Dagsarkiv: 20 april, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Undrar om det inte är så att det börjar likna ett uppror så smått…..


http://blogg.expressen.se/peterj/entry.jsp?messid=495711

Hittade detta brev i Kvällsposten och det var så bra att jag bara måste kopiera det här:

Själv är jag en konservativ medelålders man som aldrig någonsin har ”fildelat”. (Och jag tycker illa om piratkopiering.) Ändå har jag nu för avsikt att gå med i piratpartiet, rösta på dem i EU-valet och ge dem ett penningbidrag till deras valkampanj.

Orsaken till detta är förstås att alla andra partier helt uppenbart är beredda att införa sinnessjukt oproportionerligt repressiva lagar och kontroller för att en ganska oväsentlig näring (nöjesindustrin) under några år till skall kunna klamra sig fast vid en fullständigt obsolet och förlegad affärsmodell.

Det vore ju en sak om det handlade om krig och terrorism, om
akut brist på mat eller på rent vatten. Då kunde man ju förstå om situationen vore så fruktansvärt allvarlig att vissa inskränkningar i den personliga integriteten vore nödvändiga.

Men nu handlar det inte om något som är ens det minsta lilla
oundgängligt för någons överlevnad eller hälsa, utan om att en i
sig ganska oväsentlig industri skall kunna hålla fast vid ett
förlegat sätt att tjäna alldeles för mycket pengar, att dagens
trubadurer, skådespelare och andra gycklare och deras
finansiärer inte skall behöva anpassa sin affärsmodell till
utvecklingen.

En total, en helt osannolik, en fullständigt patologisk brist
på sinne för alla proportioner. Ungefär som att jämna ett helt
samhälle med marken bara för att kejsaren under några veckor
skall kunna ta morgonpromenader ostört på just den platsen.

Till sist en fråga: Är det någon på listan (utom riksdagsmän och
andra i uppenbar lojalitetskonflikt) som _inte_ har för avsikt
att rösta på piratpartiet i EU-valet? Och i så fall: Varför i
helvete inte?

Svensk Myndighetskontroll: Svenska Antipiratbyrån nu även anmäld till Datainspektionen


Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Västerås 090420

Undertecknad anför med detta klagomål mot
:
Svenska Antipiratbyrån
S:t Eriksgatan 117A
Box 23021
104 35 Stockholm

Bakgrund:
Svenska Antipiratbyrån, nedan kallad APB, har i en begäran om informationsföreläggande (bilaga 1) vid Solna Tingsrätt, mål nr. 2707-09, lämnat sådana uppgifter att det finns anledning att misstänka att APB gjort sig skyldiga till dataintrång.

Detta dataintrång är polisanmält (bilaga 2) och anmälan har därefter kompletterats med bevisning till styrkande av att ett intrång skett på sätt anmälan gör gällande. (bilaga 3, 4 och 5)

I ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” finns ett undantag från PuL som ger upphovsrättsindustrin rätt att behandla personuppgifter. Denna rätt torde dock inte vara så utsträckt och inte heller så vid att den ger APB rätt att behandla personuppgifter på ett sätt som direkt strider mot PuL i andra avseenden.

Enkelt uttryckt så har APB inte fått detta undantag i PuL för att använda det och personuppgifterna till att göra intrång i t.ex en FTP-server.

Personuppgiftslagen har grundläggande krav att uppfylla innan man börjar utnyttja undantaget.

Av 9 § PuL framgår att;
Den personuppgiftsansvarige skall se till att

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

Genom undantaget i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lydelsen i dess 53 §,

”Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 53 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.”

Ovanstående innebär inte ett carte blanche för APB att tolka PuL som man vill och det betyder definitivt inte att 9 § inte längre är giltig.

Förfarandet från APB:s sida har varit sådant att undantaget utnyttjats för behandling av personuppgifter, i detta fall ip-adresser, på ett sådant sätt att det på flera sätt strider mot vad som stadgas i 9 §.

Enligt 43 § har Datainspektionen i sin tillsynsroll ett antal befogenheter;

a) tillgång till de personuppgifter som behandlas,
b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerheten vid denna, och
c ) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter
.
Då det är fullt möjligt att APB även i andra ärenden hos sig, agerar på motsvarande sätt, begär jag därför med detta att Datainspektionen startar ett tillsynsärende mot Svenska Antipiratbyrån.

Med vänlig hälsning

Michael Gajditza

%d bloggare gillar detta: