Månadsarkiv: juni 2008

Tjafs? Frihet är det bästa ting…..


Frihet är det bästa ting                                                                             
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära.”

                                                                                                                              

 

 

 

 

Läser att somliga tycker att den rädsla som människor ger uttryck för i samband med FRA-lagens införande angående hur det ska bli med vår frihet framöver, är överdriven och somliga (mindre pålästa) kallar det för tjafs.

En undersökning visar skrämmande nog också att nästan en tredjedel av befolkningen är FÖR övervakningen.

Inga paralleller för övrigt men det är ändå inte särskilt många år sedan som stora statsmän tillsammans med säkra demokrater i Weimarrepubliken fnös föraktfullt åt en liten mustaschprydd målarkludd från Österrike….

Frihet är, likt förtroende, något som måste byggas upp och förtjänas och precis som för förtroende går friheten otroligt fort att rasera och är lika svår att återfå.

Ett av skälen är att man kan lika lite som att vara ”lite gravid”, vara lite fri. Så följaktligen behöver inte all frihet förloras för att man ska vara ofri!

                              

                             Äkta frihetshjältinna!

Personligen så skräms jag av den totala blåögdhet som många uppvisar då de, som jag skrev tidigare, kallar det som nu sker för tjafs. Det måste helt enkelt bero på att man inte har helhetsbilden klar för sig. Jag ska här försöka dra mitt strå till stacken för att visa just en sådan helhetsbild.

Kanske kan en sammanställning rätt upp och ner av genomförda integritets- och frihetsinskränkande åtgärder, lagar och förslag i alla fall få någon ytterligare medveten om att den väg vi nu beträder leder mot ofrihet.

En grund för en mängd av de beslut som tagits finner vi naturligtvis i den kollektiva rädslan efter 11/9. Dock kan konstateras att vi i Sverige tillhör dom som mest slaviskt följt USA och president Bush alla dekret och utspel. Eller som Robert Aschberg uttryckte det i en krönika för några år sedan; ”Göran Persson kryper för Bush.”

(Nog är det väl paradoxalt att världens starkaste nation samtidigt är världens räddaste nation?)

Här kan jag börja med två exempel på detta och hur det påverkat svenskar och svenskars frihet.

 1. Utvisningen av egyptier till och via amerikanska CIA är en skamfläck och ett exempel på hur lag åsidosatts. JO uttalade här mycket skarp kritik men som vanligt ställdes ingen till ansvar.

 2. Den svenske medborgaren Ahmed Ali Yusuf var under närmare sex år fråntagen sina medborgerliga rättigheter i Sverige beroende på att amerikaner satt upp honom på en terrorlista från vilken han tidigt friades av alla andra instanser inklusive svenska SÄPO.

Vad är väl två enstaka exempel kanske nu någon säger.

Tja, det är väl inte mycket kanske men blunda en stund och antag att det varit du som pekats ut och nekats rätten att försvara dig och att du inte heller, då du är som allra svagast har det största behovet, får någon som helst hjälp av din regering?

Dessutom har jag knappt hunnit börja! Nedan följer redan genomförda åtgärder under de senaste åren och förslag som är under behandling.. Märk väl att inte heller detta är allt. Jag tar t.ex inte upp det ökade antalet övervakningskameror, biltullar där vi lämnar tydliga elektroniska spår i register som lagras etc. etc.

                                                   

Frihetshjälte

Då börjar vi då – det kommer att bli mer än du tror!!

Ändringar har skett i kriminalvårdslagen gällande intagnas rätt att ta emot, inneha och läsa vissa böcker, tidningar etc.

Vilken åsikt man än har kring detta för övrigt så är det en inskränkning av informationsfriheten, tryckfriheten och även tveksamt i förhållande till regeringsformen.

  I december 2005 röstade Europaparlamentet igenom lagstiftning om obligatorisk lagring i 6-24 månader av informatino om alla människors ringande, epostande, SMS:ande liksom viss information om internetanvändning.

   

  Riksdagen beslutade i november 2005 om att polisen från 1 jan 2006 får ta DNA-prov på en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse (det krävs inte längre två års fängelse). Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35.

   

  Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13.

   

  Den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år. Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.

                                         

Frihetshjälte

Vid förundersökning om brott som kan ge fängelse får polisen använda information från databasen med bilars passager genom Stockholms biltullar.

Sedan den 1 juli 2005 får svensk polis hjälpa utländsk polis att genomföra hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning i Sverige.

Från 1 april 2006 har Säpo rätt att bryta sekretessen för patienter i sjukvården om det gäller personer som anses utgöra ett hot mot kungahuset eller statsledningen. Underlag: SoU 2004:108.

Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation.

Från den 1 oktober 2004 får hemlig telefonavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på abonnemang som tillhör andra än den misstänkta, om det finns starka skäl att tro att det misstänkta kommer att ringa dit.

EU:s ministerråd beslutade i maj 2004 att uppgifter om flygpassagerare från EU ska lämnas ut till USA. Ändringen har implementerats i svensk lag genom en ändring av personuppgiftsförordningen. Beslutet togs trots protester från Europaparlamentet och EU:s dataskyddsgrupp. Europaparlamentet anser att beslutet är olagligt och har dragit det inför EG-domstolen.

Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering: Polisen får telefonavlyssna personer som ej är misstänkta för brott, utan bara råkar ha någon form av kontakt med en misstänkt för brott som kan leda till 2 års fängelse, samt för ett antal brott med lägre straffsatser. Polisen får även installera hemliga spionkameror i dessa ”misstänktas bekantas” hem.

                                           
                                           

                                           Frihetshjälte

             Sedan har vi regeringsförslag i form av propositioner

Det ska bli tillåtet för polisen att sätta in buggning (hemlig avlyssning av lokaler) vid brott som kan ge fyra års fängelse. Även icke brottsmisstänkta får avlyssnas om det anses nödvändigt för brottsutredningen. Lagrådet är kritiskt. Genom Centerns agerande i mars 2006 kommer lagen att skjutas upp i ett år. Underlag: promemoria Ju2005/5765/Å.

Det föreslås att ge polisen rätt att i förebyggande syfte, det vill säga utan misstanke om konkret brott, ta till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Vid husrannsakan ska föremål få tas med utan att dessa tas i beslag. Ds 2005:21, prop 2005/06:177. Lagrådet är starkt kritiskt.

                                                

Frihetsorganisation

                               Fler förslag i samma riktning

 

Polisen föreslås få tillgång till ett nytt tvångsmedel – ”hemlig dataavläsning”. Det innebär att polisen ska installera så kallade spionprogramvaror på misstänkta personers datorer, programvaror som via internet sänder information om vad den misstänkte gör vid sin dator. Detta föreslås i ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), en utredning tillsatt av regeringen (SOU 2005:38). Datainspektionen avstyrker.

Ytterligare ett nytt tvångsmedel, ”frysning av elektronisk kommunikation”, föreslås i departementspromemorian ”Brott och brottsutredning i IT-miljö” (Ds 2005:6). Syftet är att hindra trafikuppgifter kring telefonsamtal, epostande och annan elektronisk kommunikation att gå förlorade innan en domstol hunnit ta ställning.

I samma departementspromemoria föreslås ännu ett nytt tvångsmedel, ‘husrannsakan via elektroniska kommunikationsnät’.

BRU föreslår att polisen ska få tillgång till ett nytt tekniskt hjälpmedel, hittills enbart använt av Säpo, som gör det möjligt att kartlägga all mobiltelefontrafik inom ett visst geografiskt område. SOU 2005:38.

BRU föreslår också att tvångsmedlet ‘hemlig teleövervakning’ breddas till att även omfatta lokalisering (det vill säga, den misstänktes geografiska position i realtid).

BRU föreslår vidare att vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning ska övervakning få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.

                                      
Born free…….

Redan idag är telekomoperatörer enligt lag skyldiga att anpassa sin tekniska utrustning för att underlätta polisens avlyssning och övervakning. BRU föreslår att även internetleverantörer ska omfattas av den skyldigheten.

Utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar, SOU 2005:38, föreslår sänkta krav för att polisen ska få tillgång till uppgifterna om vilken kund som har vilket IP-nummer. Idag krävs att brottet som utreds kan ge fängelse, men det kravet ska enligt förslaget avskaffas.

 

Skattekontrollutredningen föreslår att Skatteverket ska få genomföra husrannsakningar i egen regi.

En utredning kallad ”Gränskontrollag – effektivare gränskontroll” föreslår en utökning av dagens gränskontroll så att den även omfattar brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder. Bland annat föreslås obligatorisk kontroll av gränspasserande personer mot Schengens informationssystem SIS, polisens belastningsregister och misstankeregistret. Förslag finns även på att transportföretag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om passagerare och besättning, liksom på så kallad inre utlänningskontroll. Se SOU 2004:110.

Utredningsdirektiven angående PKU registret hör också de till denna grupp liksom vad jag tidigare skrivit om EU:s tredje penningtvättsdirektiv och den därmed förknippade inskränkningen av advokaters tystnadsplikt.

Anti-Counterfit Trade Agreement (ACTA) Ett internationellt handelsavtal har mer eller mindre i hemlighet dragits igenom EU-parlamentet, och är endast känt för att delar av dokumentationen läckt till allmänheten.

Handelsavtalet avser att slå ner på innehav av piratkopierat material genom starkt integritetskränkande metoder som drabbar alla. Gränskontroller där resenärernas mp3-spelare och datorer undersöks, konfiskation av teknisk utrustning, förbud mot regionsfria dvd-spelare och avstängning av internet-abonnemang som misstänks ha använts för illegal fildelning.

Sökfunktioner och länkningar som kan leda till upphovsrättsskyddat material ska förbjudas. Kulturell spridning kommer att straffbeläggas, oavsett om individuella upphovsrättsinnehavare delat med sig av material själva.

Avtalet har ingåtts i stort sett utan insyn eller demokratisk process.

Avslutar detta med exempel 30 och det får bli det förslag till åsiktsregistrering av bloggare som EU parlamentet tar ställning till 080922.

Hoppas detta, trots att det alls inte är fullständigt, ändå ger en bild av hur omfattande ingreppen i vår frihet är och vart vi är på väg.

Vi är själva, helt utan terrorister och organiserade brottslingar, på väg att uppfylla terroristernas mål d.v.s slutet för det öppna samhället!

Vad vet jag, herr blåögd kanske fortfarande tycker att det bara är tjafs?

                                        
”Jonathan Livingstone Seagull”

En bok jag rekommenderar varmt!!

                                   ”Frihet är en säker hamn,
                                             det visar frihet med sitt namn
                                             dem som henne kunno lyda.
                                             En hamn vär för vind och våg,
                                             frihet beskärmar både hög och låg,
                                             ty bör man frihet pryda.”

                                                                                                                                        Biskop Tomas i Strängnäs 1439

 

Nästa steg: Bloggares åsikter ska registreras!


http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1182897&lid=puff_1182884&lpos=rubrik

Läs länken ovan och bli skrämd!

Just nu saknar jag ord så jag återkommer i den här frågan!

Frihet och rättssäkerhet saknas hos de nya moderaterna!


Förmodligen är man skadad på något sätt. Klockan är 02.30 och jag har ägnat lång tid åt att studera Moderaternas hemsida. Bortsett från att sidan gav mig en del mailadresser till vilka jag skickat olika mail, framförallt innehållandes det jag skrivit här på bloggen under rubriken nyttiga idioter, så sökte jag M:s partiprogram.

Jag hittade en sida med rubriken ”Våra viktigaste frågor” och under denna en pdf-fil på 68 sidor med namnet ”Det här vill moderaterna.” På sidan 55 i denna finns ett sakfrågeregister och i detta sökte jag först ordet rättssäkerhet för att utröna vilken inställning man har till detta centrala begrepp.

Det ordet finns inte med bland saklfrågorna som tas upp vilket är något förvånande med tanke på rubriken ”Våra viktigaste frågor……”

Sökte då vidare på ett av partiets gamla honnörsord och ett ord som för mig också tidigare varit starkt förknippat just med Moderaterna nämligen ordet ”frihet.”

Inte heller dett ord går att återfinna i sakfrågeregistret i den skrift som moderaterna själva säger behandlar deras viktigaste frågor.

Till slut återfann jag detta under ett antal frågor som partiet besvarar och frågan i det här fallet var, ”vilken ideologi har moderaterna?” och här är svaret:
”Vi är ett både liberalt och konservativt parti. Vi vill utveckla och förbättra människors frihet, rättssäkerhet och rättstrygghet.”                                                                              

Om det är så som det står i svaret ovan så tycker jag, utan minsta tvekan, att de två ord jag sökt bland de viktigaste frågorna definitivt hade förtjänat att nämnas och ges ett stort utrymme där M hade utvecklat vad den ideologi man säger sig bejaka och företräda egentligen innebär.

Det förpliktigar nämligen att vara såväl konservativ som liberal. Det ide´ och värdearv som ligger i orden kan och får inte fuskas bort i en bisats!

Vet hut sa en gång Anders Björk i KU. Jag säger detsamma till nuvarande partiledning och till författaren av boken ”Våra viktigaste frågor.”

Nu kanske någon vänlig moderat kan förklara för mig på vilket sätt min frihet, rättssäkerhet och rättstrygghet utvecklas och förbättras av att FRA ges rätt att läsa min mail? Det var nämligen en sådan förklaring jag sökte på M:s hemsida och i programet men som sagt, där fanns det ingen!

PS Innan Du som är moderat svarar mig på detta så får du gärna läsa vad jag tidigare skrivit här i min blogg angående FRA-lagen. DS

 

Att den här muren revs berodde inte på att människorna innanför saknade skydd mot terrorism eller saknade säkerhet. Den revs för att man saknade frihet och var villig att riskera ALLT för att få just den frihet som förmodat välmenta politiker nu i oförstånd håller på att ta ifrån oss!!

FRA fortfarande mer eftersökt än sex…….!


FRA och FRA-lagen är fortfarande störst på blogg-sök.

Min slutsats är naturligtvis helt ovetenskaplig men blir ändå att detta är ett fantastiskt starkt uttryck för hur denna fråga engagerar!

Terrorns nyttiga idioter!


Tror säkert att många menar väl när de röstar för det ena förslaget efter det andra som sägs skydda oss mot terror, kriminalitet och annat otyg. Självklart vore det hemskt om vi drabbades av ett terrorattentat men för den skull så får vi inte missa att diskutera vad det är som verkligen står på spel.

Politikerna inser uppenbarligen inte att vad de nu gör kan drabba oss mycket värre än vad någon terrorist klarar av!

Den demokratiska huvudtanken innebär att staten står som garant för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Tanken på en fri människa som kan leva i fred och frihet i en stat som skyddar oss, är den tanke som gjort och gör demokratin så eftersträvansvärd. Det är statens grundläggande uppgift att upprätthålla de ramar inom vilka medborgarna kan komma till sin rätt utan att utsättas för hot och tvång.

Just detta, att demokratin sätter människan i centrum, gör att vi anser den vara överlägsen andra samhällssystem. Demokratin ger folket möjlighet att kontrollera staten och vi har en rätt till oss själva och en rätt att inte styras eller att leva på någon annans nåder.

Det ger oss också rätten till integritet och privatliv och rätten att inom ramen för detta leva ut och vara våra sanna jag. Rätt att inte vara ständigt övervakad, kontrollerad, inspekterad, granskad etc. Just det som sammanfattas som personlig integritet och som även innebär

rätten att inte alltid behöva vara på sin vakt för att misshaga de styrande och riskera straff!

Därför har vi också grundlagar och konventioner till skydd för dessa grundläggande rättigheter. Ytrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, rätten till en privat sfär och rätten till ett eget liv.

                                             

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna slår också fast att: ”ingen får utsättas för godtycklig inblandning i privatliv, hem, familj eller korrespondens.”

Det är här som övervaknings- och kontrollförespråkarna går fullständigt vilse.

I sin iver att skydda medborgarna slår man undan själva förutsättningarna för demokrati och människovärde och undergräver på så sätt såväl statens legitimitet som individens rätt.

En stat med huvuduppgift att skydda medborgarna från övergrepp och kränkningar kan inte själv förgripa sig på medborgarnas fri- och rättigheter!

Den paradoxala effekten av detta blir att vi själva åstadkommer slutet för det öppna samhället och alltså själva uppnår just vad terroristerna vill uppnå.

Så vem utgör det största hotet?

Terroristerna eller de som likt nyttiga idioter går terroristernas ärenden?

                                                     

FAKTA OM LAG OM TELEDATALAGRING


En ny svensk lag anpassad till europaparlamentets beslut om teledatalagring föreslås.

Samtliga uppgifter om vem du ringt, vem som ringt dig, när detta ägde rum, var du då befann dig och liknande uppgifter om dina sms kommer att lagras och hållas tillgänliga för myndigheterna.

I det här fallet handlar det alltså inte om att scanna och använda sökord för att hitta sådant man är ute efter utan det är all din telekommunikation som lagras.

Kombinera nu detta med FRA-lagen och övervakningen antar groteska proportioner.

Kombinera vidare med vad jag berättat om tystnadsplikten för advokater.

Kombinera sedan vidare med PKU registret.

Kombinera detta med nya lagar om buggning och avlyssning.

Vad får du?

En blek Orwell som med skakig stämma säger; ”det var det jävligaste….det hade jag ingen aaaning om…..!”

                                           

SENSATION!! READ ALL ABOUT IT!! FRA SLÅR SEX!!


Det är helt otroligt!!

Det vanligaste sökordet/begreppet på bloggportalen är just nu inte sex utan FRA-lagen!

Amazing minst sagt. Säger en hel del om hur denna fråga engagerar!!

Särskilt också med tanke på att sex faktiskt ÄR bättre än FRA…….*S*

Det kommer mera!! Nytt förslag om telelagring på väg!


”Det ligger också ytterligare ett extremt repressivt lagförslag som handlar om trafikdatalagring. Det innebär att information om alla du kontaktar – när, vem, hur länge ni pratade och varifrån – ska sparas (sparas!) och lagras sökbart i ett år. Notera särskilt det där ”varifrån”. Din mobiltelefon görs alltså om till en statlig spårsändare, ifall polisen skulle vilja veta var du var någonstans på kvällen den 15 oktober 2007.

Att kartlägga kontaktnät på det här sättet är lika integritetskränkande som att avlyssna allas samtal, och tillsammans med FRA-lagen är den här lagen riktigt, riktigt hemsk. Den väntas dyka upp i höst.

I Tyskland, där datalagring nyligen införts, visar undersökningar att över hälften av medborgarna visar stark tvekan inför att ringa t.ex. beroendehjälplinjer, just eftersom de vet att samtalet registreras. Det är en oerhört starkt självcensurerande repression.”

                                                   

Texten ovan är hämtad ur Piratpartiets senaste nyhetsbrev.

Härnäst ska jag skriva om vad de vill göra med Din DNA…….

fra@fra.se Skicka kopia av Din mail redan nu!


Varför inte frivilligt skicka en kopia av din mail till FRA fr.o.m nu?

Här har du mail adressen: fra@fra.se

Det finns ju en liten ruta där det står ”kopia till” i nästan alla mailprogram. Nu vet jag äntligen en vettigt sätt att använda den!

Visa att Du är en solidarisk samhällsmedborgare! Dela med Dig av Dina mail!

Ibland vill man bara spy!! Feg o ryggradslös skock reglerar våra liv.


                                                               

För några veckor sedan avslöjades att den typ av spaning som Lex Orwell innebär redan har bedrivits och bedrivs idag i strid med såväl lag som grundlag som europakonvention.
Bekräftelsen gavs då av överdirektören vid FRA Anders Wik.

Detta har senare bekräftats av fler riksdagsledamöter och använts som ett argument FÖR den nya lagen. Europakonventionen säger, som jag tidigare skrivit, att den typ av avlyssning det här är frågan om kräver ett uttalat lagstöd.

Ytterligare bekräftelse på att avlyssning skett på olagligt sätt ger i dagens tidning en centerpartistisk riksdagsledamot genom nedan citerad mening:

”- Jag noterar att du använder ordet avlyssning. Den korrekta termen är signalspaning. Det pågår redan, men är oreglerat. Det är naivt att inte förstå att detta redan pågår.”

Jag brukar vara noga med att använda ett språkbruk och en ton i det jag skriver som jag tycker är saklig och korrekt men nu får det fan i mig vara nog!

Det räcker tydligen inte med den vanliga dubbelmoralen och hyckleriet där de folkvalda säger ett och gör ett annat och framförallt tycker att Du ska göra som dom tycker och bestämmer. Nejdå, den glosögda skaran gick snällt och tryckte på ja knappen efter att ha våndats i media och minsann förklarat hur kritiska de var.

Alliansen, de borgerliga, frihetens försvarare och de partier som sagt sig stå för integritet, rättssäkerhet och all annan mumbo jumbo jag själv gått på o röstat för sviker sig själva, sina väljare och hela det svenska folket med detta. Fegt och ryggradslöst är precis vad det är!

Min röst får ni då aldrig mer!!

Därutöver har dessa riksdagsmänniskor i åratal känt till att brott begås mot grundlag och inte gjort ett skit för att komma åt det utan konstaterar idag att det ”pågått oreglerat”.
De ser alltså stillatigande på hur grov organiserad brottslighet pågår utan att höja ett finger. Jag blir bara illamående av sån ryggradslöshet!

Dom som samtidigt ställer sig bakom bestämmelser som gör att Du o jag får betala straffavgifter, böter och vad det nu kan vara för minsta förseelse. Ta som exempel den straffavgift du får om Du är två dgr sen med deklarationen, är det 2000:-?

Vilka hycklare dom är!

I skocken urskiljer sig en, Camilla Lindberg (fp) som röstar nej. Där ser man ett exempel på civilkurage!!

Resten ger jag inte ett dugg för och inte heller för sossarnas dubbelmoral i det här ärendet. Dom har inget emot principen men har plockat poäng på att de inte gillat utformningen. Det ska dock sägas att borgarnas svek är större eftersom de utgett sig för att vara frihetsförespråkare jämfört med S.

Tycker även att landets massmedia förtjänar att skämmas. Lika tydliga som många varit efter beslutet kunde ni ha varit före beslutet. Väntade ni på att se hur stor opinionen skulle bli eller vad hindrade er?

Avslutningsvis så vill jag hälsa mitt hemläns riksdagsledamöter på den borgerliga sidan med moderaternas Jessica Polfjärd och Staffan Anger i spetsen att det är nog bäst att ni ser er om efter alternativa sysselsättningar efter nästa val.
 
Att Staffan Anger skulle rösta som han gjorde förvånar mig inte ett dugg,
Han har tidigare visat sig ha en mjuk rygg som böjs efter vinden.
Är mer förvånad över att den yngre Polfjärden inte hade nåt kurage hon heller.

                               Samlad riksdagsgrupp alliansen
                                                           

                                                                      möter oppositionen
                                               

%d bloggare gillar detta: