Svensk Myndighetskontroll: Säpo kvalificerar sig för rättspsykiatrisk vård


http://svt.se/2.22620/1.2001937/sapo_har_flera_i_ar_brutit_mot_lagen

”Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i januari 2009 vid Säkerhetspolisen (nedan SÄPO) upptäckt att vid hemlig telefonavlyssning att upptagningar/uppteckningar av telefonsamtal från en nedlagd förundersökning inte hade förstörts, trots att åklagaren har fattat beslut härom.”

Med dom orden inleds ett beslut av chefsåklagare Per Lind vid riksenheten för polismål i Malmö. Det var alltså den vid tiden för inspektionen, nästan helt nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som hos Säpo fann att man under många års tid hade brutit mot lagen genom att inte på föreskrivet sätt förstöra material från förundersökningar som lagts ner.

Det handlar om uppgifter insamlade genom alla de olika tvångsmedel som lagen tillåter idag och det är många. Låt mig bara nämna hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, insamlandet av andra elektroniskt lagrade uppgifter, SMS, dataövervakning och insamling, ev. buggning etc. etc.

Åklagare Lind har i sin utredning kunnat fastslå att detta troligen pågått sedan 1999 och säkert sedan 2004. Uppgifter om människor som skulle ha destruerats har alltså funnits kvar hos Säpo i åratal. Än värre är att dessa uppgifter tycks ha varit åtkomliga för många och att de uppenbarligen även använts efter det att åklagare beordrat Säpo att förstöra dem.

Efter inspektionen var det Säpo som anmälde sig själva för ifrågasatt tjänstefel.

De tre operativa enheterna Författningsskyddet, enheten för Kontraspionaget, enheten för Kontraterrorism överlämnade listor över vilka förundersökningar som var nedlagda och där åklagaren hade beslutat att materialet från telefonavlyssningen skulle förstöras och där telematerialet inte var förstört under perioden 2004 – januari 2009.

Antal förundersökningar där telematerialet inte är förstört enligt rättegångsbalkens regler är betydande.

Förhör har därför hållits med bl a personal vid Författningsskyddet, enheten för Kontraspionaget, enheten för Kontraterrorism, teknikenheten och verksledningen samt åklagarna vid Säkerhetskammaren.

Vi kan alltså redan i början av åklagarens utredning utläsa att det handlar om synnerligen centrala delar hos säkerhetspolisen inklusive verksledningen. En reflektion blir att om man någonstans borde ha koll på vilka regler som gäller vid tvångsmedelsanvändning så är det just inom de nu berörda avdelningarna. Inga andra polisavdelningar i Sverige torde använda sig av såna medel lika frekvent som dessa.

Åklagaren har under sin utredning kring det misstänkta brottet gjort vissa iakttagelser som han redovisar och det är t.ex kring arbetsordning, där han konstaterar att i de delar som avser hemliga tvångsmedel har arbetsordningen inte fortlöpande förändrats i samband med att SÄPO har genomfört organisationsförändringar.

Jag saxar vidare ur förundersökningen:

Inte heller har den dåvarande verksledningen vid införandet av det digitala avlyssningssystemet och då ändrad arbetsorganisation, sett till att det funnits ett relevant regelverk beträffande hantering av hemliga tvångsmedel.

Säpo har också under de senaste 5 åren anställt ett stort antal handläggare utan polisiär bakgrund och den dåvarande verksledningen har heller inte för dessa sett till att det funnits rätt kompetens kring hemliga tvångsmedel.

Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel.

Det har även saknats skriftlig delegation från enhetschefer till sektionschefer avseende vem som ansvarar för att hantera hemliga tvångsmedel. Några enhetliga handläggningsrutiner av åklagarens beslut om att telematerialet skall förstöras har inte funnits på de operativa enheterna.

Hanteringen av förstörelserapporterna har inte varit enhetlig på de olika enheterna vid något enstaka tillfälle har teknikenheten misslyckas med att förstöra telematerialet. Det har inte funnits någon enhetlig hantering av förstörelserapporterna på centralregistret.

Under förundersökningen har det framkommit att anställda inom Säpo har sökt uppgifter i T i avslutade förundersökningar där telematerialet skulle varit förstört. Säpo har saknat relevant internkontroll beträffande hemliga tvångsmedel.” (T är benämning på ett av Säpo fört register)

Det är sannerligen ingen trevlig bild som tecknas av landets säkerhetspolis och då har jag ändå i min beskrivning tagit bort en del av vad åklagaren fått sig till del.

I nästa avsnitt kommer så åklagarens bedömning av det inträffade ur straffrättslig synvinkel, d.v.s om brott har begåtts och om någon kan ställas till svars för detta. Så här säger Per Lind:

Enhetscheferna har inte operativt handlagt ärendena med hemliga tvångsmedel utan dessa har handlagts av sektionschefer och handläggare på respektive enhet. Arbetsordning anger att

Enhetschef ansvarar för att ärendena föredras för åklagare vad gäller beslut om förstöring enligt RB 27:24.” Denna bestämmelse speglar inte det arbetssätt som har tillämpats på de operativa enheterna. Enhetschefernas brist på uppföljning av verksamheten på enheterna kan inte bedömas som straffbart tjänstefel med hänsyn till att de inte hade relevant utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel.”

I sammanfattning betyder detta att enhetscheferna, tre personer, slipper åtal för att dom dels inte följt den arbetsordning som finns och dels för att dom inte har vetat hur man hanterar hemliga tvångsmedel.

Vad gäller sektionschefens ansvar säger åklagaren detta:

Sektionschefen har inte haft något tydlig delegation, skriftlig eller muntlig från sin enhetschef beträffande ansvar för handläggning av hemliga tvångsmedel. Sektionschefen har inte själv handlagt aktuella förundersökningar utan det huvudsakliga arbetet har utförts av respektive handläggare. Det har därutöver varit oklara rutiner om hur åklagarens beslut om förstöring av telematerial skulle hanteras på enheten. Sektionschefen har saknat utbildning i hemliga tvångsmedel. Sektionschefens brister i sin handläggning av förundersökningar där åklagarens beslut om förstöring av telematerial inte har verkställts kan med hänsyn till ovanstående inte bedömas som straffbart tjänstefel.”

Inte heller sektionschefen är ansvarig med hänvisning bl.a till att inte heller han hade någon utbildning i hemliga tvångsmedel. Inte heller han åtalas därför.

Han fortsätter med det straffrättsliga ansvaret för enhetschefen på dataenheten och den befattningshavare som gav drifttillstånd till T som delgivits misstanke om tjänstefel och konstaterar i det fallet att befattningshavaren har saknat utbildning i hemliga tvångsmedel.

Hans brister i sin handläggning när han meddelande drifttillståndet kan med hänsyn till att han saknade erforderlig kompetens inte bedömas som straffbart tjänstefel.

Slutligen har enhetschefen på teknikenheten som har tillåtit drift av T. saknat utbildning i hemliga tvångsmedel. Hans brister i sin handläggning när han tillåtet drift av T kan med hänsyn till att han saknade erforderlig kompetens och det inom SÄPO saknats interna regler om databasen T inte bedömas som straffbart tjänstefel.

Med ovanstående avslutar åklagaren förundersökningen och ingen ansvarig finns och då åtalas naturligtvis ingen heller.

Men vad i hela helvete är det frågan om, får jag lust att utbrista.

Detta betyder att bara du är tillräckligt inkompetent så slipper du straffansvar? Det är en häpnadsväckande inkompetens hos dom som svarar för rikets säkerhet som här avslöjas och spontant vill jag säga, GRATTIS Jan Guillo, nu fick du svart på vitt på det du har hävdat alltsedan 1973 och IB affären, vi har en fullständigt inkompetent säkerhetspolis. Den är så inkompetent att den inte ens då den uppenbart bryter mot lagen, kan åtalas för detta.

Det påminner om hur man inte kan ställas till svars för sina gärningar om dessa utförts under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Säpo bör alltså dömas till rättspsykiatrisk vård men inte ens det kommer att ske eftersom åklagaren väljer att inte åtala överhuvudtaget.

Låt mig göra en jämförelse. Vi antar att åklagare och skattemyndighet gjort en razzia mot K G Johanssons metallvarufabrik. Efter genomgång av det material som beslagtogs i samband med denna har man funnit stora brister i bokföring och räkenskaper. Såväl skattebrott som bokföringsbrott misstänks. Enligt ABL, aktiebolagslagen, så är styrelsen ansvarig för bolagets drift och skötsel. I styrelsen sitter ägaren, företagets VD, dess ekonomichef och försäljningschef.

 Hur tror ni att dessa skulle ha behandlats? Jo, det kan jag tala om. Förmodligen hade någon eller några anhållits och beroende på omfattning, möjligen även häktats i vart fall under två veckor för att inte ha möjlighet att försvåra utredningen, som det heter.

Om dessa personer under de förhör som hålls, hänvisar till bristande utbildning och att de saknat erforderlig kompetens för att kunna sköta företaget i enlighet med lagen, så kan jag garantera att åklagaren hade avfärdat detta fullständigt och bara hänvisat till den skyldighet man har att känna till de lagar och regler som omger verksamheten. Han hade tveklöst också väckt åtal.

Likhet inför lagen? Jo, hejsan. Detta är så fullständigt uppåt väggarna att jag har svårt att beskriva det. Landets säkerhetspolis undgår straffansvar med hänvisning till att de är så inkompetenta att det liksom inte ens lönar sig att åtala dom. Det är ju fullständigt exempellöst och jag kan ana att deras utländska motsvarigheter har skrattat i två veckor nu.

 Jag har inte ens nämnt den skada som kan ha förorsakats de drabbade av denna uteblivna förstöring av material. Oskyldiga människor och vad vet vi, i materialet kan också finnas avlyssningar av till dem närstående personer, vänner och bekanta. Detta för att Säpo visat en sådan fullständig och total inkompetens. Jag till och med skrattade högt då jag läste att t.o.m deras teknikavdelning ”misslyckats” med att radera material. Hur svårt är det att radera på en disk?

Vi får alltså avsluta med kunskapen om att vi skyddas mot rikets fiender och att rikets säkerhet ligger i händerna på en organisation som inte har utbildning eller kompetens kring de säkerhetsåtgärder de ska kunna nyttja. Dessa människor och denna organisation föreslås nu att även få ta del av och beställa spaning hos FRA. Visst känns väl det betryggande?

Nunc aut nuncuam

Uppdaterar med en ilsken personlig kommentar jag lämnade nyss. Inte ilsken på den jag kommenterade utan på vad som ovan beskrivits.

”Det är så oerhört typiskt för Sverige i allmänhet och för myndigheter i synnerhet att ”when the shit hits the fan” så har alla, som berättat för vänner och bekanta att de har den höga lön de har för att de har ett så stort ansvar, plötsligt försvunnit. Inom det offentliga kan man sedan räkna med att en åklagare kommer att vara hyfsat vänligt inställd. Vi har, som alla märkt, 99.99% fungerande tjänstesektor inom vilken det ska ett mord till för att möjligen bli åtalad för tjänstefel (man får inte ha ihjäl folk i tjänsten nämligen) men helt säker kan man inte vara. Inte om du slår ihjäl vederbörande beroende på att du var outbildad och inkompetent i alla fall. Sorry, jag bara kräks lite……  Man kan behöva det ibland.”

nunc aut nuncuam

 

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 15 maj, 2010, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. Har inte så mycket att tillägga egentligen. Jag kan förvisso köpa att de som delgavs misstanke inte gjorde sig skyldiga till tjänstefel (genom inkompetens) MEN den som anställde dem och gav dem deras uppdrag BORDE kunnas ställas till ansvar eftersom personen har anställt personal som saknar kompetens att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lagarna och inte sett till att personerna ifråga har fått tillräcklig utbildning innan de påbörjar sin tjänst.Så frågan är ifall man öppnat en ny förundersökning om de berörda personernas chefer? …antagligen inte…

    • Michael Gajditza

      Det är så oerhört typiskt för Sverige i allmänhet och för myndigheter i synnerhet att ”when the shit hits the fan” så har alla, som berättat för vänner och bekanta att de har den höga lön de har för att de har ett så stort ansvar, plötsligt försvunnit. Inom det offentliga kan man sedan räkna med att en åklagare kommer att vara hyfsat vänligt inställd. Vi har, som alla märkt, 99.99% fungerande tjänstesektor inom vilken det ska ett mord till för att möjligen bli åtalad för tjänstefel (man får inte ha ihjäl folk i tjänsten nämligen) men helt säker kan man inte vara. Inte om du slår ihjäl vederbörande beroende på att du var outbildad och inkompetent i alla fall. Sorry, jag bara kräks lite……

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: