Dagsarkiv: 19 oktober, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Vem har rätten till Ditt liv?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3571559.ab

Jag har tidigare (081013) skrivit ett antal inlägg här i bloggen på detta tema så det här får ses som ett sätt att se på frågan. Jag har dock ändrat rubriken från ”Vem har rätten till din död?” till den som står i dagens inlägg.

Svensk Myndighetskontroll: Kassan stinker!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3571542.ab

Försäkringskassan har nu under en längre tid utmärkt sig som Sveriges sämsta myndighet.
Det är fullständigt obegripligt att en myndighet tillåts fortsätta bryta mot förvaltningslagen på det sätt som skett och alltjämt sker.

Förvaltningslag (1986:223) 4 §:

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
   
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
   
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Att den enskilde genom kassans senfärdighet kan drabbas av stora problem bortser man helt från. De beklaganden som hörs har vi hört under mycket lång tid nu.

I de fall myndighetens långsamhet vållar direkt skada kan jag bara hoppas att så många som möjligt JO anmäler men att man också prövar för ändamålet lämpliga ärenden rättsligt för att se vilket ansvar en skadevållande koloss till myndighet som F-kassan egentligen har.

Hur värderar staten det lidande som åsamkas den som, t.ex genom avsaknaden av ersättning i rimlig tid, ådrar sig en betalningsanmärkning?

Fastighetsägare och hyresvärdar, speciellt i attraktiva områden, är idag mycket snabba med att säga upp hyreskontrakt där hyran förfallit till betalning. Hur har F-kassan/staten tänkt ersätta dom som drabbas av en avhysning?

Hur ersätter man sömnlösa nätter?

Det vore mer än rimligt att ansvarigt statsråd också tog sitt ansvar för att se var bristerna ligger och hur dessa skall åtgärdas på kortast möjliga tid. Det förutsätter dock ett intresse från statsrådets sida………

Svensk Myndighetskontroll rekommenderar min. 6-8 skratt om dagen.


http://bubblare.se/v/skona_klipp_med_dubbningar_fran_parlamentet/

Svensk Myndighetskontroll rekommenderar min. 6-8 skratt om dagen.


http://bubblare.se/v/robert_gustavsson_pa_parlamentet/

Svensk Myndighetskontroll: Varför kommer detta dokument från FRA just nu?


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3567419.ab

Det dokument från FRA som Aftonbladet redogör för i dagens tidning blev mycket intressant redan i den första frågan!

Mötet på FRA sker den 5/2-07

Frågeställaren som är en av de anställda på FRA ställer sin fråga utifrån lagrådsremissen i februari -07 och intresset knyts till vem man egentligen kommer att få spana på jämfört med hur det varit (och fortfarande är på FRA).

Fråga: Sökbegreppen får inte vara hänförliga till viss fysisk person såvida det inte är av synnerlig vikt för verksamheten. Vad betyder det? Kommer vi att kunna ägna oss åt spaning mot fysiska personer i ungefär samma omfattning som idag?

Jag är säkert inte den ende som är intresserad av att veta i vilken omfattning detta har skett!!

Låt mig också redan här och nu åter konstatera att den granskning FUN har haft att svara för har utan minsta tvekan varit fullständigt undermålig och FUN:s ordf. Anders Björck borde höras i särskild ordning om sitt ansvar för detta.

Jag utgår från att Björck även har lyft arvode för det värdelösa jobb han presterat. Han borde, för att använda hans egna smått bevingade ord veta hut!

För övrigt tänker jag just nu avhålla mig från fler kommentarer till dess att jag fått lite feedback på ett par frågor jag har. Så kom med synpunkter för jag tycker det finns vibbar här som jag inte blir klok på.

För det första, varför släpps just detta dokument just nu? Är det som förberedelse för något i den remiss som är på gång i anledning av de 15 punkterna? Någon mer än jag som känner att texten i dokumentet är väldigt tillrättalagd? Pratar folk på FRA verkligen som man skriver?

Eller är jag paranoid?

Hoppas nu att någon förstår vad jag menar och hör av sig.

%d bloggare gillar detta: