Dagsarkiv: 13 april, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Det är både sorgligt och skamligt


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/man-som-kopte-sex-av-forstandshandikappad-gar-fria_4558183.svd

Inga kommentarer, bara en känsla av äckel och sorg. Hur i helvete är såna män funtade?

Svensk Myndighetskontroll: Hysterisk svensk inställning hindrar framsteg


Ett mycket klart belysande av den svenska narkotikapolitikens närmast hysteriska förhållningssätt mot olika substanser och ämnen får vi om vi tar del av handläggningen av ett ämne som heter Ibogain och som kan isoleras från rötter, rotbark, stam och blad av växten Tabernanthe iboga, som förekommer i Västafrika, Gabon och Kongo.

Den infödda befolkningen i Västafrika har använt ibogaine i låga doser för att bekämpa trötthet, hunger och törst och i högre doser i rituella ceremonier.

En synnerligen intressant effekt av Ibogain är att det finns otaliga indikationer på att det framgångsrikt har använts vid behandling av opiatberoende. Det svenska läkemedelsverket t.ex skriver så här:

”Vid tillförande av ibogaine 40mg/kg intraperitonialt och 50mg/kg per oralt i gnagare uppnåddes nivåer av ibogaine och noribogaine på 10 till 15 mikroM respektive 10 till 12 mikroM. Man tror att koncentrationen av noribogaine i hjärnan skulle kunna aktivera processen som orsakar de önskade effekterna för att övervinna opiatberoende.”

Det finns tyvärr mycket lite forskning kring effekterna av ämnet men det som ändå finns ger indikationer om att Ibogain kan ha en effekt som är mycket god då det handlar om att bryta opiatberoende som är ett av de svåraste beroenden vi känner till. Jag citerar ytterligare lite ur det klassificeringsdokument som finns upprättat av Läkemedelsverket:

”Enligt Alper1är en del i det kliniska beviset på effekt av ibogaine i missbruksavbrytande de berättelser som missbrukare själva har berättat. Det vanliga är att opioidberoende personer har sökt ibogaine behandling som har getts som en hög engångsdos. Detta har oftast skett i icke medicinska inrättningar. Det finns väldigt lite data om långtidseffekten av ibogaine behandling.

Upprepat givande av ibogaine till råtta i doser mellan 10 till 40 mg/kg visade inte på något beroende då Primary Physical Independence test använts (Aceto, Bowman och Harris, 1990), som finns angivet i Freedlander4. Så ibogaine verkar inte vara beroendeframkallande men vid låga doser ger den eufori.

Drogberoende personer har redan sociala risker kopplade till missbruket. En ökning av sociala risker med ibogaine finns ej dokumenterat. Om ibogaine kan hjälpa mot drogberoende kan ibogaine ha positiva effekter.”

Här finns alltså ett naturligt ämne, använt i generationer av människor i Västafrika som utan indikationer på att vara beroendeframkallande skänker brukaren eufori och som dessutom åtminstone visar tydliga indikationer på att vara missbruksavbrytande.

Hur behandlas då detta ämne av svenska politiker?

Istället för att påbörja forskning syftandes till att dokumentera eventuella effekter i den positiva riktning det finns gott om personliga vittnesmål kring, så väljer man att 1985 klassa Ibogain som narkotika. Vid den klassificering som sedan görs av Läkemedelsverket så klassas Ibogain i klass 1 där vi också återfinner t.ex heroin och kokain.

Eftersom våra politiker på detta sätt och i vanlig ordning kör ner huvudet i sanden och babblar hysteriskt om knark så får den intresserade istället söka informationer på annat håll och en sådan informationssida visade sig faktiskt vara svensk när jag själv sökte fakta kring Ibogaine.

Jag fann då bl.a en svensk webbsida som heter Ibogain.se http://www.ibogain.se/cmsms/och grundaren, Michael, har personlig erfarenhet av ibogaine då han avbröt ett 26-årigt heroinmissbruk efter två ibogainbehandlingar.

Överläkare Susanne Bejerot på neuropsykiatriska enheten vid Norra Stockholms Psykiatri har skrivit en artikel i Tidskriften Svensk Psykiatri nummer 4 år 2006 om Ibogain och har i samband med detta intervjuat Michael. Du kan läsa den intressanta artikeln här. http://bit.ly/asSYkW

Det finns många skäl som talar för att vi måste få en ändring av svensk narkotikapolitik i riktning mot att vara mer verklighetsanknuten än vad den är idag. Politiker må tycka vad de vill men resultaten av den politik som bedrivits är allt annat än bra och kostnaderna för detta har varit skyhöga räknat i såväl pengar som i mänskligt lidande.

Den rigida inställningen förhindrar också all seriös diskussion och, som i exemplet Ibogaine, så finns också en uppenbar risk att sådant som kan vara till gagn för många människor och därigenom också för samhället i stort, helt enkelt i moralpanikens namn sopas åt sidan och aldrig undersöks/utreds på ett professionellt och vetenskapligt sätt.

Det är en skam och ett förhållningssätt som inte anstår ett modernt och upplyst samhälle.


Svensk Myndighetskontroll: Replik på diverse artiklar om export av e-demokrati


 

 

http://vlt.se/asikter/debatt/1.780423-riksdagsledamoter-m-exportera-svensk-e-demokrati

Detta är en replik till två moderata riksdagsldamöter.

Replik till Staffan Anger och Anna Kinberg Batra på deras artikel 100403 ”Exportera svensk e-demokrati”.

 Det ser ut som att den Moderata partiledningen mobiliserat och beordrat ett antal riksdagsledamöter att skriva artiklar om hur viktigt det är med ett fritt internet och artikelförfattarna förfasas över de censuråtgärder som vissa regimer tillgriper.

Moderaterna byggde sina tidiga framgångar under Gösta Bohman och Ulf Adehlson på att konsekvent driva frågan om friheten för den enskilde contra en allt mer kontrollerande stat på ett för den enskilde positivt sätt. På den tiden stod partiet upp för grundläggande fri-och rättigheter.

Idag ser det helt annorlunda ut och Anger/Kinberg Batras artikel känns mest som en läpparnas bekännelse och som et försök att förbättra partiets mycket dåliga siffror bland ungdomsväljarna. Trovärdigheten för moderater i detta ämne är, efter turbulensen och det sätt som FRA-lagen infördes på, mycket låg.

Därefter införde man IPRED-lagen som ger privata aktörer polismässiga befogenheter och som i allt väsentligt är en lag som måste betraktas som rättsosäker. På gång är datalagringsdirektivet som på ett utmärkt sätt kan komplettera FRA:s informationsinhämtande och därigenom förfina ytterligare de sociogram över olika människor som uppgifterna används till att skapa.

Moderaterna har heller inte uttryckt någon kritik mot de pågående och hemliga ACTA-förhandlingarna som bl.a enligt läckta dokument, kan komma att leda till sådana krav på operatörsansvar att detta i sin tur leder till nedstängning och censur av olika nätsidor.

Staffan Angers förtroende i dessa frågor är ytterligare anfrätt av det faktum att han vid ett antal tillfällen helt valt att strunta i att besvara frågor från en bekymrad allmänhet i samband med FRA lagens införande. Detta uppmärksammades också av VLT.

Utöver det låga förtroendet för M vad gäller nätfrågor så har de fyra år man suttit vid makten även inneburit ett antal andra nya lagar som på olika sätt utgör ingrepp i och hot mot såväl integritet som frihet. Det senaste exemplet är förslaget att drogtesta barn utan att föräldrarna informeras samt de famösa greddelina kuverten som faktiskt speglar en ledande moderats bristande förståelse och engagemang för grundläggande frågor om rättssäkerhet.

De nya Moderaterna har under den mandatperiod som gått, bl.a genom genomförandet av vad som ovan visats, gång på gång manifesterat sig själva som ett repressivt, dömande och straffande parti som saknar grundläggande förståelse för frågor som rör integritet och frihet på nätet.

Storbritannien genomförde för några dagar sedan en lag som ger en möjlighet för den brittiska staten att ge domstolar rätt att blockera sajter på nätet som används – eller som ”troligtvis kommer att användas” – i samband med aktiviteter som bryter mot upphovsrätten.

 

Dels censur alltså och dels en censur som bygger enbart på obekräftade indicier. ”Troligtvis kommer att användas” är ett rättsvidrigt begrepp som inte hör hemma i någon lagstiftning någonstans ty det är i sanning godtycke upphöjt till lag!

För sin trovärdighets skull så antar jag att såväl Anger som Kinberg Batra skrivit indignerade brev, artiklar etc. för att protestera mot Storbritanniens införande av denna lag. Från moderater i övrigt har jag inte hört ett negativt pip (med undantag för Karl Sigfrid). Det är alltså något som inte stämmer i det moderata budskap som framförs i artikeln som därför kan och ska betraktas med stor skepsis.

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: