Dagsarkiv: 7 maj, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Har hittat en genuin antiblogg


Idag när jag satt på tåget och slösurfade lite så hittade jag en blogg som heter ”Nej till pirater och Piratpartiet”. http://nejtillpirater.wordpress.com/

Skaparen och ägaren av bloggen ägnar sig i denna tydligen uteslutande åt att kritisera Piratpartiet i allmänhet och Rick Falkvinge i synnerhet. Efter att ha läst några inlägg och kommentarer så insåg jag att i händelse jag skulle välja att bemöta allt jag funnit märkligt, så skulle jag bli fast där oerhört länge.

Istället valde jag att ta ett inlägg, det senaste just nu, och bemöta detta. Inlägget handlar om hur en åklagare valt att lägga ner en förundersökning mot Säpo trots att han samtidigt pekar ut oklara beslutsordningar samt brister i interna regler och kompetens på Säpo, men han bedömer att inga tjänstefel begåtts. Kring detta har bloggägaren synpunkter som innebär en diametralt motsatt ståndpunkt än den som intagits av Rick och PP. Här kommer mitt inlägg/min replik i den debatten me jag tror det är bra att först läsa det inlägg som jag replikerar på.

”Jag måste säga att jag finner Din fixering vid Falkvinge och Piratpartiet fascinerande och jag kan inte undgå att fundera över varför Du har denna fixering och vad som utlöst den?

I avvaktan på ett eventuellt svar kring detta från Dig så är det ett par andra saker jag också reagerat på i den här tråden.

Ingen har ifrågasatt åklagarens besked om att det handlar om ”oklara beslutsordningar samt brister i interna regler och kompetens på Säpo” Vad som har ifrågasatts är om denne åklagares slutsats, att lägga ner förundersökningen utan vidare åtgärd, är korrekt. Självklart går det att gå vidare i processen och att begära en omprövning av beslutet hos myndigheten.

Vad jag undrar i det här sammanhanget är hur du ser på detta hittills oomtvistade uttalande, angående de brister som är åklagarens slutsats? Vilka konsekvenser kan det i förlängningen få om vi har en säkerhetspolis som har dessa brister?

Själv är jag av den uppfattningen att ett rättsväsende är, vid sidan av allt som så att säga ingår naturligt, byggt på förtroende.

Om människors förtroende för rättsväsendet undermineras av i allmänhetens ögon märkliga beslut och en känsla av att vissa grupper (som t.ex poliser), kan komma undan med oerhört mycket mer än en ordinär snattare, (som får räkna med att kvarhållas, föras till polisen för förhör och senare också erhålla ett s.k strafföreläggande), så blir konsekvenserna av ett sådant här beslut stora. Mot den bakgrunden anser jag att åklagaren åtminstone borde ha låtit tingsrätten pröva målet.

Vad gäller jävsfrågan i TPB-målet så var den ett exempel på just hur åklagaren skulle ha agerat även i detta mål. Det fanns en oklarhet kring hur domarens privata engagemang i upphovsrättsfrågan skulle kunna påverka domen och därför lät man en domstol granska ärendet. Ett sådant förfarande föreslår Du ju själv i en kommentar i det här ärendet där Du skriver:”…..alternativt försöka gå vidare i någon högre instans för att forska vidare i saken.”

Att sedan gå hela vägen upp i högsta instans är också det en naturlig rättighet och att man gör det beror ofta på att man önskar få en dom till ledning för den fortsatta rättstillämpningen genom en HD- eller regeringsrättsavgörande. Det går alltså att, i förhållande till dig, omvänt hävda att TPB i detta fall gjort juridisk nytta genom att bidra till klarlägganden av olika eller aldrig prövade lagrum.

I Din tredje kommentar i tråden så skriver Du följande angående Rick Falkvinge: ”Jag vet att man måste skrika för att höras men det blir nästan så att ju mer man skriker, desto mer lägger övriga dövörat till.”

Om man tar det uttalandet och applicerar det på den här bloggen, vilken slutsats tycker du då att man ska dra?

Lite längre ner i samma kommentar säger Du detta att man ”totalt ignorerar den fällande domen i TPB-rättegången.” Det måste vara så att Du skriver detta trots en medvetenhet om att såväl Europakonventionen, artikel 6.2, som svensk lag uttryckligen säger att man skall betraktas som oskyldig intill dess att det finns en dom som vunnit laga kraft som säger något annat. Eller kände Du inte till den s.k oskuldspresumtionen?

I TPB:s fall finns ingen dom som säger annat och därför skall de åtalade också bedömas som oskyldiga med den rätt detta medför att totalt ignorera tingsrättens utslag. Nästa förhandling kommer att ske i Svea hovrätt i slutet av september.

Vad gäller det Du skriver i Din fjärde kommentar så kan jag nog bara konstatera att det finns många som drabbats av Säpo på olika sätt genom åren och så sent som 20060606 fälldes Sverige i Europadomstolen i ett ärende som gällde just Säpos hantering av registeruppgifter http://bit.ly/cwSk3o så visst finns det både grund och fog för en viss misstänksamhet vad gäller säkerhetspolisens förmåga i detta avseende vilket ju inte heller åklagaren i det nu aktuella målet förnekar.

Personligen anser jag att Säpos återkommande problem med detta även kunde ha fått utgöra grund för att i detta ärende väcka åtal. Enligt nu rådande stämningar i rättspolitiken så ska ju återkommande och upprepad brottslighet också straffas hårdare.

Huruvida man tänkt sig att den principen också ska omfattas av principen om likhet inför lagen, törs jag inte säga, men det vore inte mer än rimligt om så vore fallet. En konsekvens av detta skulle i så fall bli att även staten råkade ut för en eskalerande repression.

Slutligen är det glädjande att se att Du och Piratpartiet tycks vara ense om att en boll är rund även om detta kan ifrågasättas under de perioder i sin tillvaro då bollen saknar luft samt i rugby och amerikansk fotboll där bollen av någon anledning är mer äggformad.”

Nunc aut nuncuam

 

 

 

 

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Hur försvaras det diffusa?


http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/05/valviljans-integritetskrankningar.html

Bloggaren och liberalen Lars-Erick Forsgren håller just  nu på med att i sin blogg skriva ett antal artiklar om olika aspekter på integritet och integritetsproblematiken.

En av svårigheterna med att försvara integriteten är att den upplevs så olika av olika personer. Integritet blir ett diffust begrepp och att försvara diffusa begrepp är inte lätt.

Samtidigt, och detta är en paradox, så kan var och en av oss med mikrometerprecission, tala om i vilket ögonblick vi kände oss kränkta och av vad.

Det kan vara allt från att någon står för nära under ett samtal till den integritetskränkning det innebär att t.ex bli utsatt för en husrannsakan eller omvänt, ett brott.

Reaktionernas styrka för olika händelser/upplevelser varierar också kraftigt mellan olika individer. En del upplever integritetskränkningen vid en stöld av familjens bil som så svår att de helt enkelt, om de får tillbaka bilen, inte kan tänka sig att använda den mer utan istället köper en ny. Andra bryr sig i stort sett inte, bortsett från en irritation över de problem som uppstår rent praktiskt.

Detta innebär naturligtvis en del svåra gränsdragningsproblem men får inte utgöra ett hinder mot att man ändå försöker hitta en nivå som så långt det är möjligt är anpassad efter en strävan att i varje situation finna en lösning som är så minimalt kränkande som möjligt.

Med det som utgångspunkt måste alltid de första frågorna inför ett beslut eller inför stiftandet av en ny lag vara följande; ”Är detta vi nu funderar på att göra verkligen nödvändigt? Vilka alternativ finns som innebär en lägre grad av kränkning och hur kompenserar vi den som drabbats i händelse denne drabbats oförskyllt?”

Ett visst mått av integritetskränkning är ofta oundvikligt men genom att i högre grad medvetandegöras om de aspekter som Lars-Erick beskriver och om integritetens vikt och roll, måste även de nödvändiga kränkningarna kunna hållas på ett absolut minimum.

Jag skulle därför i varje proposition till ny lag och till varje förslag om ändring av förordningar eller annan motsvarande åtgärd, vilja se att det också både gjordes och redovisades en konsekvensanalys av ändringens/förslagets påverkan och effekter avseende den personliga integriteten. Det skulle absolut bidra till en ökad medvetenhet kring integritetsproblematiken.

Klicka på länken ovan och läs mer om integritet.

 

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: