Dagsarkiv: 16 februari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Hur man vinklar och blåser upp en nyhet


http://www.gt.se/nyheter/1.1468593/polisen-sprangde-stoldliga

Hur man vinklar en nyhet kan detta kallas.

Långt ner i artikeln visar det sig att ingen HA medlem gripits vilket knappast är det intryck man får då man läser rubrik och inledning. Det är just sådana här artiklar som efter tillräckligt många upprepningar leder till att plötsligt så ”vet alla” att den grova organiserade brottsligheten ökar dramatiskt.

Jag har sagt det förut och säger det igen: ska brottsligheten bekämpas effektivt så är det viktigt att fakta är korrekta så att de beslut som tas är riktigt underbyggda. Det är inte dagens beslut eftersom de i hög grad bygger på mytbilder som sprids av såväl poliser, politiker som massmedia.

Här kommer ett exempel till ur vad jag hittills skrivit i den serie artiklar som är på gång och nedanstående är väl dokumenterat med de olika polispatrullernas nummer, dag, tidpunkt, plats, åtgärd etc. så varje tillfälle är lätt att kontrollera.

Hur många som läser detta anser att det är ett bra polisarbete att vid etthundrasjuttio (170) tillfällen under en fyrtiodagarsperiod stoppa en fordonsförare för en ”rutinkontroll”?

En ”rutinkontroll” som påfallande ofta inneburit att så många åtgärder vidtagits att kontrollerna tagit mellan 30 min och upp till två timmar per gång och ofta innefattat ett flertal poliser i olika bilar.

Det är många hundra timmars polisarbete vi talar om här och resultatet är noll. Bra polisarbete eller rena trakasserier?
Döm själv men det utgör en delförklaring till varför många upplever att polisen aldrig har tid att komma.

Svensk Myndighetskontroll: Inga nyheter den första rättegångsdagen mot TPB


För dom som väntat sig lite fart och fläkt över Pirate Bay rättegången måste dagen ha varit en besvikelse. det är inte mycket som påminner om amerikanska TV rättegångar direkt.

Men, så här går det till i svenska rättegångar och om någon undrar varför åklagaren var tvungen att sitta o läsa upp allt det som han gjorde så beror det på att rätten endast har att ta ställning till vad som muntligen framförts under förhandlingen då det är dags att summera och döma.

Efter vad som framkommit har inget nytt hänt eller lagts fram så det är bara att vänta på dag två. Jag är fortsatt nyfiken på vart åklagaren syftar med sin vittneslista eftersom jag inte förstår vad t.ex en SF direktör har där att göra men fri bevisföring gäller och så småningom lär det visa sig.

Till sist en uppmaning:

Stöd bojkotten!!

Anslut dig till facebookgruppen som du hittar här

http://www.facebook.com/event.php?eid=51460545473

Svensk Myndighetskontroll: Vilka rättigheter är viktigast?


http://www.expressen.se/debatt/1.1468312/nya-piratlagen-baddar-for-rekordskadestand#comments

Det är fantastiskt att se hur regeringen anstränger sig för att värna rättigheter.

Ja, med undantag för de mänskliga rättigheterna då förstås………..

Svensk Myndighetskontroll: Antiterrorlagar måste avskaffas enligt juristkommissionen


http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=&id=

Klicka på ekot

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2638157

Internationella juristkommissionen kommer idag med en rapport som ytterligare bekräftar att västvärldens demokratier har gått för långt i stiftandet av antiterrorlagar. De bryter inte bara mot de mänskliga rättigheterna utan är dessutom odemokratiska.

”Terrorism ska bekämpas med den vanliga lagstiftningen och i stort sett är de lagar som fanns redan tidigare fullt tillräckliga, säger Gerald Staberock.”

Detta är ytterligare belägg för att t.ex FRA lagen är våldsamt överdriven i sin omfattning med avlyssningsmöjlighet av alla.

Svensk Myndighetskontroll: FUN stärks – Björck avgår


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=884216

Anders Björck avgår som ordförande i FUN, försvarets underrättelsenämnd som haft till uppgift att granska FRA.

Alldeles oavsett vilket skäl som läggs fram som orsak till avgången så är den positiv. FUN:s arbete har knappast varit effektivt när det av anställda på FRA har beskrivits som ”de vill inget veta.”

Nu står det att han går för att den nya lagen inte är bra ur vare sig integritets- eller effektivitetssynpunkt och i dessa ord är vi överens. Sedan är frågan om vi ger orden samma innebörd.

Detta ger den regering som vill, möjlighet att tillsätta en ny ordförande utifrån som har integritet och oberoende som ledstjärnor i sitt arbete. Så det blir väl nån riksdagsman som får det för hos den här regeringen står integritet och oberoende inte högt i kurs och utgör absolut inte en merit vid tillsättande av tjänster.

Svensk Myndighetskontroll: Skadestånd för två barns liv 200.000:- / 117.000.000:- begärt skadestånd


Max och Sagas föräldrar får skadeståndet höjt till sammanlagt 200000:- efter domen i Hovrätten.

Pirate Bay stäms på 117 miljoner för delade filer.

Proportioner?

Svensk Myndighetskontroll: Vet riksdagen vad den lagstiftar om?


Dags för ett moratorium!

Vi hade, om jag minns rätt, en gång en stopplag för kärnkraften.

Nu känns det som att det är dags för en stopplag för lagstiftningen eller rättare sagt för lagstiftandet!

”Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder.”

Detta är lagrådets bedömning av regeringens proposition 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m som antogs av riksdagen 081022.
Detta är i grunden en gammal spionlag från 1952 och varför denna ska permanentas är fortsatt höljt i dunkel.

När till och med landets yppersta elit bland jurister börjar få svårt att ha en samlad bild, vet då våra riksdagsledamöter egentligen vad det är de röstar om och vilka konsekvenser deras beslut kan få?

Ett annat exempel vi minns är fasighetsskatten för några år sedan då man inte hade förutsett effekterna av lagstiftningen utan fick komma med begränsningsregler i efterhand.

Ge oss ett moratorium nu och utred vilken samlad effekt som nås redan med den lagstiftning som idag finns på området personlig integritet-lagstiftning och hur denna effekt förhåller sig till våra grundlagar och till Europakonventionen.

Vi har byggt upp ett samhälle med ett system av så många lagar att det numera, åtminstone för en lekman, är fullständigt omöjligt att hålla reda på och att ta till sig dels vilka lagar som stiftas och dels vilka konsekvenser dessa lagar får i förhållande till andra lagar.

Även själva lagtexten formuleras nu på ett sådant sätt med hänvisningar till andra lagar, att det blir oerhört svårt att förstå en propositions innehåll genom att bara läsa den. Det ser ibland ut som att man försöker dölja lagens verkliga innebörd genom att ge korsreferenser åt många olika håll.

Detta gäller idag särskilt inom områden som har med övervakning/tvångsmedel mot den enskilde att göra där riksdagen enbart åren 2001-2008 antagit närmare fyrtio lagförslag och där fler är på väg.

Kombinerar man svensk lag med de olika direktiv, lagar och regler som EU dessutom ålägger oss att implementera i lagstiftningen blir summan en fullständigt ogenomtränglig djungel av lagar och paragrafer.

Jag är också helt och fullständigt övertygad om att det inte finns någon politiker som kan överblicka och förutse konsekvenser av det lagstiftningsarbete som just nu pågår inom detta område vilket också är vad lagrådet påpekar.

Vi kan dock vara fullständigt säkra på att den ackumulerade effekten och konsekvenserna kommer att vara större än summan av de enskilda delarna!

Sverige behöver en författningsdomstol men tyvärr har partierna i den frågan enats om att de inte kan enas, vilket innebär att den frågan fallit bort ur grundlagsutredningens förslag till ny grundlag.

Nu har även sju socialdemokrater tillsammans skrivit en motion till S partikongress på exakt detta tema. Vi blir allt fler som känner att nu får det vara nog med integritetskränkande lagstiftning.

Idag saknas helt en konsekvensanalys av förelagna åtgärder och deras effekt för den enskildes integritet. Det borde vara ett minimikrav att en sådan analys görs innan ett förslag läggs på riksdagens bord.

Den största samhällsfaran just nu utgörs av en regering som tycks göra allt för att införa och permanenta så många övervakningslagar som möjligt på kortast möjliga tid. Allt med hänvisning till terrorhot av olika slag. De terrorister som avskyr vårt öppna samhälle håller på att vinna kriget med hjälp av våra egna politiker.

Terrorister kan aldrig ta vår demokrati ifrån oss, det kan vi bara göra själva och fortsätter kontroll- och övervakningssamhället sin expansion så har terroristerna snart nått sitt mål, vårt samhälle är då inte längre ett öppet och fritt sådant utan repressivt, kontrollerat och styrt.

Förvånansvärt få verkar inse detta.

Svensk Myndighetskontroll: IPRED i bilder


Jag hittade ett par riktigt bra och beskrivande bilder som jag vill dela med mig av. Minns däremot inte var jag hittade dom.

Trodde jag men efter en uppmärksam kommentar så tog jag bort dom och la istället in dessa.
                                                                                                     

Nähä nej….

%d bloggare gillar detta: