Svensk Myndighetskontroll: RAZZIA


Nu kommer det ett långt inlägg. Det består helt enkelt av en skrivelse som jag idag tillställt polisen i Västerås. Skäl och bakgrund till detta framgår av skrivelsen.

Det finns ett absolut krav på att polisen i sina kontakter med medborgarna skall följa lagen i alla dess delar. Jag vet mycket väl att somliga anser att mot vissa grupper och grupperingar så kan man ta i lite extra,vända bort blicken o.s.v.

Så sker också och det sker tyvärr i allt för stor omfattning. Det för med sig negativa konsekvenser för hela samhället och för dig och mig personligen.

För det första så måste vi fråga oss vilket samhälle vi får om inte polisen följer lagar och regler i sitt arbete? Besvarar själv frågan med att vi får ett samhälle där till slut ingen kan lita på polisen och i en rättsstat är det förödande.

Det som sker om vi tittar bort i vissa lägen är att poliser vänjer sig vid att inget händer om de går över gränsen. Visserligen i ett första sammanhang där det ”bara” handlade om en liten grupp som allmänheten ändå inte har någon sympati för. här hamnar dock polisen på ett sluttande plan och rent psykologiskt kan ni vara övertygade om att det har blivit enklare att kliva över gränsen när man gjort det redan en gång förut.

Nästa gång så kke det är du som på hemväg från ett restaurantbesök råkar ut för en polis som vet att han har ”rätten” att jävlas. Kanske blir du lite irriterad över det överlägsna sätt han tilltalade dig på och vips, sekunden senare är du hopbuntad och på väg till stationen liggandes på golvet i piketen med en och annan grov känga på din kropp.

Det är livsfarligt att inte konsekvent kräva samma uppträdande av polisen i alla situationer!

Så över till vad som hände den 27/2 -10 vid ett tillslag mot en festlokal i Västerås.

 

Polismyndigheten i Västmanlands län

Box 9

721 03 Västeråsref. Myndighetens tillslag 100227 mot en lokal hyrd av f:a Red and Gold,

Saltängsvägen 34, Västerås.Västerås 100318Tillskriver Er i ovan rubricerat ärende och i egenskap av ombud för hyresgästen i vars lokal

tillslaget skedde.


Det har nu gått lite mer än två veckor sedan den aktuella händelsen och min klient har

ännu inte tillhandahållits någon som helst information från Er sida kring vad som

föranledde och motiverade den tunga insatsen.


Hon har heller inte delgivits något/några beslagsprotokoll avseende gods som vid tillslaget,

enligt uppgifter från närvarande vittnen, togs i beslag av på platsen tjänstgörande

polismän.


Hon har inte delgivits misstanke om något brott och heller inte kallats till något förhör där

hon kunnat redogöra för bakgrunden till den aktivitet som vid tiden för polisens tillslag

pågick i den aktuella lokalen.

Därav följer att hon heller inte givits möjlighet att ställa de frågor hon har och som har

uppstått antingen i samband med händelsen eller i tiden efter densamma.


Mot ovanstående bakgrund har hon därför begärt min hjälp att i egenskap av ombud söka

klarlägga de omständigheter enligt ovan som behöver ett klarläggande.


Jag vill därför inledningsvis teckna en bakgrundsbild som speglar den aktuella kvällen som

min klient redogjort för och som visar hur hon ser på det inträffade och även vilken

inställning hon har till de av media och inte av polis eller förundersökningsledare,

meddelade brottsmisstankar som hon läst om och som eventuellt kan ha något samband

med henne själv.


I samband härmed kommer även ett antal frågor att ställas till myndigheten som min

klient begär svar på snarast.

Det kan synas vara ett lite märkligt förfaringssätt men det tycks, i brist på kommunikation

och information från polisens sida, vara den enda möjligen framkomliga väg som står till

buds i nuläget.


Inledning och bakgrund till kvällens aktiviteter


Enligt min klient så inleddes polisaktionen ca. 21.30 på lördagskvällen. Vid den tidpunkten

hade ett drygt 50-tal särskilt inbjudna personer hunnit anlända och dessa befann sig i

lokalen. Dessa gäster var inbjudna av interimsstyrelsen för Red and Gold MMA

Kampsportsförening under bildande som var den som ansvarade för kvällen och som hyrt

lokalen för detta ändamål av min klient.


Interimsstyrelsen består av följande personer:


Jörgen Karlson


Mattias Kalldin


Roger Wikström


Från styrelsen vill man understryka att det handlade om ett slutet evenemang och att

inbjudningar gått ut till en utvald Facebookgrupp på gruppens vänsida, via sms och även

via mail till särskilt utvalda individer. Facebookgruppen är sluten vilket innebär att en

inbjudan som publicerats därstädes inte kan betraktas som offentlig.


Ingen annonsering riktad till allmänheten har förekommit.


Föreningens tanke med kvällen var att erbjuda de inbjudna gästerna mat och dryck till

självkostnadspris och att kostnadsfritt tillhandahålla musik och möjlighet till dans.


Som en demonstration och uppvisning av vad MMA betyder och innebär hade man också

avtalat med två personer om att dessa skulle demonstrera olika i sporten ingående

tekniker.


De skulle även hålla något kortare föredrag kring dels sportens utveckling i Sverige under

de senaste åren, samt dels även kring de olika filosofier som utgör grunden för många olika

i MMA ingående sporter.


Tråkigt nog så blev man tvungen att ställa in denna del av festkvällen då de vidtalade drabbats av sjukdom och därför aldrig kom att ens anlända till lokalen.


Ovanstående innebär alltså att då polisen gjorde sin inbrytning i lokalen så pågick där en

helt vanlig fest i ett slutet sällskap. Detta hade utan vidare kunnat utredas genom ett

telefonsamtal om någon hade varit intresserad av att söka en så enkel, snabb och billig

lösning som möjligt på frågan om det pågick en offentlig tillställning där tillstånd saknades

för såväl servering som kampsport.


Det sistnämnda var, enligt uppgifter i pressen, polisens huvudskäl för att vidtaga den

genomförda åtgärden. De uppgifter som i övrigt anges i tidningen VLT som skäl för

razzian, anser jag vara så otroliga att de inte förtjänar vidare kommentarer.


Dock inställer sig här en fråga och det är på vilka faktiska grunder som

beslutet om husrannsakan grundades?


Dessa måste till sin natur vara synnerligen graverande och svåra samt

innefatta någon typ av grov brottslighet för att motivera ett ingripande av den

omfattning och med så många poliser som nu kom att ske?


Eller har man hos myndigheten någon annan grund för varför

uppskattningsvis drygt trettio poliser engageras för detta en lördagskväll?


Detaljer kring razzian och hur den genomfördes


Vid 21.30 tiden gör en större mängd maskerade poliser en inbrytning i lokalen via en

glasport som kom att delvis förstöras av utförandet. Det ca. trettiotalet poliser som

genomför inbrytningen avancerar in i lokalen och har på kort tid säkrat densamma.


Någon i det anonyma poliskollektivet efterfrågar ”vem som är bossen i lokalen”? Efter en

kort tystnad säger sig Peter Pettersson vara den efterfrågade personen. Petterson blir då

beordrad att sätta sig på en anvisad plats avskild från de övriga gästerna på vilken han

därefter hålls under särskild uppsikt.


Tillsammans med polisen anländer även vad som av många festdeltagare upplevdes vara

representanter för media. Dessa medför en betydande mängd kamerautrustning vilken

används till att filma såväl deltagande gäster som den lokal man vistades i.


De som skötte detta filmande var civilklädda och vägrade att på direkt fråga berätta vilka

de var och var de kom ifrån. De upplystes av deltagare i festen om att de, i händelse de

representerade något mediebolag, inte var välkomna och uppmanades att i så fall även

lämna lokalen.


Personerna ifråga ignorerade detta och filmandet pågick sedan oavbrutet under hela den

tid som tillslaget varade.


Mot den bakgrunden begärs härmed besked om var dessa personer kom ifrån

och i händelse att det handlar om mediarepresentanter begär jag även att

delges dokumentation kring vem hos polisen som gett tillstånd till detta och

även på vilken grund ett sådant beslut tagits?


Det skall här även noteras att ytterligare en person tog foton av alla i lokalen

närvarande men denne var, eller uppfattades åtminstone av deltagarna såsom

varandes polis.


En del direkta frågor riktades även till polis på plats under kvällens gång men ingen fick

svar på t.ex frågan om varför tillslaget gjordes utan det hänvisades enbart till att det var på

order av en Per Ågren som efter vad jag förstått inte själv deltog på plats.


Även namnet på den ansvarige insatschefen på plats efterfrågades men denne ville enbart

vidgå att han hette Mats.


I samband med inbrytningen och säkrandet av lokalen åsamkas en del skadegörelse av

polisen på olika ställen i lokalen. Jag ska här endast nämna skador på ett par innerdörrar

samt på en rullport som förstördes av polis i samband med att den skulle öppnas så att en

motorcykel skulle kunna tas ur lokalen av Kronofogden som också närvarade under

tillslaget. En glasmonter skadades även den på så sätt att dörren i glas blev helt

sönderslagen.


Det gjordes också en inbrytning i vad jag här kallar ett inre rum varvid skador åsamkades

även den dörren. Detta skedde helt i onödan då polisen erbjöds att få dörren öppnad för sig

av deltagare med nyckel men detta erbjudande kommenterades aldrig utan man gick

istället loss på dörren med handkraft vilket kom att orsaka nämnda skador.


I avvaktan på de handlingar polisen upprättat kring dessa händelser vill jag

nu endast meddela att ersättningskrav kommer att riktas mot myndigheten

om den fortsatta utredningen inte kommer fram till att dessa åtgärder på

något sätt var motiverade. Det är i nuläget mycket svårt att, i fullständig

avsaknad av dokumentation från myndighetens sida, kunna precisera något

närmare angående detta men det finns all anledning att återkomma senare.


Visitationer och personliga beslag


Polisen fortsätter kvällen igenom arbetet med att fastställa de närvarandes identiteter. I

händelse ID kontrollen visade att personen ifråga var restförd hos

Kronofogdemyndigheten fördes han eller hon till det rum i vilket Kronofogden fanns.


Kroppsvisitationer genomförs av samtliga och även här sker detta utan angivande av skäl

eller grund för åtgärden. Hos några enstaka personer återfanns enligt uppgift någon kniv

och någon batong. Dessa beslagtogs och personerna ifråga delgavs misstanke om brott mot

knivlagen.


Jag vill här för dessa personers räkning redan nu säga att misstanken

bestrids med hänvisning till att man inte befann sig på någon offentlig plats

utan i ett privat slutet sällskap i en privat lokal.


Vartefter dessa processer avslutades blev deltagarna anmodade att lämna lokalen.

Till vad som skett för övrigt i samband med visitationer och toalettbesök återkommer jag

senare i denna skrivelse.


Den fråga som det finns anledning att ställa här är varför ingen av de

personer som fått egendom beslagtagen av polis ännu har fått något

beslagsprotokoll över vad som beslagtagits?


Kort om fogden och polisens roll i samband med utmätningsförfarandet


Inne hos Kronofogden i det rum han disponerade under kvällen för detta ändamål skedde

några utmätningar med fysisk assistans av polis. Huvudansvaret för utmätningarna är

naturligtvis fogdens men klagomål har framförts gällande polisens sätt att bistå denne.


Det påstås att polis genom handgripliga och för de utsatta smärtsamma och kränkande

metoder, bokstavligen mer eller mindre slitit föremål från kroppen på några personer.


Mot den bakgrunden begär jag att få del av vilka synpunkter myndigheten

anlägger på det som här påstås?


Klagomål finns även mot att polisen bistått fogden i två ärenden där det milt talat tycks ha

gjorts en fullständigt otillräcklig egendomsutredning innan det aktuella godset förklarats

utmätt.


Det gäller en motorcykel, fabrikat Harley Davidsson, med reg.nr. WZW XXX som blir

utmätt för en skuld som Jörgen Karlsson påstås ha hos fogden. Motorcykeln tillhör inte

Karlsson och en enkel kontroll av reg. nr. visar att Berit Nilsson i Gullspång är registrerad

ägare och att hon även har en kredit för att täcka inköpskostnaden som ligger som en spärr

och ett förbehåll i Transportstyrelsens register. Krav på återställande av egendomen har

redan riktats mot Kfm.


Det handlar också om en guldkedja som tillhör den 14-årige Linus Thörnqvist. Linus

befann sig den här kvällen på disco på annan plats. Hans far, Ronny Bergström, hade

därför tillfälligt och av säkerhetsskäl tagit hand om sonens kedja för kvällen.


Då fadern häftar i skuld hos fogden så utmäts även denna kedja och även här är polis

hårdhänt behjälplig med att ta loss kedjan som sitter runt Ronnys hals. Ingen tror på den

sanning som fadern försöker berätta nämligen att kedjan utgör arvegods som sonen fått

efter sin nu döde morfar. Ett erbjudande om att uppvisa en bouppteckning till styrkande av

detta viftas bort på ett mycket nonchalant sätt.


Gjorda beslag av egendom som fanns i lokalen


Nedanstående gods är sådant som min huvudman konstaterat är borta efter den aktuella

kvällen och utgör från och med nu även en lista på vad min klient begär att återfå snarast.


Eftersom min klient inte delgivits misstanke om något brott och polisen heller

inte lämnat några beslagsprotokoll med angivande av grund för åtgärden så

menar min klient att hela beslaget är gjort utan laga grund och att det därför

skall återlämnas till henne omedelbart.


Hon är naturligtvis också orolig för att avsaknaden av dokumentation gör att

det finns en uppenbar risk att godset kan komma att skingras.


I beslag skall finnas:


cirka 22 flaskor sprit av diverse olika sorter


360 burkar 33 cl öl olika sorter


En blå plastback


Dekorationssvärd av Samurajtyp gult och rött


Bältesspännen 10 st


Kontanter med ett belopp uppgåendes till 6912:- beslagtagna i vad jag kallat det inre

rummet.


En brandyxa


Ett baseballträ i aluminium, röd färg


Det påpekas ännu en gång att handlingar saknas från polisen vad gäller dessa

beslag. Det är synnerligen otillfredsställande att så är fallet och detta trots

tydliga och upprepade begäran om att få ta del av dessa allt sedan den kväll

beslagen skedde.Särskilt om genomförandet av vissa visitationer


Det har genom samstämmiga berättelser framkommit att det under kvällen och i samband

med toalettbesök genomfördes kroppsvisitationer på ett sådant sätt att dessa är att

betrakta som kroppsbesiktningar av festdeltagare utan att de på något sätt är eller har varit

misstänkta för brott.


Då detta även skett mot mycket unga kvinnor, med uppenbar risk för att de skulle

exponeras för utomstående under utförandet, då de av polis tvingades intaga särskilda

kroppsställningar samt även i något fall sära på blygdläpparna, är detta

särskilt allvarligt och jag begär därför en förklaring med angivande av på vilka

grunder dessa personer utsattes för en så integritetskränkande behandling

som den som nu genomfördes?


Om jag inte missminner mig så krävs misstanke om brott med lägst ett års fängelse för att en kroppsbesiktning ska vara tillåten.


Ingen av de visiterade avkrävdes heller något urinprov. Följaktligen kan ingen misstanke om narkotikabrott ha förelegat och visitationen kan därför inte ha varit ägnad att eftersöka narkotika hos de visiterade. Detta får åtgärder som att be dessa flickor att sära på blygdläpparna att framstå som rena trakasserier och kränkningar.


Som bilaga till denna skrivelse bifogas kopior av dessa personers egenhändigt nedtecknade

redogörelser för den behandling de utsatts för samt hur de upplevt denna.


Därutöver finns ytterligare några personliga vittnesmål från några av deltagarna kring vad

de konkret upplevt från polisens sida och vilken syn de har på det inträffade.


Allmänt kan sägas att det råder en mycket stor enighet om att polisen i sitt agerande varit

otrevlig, arrogant och gjort ett maktfullkomligt intryck. Det finns även en uttalad

oförståelse för hur skattemedel används och för hur polisen prioriterar sina insatser.


Flera upplever i samtal att det polisen sysslar med ofta utgörs av rena trakasserier som

genomförs från en uttalad maktposition och som inte gör någon som helst nytta i något

som helst avseende.


Att polisens attityd och agerande ligger långt från vad som sägs i Polisförordningens 4 kap.

1 § råder det konsensus kring.


I avsaknad av all tidigare nämnd dokumentation av olika slag och i avsaknad av

förhörsprotokoll, då det heller inte hållits egentligen några förhör, samt i avsaknad av

framförda och delgivna misstankar om brott så avslutar jag med att ange de lagrum som

jag hänvisar till som grund för en del av vad jag ovan anfört.


Dessa är följande:


Polislagen 27 § om dokumentation


Polislagen 19 § om kroppsvisitation m.m


Rättegångsbalken 28 kap. §§ 6, 9, 11, 12 och 13.


Rättegångsbalken 27 kap. §§ 10, 11 och 13.


6 kap. 1 § Alkohollagen


Polisförordningen 4 kap. 1 §.


Kampsportslagen i dess helhet samt även Knivlagen


Med vad som ovan anförts upprepar jag också min begäran om en skyndsam handläggning

både vad gäller svaren på de frågor som ställts i skrivelsen och vad gäller att tillhandahålla

den dokumentation som jag här också har pekat på saknas.


Jag begär även svar på de frågor som ställs i de som bilagor bifogade vittnesmålen och gör

med detta dessa frågor även till mina.


Västerås 100318


Michael Gajditza

Ombud

Sevallagatan 5 B

723 42 Västerås


Bilagor:


Ombudsfullmakt för Michael Gajditza i original


Kopior av nedtecknade vittnesmål av deltagare på festen den 27/2-10

Annonser

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 18 mars, 2010, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 6 kommentarer.

  1. Ja, du går från klarhet till klarhet

  2. Maria de Suède

    Bra att du tar upp detta, det är viktigt att Poliser respekterar lagarna och de ska ju vara förebilder i samhället… Den personliga integriteten skall respekteras !!! Självklart tumme…

  1. Pingback: Svensk Myndighetskontroll: Prognosen säger att framåt kvällen saknar U-län poliser i stort sett överallt…. « Svensk Myndighetskontroll

  2. Pingback: Svensk Myndighetskontroll: När våldsmonopolet begår brott vidtas ingen åtgärd | Svensk Myndighetskontroll

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: