Dagsarkiv: 26 juli, 2008

Svensk Myndighetskontroll: Ett brev betyder så mycket……….


Har passat på att skriva brev till riksdagsledamöterna från alliansen i mitt hemlän.
Det sägs ju att ett brev betyder så mycket……..

Så här skrev jag:

Till alliansens ledamöter på Västmanlandsbänken

Staffan Anger (m)

Agneta Berliner (fp)

Jörgen Johansson (c)

Jessica Polfjärd (m)

Västerås 080726

Regeringsformen 2 kap. 23 §

Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (1994:1468).

Sedan omröstningen i riksdagen 080618 då prop. 2006/07:63 antogs med begäran om vissa tillägg så har Europadomstolen avkunnat dom gällande klagomålet Case of Liberty & Others v The United Kingdom, Application no. 58243/00 den 1/7 -08. Domen bifogas detta mail som bilaga.

I domen fälls Storbritannien för brott mot artikel 8 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Den lagstiftning som är föremål för domstolens granskning är nästan förvillande lik den svenska s.k FRA-lag som riksdagen fattade beslut om enligt ovan.

De skillnader som finns får i detta sammanhang sägas vara till den svenska lagens nackdel och kan enkelt sammanfattas på följande sätt.

Den nu fällda lagen gick inte lika långt som FRA-lagen vad gäller omfattningen av signalspaningen utan begränsades till en mindre del av befolkningen.

Lagens inriktning var också betydligt bättre preciserad än vad som är fallet i den lag riksdagen antagit.

Den svenska lagen är alltså på dessa två punkter än mer uppenbar i sitt brott mot artikel 8 än den fällda lagen och vanlig logik ger vid handen att fälldes den brittiska lagstiftningen så kommer även den svenska att göra det.

Därutöver tillkommer att den svenska lagen även utgör ett brott mot artikel 13 i konventionen. Även här finns tidigare domar i Europadomstolen att jämföra med och tydligast framgår det att de rättsmedel som staten anvisar inte är tillräckliga om man läser domen Segerstedt Wiberg mot Sverige som avkunnades 060606.

Detta styrks ytterligare då man tar del av domstolens bedömning i klagomålet Wassdahl mot Sverige där dom avkunnades 070206.

Det ska framhållas att lagrådet, då man med reservationer i sitt remissyttrande ändå uttalade att prop. 2006/07:63 ges ett godkännande, vid den tidpunkten naturligtvis inte hade den nu avkunnade domen.

Mot bakgrund av den tvekan som kan uppfattas i lagrådets beslut och då särskilt att ett av justitieråden dessutom i ett avsnitt avfattar en egen motstridig uppfattning, gör att det på goda grunder kan antas att även lagrådet idag skulle ha kommit till ett annat beslut.

Dessutom är det mycket anmärkningsvärt att lagrådet inte med ett ord nämner domen i målet Segerstedt Wiberg mot Sverige trots att t.ex Justitiedepartementet i sitt remissyttrande anförde följande i den delen:

Den i utkastet (s. 102) redovisade uppfattningen att FUN sammantaget med Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK)och Datainspektionen skulle kunna utgöra det rättsmedel som krävs enligt Europakonventionen är inte hållbar. Sverige har nämligennyligen fällts av Europadomstolen på den grunden att den närbesläktade myndigheten Registernämnden tillsammans med JO, JK och Datainspektionen, inte ens sammantagna, uppfyller kravet på tillgång till effektivt rättsmedel (Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, mål nr 62332/00).”

Ett skäl till att lagrådet kan ha förbisett detta är den närmast otroligt underliga tid som gavs remissinstanserna att svara på remissen. Den skickades ut 061222 och skulle vara besvarad 070104.

Uttryckt på ren svenska så är det ju tramsigt att skicka en viktig lagstiftning till remissinstanser över jul- och nyårshelgerna.

Flera remissinstanser konstaterar också att de inte kunnat svara så utförligt som de velat p.g.av tidsbrist. Trots detta hinner flera skriva mycket kritiska svar som å det starkaste uttrycker att det förslag som förelagts dem är undermåligt ur flera aspekter. Det är dessutom tunga myndigheter som anför detta.

Den tid som ställdes till förfogande ger utan tvekan ett intryck av att regeringen inte velat ha några svar eller någon debatt i frågan utan helst hade sett en sorts konformitetens tystnad breda ut sig.

Mot bakgrund av det ovan anförda så borde det vara tydligt för Er som ledamöter av Sveriges Riksdag att denna lag även står i strid med Regeringsformens 2 kap. 23 §.

Oavsett vilka tillägg man nu hittar på så är fundamentet i lagen så fel att den aldrig kommer att godkännas av Europadomstolen och den ska därför inte antas av Riksdagen.

Det är Riksdagen som är Sveriges högsta beslutande organ. Ni riksdagsledamöter har ett personligt ansvar för Era beslut och alldeles oavsett lojaliteter, partipiskor och vad det nu kan vara så är Ni de facto inget transportkompani åt regeringen när regeringen på ett så tydligt sätt har fel.

Tvärtom så har domen i Europadomstolen gett alliansen en möjlighet att komma ur detta utan att fullständigt förlora sin trovärdighet genom att med hänvisning till denna nya omständighet återta lagen för omarbetning.

Det finns fortfarande en majoritet för signalspaning och för FRA men med nuvarande sätt att hantera frågan är Ni på väg att mista även denna. Det skulle förmodligen också vara ett klokt drag att i samband med att ett omarbetat lagförslag läggs fram även presentera en omorganisation av FRA.

Varför inte dela upp och tydliggöra inriktningar genom att låta Säpo och polisen överta en del och att låta den militära delen sortera under MUST? FRA som begrepp har numera en suspekt klang för väldigt många.

Den tystnadens arrogans som människor upplevt att regeringen gett uttryck för genom ett antal avfärdande och överlägsna kommentarer av Tolgfors och Reinfeldt har skadat alliansen både svårt och djupt.

Jag har inte sett ett sådant engagemang i någon fråga sedan löntagarfondsdebatten på åttiotalet men denna debatt är både djupare, snabbare och intensivare tack vare internet.

Då skrev man en insändare, postade den, väntade tre dar på publicering och sedan ytterligare tid på svar innan det var dags för ny replik. Allt det tar idag runt två minuter och då är det inte bara innevånarna på orten som ser insändaren utan tusenfalt fler.

Dessutom utvecklas detta fortfarande med en otrolig hastighet och till valet 2010 behövs en enormt proffsig och genomtänkt plan för internet om Ni ska kunna ta tillbaka något av vad som nu har förlorats.

Med det sagt så är det min förhoppning att alliansen nu ska kunna enas om att, med hänvisning till den nya situation som domen i Europadomstolen innebär, återta lagen.

Ingen kan ens kritisera ett ändrat ställningstagande där Ni faktiskt hörsammar en domstols beslut!

Som ovan

Michael Gajditza

Västerås

%d bloggare gillar detta: