Dagsarkiv: 19 januari, 2009

Svensk Myndighetskontroll: CIA:s hämtning av fångar – vad visste vem och när?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/lenamellin/article4209713.ab

Det mesta har redan sagts i denna debatt så med detta inlägg vill jag mest fråga om någon har funderat på hur lägligt detta kommer för Mona Sahlin?

Hon har under den senaste tiden varit utsatt för starkt ifrågasättande från de egna leden och bl.a det starka skåne distriktet har öppet ifrågasatt hennes kompetens. Med detta flyttas nu fokus till något helt annat (så länge hon inte själv blir på något sätt involverad i hanteringen) och jag kan inte låta bli att fundera på om det enbart är en slump att det sker just nu!?

Nästa stora fråga är hur detta påverkar Tomas Bodströms position i partiet och vad det kommer att innebära. Bodström har av många utpekats som en möjlig efterträdare till Sahlin men han har själv förklarat att han är lojal mot Mona. Det är å andra sidan något av en tradition i S att först säga nej för att senare säga ja……..

Ytterligare en fråga är vilken påverkan detta har för Per Nuders räkning? Han sägs ha haft kännedom men han kan ju alltid komma undan med att den kännedomen hade han som statssekreterare och som sådan var han naturligtvis tvungen att följa chefens beslut.

Igår när jag kommenterade detta använde jag ett citat ur SR:s studio 1 som sändes den 12/12-04 för att visa att regeringen, särskilt Fredrik Reinfeldt, nog ska vara lite försiktiga med att försöka utnyttja detta som ett slagträ mot S. Jag tar därför och upprepar vad statsministern sa för ca. 4 år sedan;

”…jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. … eh … Och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka … eh … komma undan diskussion i den här frågan.”

Statsministern är som synes inte alls främmande för att låta något liknande ske igen.
Det är inte något jag personligen skulle vara särskilt stolt över……..

Svensk Myndighetskontroll: Riksdagsledamöternas talande tystnad


En liten grupp engagerade medborgare har skapat webbplatsen riksdagssvar, www.riksdagssvar.se och har nu i ett par månaders tid slitit med att få våra folkvalda att svara på fem frågor om FRA och FRA-lagen.

Här är de fem frågorna eller rättare sagt påståendena, eftersom frågorna utformats så att det ska gå att svara ja eller nej.

 1. Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering.
   

 2. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.
   

 3. Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev.
   

 4. Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.
   

 5. Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och att vi får ett nödvändigt skydd mot dessa genom att spana på all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser.

Webbplatsen har skapats för att undersöka riksdagsledamöternas kunskaper om FRA-lagen och dessa fem enkla påståenden har skickats till samtliga 349 ledamöter. Så här skriver man kring motivet för att göra detta:

Med riksdagsledamöternas svar vill vi synliggöra i vilken utsträckning det finns ett glapp mellan deras åsikter/kunskaper och de ståndpunkter som vi medborgare företräder. Vår förhoppning är att detta ska möjliggöra en dialog med våra folkvalda, allt för att fördjupa debatten om lagen och dess konsekvenser. Resultaten redovisas i den ordning som svaren kommer in.”

Syftet med riksdagssvar är att försöka klargöra de enskilda riksdagsledamöternas ställningstagande i fråga om signalspaningslagarna. I förlängningen hoppas vi att detta ska bidra till en ökad förståelse av innehållet i lagarna, både hos medborgare och hos politiker. Först då är det meningsfullt att kommunicera — när vi är överens om vad vi talar om.”

Jag konstaterar, när jag kontrollerar vilka som svarat och inte svarat, att det är de som egentligen har störst anledning att svara som inte svarat. Det är partierna och ledamöterna som står bakom lagen som i störst utsträckning inte svarar på frågorna.

Vad kan det då bero på? Vill man inte avslöja att man deltagit i ett viktigt beslut utan att veta vad det egentligen handlar om? Är man rädd att bli avslöjad? Eller är man enbart nonchalant och tycker sig inte behöva syssla med något så trivialt som att kommunicera med sina väljare?

Dessa frågor, något annorlunda formulerade, tillsammans med riksdagssvars påståenden ska jag idag skicka till de ledamöter i mitt län som inte svarat. Samtidigt med detta så skickar jag även en kopia till den dominerande dagstidningen i länet, d.v.s VLT, Vestmanlands Läns Tidning, för kännedom så får vi se vad som händer.

Under den tid som FRA debatten var som intensivast skrev jag vid några tillfällen till länets moderata riksdagsledamöter utan att få svar en enda gång.

Ge upp?

Nej, aldrig i livet! Jag råkar nämligen tycka att det är deras förbannade skyldighet att svara på seriöst ställda frågor från väljarna.

Svensk Myndighetskontroll: Listigt men fruktansvärt lömskt!


http://www.odsvall.se/blog/2009/01/en-reformerad-grundlag-sou-2008125-dags-att-granska/

Jag har tidigare, då utredningen (SOU 2008:125) lades fram, kommenterat förslaget till ny grundlag som nu är ute på remiss och vad jag främst beklagade och invände mot var att man inte lyckats ena sig kring ett beslut att inrätta en författningsdomsol.

Nu har jag stött på förslaget igen i Jens O:s blogg (se länken ovan) och  funnit ny anledning att ta upp frågan.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott.

Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

Jens skriver om risken för s.k ämnesglidning och den har som vi sett i andra sammanhang ökat på senare tid.

Paragrafen ovan är inte utsatt för några väsentliga ändringar i sig som jag ser det utan oförändrad i förhållande till vad som står idag.

Men det räcker inte!!!

Den borde förändras på sätt som gör att möjligheterna till glidning starkt begränsas! 

Vikten av att så sker menar jag framgår tydligt då man läser vidare i utredningsförslaget och finner detta:

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

3. skyddet mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 § andra stycket).

Som jag ser det är detta inget annat än ett sätt att lagstifta om och se till att man inte bryter mot grundlagen vid något enda tillfälle i framtiden eftersom man ju i grundlagen fått in en skrivning som i praktiken sätter grundlagen ur spel.

Den tillåter i stort sett vad som helst eftersom det lagstöd som krävs i den nya grundlagen jml. 20 § 3 de facto finns i form av alla de övervakningslagar som redan stiftats utan detta lagstöd.

Jag kan heller inte se det på något annat sätt än som ett försök att på ett generellt sätt hamna inom ramen för Europakonventionens krav på explicit lagstöd i artikel 8.2 och genom att infoga skrivningen i grundlagen så har man alltid detta explicita stöd!

Listigt får jag säga men också oerhört lömskt!!

Svensk Myndighetskontroll: FBI:s framgång Europols förlust?


Sajten darkmarket är stängd sedan i september -08.

På darkmarket.ws gick det att sälja och köpa identitetsinformation och stulna kreditkortsnummer och sajten drevs av den mystiske ”Master Splynter”

Polis i flera länder har arbetat med att stoppa sajten under närmare två år utan att lyckas men i september 2008 satte den turkiska polisen dit en av hans handgångna män.

”Master Splynter” beslöt då att lägga ner verksamheten och en månad senare greps 56 medlemmar av darkmarket.ws i flera länder.

Nu meddelar FBI att ”Master Splynter” i själva verket var en FBI-agent vid namn Keith Mularski och att blåsningen räddade 70 miljoner dollar från att svindlas.

Ovanstående är en sammanfattning av en artikel i CS Computer Sweden jag läste häromdagen.

Det är klart att man kan tycka att det är bra att FBI lyckats på det sätt dom säger, om man nu tror på det. Men, man brukar säga att det inte finns några gratis luncher och så är det även i det här fallet.

Ett antal frågor som jag tycker är relevanta i sammanhanget dyker upp.

Vad kostade jakten för de länder som var engagerade i att försöka få fast ”Master Splynter” i direkta kostnader?

Vad kostade jakten i indirekta kostnader genom att andra brott som dessa poliser på spökjakt kunde ha sysslat med inte blev utredda?

Om detta skall vara ett mönster i användandet av s.k brottsprovokation, finns det då inte en ganska uppenbar risk att poliser runt om i världen i allt högre grad kommer att jaga varandra, istället för de verkliga brottslingar de får betalt för att jaga?

Det som idag är en framgång för FBI kan mycket väl vara en motgång för Europol.

Svensk Myndighetskontroll: Vad händer efter ett sådant inlägg?


http://www.gester.se/politik/ett-mail-som-kan-stalla-till-problem-i-ett-overvakningssamhalle/

Hittade en befogad frågeställning i en blogg som heter ”Gester …med ord” och blev lite tankfull. Inte över att inlägget handlar om mig utan för att jag tydligen fortfarande är så naiv att jag inte riktigt tänker på det sättet som inlägget uttrycker oro för.

Det tragiska är att frågan/frågorna är berättigade och att de överhuvudtaget måste ställas i Sverige 2009.

Svensk Myndighetskontroll: Amerikanska hot mot Sverige och EU bakom utvisningar


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4204939.ab

Om amerikanska hot och om utländska underrättelse- och säkerhetstjänster på uppdrag i Sverige har Fredrik Reinfeldt sagt följande:

”…jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. … eh … Och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka … eh … komma undan diskussion i den här frågan.”    

Källa: Sveriges Radio P1, Studio Ett, 12 december 2004, kl. 17.00-17.45.

Jag säger som Sverker Olofsson, ska det vara så här….?

Svensk Myndighetskontroll: Det kommer (faktiskt) ännu mer. (del 5)


Som jag skrev i mitt förra inlägg så är det inte alls slut ännu och här ett förslag till massavlyssning som innebär att de som haft som argument för t.ex FRA lagen, att det inte handlar om att lyssna jämt och på alla eftersom det skulle vara för tids- och kostnadskrävande, nu kanske kan börja tänka om. När tekniken finns och lagarna tillåter så kommer också tekniken förr eller senare att utnyttjas.

Vad vi idag skulle behöva är en lagstiftning som istället explicit förbjuder massavlyssning. Det finns, såvitt jag vet, inget eller åtminstone oerhört få exempel på att en lag har införts för att senare mildras eller tas bort. Se bara på exemplet från i höstas i Sverige då till och med en gammal Säpo-lag fräschades upp och fick nya tillägg för att underlätta övervakning.

Finns lagen där så kommer den också att tillämpas och successivt även att skärpas. Den vägen finns det å andra sidan många exempel på. Nu har säkerhetsansvariga vid The Home Office i Storbritannien uppgett att avlyssning i realtid är nödvändigt för att upptäcka terrorister och deras planer.

Detta har lett till att ministrar i Storbritannien överväger att satsa tolv miljarder pund på massavlyssning av varje enskild invånares e-postmeddelanden, telefonsamtal och internetvanor.

Avlyssningsprogrammet skulle involvera en gigantisk databas som lagrar varje e-postmeddelande, telefonsamtal och internetaktiviteter från varje medborgare i Storbritannien.

Antalet internetuppkopplingar beräknades 2007 till 18 miljoner och det skickas i snitt    35 000 e-postmeddelanden varje sekund i landet. En siffra som säkert är högre i år.

I dagsläget är internet- och telefonbolagen skyldiga att ge ut uppgifter om en viss person på order från en brittisk myndighet. Något som oftast sker i efterhand. Det nya systemet skulle istället bevaka all trafik i realtid.

Kostnaden för kalaset beräknas bli 12 miljarder pund, cirka 150 miljarder kronor.

Gissa vem som får betala!?

%d bloggare gillar detta: