBS! INTERNATIONELLT VATTEN! #Shiptogaza 4:29 AM May 31st”. 

Det var Miljöpartiets riksdagsledamot Mehmet Kaplans nödrop. Det indikerar redan i det ögonblicket, på att det är ett brott mot internationell lag och ett brott mot folkrätten. Som en organisation för att upprätthålla folkrätten och de mänskliga fri- och rättigheterna, ställer sig MRN Svart Måndag därmed bakom den resolution som FN och säkerhetsrådet har utfärdat; (Security Council SC/9940).

Den israeliska regeringen hävdar dock att det var en rättmätig attack och bordning. När det enlig den israeliska krigsmakten, hade fartyget vapen ombord. Enligt den turkiska tullen som klarerade fartyget, var så inte fallet. Oavsett om det skulle ha funnits vapen ombord eller inte, får enligt internationell rätt de israeliska stridskrafterna inte borda ett fartyg ute på internationellt vatten. Det är att betrakta som sjöröveri. Vid äntringen praktiserade de ett kraftigt övervåld mot civila, där dödsoffer skördades och ett stort antal skadades. Det talas om 10 dödade och 60 skadade, men kan inte verifieras innan Israel tillkännager namnlistorna. Vad som inträffat måste noga utredas och ett ansvar utkrävas. Vem gav order och vilka var orderna, till de israeliska stridskraftern?

Vad som inträffat får inte stoppa fortsatta konvojer till Gaza där förnödenheter, byggmaterial och mycket annat behövs. Det kommer att bli mycket allvarliga konsekvenser om det Irländska fartyget Rachel Corrie stoppas, enligt irlands premiärminister Cowen. Vi förväntar oss nu att den svenska regeringen, övriga regeringar inom EU är lika ståndaktiga som Irlands regering. Att så även sker internationellt och i FNs regi, ser vi som den enda gångbara vägen för att lösa situationen långvarigt och hållbart. Vi förväntar oss att regringar sluter upp bakom FN, den resolution som beslutats och ser till att den i praktiken implementeras och tillämpas som det är tänkt.
Vi kräver av den svenska regeringen, att den står upp bakom sina ord;

Israels ambassadör uppkallad till UD

”- Med anledning av den mycket allvarliga incidenten och bordningen av
den humanitära flottiljen har vi idag på morgonen kallat upp den
israeliska ambassadören och begärt en förklaring om vad som inträffat
och vad som hänt våra landsmän, berättade UD:s kabinettssekreterare
Frank Belfrage vid en extra sammankallad pressträff angående
händelserna i farvattnen utanför Israel och Gaza på måndagsmorgonen.
Belfrage beklagade djupt att dödsfall krävts.”

Här kräver vi även att utrikesminister Carl Bildt (M), står bakom sina ord:

”STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser.”

Det är situationer som denna som avgör en regerings regeringsduglighet, är den svenska regering upp till det eller inte? Det återstår nu att se.

%d bloggare gillar detta: