Tjafs? Frihet är det bästa ting…..


Frihet är det bästa ting                                                                             
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära.”

                                                                                                                              

 

 

 

 

Läser att somliga tycker att den rädsla som människor ger uttryck för i samband med FRA-lagens införande angående hur det ska bli med vår frihet framöver, är överdriven och somliga (mindre pålästa) kallar det för tjafs.

En undersökning visar skrämmande nog också att nästan en tredjedel av befolkningen är FÖR övervakningen.

Inga paralleller för övrigt men det är ändå inte särskilt många år sedan som stora statsmän tillsammans med säkra demokrater i Weimarrepubliken fnös föraktfullt åt en liten mustaschprydd målarkludd från Österrike….

Frihet är, likt förtroende, något som måste byggas upp och förtjänas och precis som för förtroende går friheten otroligt fort att rasera och är lika svår att återfå.

Ett av skälen är att man kan lika lite som att vara ”lite gravid”, vara lite fri. Så följaktligen behöver inte all frihet förloras för att man ska vara ofri!

                              

                             Äkta frihetshjältinna!

Personligen så skräms jag av den totala blåögdhet som många uppvisar då de, som jag skrev tidigare, kallar det som nu sker för tjafs. Det måste helt enkelt bero på att man inte har helhetsbilden klar för sig. Jag ska här försöka dra mitt strå till stacken för att visa just en sådan helhetsbild.

Kanske kan en sammanställning rätt upp och ner av genomförda integritets- och frihetsinskränkande åtgärder, lagar och förslag i alla fall få någon ytterligare medveten om att den väg vi nu beträder leder mot ofrihet.

En grund för en mängd av de beslut som tagits finner vi naturligtvis i den kollektiva rädslan efter 11/9. Dock kan konstateras att vi i Sverige tillhör dom som mest slaviskt följt USA och president Bush alla dekret och utspel. Eller som Robert Aschberg uttryckte det i en krönika för några år sedan; ”Göran Persson kryper för Bush.”

(Nog är det väl paradoxalt att världens starkaste nation samtidigt är världens räddaste nation?)

Här kan jag börja med två exempel på detta och hur det påverkat svenskar och svenskars frihet.

 1. Utvisningen av egyptier till och via amerikanska CIA är en skamfläck och ett exempel på hur lag åsidosatts. JO uttalade här mycket skarp kritik men som vanligt ställdes ingen till ansvar.

 2. Den svenske medborgaren Ahmed Ali Yusuf var under närmare sex år fråntagen sina medborgerliga rättigheter i Sverige beroende på att amerikaner satt upp honom på en terrorlista från vilken han tidigt friades av alla andra instanser inklusive svenska SÄPO.

Vad är väl två enstaka exempel kanske nu någon säger.

Tja, det är väl inte mycket kanske men blunda en stund och antag att det varit du som pekats ut och nekats rätten att försvara dig och att du inte heller, då du är som allra svagast har det största behovet, får någon som helst hjälp av din regering?

Dessutom har jag knappt hunnit börja! Nedan följer redan genomförda åtgärder under de senaste åren och förslag som är under behandling.. Märk väl att inte heller detta är allt. Jag tar t.ex inte upp det ökade antalet övervakningskameror, biltullar där vi lämnar tydliga elektroniska spår i register som lagras etc. etc.

                                                   

Frihetshjälte

Då börjar vi då – det kommer att bli mer än du tror!!

Ändringar har skett i kriminalvårdslagen gällande intagnas rätt att ta emot, inneha och läsa vissa böcker, tidningar etc.

Vilken åsikt man än har kring detta för övrigt så är det en inskränkning av informationsfriheten, tryckfriheten och även tveksamt i förhållande till regeringsformen.

  I december 2005 röstade Europaparlamentet igenom lagstiftning om obligatorisk lagring i 6-24 månader av informatino om alla människors ringande, epostande, SMS:ande liksom viss information om internetanvändning.

   

  Riksdagen beslutade i november 2005 om att polisen från 1 jan 2006 får ta DNA-prov på en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse (det krävs inte längre två års fängelse). Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35.

   

  Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13.

   

  Den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år. Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.

                                         

Frihetshjälte

Vid förundersökning om brott som kan ge fängelse får polisen använda information från databasen med bilars passager genom Stockholms biltullar.

Sedan den 1 juli 2005 får svensk polis hjälpa utländsk polis att genomföra hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning i Sverige.

Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller statsledningen. Underlag: SoU 2004:108.

Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.

Från den 1 oktober 2004 får hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på abonnemang som tillhör andra än den misstänkta, om det finns starka skäl att tro att det misstänkta kommer att ringa dit.

EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

                                           
                                           

                                           Frihetshjälte

             Sedan har vi regeringsförslag i form av propositioner

Det ska bli tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Genom Centerns agerande i mars 2006 kommer lagen att skjutas upp i ett år. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

Det föreslås att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.

                                                

Frihetsorganisation

                               Fler förslag i samma riktning

 

Polisen föreslås få tillgång till ett nytt tvångsmedel – ”hemlig dataavläsning”. Det innebär att polisen ska installera så kallade spionprogramvaror på misstänkta personers datorer, programvaror som via internet sänder information om vad den misstänkte gör vid sin dator. Detta föreslås i ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), en utredning tillsatt av regeringen (SOU 2005:38). Datainspektionen avstyrker.

Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, epostande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.

I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.

BRU föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.

BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).

BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.

                                      
Born free…….

Redan idag är telekomoperatörer enligt lag skyldiga att anpassa sin tekniska utrustning för att underlätta polisens avlyssning och övervakning. BRU föreslår att även internetleverantörer ska omfattas av den skyldigheten.

Utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, föreslår sänkta krav för att polisen ska få tillgång till uppgifterna om vilken kund som har vilket IP-nummer. Idag krävs att brottet som utreds kan ge fängelse, men det kravet ska enligt förslaget avskaffas.

 

Skattekontrollutredningen föreslår att Skatteverket ska få genomföra husrannsakningar i egen regi.

En utredning kallad ”Gränskontrollag – effektivare gränskontroll” föreslår en utökning av dagens gränskontroll så att den även omfattar brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Bland annat föreslås obligatorisk kontroll av gränspasserande personer mot Schengens informationssystem SIS, polisens belastningsregister och misstankeregistret. Förslag finns även på att transportföretag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om passagerare och besättning, liksom på så kallad inre utlänningskontroll. Se SOU 2004:110.

Utredningsdirektiven angående PKU registret hör också de till denna grupp liksom vad jag tidigare skrivit om EU:s tredje penningtvättsdirektiv och den därmed förknippade inskränkningen av advokaters tystnadsplikt.

Anti-Counterfit Trade Agreement (ACTA) Ett internationellt handelsavtal har mer eller mindre i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten.

Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder som drabbar alla. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskation av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning.

Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva.

Avtalet har ingåtts i stort sett utan insyn eller demokratisk process.

Avslutar detta med exempel 30 och det får bli det förslag till åsiktsregistrering av bloggare som EU parlamentet tar ställning till 080922.

Hoppas detta, trots att det alls inte är fullständigt, ändå ger en bild av hur omfattande ingreppen i vår frihet är och vart vi är på väg.

Vi är själva, helt utan terrorister och organiserade brottslingar, på väg att uppfylla terroristernas mål d.v.s slutet för det öppna samhället!

Vad vet jag, herr blåögd kanske fortfarande tycker att det bara är tjafs?

                                        
”Jonathan Livingstone Seagull”

En bok jag rekommenderar varmt!!

                                   ”Frihet är en säker hamn,
                                             det visar frihet med sitt namn
                                             dem som henne kunno lyda.
                                             En hamn vär för vind och våg,
                                             frihet beskärmar både hög och låg,
                                             ty bör man frihet pryda.”

                                                                                                                                        Biskop Tomas i Strängnäs 1439

 

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 29 juni, 2008, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Skrämmande läsning! Makthavarna tycks inte känna några gränser då det gäller att klampa in i vanligt folks sovrum!

 2. Mycket väl talat!Tack för den koncentrerade översikten över de senaste årens Orwelliserande lagar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: