Svensk Myndighetskontroll: resterande myndigheter


Här dom myndigheter som inte fick plats i det förra inlägget om myndigheter. Källa är för övrigt Statskontoret som inte har i uppdrag att göra sådana sammanställningar utan gjorde så på eget initiativ för två år sedan. Det har visat sig vara svårt att få ett samlat grepp över hur det ser ut idag så något svar på nettoförändringen får jag inte fram idag i alla fall.


Radio- och TV-verket, RTV

Radio- och TV-verket är myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för närradio- och privat lokalradio-sändningar och till tillfällig sändningsverksamhet. Verket förordnar också lokala kabelsändarföretag. När det gäller digital marksänd TV lämnar verket förslag till regeringen om hur tillstånden ska fördelas.

Revisorsnämnden

RN är tillsynsmyndighet för Sveriges cirka 4 200 godkända och auktoriserade revisorer samt ett 80-tal registrerade revisionsbolag.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ

ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv vars uppgift är att vara pådrivande och samlande och brukas på bästa sätt.

Riksarkivet, RA

Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk

arkivinformation) och Arkion.

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning och är en statlig myndighet som förvaltar statsskulden och sköter statens upplåning. RGK utfärdar garantier och ger lån för statens räkning samt är de statliga myndigheternas internbank, bevakar statens kassahållning och gör prognoser över lånebehovet.

Rikspolisstyrelsen, RPS

Rikspolisstyrelsen (RPS), som är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, leds av rikspolischefen som utses av regeringen.

Rikstrafiken

Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landet. Rikstrafiken medverkar till att förverkliga transportpolitiken, tillsammans med trafikverk (Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket) och

myndigheter.

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. För rymdforskning erhåller Rymdstyrelsen anslag från utbildningsdepartementet.

Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Råd för kärnavfallsfrågor, Statens, KASAM

KASAM – Statens råd för kärnavfallsfrågor – är en fristående vetenskaplig kommitté inom Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Europeiska socialfonden är EUs viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna utifrån vad som sägs i den Europeiska sysselsättningstrategin.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta, och vissa fall informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige.

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, EU/FoU-rådet

EU/FoU-rådet arbetar med information och rådgivning kring alla aspekter av EU:s sjätte ramprogram – forskningsområden och -prioriteringar, regler för deltagande, modellkontrakt och avtal, ansökan, juridiska frågor, att hitta partner, forskarrörlighet m.m.

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen

Rådets uppgift är att stödja de svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Sydostasien. De underlättar kontakterna mellan enskilda och myndigheterna.

Räddningsverk, Statens, SRV

Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. RSV sprider kunskap och arbetar med föreskrifter, råd och stöd för att minska antalet olyckor och deras effekter.

Rättshjälpsmyndigheten

Myndigheten handlägger samtliga ärenden enligt rättshjälpslagen som inte finns hos domstol. I ärenden som finns hos domstol verkställer myndigheten domstolens beslut i rättshjälpsfrågor.

Rättsmedicinalverket, RMV

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST

SST är en statlig myndighet som delar ut bidrag till trossamfund. På SST:s hemsida kan du läsa om bidragsformer, vem som får bidrag och vilka regler som gäller för bidragen.

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen förvaltar de statliga sameskolorna, som omfattar årskurs ett till sex. I skollagen står det att samers barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för i den kommunala grundskolan.

Sametinget

Sametinget är en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet med avgränsade och lagreglerade arbetsuppgifter.

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamararbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD, vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Sjunde AP-fonden

Fonden har som sin enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel för svenska folket. För förvaltningen gäller samma regler som för privata värdepappersfonder och fondbolag, som deltar i förvaltningen av premiepensionsmedlen.

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjöfartsverket, SjöV

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

Skatteverket

Rikskatteverket, RSV och landets tio regionala skattemyndigheter bildade den 1 januari 2004 den nya myndigheten Skatteverket.

Skogsstyrelsen , SVO

Skogsvårdsorganisationen, SVO, är en statlig organisation som verkar för att Sveriges skogar skall skötas på ett bra och miljöriktigt sätt enligt de riktlinjer som beslutas av riksdag och regering.

Skolverket

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att ange mål för att styra, att informera för att påverka och att granska för att förbättra.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter och är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.

Smittskyddsinstitutet, SMI

Smittskyddsinstitutet (SMI) är central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Insatserna ska också vara kostnadseffektiva inom tilldelade resurser och i enlighet med lagstiftningen.

Specialpedagogiska institutet, SIT

Specialpedagogiska Institutet, SIT, är en statlig myndighet som arbetar med handikappfrågor i skolan.

Specialskolemyndigheten, SPM

Specialskolemyndigheten, SPM, består av Sveriges sex statliga specialskolor och ett centralt kansli.

Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI

Språk- och folkminnesinstituet (SOFI) är en statlig myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Statistiska centralbyrån, SCB

SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell

statistik.

Statskontoret

Statskontoret är en stabsmyndighet till regeringen. Vi arbetar på regeringens uppdrag med att på olika sätt främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor.

Strålskyddsinstitut, Statens, SSI

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har ansvar för att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjligt.

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, arbetar med medieberedskap, totalförsvarsiformation, opinionstudier samt information om M/S Estonias förlisning.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll.

Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svenskt filmliv med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur och samhällslivet.

Svenska institutet, SI

Svenska institutet (SI) har just som uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Svenska kraftnät, Affärsverket

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska

elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.

Svenska Språknämnden

Språknämnden har till uppgift att följa svenskans utveckling i tal och skrift. Vi ger ut ordböcker och andra språkböcker samt tidskriften Språkvård, erbjuder språkrådgivning och föredrag, bedriver språkforskning och verkar för nordiskt samarbete i språkfrågor.

Svenskt biografiskt lexikon, SBL

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 31 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok.

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovsmän till litterära verk för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken.

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Sveriges teatermuseum

Säkerhetspolisen, SÄPO

Säkerhetspolisen bedriver polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Det görs för att skydda demokratin, medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, Sveriges politiska oberoende och den nationella säkerheten.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att läshandikappade personer får tillgång till litteratur på medier som är anpassade för dem.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet.

Tredje AP-fonden

AP3 är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Riksdagen har givit alla fyra fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i pensionssystemet.

Tullverket

Tullverkets uppgifter är knutna till handeln med varor och varuflödet över gränserna.

Turistdelegationen

Turistdelegationen, statlig myndighet för strategier, statistik och samordning inom svensk turism.

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd.

Utlandslönenämnd, Statens, UtN

Statens utlandslönenämnd, UtN, har som uppgift är att bestämma anställningsvillkoren för statligt anställda med utlandsstationering.

Utsädeskontroll, Statens

Statens Utsädeskontroll (SUK) är landets officiella myndighet för kontroll av utsädeskvaliteter inom lantbruks-, köks- och prydnadsväxtområdet.

Valideringsdelegationen

Valideringsdelegationen ska medverka till ett utvecklat förhållningssätt inom validering, synliggöra pågående verksamhet samt verka för ett utvecklat samarbete mellan samtliga parter på området.

Genom att skapa bra förutsättningar och hög effektivitet ska de nationella och internationella valideringsfrågorna få ökad uppmärksamhet.

Valmyndigheten

Valmyndigheten har som främsta uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen.

Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

VA-nämnd, Statens

Statens va-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) och lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Nämnden är första instans för mål från hela landet. Nämndens beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen och vidare till Högsta domstolen.

Verket för högskoleservice, VHS

Verket för högskoleservice (VHS) är en statlig myndighet inom utbildningssektorn. VHS främsta uppgift är att ge service och stöd till universitet och högskolor. Finansiering av verksamheten sker genom uppdragsintäkter. VHS genomför samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar.

Verket för innovationssystem, VINNOVA

Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: ”främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.”

Verket för näringslivsutveckling, NUTEK

NUTEK är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet. Genom finansiering, information och rådgivning och stöd till program och processer arbetar NUTEK för att stärka förutsättningarna för tillväxt i näringsliv och regioner.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

Veterinära ansvarsnämnden

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om diciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

Veterinärmedicinska anstalt, Statens

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion.

Väg- och transportforskningsinstitut, Statens

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är internationellt framstående inom forskning och utveckling för transportsektorn och arbetar med samtliga trafikslag.

Vägverket, VV

Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.

Växtsortnämnd, Statens

Växtsortnämnden handlägger ärenden enligt nu gällande växtförädlarrättslag (1997:306) och enligt utsädesförordningen (2000:1330). Nämnden är även nationellt organ för EG:s växtförädlarrätt och EG:s gemensamma sortlistor för lantbruks- och köksväxter.

Åklagarmyndigheten

Sedan den 1 januari 2005 finns landets åklagare samlade i en enda myndighet

Åklagarmyndigheten. Undantaget är, liksom förut, åklagarna inom Ekobrottsmyndigheten.

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Allt du behöver veta för att överklaga ett beslut finns samlat på

den här webbplatsen.

Överklagandenämnden för totalförsvaret, ÖNT

ÖNT har i första hand till uppgift att pröva överklaganden från totalförsvarspliktiga (Pliktärenden).

Exempel på sådana beslut är: inskrivning för värnplikt eller civilplikt, uppskov med tjänstgöring, vissa förmåner m.m. De överklagade besluten har i regel fattats av Pliktverket eller av något förband inom Försvarsmakten.

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 29 september, 2008, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

  1. Mycket ord blir det Michael! Och ja, jag är en trevlig grabb! 😉

  2. Svar på kommentar (som egentligen inte alls har med ditt inlägg att göra): en välformulerad kommentar kommer lätt i skymundan, men jag ville uppmärksamma din eftersom den rymde både klokhet och var väl genomtänkt! Ha en fin kväll! 🙂 Kram!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: