Månadsarkiv: februari 2010

Svensk Myndighetskontroll: Det är väldigt många enstaka händelser nu…..


http://www.expressen.tv/GT/1.1463363/har-mobbar-poliser-bilisten-hotar-med-psyket

Här är ytterligare en sån där händelse som av polisens högsta företrädare varje gång kallas för enstaka och som utförs av ett ytterst litet fåtal som inte kan sägas vara representativa………

Polisförordningen 4 kap. 1 § Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.

 


Svensk Myndighetskontroll: Att lagstifta bort rättssäkerhet-vart leder det?


http://www.dn.se/nyheter/sverige/ra-tar-upp-spionfall-1.1053130

Mycket talar nu för att vi, vid sidan av tidigare omskrivna rättsfall, nu ser ytterligare ett exempel på att något är allvarligt fel i det svenska rättsväsendet. Fallet Ströberg har hela tiden varit omgivet av en mängd frågetecken och om han nu beviljas resning så är det enligt vad jag kunnat läsa mig till inte en dag för tidigt.

Det är sannerligen märkligt att så många av dessa ärenden har kommit att omprövas efter att journalister lagt ned lite tid och möda på att granska fallen. Den fråga som måste ställas i sammanhanget är; varför hittar inte polisen med alla sina resurser samma material som journalisterna gör?

Beror det på inkompetens, ovilja eller något grundläggande systemfel i det sätt på vilket förundersökningar bedrivs? Exemplen under senare år är alltför många för att kunna ignoreras. Det räcker inte att, som regeringen nu är inne på, skapa möjligheter som gör det lättare att få resning.

Det krävs något mer grundläggande grepp för att se till att människor inte hamnar i en situation där de tvingas söka resning. Vi måste se till att vi får ett rättssystem som minimerar antalet felaktigt dömda. Det ställer krav på förändringar på många plan med start i utbildningen av såväl poliser, åklagare, domare som advokater.

Jag har i ett tidigare inlägg pekat på ett sätt att minska antalet felaktiga domar genom att inte tillåta den tilltalades bakgrund att få spela roll för avgörandet av skuldfrågan utan först vid straffmätningen. http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/02/svensk-myndighetskontroll-minska-antalet-felaktiga-domar

Ytterligare ett sätt vore att tillskapa ytterligare resurser för försvaret att göra egna utredningar. Som det ser ut idag har en advokat mycket begränsade möjligheter att agera för sin klients räkning. Från start är det åklagaren som har initiativet och som beslutar vad som skall undersökas och vilka som skall förhöras.

För att sammanfatta kan sägas att försvaret i detta skede bara kan reagera, inte agera. Åklagaren har också möjlighet att neka att utreda sådant som försvararen kan anse vara av värde. Detta innebär att då det är dags för rättegång i tingsrätten så har åklagaren stora fördelar.

Dessa balanserades tidigare något av de möjligheter försvaret hade att, vid ett överklagande till hovrätten, kalla nya vittnen, genomföra omförhör etc. med parter i målet men dessa möjligheter har nu genom den nya rättegångsordningen EMR även de kommit att starkt begränsas till ytterligare nackdel för den tilltalade. Härigenom har, enligt min uppfattning, också rättssäkerheten för den enskilde avsevärt försämrats.

Det måste skapas balans mellan parterna för att en ”fair trial” enligt de krav som ställs i Europakonventionen ska kunna upprätthållas. Detta är ett väl så angeläget krav som de krav som ställs på en oberoende myndighet för att granska tveksamma domar.

Jag ställer mig naturligtvis positiv även till något sådant men menar samtidigt att behovet av en sådan skulle minskas dramatiskt under förutsättning att åtgärder sätts in väsentligen mycket tidigare i rättsprocessen för att tillse att denna sker på ett rättssäkert sätt.

Vi får aldrig någonsin tappa bort grunden för det vi kallar rättssäkerhet nämligen att en tilltalad skall vara skyldig bortom rimligt tvivel och att ingen är att betrakta som skyldig innan det finns en lagakraftvunnen dom.

För att avgöra skuldfrågan krävs även att företagna utredningar är genomförda på ett kompetent och objektivt sätt. Att de bevis som förebringas rätten inte är manipulerade och att rätten har kunskap och förmåga att göra en korrekt bevisvärdering. Dessa elementära grunder har jag en känsla av har kommit på glid bl.a. genom olika typer av lagar som inte längre kräver någon särskild grundad misstanke för att staten ska ges rätt att agera mot den enskilde.

Denna glidning redan i själva lagstiftningen påverkar naturligtvis även hur man ser på själva skuldfrågan genom hela den rättsliga processen. Därför är lagar som t.ex IPRED och FRA-lagen till skada inte enbart i de sammanhang där de tillämpas utan för hela synen på rättsstaten och rättssäkerheten.

Hellre 10 skyldiga på fri fot än en oskyldig fängslad sas det förr. Idag finns mycket som tyder på att denna syn inte alls präglar vårt samhälle längre. De danska s.k ”lymmellagarna” är ett annat sådant exempel och fler finns.

In dubio pro reo, dv.s vid tveksamhet till den misstänktes fördel, har kommit att förändras så idag gäller i stort sett motsatsen i många av de lagar som stiftats under 2000-talet. Du är alltså skyldig intill dess att du lyckats bevisa motsatsen. Ett tänkande som vi tidigare enbart har förknippat med stater som har ett helt odemokratiskt styrelseskick.

Land skall med lag byggas. Vi måste stanna upp nu och ställa oss frågan vad det är för land vi håller på att bygga med den nya typ av lagar som vi på senare år kommit att acceptera allt mer.

Svensk Myndighetskontroll: Vem vågar vara operatör?


Riskerar upphovsrättsindustrins olika krav att till slut leda så långt att internet som sådant blir en omöjlighet att driva och att använda?

Frågan kan tyckas vara absurd men så är även en del av de krav och förslag som läckt ut från de nu pågående ACTA-förhandlingarna. Jag menar att ett strikt tillämpande av vad som där framkommit riskerar att underminera och förstöra hela grunden för www eller internet som vi känner det idag.

Med de krav på ansvar för operatörerna som skisseras vad gäller upphovsrättsliga frågor tillämpade även på andra områden är frågan given, vågar någon i fortsättningen ens tillhandahålla en uppkoppling med tanke på risken att tvingas ta ansvar för vad den som kopplat upp sig kan tänkas använda denna till?

Tillämpar vi det s.k. likgiltighetsuppsåt som HD fastslagit för medhjälp i ett skattebrottsmål från 071130 så ser vi att medhjälpare för att dömas överhuvudtaget inte behöver känna till vem som är huvudgärningsman. (länk till dom och kommentar; http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/News____2067.aspx )

Med detta som bakgrund är det lättare att förstå vad en upphovsrättsvän som den svenske ACTA-förhandlaren Johan Axhamn menar då han säger att ACTA inte kräver några svenska lagändringar.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg kan alltså våra ansvariga politiker på detta sätt kringgå vad Europaparlamentet tidigare sagt kring avstängande av enskilda användare från internet genom att helt enkelt utsätta operatörerna för krav som kommer att innebära att dessa tvingas vidtaga de åtgärder som ändå innebär att enskilda användare stängs av utan föregående domstolsgranskning.

Ett tillämpande av det ovan nämnda prejudikatet riskerar definitivt att innebära att vi, utan att ändra något i lagstiftningen eller genom att skapa någon ny lag som uttryckligen kräver avstängning från nätet ändå kommer att stänga av användare från nätet.

Spetsar man till det vad gäller tillämpningen är frågan närmast om man över huvud taget vågar tillhandahålla internet med tanke på att internet ju kan användas till olika typer av brottslighet…… Det är naturligtvis att driva frågan in absurdum men upphovsrättsmaffians agerande riskerar att driva oss allt närmare en situation som de facto är helt absurd.

Mer kring likgiltighetsuppsåt här: http://juristensfunderingar.blogspot.com/2009/08/mere-conduit-och-uppsatslaran.html

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Dags för en oberoende granskning av polisen!


http://www.sourze.se/default.asp?ItemID=10703346&lngArticleID=10703346&blnRateResult=True&strRateError=

Det är sannerligen inte svårt att hitta exempel på polisiära övertramp av ena eller andra sorten i dessa dagar. Mycket tyder på att det finns en utbredd kultur inom myndigheten som inte är frisk.

Personligen börjar jag luta åt att det vore bra om justitiedepartementet tillsatte någon form av oberoende granskningskommission för att granska grundutbildning, attityder, rekrytering, resursfördelning, könsroller, intern- och vidareutbildning,  ledning samt anmälningar mot polisen och hur dessa hanteras.

En sådan kommission borde även vända sig till allmänheten och hos denna, i någon form av omfattande enkätundersökning, efterfråga vilka erfarenheter som finns av polisen och det bemötande man fått vid kontakter i olika sammanhang.

Svensk Myndighetskontroll: Därför står tågen stilla


http://www.surgubben.com/2010/02/gamlingar-forstar-ingenting.html

Äntligen en vettig och logisk förklaring till varför tågen inte går.

Svensk Myndighetskontroll: APB = Sverige i ACTA samtal


http://upphovstratan.wordpress.com/2010/02/26/svensk-acta-forhandlare-vill-ge-internetleverantorer-okat-ansvar-for-innehall/#comment-101

Hann knappt skriva klart det förra inlägget innan jag via en kommentar fick läsa ovanstående som bekräftar just hur politikerna har för avsikt att implementera en motsvarighet till bestämmelserna i den franska Hadopi-lagen utan att direkt tvingas lagstifta om det.

Att Sverige är fullt ut med på den tanken framgår tydligt då man tar del av vad den som ansvarar för den här delen för Sveriges räkning i ACTA-förhandlingarna tidigare har uttryckt:

”För att undvika framtida förelägganden kan internetleverantören förväntas vidta åtgärder i förebyggande syfte, till exempel att ta fram olika former av uppförandekoder för sina abonnenter och att tydligare informera om de regler som gäller och de konsekvenser som otillåtna förfaranden kan medföra. En sådan utveckling skulle, enligt vår mening, vara positiv.”

Med Johan Axhamn som svensk förhandlare kan vi nog vara säkra på att friheten på nätet, integriteten för den enskilde och rättssäkerheten snart är en fotnot i historien. Klicka på länken ovan, läs och fundera sedan på hur detta på bästa sätt ska kunna bemötas och förhindras.

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Kan vi lita på EU-kommissionen?


http://news.zdnet.co.uk/communications/0,1000000085,40057434,00.htm?user_rating=1

För första gången, såvitt jag känner till, uttalar nu EU kommissionen offentligt genom handelskommissionären Karel de Gucht att ett kommande ACTA-avtal inte ska innebära ett obligatoriskt avstängande från internet av de som eventuellt ertappas med att ha laddat ner i strid med lagstiftningen

Han säger att ACTA inte är avsett att vara inriktat på privatpersoner som har piratkopierad musik på sina Mp3-spelare utan att inriktningen är att komma åt organiserad verksamhet i stor skala.

Så långt låter det ju bra men jag känner mig ändå inte särskilt lugnad av detta besked. ytterst handlar det om vem man kan lita på och mot bakgrund av de piruetter vi sett tidigare i frågor rörande ett fritt internet och därtill hörande integritetsfrågor gör att förtroendet är begränsat.

Flera frågor kvarstår varav en grundläggande är varför dessa förhandlingar över huvud taget förs i hemlighet i slutna rum? Vad innebär definitionen av ”stor skala”?

Den allra största frågan och den som definitivt till slut torpederar förtroendet för vad kommissionären nu uttalar är hur det kan komma sig att de dokument som läckt ut från förhandlingarna säger något helt annat än det kommissionen nu påstår?

Så länge förhandlingarna inte är öppna och de dokument som finns i svart på vitt visar något annat än vad kommissionen påstår så kan i alla fall inte jag känna annat än misstro.

Företrädare för olika partigrupper i parlamentet har nu också begärt svar på frågor enligt nedan och det ska inom kort avgöras om dessa kan komma att besvaras den 9/3-10.

 

EP’s Conference of Presidents are about to decide if this Oral

>>> Question on Transparency will be put on the next Plenary agenda

>>> (probably then March 9):

>>>

>>> Oral Question with debate (Rule 115)

>>>

>>> AUTHOR(S):

>>> Carl SCHLYTER, on behalf of the Greens/EFA Group

>>> Daniel CASPARY on behalf of the EPP Group

>>> Kader ARIF on behalf of the S&D Group

>>> Niccolò RINALDI on behalf of ALDE group

>>> Helmut SCHOLZ on behalf of the GUE Group

>>> Syed KAMALL on behalf of the ECR Group

>>>

>>> SUBJECT:

>>> Transparency and  State of Play of ACTA negotiations

>>> (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

>>>

>>> TEXT:

>>> Parliament in various occasions has called on the Commission and

>>> Council to ensure the widest possible access to ACTA documents,

>>> notably in its reports of  18 Dec 2008 (Susta Report, P6_TA(2008)0634,

>>> Paragraphs 14, 28) and in its report of 11 March 2009 (Cashman Report,

>>> P6_TA(2009)0114), whose Paragraph 26 reads: ”the Commission should

>>> immediately make all documents related to the ongoing international

>>> negotiations on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

>>> publicly available.”

>>>

>>> Parliament in its Resolution of 9 February 2010 on a Framework

>>> Agreement with the Commission demands immediate and full information

>>> at every stage of negotiations on international agreements, in

>>> particular on trade matters and other negotiations involving the

>>> consent procedure, to give full effect to Article 218 TFEU. The

>>> Commission on 27 January 2010 assured its commitment to a reinforced

>>> association with Parliament in the terms of this Resolution.

>>>

>>> – When will the Commission grant Parliament access to all primary

>>> texts relating to ACTA, in particular the ACTA negotiation mandate by

>>> the Council, the minutes of ACTA negotiation meetings, the draft

>>> chapters of ACTA, and the comments of ACTA participants on the draft

>>> chapters?

>>>

>>> – Has the Commission made an impact assessment of ACTA’s

>>> implementation on e-trade in the EU and worldwide? How will the

>>> Commission ensure enforcement of ACTA internet provisions are fully in

>>> line with the Acquis and how will the Commission redress any

>>> incompatibilities?

>>>

>>> – Does the Commission agree that access to ACTA documents should be

>>> given to Parliament prior to the coming into effect of the new

>>> Framework Agreement?

Kommissionen kan väl ändå inte varaså korkad att den ljuger parlamentet rätt upp i ansiktet och tror att den ska komma undan med det? Eller kan den det?

Glöm heller inte den bakväg som man kan tänka sig där politikerna efter ett underskrivet avtal slår ifrån sig, hävdar att avtalet inte säger något alls om att avstängning kan bli aktuell men har lagt in sådana villkor för operatörerna att dessa TVINGAS skydda sig själva genom att, vid misstanke om upphovsrättsbrott i någon form, stänga av användare.

Kan riktigt se framför mig hur Reinfeldts hundögon spärras upp då han lågmält förklarar att om någon stängs av så är det helt och hållet ett beslut som fattats av vederbörandes operatör och inga sådana krav finns inskrivna i lagstiftningen.

 

Nunc aut nuncuamSvensk Myndighetskontroll: Den ryska björnen lägger en ny kabel!


http://www.dn.se/nyheter/varlden/fra-lagen-far-ryssland-flytta-teletrafik-1.1051779

Det är väl ganska självklart att något i den här riktningen skulle komma att ske. Ingen hade väl trott att ryssarna snällt skulle skicka sina hemligheter per kabel direkt till FRA?

En slutsats av detta är att argumenten för lagen bara blir tunnare och tunnare och snart kvarstår endast det faktum att vad FRA-lagen innebär är enbart ett massavlyssnande av de egna medborgarna. För övrigt vad vi som sagt nej hela tiden har hävdat.

Riv upp, gör om, gör rätt!

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Ny mätning av opinionen


http://www.dn.se/nyheter/valet2010/avgorande-att-vacka-soffliggarna-1.1052267

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okat-forsprang-for-rodgrona_4333161.svd

Börjar nästan bli tröttsamt med dessa ständiga opinionsmätningar. Idag kom DN/Synovates som visar att de rödgröna får egen majoritet.

Några små kommentarer: För alliansen måste det vara bekymmersamt att se att både Centern och KD åter är nära 4%-spärren. För Centern säger Synovates analys att det i hög grad beror på att centerväljare lagt sig på soffan. Jag kan förstå den reaktionen mot bakgrund av att många centerväljare måste vara förvirrade efter partiets omsvängning i kärnkraftsfrågan, de milt sagt oklara turerna kring Vattenfall och partiets svek i integritetsfrågorna.

Frågan inför valet är vart dessa centerväljare tar vägen? Faktum är att just det kan i slutänden visa sig vara det som avgör hela valet.

SD får åter tillräckligt med röster för att ta plats i riksdagen men jag har en känsla av att deras potentiella väljare också är mycket lättrörliga så det är långt kvar.

Piratpartiet får antas ingå i gruppen övriga som får 1,8%. Något måste snart hända som sätter fart på PP:s siffror samtidigt som jag ibland undrar lite över hur mätningarna genomförs eftersom min känsla i detta fall är att PP ligger iaf något högre än vad som framgår här.

Det är fortfarande en helt öppen historia och massor kommer att hända fram till valet som påverkar resultatet.

Inget har dock större påverkan än Din röst så oavsett vad valet blir, utnyttja Din rösträtt och gå till valurnan!

Svensk Myndighetskontroll: Friska tag av Littorin


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/praktikanter-dumpas-pa-myndigheter_4333077.svd

Jag tog mig den konstnärliga friheten att redigera lite i SvD:s artikel ovan och då blev det så här:

”- När jag fick brevet var jag övertygad om att de hade skrivit fel, att det hade råkat bli en nolla för mycket, säger Elisabeth Bjar, personaldirektör vid Skatteverket. Det visade sig dock vara korrekt att det handlade om 349 nollor.

I satsningen, ”Lyftet”, skulle 349 riksdagsledamöter erbjudas sysselsättning, men i januari hade kommuner och landsting bara accepterat 20 praktikplatser. I stället blir det alltså staten som får ta hand om praktikanterna:

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) är själv medveten om att målet att statliga myndigheter och verk ska ta emot cirka 329 ledamöter inte är riktigt realistiskt.

– Det är ju ett högt satt mål, som jag är medveten om att vi nog inte kommer att nå när det gäller de statliga myndigheterna. Men jag tycker samtidigt att vi måste sätta press på de statliga myndigheterna och verken att faktiskt vara med och ställa upp, precis som vi ber kommunerna att göra, säger han till TT. Det handlar ju ändå om människor i stort behov av att få ta del av verkligheten.

Littorin är även medveten om risken för att ledamöterna inte får meningsfulla arbetsuppgifter. Men, anser han, aktivitet är i sig bättre än passivitet, ”att bara sitta i riksdagen och vänta på att ersättningen ska komma”.

– Även om arbetsuppgiften kanske inte är absolut 100 perfekt, så är det ändå bättre att ha ett ställe att gå till, att känna att man har andra som är där, att man inte bara lämnas ensam och bara väntar på pengar. Alla har väl sett bilderna från en i stort sett tom plenisal där någon enstaka ledamot fyller ut sin tid genom att hålla tal för tomma stolar.

Littorin tillbakavisar anklagelserna om att satsningen görs för att regeringen vill få ut ledamöterna ur riksdagen så att man slipper besvärliga voteringar om regeringens politik.

  • Det är självklart inte så, av det enkla skälet att det här är personer som redan är arbetslösa. De är ju fortfarande registrerade som arbetslösa. De är bara inte medvetna om det än. Så det friserar inte siffrorna. Däremot ökar chanserna att de kan komma tillbaka i arbete, och det är hela poängen. En motsvarande satsning planeras även för regeringens ledamöter senare i vår.”

%d bloggare gillar detta: